Het Tijdperk van Gedachteloosheid loopt ten einde

ONDERWERPEN: Medescheppen met onze drie hogere lichamen – Uit jouw schepping stappen – Hoe demonen worden geschapen – Jouw eigen familieleden doden – De mensen in Noord-Korea wekken – De nationale demon van Noord-Korea vernietigen – Noord-Korea is een wereldwijd probleem – Zuid-Korea zuiveren

Geascendeerde Meester Shiva, 2 juli – Seoel, Korea

Ik ben inderdaad de Geascendeerde Meester Shiva. Je kent natuurlijk de naam Shiva van de traditie van de hindoes; Brahma als de Schepper, Vishnu die alles in stand houdt en Shiva die alles vernietigt. Als geascendeerde meester ben ik veel meer dan de beelden die de hindoes van mij geven.

Ik wil je wat inzicht geven in de relatie tussen Brahma, Vishnu en Shiva op grond van de terminologie die wij tegenwoordig gebruiken. Je hoeft ons niet beslist als persoonlijke goden te beschouwen, maar meer als vertegenwoordigers van kosmische krachten. Er bestaat natuurlijk een kracht die schept en dit is de kracht waar alles mee begint, de kracht die alles in de wereld van vorm begint te manifesteren. Dit is de drijfveer om te scheppen, de drijfveer om te transcenderen, de drijfveer om meer te worden. Dit is de kracht die met het manifesteren van de wereld van vorm is begonnen, maar het is ook de kracht die wat wij de Rivier van Leven hebben genoemd aanstuurt, wanneer de individuele verlengstukken van het Wezen van de Schepper zich aansluiten bij de opwaartse kracht die zelf-transcendentie is.

Vishnu vertegenwoordigt de kracht die het mogelijk maakt om een wereld van vorm te scheppen die een tijdlang in stand kan worden gehouden. Vishnu maakt het dus mogelijk om een willekeurige vorm te scheppen, zoals de vele vormen om jullie heen waarvan je niet weet dat die elke keer opnieuw gezamenlijk worden geschapen. Jullie bewuste geest is niet in staat om om te gaan met dit constante, voortdurende opnieuw weer iets scheppen en daarom leven jullie in de illusie dat een vorm door de tijd heen in stand kan blijven, terwijl die in werkelijkheid natuurlijk vele keren opnieuw wordt geschapen tijdens een pauze die jullie seconde noemen.

Shiva is de kracht die ervoor zorgt dat alles transcendeert. Shiva vernietigt niet. Shiva maakt het mogelijk dat een vorm die in de tijd in stand is gehouden, toch op elk moment kan transcenderen. De functie van Shiva (of de kracht die ik voor de aarde belichaam als geascendeerde meester) is echter om ervoor te zorgen dat geen enkele vorm meer dan een bepaalde tijd in stand blijft. Want als dat mogelijk was, zouden alle van zichzelf gewaarzijnde wezens in de vorm die zij hebben geschapen, vast kunnen komen te zitten, zich ermee gaan vereenzelvigen, zodat zij niet verder kunnen.

Medescheppen met onze drie hogere lichamen
Nu hebben wij  jullie leringen gegeven dat er bepaalde wezens zijn die elementalen worden genoemd. Zij zijn bij wijze van spreken de scheppers van vorm, of eigenlijk zouden wij moeten zeggen, de opwekkers van vorm. Jullie, de van zichzelf bewuste wezens, zijn de medescheppers van vorm, omdat jullie in gedachten voor je zien wat  de elementale wezens moeten doen. Die wezens genereren dan de vorm, maar ik wil hier erop wijzen dat een elementaal wezen in feite geen vorm genereert die van hem gescheiden is.

Een elementaal wezen die bijvoorbeeld een bloem manifesteert, is geen wezen dat los van die bloem staat en dan de bloem schept en naar die bloem gaat zitten kijken. Een elementaal wezen wordt de bloem, hij krijgt de vorm van de bloem. Daarom zijn de beelden van heel veel mensen over aardmannetjes (gnomen), waternimfen en luchtgeesten (sylfen) die zij zo leuk vinden, niet accuraat, hoewel ze wel op een bepaald niveau bestaan, zijn zij niet wat wij eigenlijk de elementale bouwers van vorm noemen, omdat de elementalen de vorm die zij bouwen, aannemen en worden.

Ik geef deze lering omdat ik wil dat jullie erover nadenken dat jullie zelf ook ongeveer op dezelfde manier functioneren als het elementale leven. Wanneer jullie je een vorm verbeelden op de drie hogere niveaus van je geest, schep je eigenlijk geen vorm die op zichzelf staat. Jullie krijgen ook op je eigen manier die vorm. Nu begrijp je wel dat je een huis kunt visualiseren en dat huis ook letterlijk bouwen en je weet dat jij niet dat huis wordt wanneer je dat huis fysiek bouwt. Je betwijfelt misschien wat ik zeg, maar ik wil graag dat je onderscheid maakt tussen wat je met je fysieke lichaam kunt scheppen in het fysieke rijk en hoe je in feite met je drie hogere lichamen medeschept.

Ik wil graag dat je beseft dat wat jij in het fysieke rijk ziet, slechts de top van de ijsberg is en dat dit slechts het kleinste deel van jouw totale schepping is. Wat je ook in het fysieke octaaf schept, heb je al veel groter in de drie hogere octaven van je geest geschapen – en jij leeft in die geest, jij bent in die geest. Hoewel wij jullie de leringen over de Bewuste Jij hebben gegeven dat je uit de drie lagere geesten of de vier lagere lichamen kunt stappen, moet jij beseffen dat de overgrote meerderheid van de mensen zich totaal met hun gedachten vereenzelvigt. Dit betekent dat jij, net zoals het elementale leven die de vorm van een bloem aanneemt, de complexere vorm van jouw gedachten, jouw totale gedachten, de vier niveaus van jouw geest en fysieke lichaam hebt aangenomen.

Op een heel realistische manier word je wat jij schept, want jij hebt je daarmee vereenzelvigd en je leeft er middenin. Wij zouden dus kunnen stellen dat de essentie van het spirituele pad is dat je het bewustzijn krijgt dat je niet jouw gedachten bent, dat je niet jouw lichaam bent, dat jij niet bent wat je hebt geschapen. Een elementaal wezen heeft niet het vermogen om dit te doen, maar jij als medeschepper wel.

Uit jouw schepping stappen
Je hebt een Bewuste Jij die uit jouw fysieke lichaam kan stappen, naar jouw lichaam kan kijken en zeggen: “Ik ben dat lichaam niet.” De Bewuste Jij kan ook uit jouw emotionele lichaam stappen, hij kan gaan begrijpen dat het slechts emoties zijn, zij bestaan op een bepaald vibratieniveau. Hoewel jij eraan gewend bent om de wereld met die emoties te ervaren, ben jij die emoties niet. Je bent niet meer je emoties dan jouw fysieke lichaam en daardoor kun je zeggen: “Ik ben die emoties niet.”

Op dezelfde manier kun je uit de ideeën en beelden en overtuigingen stappen die jij met je mentale lichaam hebt opgebouwd. Je kunt gaan inzien dat het slechts ideeën zijn en dat je die op elk moment kunt veranderen en dat die voor God uiteindelijk niet echt bestaan. Zij zijn allemaal op het mentale niveau geschapen en hoewel jij je heel lang tot de wereld hebt verhouden door die beelden en matrijzen in het mentale lichaam, kun jij eruit stappen, ernaar kijken en zeggen: “Ik ben die gedachten niet.”

Op dezelfde manier kun je met je identiteitslichaam gaan inzien dat dit een identiteit is die je hebt geschapen als reactie op omstandigheden op de wereld. Het is niet wie jij bent, het is hoe jij met de wereld omgaat. Jij kunt leren inzien dat dit ook niet echt is. Het is gewoon een voertuig dat je hebt gebruikt, dat je juist hebt geschapen om te kunnen reageren op de omstandigheden op de wereld. Omdat die omstandigheden voor God uiteindelijk niet echt bestaan, kun je gaan inzien dat zelfs jouw identiteitslichaam niet is wie jij bent en uiteindelijk niet echt bestaat. Je kunt ernaar kijken en zeggen: “Ik ben dat menselijke zelf niet, ik ben die wereldse identiteit niet.” Dat is nu juist de essentie van het spirituele pad, namelijk dat jij je losmaakt van die vier lagere lichamen die je gebruikt als raakvlak om met de wereld om te gaan.

Waarom breng ik dit ter sprake? Wat heb je nodig als je erachter komt dat jij niet je vier lagere lichamen bent? Je moet een manier vinden om die matrijzen in jouw vier lagere lichamen te ontmantelen die ervoor zorgen dat jij almaar bepaalde patronen blijft herhalen. Je begrijpt dat de functie van Shiva is jou te helpen vrij te worden van iets wat jou in die oude patronen vasthoudt. De patronen die jij vasthoudt, worden in feite veroorzaakt omdat de kracht van Vishnu tot in het uiterste wordt doorgevoerd. Dit is toegestaan volgens de Wet van Vrije Wil, maar die worden zo ver doorgevoerd dat je een bepaalde matrix in jouw vier lagere lichamen in stand houdt waardoor je het gevoel krijgt dat jouw Geest, de Bewuste Jij, in die matrix moet verblijven en de wereld alleen maar door die matrix heen kan ervaren en ermee omgaan.

Om je uit die matrijzen te bevrijden, heb je de kracht van Shiva nodig en daar gaat het in mijn decreet natuurlijk om. Je kunt hem dus als een heel krachtig hulpmiddel gebruiken om de matrijzen in jouw geest af te breken die je verhinderen om te transcenderen en op hogere niveaus te komen op het spirituele pad. Natuurlijk kun je ook de oproep doen, het decreet aan Shiva opzeggen, en zelfs alleen de mantra ‘Shiva’  opzeggen om de matrijzen in de wereld om je heen af te breken om andere mensen te bevrijden. Je realiseert je natuurlijk wel dat jij een spiritueel wezen bent, maar zolang je (bij wijze van spreken) bent geïncarneerd of in ieder geval het gevoel hebt dat je bent geïncarneerd, heb je het gezag om het licht op te roepen, de Aanwezigheid en de Geest van Shiva om die naar omstandigheden in jouw geest te sturen, maar ook naar de wereld om je heen, omdat die ook een deel van jouw geest is.

Wanneer jij bent geïncarneerd (wanneer jij je op een fysiek lichaam concentreert dat op een bepaalde locatie woont), dan neem je ook, in zekere zin, de matrijzen in het emotionele, mentale en identiteitsrijk over dat jouw hele situatie in de buitenwereld schept. Er zijn natuurlijk matrijzen voor de hele planeet en de mensen die haar bewonen, vormen daar een onderdeel van. Er zijn ook matrijzen voor specifieke naties, specifieke culturen en groepen mensen. Natuurlijk word jij een onderdeel ervan wanneer jij in een lichaam in een bepaald land, zoals Korea, wordt geboren, omdat je deel gaat uitmaken van de matrix die de huidige situatie schept.

Je hebt het gezag om Shiva in die matrix op te roepen en zodoende de macht, het vuur, van Shiva te laten ontbranden die de matrijzen in het emotionele, mentale en identiteitslichaam van andere mensen kan verteren en zelfs het collectieve bewustzijn dat mensen steeds opnieuw en opnieuw in dezelfde patronen vasthoudt. Wanneer jullie naar planeet aarde kijken, kunnen jullie vast wel inzien dat de mensen steeds opnieuw, en weer opnieuw, duizenden jaren in de geschiedenis die bij je bekend is – en ik kan je ervan verzekeren ook in de onbekende geschiedenis – in de herhaling van die zelfde patronen hebben vastgezeten. Wij kunnen die herhaling van de destructieve patronen zien en het gevoel krijgen: “Hoe lang moet dit nog duren, wanneer houdt dit een keer op?”

Nu, het moet inderdaad net zo lang doorgaan totdat er iemand besluit om met dat oude patroon op te houden. Hoe kun je die beslissing nemen wanneer jij je volledig vereenzelvigt met het patroon, omdat je bent geworden wat je mede hebt geschapen en wat jouw specifieke cultuur of natie collectief heeft geschapen? Hoe kun je er ooit uit stappen wanneer jij je er volledig mee hebt vereenzelvigd, hoe kun je ooit een stap terug doen en zeggen: “Ik wil dit patroon niet meer herhalen.” Dat kun je niet en daarom krijgen jullie, de spiritueel bewuste mensen de geweldige kans om de oproepen te doen om degenen te bevrijden die zich nog totaal met het patroon identificeren.

Hoe demonen worden geschapen
Er is nog aspect dat enigszins ingewikkeld is, maar dat jullie desondanks wel kunnen begrijpen. Degenen onder jullie die onze leringen hebben bestudeerd, hebben een fundament om die leringen te begrijpen. Wij hebben jullie verteld over demonen, wij hebben jullie verteld over duistere krachten en jullie moeten beseffen dat alles wat in het materiële rijk, in het emotionele rijk, het mentale rijk en het identiteitsrijk (de vier niveaus van de materie) gezamenlijk wordt geschapen, een bepaalde matrix heeft die een gedachtematrix vormt. De matrix kan alleen van het identiteitsrijk naar het mentale, naar het emotionele en fysieke rijk afdalen als het met bewustzijn wordt doordrenkt.

Er moet een van zichzelf bewuste medeschepper zijn die een matrix visualiseert, hem met bewustzijn doordrenkt en hem zo door de vier niveaus naar beneden brengt totdat het fysiek wordt. Je moet begrijpen dat bewustzijn bewustzijn is. Bewustzijn leidt in bepaalde mate een eigen leven. Jij bent een zelfbewust wezen en wij zouden, ter illustratie, kunnen zeggen dat wanneer jij je een bepaalde matrix voorstelt met jouw identiteitslichaam, jij die met bewustzijn als zuivere kracht doordrenkt.

Met andere woorden, jij stelt je een matrix voor en met dat zelfbewustzijn kun je het onpersoonlijke, het niet van zichzelf bewuste, bewustzijnsniveau tekenen – het soort bewustzijn dat niet van zichzelf bewust is, maar wel bewustzijn is. Je tekent dat in jouw matrix en je laat het los op het mentale, emotionele en fysieke vlak. Tijdens dit proces zijn de meeste mensen zich niet meer bewust van wat zij aan het doen zijn. Dit betekent dat wanneer je een bepaalde matrix maakt en die bewustzijn geeft, zorg je er bij wijze van spreken voor dat die een eigen leven gaat leiden.

Met andere woorden, je kunt een bepaalde samenleving scheppen. De mensen kunnen gezamenlijk een bepaalde samenleving scheppen en zij doen dit door een gedachtematrix te doordrenken met bewustzijn dat niet van zichzelf bewust is. Omdat zij hun bewustzijn aan deze matrix toevoegen, scheppen zij een geest. Het is geen van zichzelf bewuste geest, omdat hij er niet uit kan stappen en ervoor kiezen om te veranderen. Deze zal gedachteloos steeds opnieuw hetzelfde patroon blijven herhalen. Na een poosje krijgt hij een bepaald bewustzijn. Hij is niet van zichzelf bewust, maar hij is zich ervan bewust dat hij bestaat, dat hij energie nodig heeft om te kunnen blijven bestaan en dat hij die energie ontvangt van menselijke wezens die zich ertoe aangetrokken voelen om de acties te herhalen die de geest in de allereerste plaats hebben gevormd.

Dit wordt belangrijk, omdat alles wat wordt geschapen, in heel algemene zin, door een bepaalde geest in stand wordt gehouden. Wij zouden zelfs kunnen zeggen dat er naast de vier niveaus van elementale wezens nog een heel ander niveau bestaat van complexere geesten die geen natuurgeesten zijn. Dit zijn gedachtegeesten die door de menselijke wezens, de geïncarneerde medescheppers, zijn gevormd. Er zijn natuurlijk veel goedwillende geesten die de positieve matrijzen in stand houden die de mensen hebben geschapen. Er zijn ook een paar van die geesten die wij demonen noemen en die oorspronkelijk niet door de medescheppers, maar door de gevallen wezens zijn geschapen. Zij hebben hun geest, de vier niveaus van hun geest, gebruikt om destructieve matrijzen te visualiseren en met bewustzijn te doordrenken tot zij een eigen leven op aarde gingen leiden.

Toen hebben gevallen wezens medescheppers bedrogen, zodat zij hun plannen en doelen gingen steunen en doordat zij die demonen met meer bewustzijn hebben gevoed, werden zij heel, heel erg krachtig. Voor iedere destructieve manifestatie op aarde zie je dat één van die geesten of demonen gedachteloos de matrix herhaalt en probeert de mensen ertoe te brengen om gedachteloos een handeling te herhalen. Bijvoorbeeld, er bestaat natuurlijk een demon die oorlog heet. Er zijn veel demonen van oorlog, maar die vormen een piramide en bovenaan zit de algemene demon van oorlog die heel krachtig op deze wereld is geworden. Hij is zo krachtig dat hij de geest van geïncarneerde menselijke wezens zo totaal kan overnemen dat zij niet meer als van zichzelf bewuste medescheppers kunnen functioneren. Zij functioneren als een soort biologische robot die geen individuele gedachten heeft, maar al hun gedachten komen van die demonen en zij hebben niet de kracht om eruit te stappen en te zeggen: “Ik wil dit niet meer.”

Wat betekent dit, mijn geliefden? Dat dit de werkelijke uitleg is van het feit dat je al zo vaak in de geschiedenis hebt gezien, je ziet mensen die heel onmenselijk zijn tegen andere mensen. Moeder Maria heeft er in haar boek over oorlog ‘Help the Ascended Masters Stop War’, over gesproken dat het voor veel mensen een mysterie is dat mensen zover kunnen komen dat ze andere mensen doden en dat dit alleen maar kan, omdat zij door de geesten, de demonen, zijn verblind. Hun geest wordt overgenomen en zij denken niet meer na, zij zijn niet meer bewust. Zij heeft het erover dat één van de grootste instincten die menselijke wezens hebben, is dat zij de soort in stand willen houden. De instandhouding van het individu en de instandhouding van de soorten of in ieder geval de groep, bestaat.

Om mensen ten strijde te laten trekken, moet iets hun heel basale instinct tot overleven overnemen. Alleen wanneer de geest van de mensen wordt overgenomen door die duistere wezens, deze demonen, kunnen mensen hun drijfveer om het leven in stand te houden aan de kant zetten en letterlijk dodende robots worden die gedachteloos orders uitvoeren en andere mensen doden zonder zich bewust te zijn van wat zij aan het doen zijn. Niemand die zich volledig bewust is van wat hij aan het doen is, kan een ander menselijk wezen doden. Het is gewoon niet mogelijk, mijn geliefden. Dat kan gewoon niet. Maar je ziet, steeds weer opnieuw, hoe menselijke wezens gedachteloos handelen om hun medemensen te doden of te martelen.

Jouw eigen familieleden doden
De reden dat ik hiermee kom, is dat je natuurlijk wel ziet dat, wanneer je ten noorden van de grens kijkt, daar een dictator aan de top staat, die zoals Padma Sambahava uitlegt, de absolute macht heeft, maar zou hij ook persoonlijk de hele bevolking van Noord-Korea kunnen onderdrukken? Zou hij persoonlijk iedereen kunnen doden die tegen zijn manier van regeren is? Vanzelfsprekend niet. Padma Sambahava heeft uitgelegd waarom een dictator bereid is iedereen te doden die zijn gevoel van onfeilbaarheid of zijn gevoel van macht bedreigt. Om die intentie uit te voeren, moet hij mensen hebben die hun eigen landgenoten, zelfs hun eigen familieleden in sommige gevallen, willen doden en die gedachteloos aan de wensen van de dictator tegemoet komen of degenen die onder hem in de hiërarchie staan.

Hoe krijg je iemand zo ver dat hij zijn eigen familieleden of landgenoten doodt? Je kunt dit niet doen door iemand te overtuigen. Je kunt dat alleen maar als je de geest van de mensen over laat nemen door die demonen. Hoe kun jij de geest van iemand laten overnemen door demonen? Omdat iemand de bereidheid om zelf beslissingen te nemen, heeft opgegeven. Hoe krijg je iemand zo ver dat hij niet zijn eigen beslissingen wil nemen? Alleen als je al vele levens door de gevallen wezens bent gemanipuleerd. Iemand wordt gemanipuleerd om een bepaald doel te steunen en ervaart vervolgens dat dit tot desastreuze consequenties leidt. Wanneer het steeds weer gebeurt dat iemand een bepaald besluit neemt dat desastreuze consequenties heeft, kan iemand zo gewond raken door die pijn dat hij geen beslissingen meer wil nemen uit angst voor de gevolgen.

Je ziet dat heel veel mensen waarachtig op dit punt zijn aangekomen. Er zijn natuurlijk veel mensen overal ter wereld, maar wanneer je een land met een dictatoriale vorm van regering ziet, zie je dat de meerderheid van de mensen die in dat land zijn geïncarneerd, juist op dat punt zijn dat zij niet hun eigen beslissingen willen nemen. Daarom hebben zij zich in de macht van een dictator geplaatst die de beslissingen voor hen neemt en die dan van hen vraagt dat zij zich als robots gedragen om gedachteloos die beslissingen uit te voeren.

De mensen in Noord-Korea wekken
Hoe kan deze situatie ooit veranderen als die eenmaal is ingevoerd, als de meerderheid van de bevolking van de natie in de macht van die demonen is, die alleen maar willen blijven martelen, oorlog voeren, conflicten veroorzaken om de energie te vergaren die hen krachtiger maakt? Nu, dit kan omdat er geen enkel land is (en nooit is geweest) waar de mensen in dat land allemaal waren overgenomen en allemaal op het punt waren dat zij zelf geen beslissingen meer wilden nemen. Er zal altijd een bepaald percentage van de mensen in een natie in staat zijn hun eigen beslissingen te nemen. Sommige van die mensen willen vergeten wie ze zijn, omdat zij in dat land opgroeien. Zij zullen hun bereidheid om beslissingen te nemen aan de kant zetten, omdat zij zich realiseren dat ze die niet kunnen uitvoeren door de omstandigheden in dat land. Sommigen willen het ook vergeten.

Ik wil erop wijzen dat er nu in Noord-Korea een cruciaal aantal wezens, zielen, is die daar zijn geïncarneerd en die heel snel op het punt kunnen komen om hun eigen beslissingen te willen nemen. Het enige wat hen daarvan weerhoudt, is dat zij nog steeds heel erg verblind worden door de collectieve demon en de vele ondersteunende demonen die de matrix voor de natie Noord-Korea in stand houden. Als die matrix vernietigd zou worden, dan zouden die mensen zich kunnen bevrijden en in staat zijn om feitelijke, individuele, bewuste beslissingen te nemen en dit zou de vergelijking in het land dramatisch kunnen veranderen.

Zelfs de dictator zelf wordt zo overweldigd door de demon die de matrix voor Noord-Korea in stand houdt, dat hij het vermogen waar Padma Sambahava over sprak, heeft beperkt, namelijk om te besluiten de koers van de natie te veranderen. Zelfs hij zou in principe bevrijd kunnen worden om bewustere keuzes te maken door deze demon te vernietigen, of in ieder geval een aantal van de kleinere demonen te verteren, zodat er steeds meer mensen worden bevrijd. Dit is natuurlijk een van de redenen dat ik deze lering überhaupt geef.

Jullie, de spirituele mensen – zowel in Zuid-Korea als daarbuiten, want dit is een wereldwijd probleem – krijgen de kans om de oproepen te doen om de demonen te vernietigen die de destructieve matrix in Noord-Korea in stand houden. Jullie zijn natuurlijk door mij geautoriseerd om mijn naam aan te roepen, omdat ik deze verhandeling op het fysieke vlak uitspreek. Er zal natuurlijk ook een invocatie worden gemaakt naar aanleiding van dit dictaat, maar jullie zijn vrij om op elk moment te beginnen met oproepen aan Shiva te doen om de demonen te verteren die de destructieve matrix voor Noord-Korea en de mensen daar in stand houdt. Hier kun je op elk willekeurig moment mee beginnen, maar ik wil nu graag van de gelegenheid gebruik maken, omdat jullie allemaal hier zijn en naar dit dictaat luisteren dat wordt uitgesproken. Met jullie individuele permissie zal ik jullie chakra’s gebruiken om de oproepen die ik doe, te vergroten en ik vraag jullie om samen met mij iets te visualiseren, terwijl wij overgaan naar de volgende sectie van mijn betoog.

De nationale demon van Noord-Korea vernietigen
Ik vraag jullie om de grens met Noord-Korea te visualiseren. Stel je nu voor dat ik, Shiva, ten zuiden van deze grens sta en je kunt visualiseren dat ik een vuur ben dat zo intens is dat je er niet met menselijke ogen naar kunt kijken, want de kracht is net zo sterk als van de zon. Het is een vuur waar niets op aarde ooit tegenop kan. Nu zie je dat jullie allemaal in een driehoek achter mij staan: ik vorm de punt van deze driehoek met jullie erachter. Visualiseer nu dat het vuur dat IK BEN aan het hoofd van de driehoek staat, maar jullie individuele vuur staat achter mijn grotere vuur. We vormen een driehoek van vuur en nu bewegen wij ons, heel snel, richting het noorden en wij vormen een driehoek, een wig, die Noord-Korea ingaat en die niet alleen het fysieke vlak beroert, maar ook het emotionele, mentale en identiteitsrijk.

Wij bewegen ons snel en ineens zijn wij midden in de hoofdstad van Noord-Korea. Wij staan vlak voor dit hele apparaat dat de regering in stand houdt. Wij staan nu vlak voor de demon. En dus zeg ik, Shiva: “JIJ BESTAAT NIET MEER! Je wordt verteerd door het vuur van SHIVA! SHIVA! Jij wordt verteerd en jij bent weg.” Visualiseer nu dat deze driehoek zich ineens begint te openen en steeds meer de cirkel omringt en als vleugels die zich spreiden naar buiten gaat en weer dichtgaat en de hele Noord-Koreaanse natie omarmt. Je ziet dat alle demonen vluchten voor het vuur en proberen dekking te zoeken in de ruimte  die nog over is, maar omdat de vleugels zich sluiten, is er geen ruimte meer voor hen. Onvermijdelijk komen zij in contact met het vuur en als dat gebeurt, worden zij ogenblikkelijk door het vuur verteerd. Daarom sta ik, Shiva, als de engel van God met mijn vleugels boven Noord-Korea en verteer alle demonen en duistere krachten die de matrix voor die natie in stand houden.

Dit is een handeling die nu op dit moment gebeurt, maar je moet begrijpen dat ik vanwege de Wet van Vrije Wil niet het gezag heb om alle demonen definitief te verwijderen. Ik heb door deze daad een bepaald gedeelte van hen verteerd. Ik heb de matrix vernietigd van de belangrijkste demon die de nationale matrix voor Noord-Korea in stand houdt, maar die moet worden versterkt door jullie oproepen om door alle vier niveaus heen naar beneden te kunnen filteren om het effect te krijgen dat het alle mensen bevrijdt om persoonlijk beslissingen te nemen. Je begrijpt wel, zoals wij hebben uitgelegd, dat wij slechts kunnen doen wat wij kunnen, maar de de menselijke wezens die geïncarneerd zijn, moeten ook beslissingen nemen om te zorgen dat er iets verandert.

Noord-Korea is een wereldwijd probleem
jullie moeten hier oproepen voor blijven doen en je kunt deze visualisatie steeds weer opnieuw gebruiken om steeds meer van die demonen te verteren en de mensen te bevrijden om te kunnen beginnen met nadenken, beginnen te twijfelen. Op het heel basale niveau zullen zij zich beginnen af te vragen waarom zij eigenlijk hun eigen landgenoten en familieleden doden. Waarom is het nodig om mensen te doden en gevangen te zetten om een bepaald regime in stand te houden? Zou je het regime niet kunnen veranderen, het systeem veranderen, zodat het niet meer nodig is om je eigen mensen te doden?

Die basale gedachte moet worden geprojecteerd en je kunt visualiseren dat je die op de bevolking van Noord-Korea projecteert. Daarna kunnen zij natuurlijk beginnen nog veel meer dingen te betwijfelen, maar dit is de allereerste aanzet tot verandering. Wanneer mensen beginnen te onderzoeken waarom zij elkaar moeten doden om het systeem in stand te houden in plaats van het het systeem te veranderen, zodat het doden overbodig wordt, dan kunnen er veranderingen komen en kan het escaleren en zich vandaar verder verspreiden.

Ik waarschuw jullie, alle mensen overal ter wereld, dat dit een wereldwijd probleem is, omdat Noord-Korea het centrum is geworden van totalitaire krachten. Als dat kan worden afgebroken – en het wordt afgebroken in Noord-Korea – zal het planetaire implicaties hebben en heel snel consequenties voor andere delen van de wereld hebben, waardoor totalitaire regimes de grond onder hun voeten beginnen te verliezen. Dit kan het begin zijn van een wereldwijde beweging waarbij al die  totalitaire matrijzen die er zijn, worden vernietigd, niet alleen in naties, maar in vele andere gebieden op de wereld, inclusief de economie. Dan zie je dat er een nieuw tijdperk kan beginnen, omdat de mensen zich bewust worden en beginnen na te denken in plaats van gedachteloos oude patronen te herhalen, omdat hun geest is overgenomen door de demonen. Ik, Shiva, verzegel deze daad bij dezen, die een machtige daad is en ik veranker een bepaalde portie hiervan boven de natie Noord-Korea.

Zuid-Korea zuiveren
Nu, zoals altijd is er een Alpha en Omega, en ik vraag jullie om te visualiseren dat wij opnieuw bij de grens met Noord-Korea staan, maar nu draaien wij ons om en kijken in de richting van Zuid-Korea. Terwijl je mij voorop in een driehoek ziet staan, visualiseer je nu dat wij ook Zuid-Korea intrekken. Al heel snel staat het vuur van Shiva precies voor het hele systeem en de machtselite van Zuid-Korea. Er bestaat natuurlijk ook een nationale demon in Zuid-Korea die de dualistische strijd tussen de twee naties in stand probeert te houden. Daarom zeg ik: “Ik, Shiva, zend mijn vuur en dus BESTA JE NIET MEER!” Ik vraag jullie om de oproepen te doen om die dualistische demonen uit Noord- en Zuid-Korea beide te verteren en alle ondersteunende demonen worden ook verteerd en daarom wordt de matrix van deze verdeelde natie vernietigd.

Hoe kun je verdeeldheid alleen maar overwinnen als je het Noorden verandert? Verdeeldheid bestaat altijd tussen twee dingen en daarom bevinden de krachten die verdeeldheid zaaien zich in beide naties, in beide verdelingen van de naties. Daarom vraag ik jullie om te visualiseren en de oproepen te doen voor de dualistische krachten in Zuid-Korea,  de mensen die de machtselite vormen die de mensen in Zuid-Korea tot slaaf maken. De machtselite maakt in zekere zin de mensen ook gedachteloos, niet in die zin dat zij hun medemensen doden, maar omdat zij talloze uren willen werken en hun hele leven laten opgaan in die reusachtige corporaties die alleen maar steeds meer winst willen maken. De mensen herhalen gedachteloos de patronen die er alleen maar zijn om winst te maken en niets anders, maar niemand weet waar zij al die winst voor nodig hebben. Zij kunnen niet uit die matrix stappen en geen vragen stellen over waarom zij hun eigen volk tot slaaf maken om dit kapitalistische systeem in stand te houden dat zonder nadenken steeds meer winst maakt.

Opnieuw spreid ik mijn vleugels vanaf de grens en ik maak nu de ruimte waarin die demonen bijeen worden geduwd steeds kleiner en de ruimte sluit zich om hen heen en zij worden verteerd. Opnieuw is dit een daad waardoor een bepaald deel van de demonen die de matrix in stand houden van deze verdeelde natie, worden verteerd. Het is nu opnieuw aan jullie om de oproepen te doen om dit naar het fysieke vlak te brengen, zodat de mensen zich kunnen afvragen: “Waarom houden wij dezelfde matrix in stand? Waarom beschouwen wij ons als tegenstanders van Noord-Korea die eigenlijk onze eigen broeders en zusters zijn? Waarom zien wij dat als de enige manier om voorspoed te scheppen en dat het alleen maar de bedoeling van onze natie is om die grote corporaties steeds meer winst te laten maken door onze mensen hun slaaf te laten zijn, zodat die nooit tijd, energie, aandacht over hebben om na te denken over wie zij zijn en waarom zij zijn geïncarneerd en wat de bedoeling van het leven is en het spirituele pad te ontdekken?”

Wat voor zin heeft het om voorspoed en rijkdom in Zuid-Korea te scheppen als dit betekent dat de mensen hun hele leven slaaf van die corporaties  zijn? Is het niet de bedoeling van rijkdom dat mensen energie en aandacht overhouden om zich te richten op wat zij in spiritueel opzicht nastreven? Laten we de mensen bevrijden, laten we de matrix van ons land veranderen, zodat die niet wordt geconcentreerd op winst en de corporaties, maar op de mensen, zodat wij inzien dat de belangrijkste bron die wij hebben, de mensen zijn. Het is de bedoeling dat onze natie om de mensen te bevrijden, niet om winst te maken voor de corporaties die dat niet nodig hebben, want  die zijn geen doel op zich, het zijn de mensen die hun natie een doel geven.”

Ik, Shiva, heb gezegd wat ik wilde zeggen en ik bedank jullie om mij dit podium te geven en de bereidheid om jullie chakra’s te openen om de daad te versterken. Ik kan natuurlijk mijn werk doen, maar ik kan het niet zonder jullie naar het fysieke octaaf laten doorsijpelen. Jullie vormen de sleutel om veranderingen op het fysieke vlak door te voeren, want jullie zijn geïncarneerd. Jullie zijn de geïncarneerde Shiva, zoals ik boven Shiva ben. Wanneer jullie accepteren dat jullie de geïncarneerde Shiva zijn en dat je het gezag hebt om de open deur te zijn voor mijn vuur, dan kunnen wij samen iets veranderen. Wij kunnen natuurlijk alles veranderen wat mensen in die oude matrijzen vasthoudt. Mijn geliefden, het tijdperk van gedachteloosheid loopt ten einde op aarde.