De Verhoudingen in Korea veranderen

ONDERWERPEN: Je kunt het verleden niet veranderen – Is er ruimte voor groei in het boeddhisme? – Je kunt alleen iets in het nu veranderen – Het leven heeft geen eindresultaat – Het leven is een voortgaand proces – De aarde kan het universum niet veranderen – Het isolationisme in Korea – Noord-Korea is niet het probleem – Hoe Zuid-Korea verandering teweeg kan brengen – De waarde van vergeving inzien – De verandering moet in Zuid-Korea beginnen – Het verlangen om te straffen overwinnen – Meer openheid met Noord-Korea – Het risico van een atoomoorlog – Tegenstand uit Japan, de V.S. En China – Alleen licht kan Korea veranderen

Geascendeerde Meester Kuan Yin, 1 juli 2016 – Seoel, Korea

IK BEN de Geascendeerde Meester Kuan Yin. Ik word door velen als de Godin van Genade beschouwd, maar wat is genade? Bevrijdt genade niet al het leven, bevrijdt het niet zowel de gever als de ontvanger van genade?

Is het dan niet heel erg belangrijk dat de mensen zich realiseren dat wanneer jij vergeving schenkt, wanneer jij genade schenkt, jij jezelf bevrijdt? Is het dan niet net zo belangrijk dat jij in heel veel situaties in het leven, in heel veel situaties op de planeet, je realiseert dat de enige manier om persoonlijke en nationale vrijheid te verwerven, is dat je onvoorwaardelijk genade schenkt, onvoorwaardelijk vergeving schenkt.

Je kunt het verleden niet veranderen
Wij hadden het vorig jaar in Europa over de noodzaak om onvoorwaardelijk te vergeven om de naties en het volk van Europa te bevrijden van de littekens en de zwaarte van de Tweede Wereldoorlog. Geldt dat ook niet voor Korea en Azië?

Er komt een punt waarop men moet erkennen dat je het verleden niet kunt veranderen. Als alle machtige keizers van China, of welke natie ook, met al hun pracht, met al hun macht, zouden ingrijpen, zouden zij dan ook maar iets aan het verleden kunnen veranderen? Je kunt de klok niet terugdraaien; je kunt niet in de tijd teruggaan en dan veranderen wat er in het verleden is gebeurd. Wanneer je verandert hoe jouw geest wordt beïnvloed door het verleden, heb je ook veranderd hoe het verleden de koers waarop jij vaart, beïnvloedt terwijl jij of jouw natie meegaat op de stroom van de Rivier van Leven.

Is er ruimte voor groei in het boeddhisme?
Je kunt veel diepgaande leringen in het oosten vinden. Er zijn veel diepgaande leringen die uit de verschillende richtingen van het boeddhisme voortkomen. Ik zeg niet de religie het boeddhisme, want hoewel veel mensen in het westen het graag als een religie bestempelen, weten veel mensen in het oosten dat het geen religie is zoals het westen dat ziet. Het is meer een systeem dat steeds verder gaat en transcendeert.

We moeten ons er natuurlijk wel van bewust zijn dat zelfs het boeddhisme ten prooi is gevallen aan de menselijke neiging om van alles een ritueel te maken en alles te organiseren. Je kunt hier in de binnenstad van Seoul de tempel en de enorme standbeelden van de Boeddha en de ingewikkelde details van de tempel bekijken. Je kunt je dan afvragen: “In ogenschouw nemend hoe de Boeddha heeft geleefd, in ogenschouw nemend hoe hij in een heel eenvoudige ashram heeft onderricht, hoe heeft het dan ooit zover kunnen komen dat die eenvoudige oorsprong tot zoiets uitgebreids, zoiets georganiseerds, zoiets geritualiseerds is verworden?”

Waar is ruimte voor de stroom van de Geest in een systeem dat zo geritualiseerd is geworden dat het voor de mensen heel moeilijk is om de goddelijke individualiteit tot uitdrukking te brengen waar Aartsengel Michaël het over had? Waar is ruimte voor de individualiteit in zo’n geritualiseerd systeem? En  waar is dan ruimte voor groei?

Je kunt alleen iets in het nu veranderen
Niettemin kun je diepgaande leringen vinden die uit het boeddhisme komen. Eén daarvan die ik jullie onder de aandacht wil brengen, is dat een paar ongeschreven wetten van de boeddhisten in Tibet het leven afschilderen zoals wij deze boodschapper nu al verscheidene jaren laten beschrijven, namelijk als een doorgaande stroom. Wij hebben dit de Rivier van Leven genoemd.

Wanneer je de Rivier van Leven begrijpt, begrijp je dat het een proces is. Dit is belangrijk om te onthouden, omdat de menselijke geest, vooral wanneer die door het dualiteitsbewustzijn is beïnvloed, alles op een lineaire manier wil organiseren. Zeker, je kunt zeggen dat die neiging tot lineair denken meer in het westen voorkomt dan het oosten, maar je ziet dit ook in het oosten, omdat het ook een algemeen menselijke tendens is.

Jij denkt in tijd en je verdeelt die in verleden, heden en toekomst. Je richt je zo op het verleden of de toekomst, dat je het nu negeert. Het nu is de enige keer dat je van richting kunt veranderen.

Als jij niet in het nu bent, kun je niet bewust van richting veranderen. Als je bewust van richting kunt veranderen, dan bepaalt jouw verleden jouw toekomst. Slechts in het nu kun je bewust van richting veranderen, waardoor jouw toekomst een andere richting opgaat dan daarvoor, omdat jij je daarvan bewust werd en het besluit nam om te veranderen.

Het leven heeft geen eindresultaat
Wanneer je dit concept de Rivier van Leven goed begrijpt, besef je dat er geen laatste eindresultaat kan worden bereikt. Dit gaat erg diep. Het is belangrijk om hierover na te denken, want je bent zo gewend om te denken in termen van bepaalde laatste, eindresultaten die je moet bereiken, omdat de consequenties verschrikkelijk zijn.

We hebben gesproken over de epische denkwijze die het leven als een worsteling tussen goed en kwaad afschildert en dat je een resultaat moet krijgen, namelijk dat het goede het slechte wegvaagt. Als het goede niet het kwade overwint, dan neemt het kwaad het over en brengt het alle zielen naar een duistere plaats. Hier klopt helemaal niets van mijn geliefden, helemaal niets. Dit bestaat slechts in de geest van menselijke wezens die door de gevallen wezens tot het dualiteitsbewustzijn zijn verleid dat de gevallen wezens aanvoeren, om te strijden voor de allerhoogste zaak, die zogenaamd gerechtvaardigd wordt door een of andere epische filosofie.

Begrijpen jullie niet dat het communisme een duidelijk voorbeeld is van zo’n epische filosofie, omdat je een einddoel moet bereiken, namelijk het verspreiden van het communisme over de hele wereld? Begrijpen jullie niet dat de christelijke religie door die epische denkwijze is beïnvloed? Opnieuw, alle mensen moeten tot het christendom bekeerd worden, anders komen ze uiteindelijk in een brandende hel terecht die niet echt bestaat, want die heeft God nooit geschapen.

Het leven bestaat uit een voortgaand proces
Mijn geliefden, de Rivier van Leven is een constant proces. Het is een voortgaand proces, omdat het wordt geschapen door alle van zichzelf bewuste wezens in jullie sfeer. Wij hebben uitgelegd dat er andere sferen zijn geweest en dat die andere sferen allemaal geascendeerd zijn, omdat de bewoners van die sferen die sfeer op het punt van ascensie hebben gebracht door hun bewustzijn te verhogen. Je zou op grond hiervan misschien kunnen zeggen: “Maar Kuan Yin is dat niet een einddoel?”

Maar het is geen einddoel in epische zin. Het is in feite geen einddoel, want wat gebeurt er wanneer een sfeer ascendeert? Degenen die hun bewustzijn voldoende hebben verhoogd om ervoor te zorgen dat hun sfeer ascendeert, verhogen daarna hun bewustzijn nog meer door de volgende sfeer mede te scheppen en door verlengstukken van hun eigen wezen die sfeer te laten bewonen en belichamen. Dus dat gaat steeds door.

Er bestaat geen einddoel. Er bestaat geen eind, omdat er eigenlijk geen begin bestaat, want alles is een doorgaande stroom. Omdat de lineaire menselijke geest niet kan omgaan met een doorgaande stroom zonder begin en eind, wil hij wanhopig graag een episch verhaal maken dat er wel een begin en een eind zijn.

De aarde kan het universum niet veranderen
Wanneer je toegeeft dat het leven een stroom is, besef je dat planeet aarde een heel kleine planeet is in een heel groot universum. Hoewel er zeven miljard mensen op aarde zijn geïncarneerd, is dit een heel klein aantal vergeleken met de ontelbare levensstromen die in jullie sfeer bestaan. De overgrote meerderheid van die levensstromen verhogen hun bewustzijn naar steeds hogere niveaus en dat heeft de Rivier van Leven geschapen die aan alles in jullie sfeer trekt om hogerop te komen.

Als je alleen de aarde kende, als jij je slechts op de aarde richtte, zou je heel goed ten prooi kunnen vallen aan de illusie van de gevallen wezens, namelijk dat de aarde het universum kan beïnvloeden of God of Gods plan kan beïnvloeden. Wanneer je de Wet van Vrije Wil erkent – en beseft hoeveel levensstromen er in jullie sfeer zijn en hoeveel levensstromen ervoor hebben gekozen om met de Rivier van Leven mee te gaan – dan begrijp je dat de aarde of de levensstromen op aarde op geen enkele manier het geheel kunnen beïnvloeden.

Jij bent zo’n klein deel van het geheel dat je het niet achteruit kunt duwen. Daarom moet je toegeven dat je omhoog wordt gestuwd door het hele universum. Hoewel je vrije wil bezit en weerstand kunt bieden aan die opwaartse kracht wordt het steeds moeilijker om dat te doen. Wij hebben dat uitgelegd als de tweede wet van de thermodynamica, wanneer jij jezelf of je natie in een gesloten systeem verandert, vereist dat steeds meer tegenwerking om die geslotenheid te handhaven.

Daarom komt er een punt waarop je niet meer de kracht die nodig is om de opwaartse stroom van de Rivier van Leven tegen te werken, kunt opwekken. Dit betekent dat wat jouw systeem afsluit, moet en zal afbreken. Dit geldt voor iemand persoonlijk, het geldt voor de mensheid als geheel.

Het isolationisme in Korea
Wanneer je naar de geschiedenis van Korea kijkt, zie je de neiging (die je ook in andere delen van Azië ziet) om jezelf te isoleren van de omringende wereld. Deze neiging gaat rechtstreeks in tegen de Rivier van Leven. Je kunt op den duur niet overleven als jij je blijft afzonderen en isoleren.

Het kan heel moeilijk zijn om dit te begrijpen en met betrekking tot de mensen in Korea zit er een speciale draai aan die ik onder jullie aandacht wil brengen. Wanneer je naar de mensen in het grotere gebied van Korea kijkt en wanneer je terug in de tijd kijkt, wanneer je dan vooral hier in Zuid-Korea kijkt, zie je dat jullie tot een vreedzaam, vredelievend volk behoren. Jullie verlangen naar vrede.

Waarom hebben jullie dan in jullie geschiedenis geen vrede gehad? Waarom zijn jullie tegenwoordig verdeeld? Omdat je geen vrede kunt krijgen via macht, door te proberen de situatie in de buitenwereld te beheersen, door te proberen de stroom tegen te houden en een statische staat te scheppen, omdat jullie denken dat als je alles onder controle hebt, je wel de vrede kunt handhaven.

Je kunt geen vrede handhaven door controle. Je kunt alleen maar vrede handhaven als je met de Rivier van Leven meegaat, omdat jij je dan voortdurend aan de omstandigheden aanpast. Wanneer je probeert om jezelf van de wereld af te sluiten, creëer je weerstand en je moet een kracht opwekken om die weerstand in stand te houden. Dit zal conflicten in het leven roepen of een veroveraar van buitenaf aantrekken die zal proberen het over te nemen.

Nu, het is heel begrijpelijk dat een vredelievend volk vrede wil scheppen. Zij willen een vredige harmonieuze samenleving creëren. Wanneer je vrede in een onevenwichtige staat brengt, dan kan zelfs vrede een bron voor controle, een bron voor tegenstand worden en daardoor een bron voor conflicten.

De Rivier van Leven vraagt geen inspanningen. Je hoef geen grote inspanningen te verrichten om met de Rivier van Leven mee te gaan. Het vereist een inspanning wanneer je van het ene extreme naar het andere extreme wil gaan. Zo kan zelfs een positieve eigenschap als vrede op een onevenwichtige manier worden gebruikt waardoor jij in de situatie komt om de stroom tegen te werken.

Noord-Korea is niet het probleem
Het is belangrijk dat je dit begrijpt, om te begrijpen hoe een vreedzaam volk op het punt kan komen dat jullie invasies, bezettingen kregen, en nu al vele jaren, hebben jullie die deling tussen noord en zuid in jullie eigen natie al vele jaren verdragen. Het is ook belangrijk om dit te begrijpen, zodat jullie kunnen gaan begrijpen hoe jullie die deling kunnen overwinnen en wat de enige manier is om die deling te overwinnen. Dit geldt natuurlijk ook voor andere naties in Azië waar je soortgelijke tendensen ziet.

Jullie zijn nu op dat punt, omdat jullie de stroom van de Rivier van Leven hebben tegengehouden. Je kunt misschien de situatie op dit moment bekijken. Je kunt een bepaald probleem herkennen, omdat de lineaire geest geneigd is dat te doen wanneer hij wordt beïnvloed door het dualiteitsbewustzijn en de epische denkwijze. Je wilt een probleem herkennen en je wilt de fysieke oorzaak van dat probleem herkennen en dat betekent dat meestal andere mensen als de oorzaak van het probleem worden gezien.

Je kunt dus zeggen: “Zuid-Korea is een niet-communistische natie met veel meer vrijheid en democratie dan Noord-Korea. Dus wat de verdeeldheid op het schiereiland Korea veroorzaakt, is Korea.” Je kunt de leiders van Noord-Korea of het volk, of beide, als het probleem beschouwen. Jij kunt hier zeggen dat zij moeten veranderen voor wij vrede kunnen krijgen.

Vanuit menselijk standpunt is dat geen onredelijk sentiment. Let op mijn woorden: Vanuit menselijk standpunt is dat geen onredelijk sentiment. Ik vergoelijk natuurlijk niet wat de leiders van Noord-Korea jullie of hun eigen volk aandoen. Ik vergoelijk de houding niet die in de mensen in Noord-Korea is geprogrammeerd. Ik zeg niet dat zij niet hoeven te veranderen.

Natuurlijk moet er iets veranderen in Noord-Korea, want zij zijn veel meer uit hun evenwicht dan Zuid-Korea. Daarom zie je ook dat Noord-Korea steeds meer moeite moet doen om hun eigen land en hun eigen volk onder de duim van die paar leiders te houden. Het staat buiten kijf dat dit een onevenwichtige situatie is en ik vergoelijk of verontschuldig niet wat er gebeurt.

Het is mijn bedoeling om je te tonen wat jullie doen als jullie, het volk en de leiders van Zuid-Korea, het noorden aanwijzen als het probleem. Jullie ontkrachten jezelf. Je zegt dat wij geen vrede in Korea kunnen brengen totdat zij veranderen.

Hoe Zuid-Korea verandering teweeg kan brengen
Hoe waarschijnlijk is het dat zij spoedig veranderen wanneer zij dat al heel lang niet hebben gedaan? Je kunt wel begrijpen dat dit niet erg waarschijnlijk is. Willen jullie wachten tot zij veranderen of wil je iets doen om een verandering teweeg te brengen?

Wij willen graag dat jullie, de spirituele mensen, inzien dat je vanwege de Wet van Vrije Wil nooit met lege handen staat. Je wordt nooit zoet gehouden. Je bent nooit in een situatie waarin je niets kunt doen.

Jullie, mijn geliefden, de spirituele mensen, hebben dat al bewezen, maar ik spreek ook tot het collectieve bewustzijn. De spirituele mensen  kunnen natuurlijk doen wat jullie al aan het doen zijn: het pad bewandelen en je eigen bewustzijn verhogen, proberen Christusschap te manifesteren, invocaties en decreten op te zeggen en er ook openlijk over praten als je de kans daarvoor krijgt.

Wat je collectief zou kunnen doen, als de natie Zuid-Korea (en andere naties die betrokken zijn bij de vergelijking, de verhoudingen, van een verdeeld Korea) is dat je een bepaalde stelling inneemt door te zeggen: “Wat kunnen wij veranderen waardoor de vergelijking anders wordt?”

Je begrijpt dat je bij een wiskundige vergelijking bepaalde factoren aan de ene kant hebt, je hebt het gelijkteken en dan het resultaat aan de andere kant. Je kunt diverse factoren aan de ene kant hebben, en zolang die factoren hetzelfde blijven, blijft het resultaat aan de andere kant ook hetzelfde. Als je één factor aan de linkerkant verandert, verander je ook het resultaat.

Je kunt iets doen om de vergelijking op het schiereiland Korea te veranderen door jouw eigen aanpak van de situatie te veranderen.

Albert Einstein kreeg de inspiratie om te zeggen dat je een probleem niet kunt oplossen met dezelfde bewustzijnsstaat als de bewustzijnsstaat die het probleem had geschapen. Hij heeft ook gezegd dat je, als je hetzelfde steeds opnieuw doet, maar verwacht dat je op een dag een ander resultaat krijgt, gek bent. Wat er zich op veel gebieden op deze planeet afspeelt in de situatie tussen twee naties is een vorm van gekte. Mensen denken dat wij niet hoeven te veranderen, wij moeten hetzelfde blijven doen en dan zullen de andere mensen op een dag wel als bij toverslag veranderen.

De waarde van vergeving inzien
Zo gaat het niet. Er ontstaat vooruitgang wanneer iemand de situatie bekijkt en dan besluit dat hij niet meer willen afwachten. Hij wil zijn kracht gebruiken om iets te doen aan de situatie en dan doen wat hij maar kan in die situatie. Jullie, als spirituele mensen, moeten beginnen te visualiseren dat de mensen in Zuid-Korea de waarde van genade en vergeving gaan inzien.

Er moet zeker veel vergeven worden, maar de waarde van vergeving is dat wanneer je vergeeft, je zowel de andere mensen als jezelf bevrijdt. De enige manier om vrij te zijn is door iets los te laten, te vergeven, genade te schenken. Zoals ik zei, kun je de klok niet terugdraaien naar het moment voordat Korea verdeeld werd. Je kunt de situatie zoals die is slechts in ogenschouw nemen en dan twee dingen accepteren. In de eerste plaats moet je de situatie zien zoals die is. In de tweede plaats bereik je niets door aan het verleden vast te houden, door boos te zijn of je gekwetst te voelen over het verleden. Wij bereiken niets constructiefs, dat bestaat! Je bereikt wel het feit dat jij je aan het verleden en het bewustzijn uit het verleden vastmaakt.

Wat is ervoor nodig om de situatie te veranderen? De mensen kijken heel vaak naar de fysieke situatie en zeggen dat dit en dit en dit moet veranderen in de fysieke situatie. Hoe vaak hebben wij jullie al gezegd dat er vier niveaus in het materiële universum zijn en dat de letterlijke omstandigheden slechts een reflectie zijn van de beelden die in het bewustzijn van de mensen zitten op de drie hogere niveaus? Wat ervoor nodig om de fysieke situatie te veranderen is in de allereerste plaats een verandering in bewustzijn.

Er moet een omslag in bewustzijn komen voor er fysiek iets kan veranderen. Die omslag in bewustzijn is al begonnen, omdat zoals Aartsengel Michaël heeft gezegd, er veel mensen voor hebben gekozen om in zowel Noord-Korea als Zuid-Korea te incarneren om die omslag teweeg te brengen.

Jullie, de spirituele mensen, kunnen een geweldige invloed uitoefenen met betrekking tot die neiging door jullie eigen groei, door jullie eigen omslag in bewustzijn. Jullie kunnen de voorlopers worden, degenen die bij wijze van spreken aan het roer van het het schip zitten en er richting aan geven. Als je een groot schip hebt met een groot stuur die het roer laat draaien, dan kan slechts een kleine verandering aan het roer, zelfs een heel kleine verandering van het stuur, ervoor zorgen dat de koers van het schip een beetje wordt verlegd. Op korte termijn zie je dat misschien niet, maar op den duur zie je een grote verandering. Daarom kunnen slechts een paar mensen een enorme invloed uitoefenen.

De verandering moet in Zuid-Korea beginnen
De verandering die er moet komen, is een omslag in bewustzijn en die moet in Zuid-Korea beginnen, omdat jullie natie vrijer is, jullie zijn de bewustere natie. Wij, de geascendeerde meesters, kijken niet in de eerste plaats naar de uiterlijke manifestaties als wij een natie bekijken. De uiterlijke omstandigheden in een natie zijn een indicatie voor het bewustzijn van de mensen.

Zuid-Korea heeft sinds de oorlog enorme vooruitgang geboekt nadat de oorlog haar bijna totaal verwoest had. Die vooruitgang op het fysieke vlak was er niet geweest als er geen verandering op de hogere bewustzijnsniveaus had plaatsgevonden, maar die verandering kan nog verder doorgevoerd worden. Wij, de geascendeerde meesters, kijken niet alleen naar de omstandigheden in de buitenwereld, maar in de eerste plaats naar het bewustzijn van de mensen, het collectieve bewustzijn.

Waarom heeft Saint Germain op onze conferentie in Nederland gezegd: “Korea is de sleutel tot Azië?” Omdat wij zien dat de mensen in Zuid-Korea een hoog niveau bereikt hebben van wat wij gewaarzijn, zelfbewustzijn, zelfkennis, zouden noemen, omdat jullie je bewust van jezelf zijn, van wat jullie doen, van wat jullie in jullie samenleving hebben bereikt.

Er is niet heel veel voor nodig om dit op een hoger niveau te brengen, omdat jullie je meer bewust zijn van jezelf als spiritueel wezen en jullie spirituele potentieel. Wanneer die omslag komt, kunnen de mensen gaan begrijpen (zelfs de politici, die vaak als laatste iets doorhebben) dat als er een drastische omslag in de relatie tot Noord-Korea moet komen, Zuid-Korea die verandering tot stand moet brengen. En de verandering moet tot stand worden gebracht door iets anders te doen dan daarvoor.

Het verlangen om te straffen overwinnen
Ik weet heel goed dat het volk van Korea en veel leiders in Korea, graag een hereniging willen, maar zeker grotere openheid, samenwerking en uitwisseling. Die verandering zou kunnen worden versneld als je beseft wat ik heb gezegd. Je kunt het verleden niet veranderen en om je van het verleden te bevrijden, moet je vergeven, je moet loslaten.

Je kunt niet de houding hebben dat degenen die de conflicten en gruweldaden in het verleden hebben veroorzaakt, moeten worden bestraft voor hun daden.  Als je het verlangen hebt om te straffen, kun je niet vergeven, mijn geliefden. Dat kan niet. Dus moet je het verlangen overwinnen om iemand daar verantwoordelijk voor te stellen.

Opnieuw, ik zeg niet dat niemand verantwoordelijk is. Er zijn zeker mensen voor verantwoordelijk en die verantwoordelijk zijn voor wat er in het verleden is gebeurd. Mijn geliefden, wees ervan verzekerd dat de Grote Karmische Raad die mensen verantwoording laat afleggen van hun daden en zij zullen niet aan hun karma ontsnappen. Daarom moeten jullie, de geïncarneerde mensen de wijsheid erkennen in de woorden die God tot de Israëlieten sprak toen hij zei: “Neem nooit wraak. Laat dat maar aan mij over.”

De betekenis ervan is dat God ervoor zorgt dat iedereen oogst wat hij heeft gezaaid. Iedereen wordt verantwoordelijk gesteld voor zijn daden en jullie, degenen die geïncarneerd zijn, hoeven je niet als degenen op te werpen die de straf over anderen moeten uitvoeren. Als je dat wel doet, bind jij je aan het dualiteitsbewustzijn, omdat je zegt dat zij het fout doen en jij jezelf tot rechter aanstelt die anderen straft. Welke boodschap zend je naar de kosmische spiegel wanneer je dit doet? Dat je de situatie waarin een dualistische strijd is, voort wilt zetten, omdat je tegen iemand anders aan het strijden bent.

Hoe komt een hereniging in Korea tot stand? Dat kan alleen maar wanneer zowel Noord-Korea als Zuid-Korea de dualistische worsteling transcenderen. Het zuiden in ieder geval. Ze moeten zich ervan bewust zijn dat zij niet kunnen doen alsof het noorden iets fout heeft gedaan en straf verdient.

Meer openheid met Noord-Korea
Je moet een heel simpel feit erkennen en je kunt een hint krijgen als je naar de situatie in China kijkt. Kijk eens hoe het westen met de Sovjet Unie probeerde om te gaan ten tijde van de Koude Oorlog. Er waren constant conflicten, constant tegenwerking. Heeft die constante tegenwerking uiteindelijk een eind gemaakt aan de ineenstorting van de Sovjet Unie? Nee. De innerlijke tegenwerking heeft voor de ineenstorting gezorgd.

Het westen had een andere aanpak bij China en dat was meer openheid zoeken, meer uitwisselen, meer zakelijke afspraken. Je wilt misschien niet een directe vergelijking maken tussen het regime in Noord-Korea en het regime dat drie à vier decennia in China heerste, maar is het verschil echt wel zo groot? Als het westen handel met China kon drijven – en negeren wat China deed met betrekking tot mensenrechten, het communistische systeem negeren en toch handel drijven – zou je hetzelfde dan ook niet met Noord-Korea kunnen doen?

Wat is het effect van de handel met China? Meer dan iets anders was het een uitwisseling tussen het Chinese volk en de mensen buiten China. Wat zorgt ervoor dat een natie stagneert, zichzelf afsluit, een neerwaartse spiraal ingaat, zichzelf als een angstige natie beschouwt die wordt omringd door vijanden waaraan ze constant weerstand moet bieden? Dat er geen uitwisseling is tussen de mensen in die natie en mensen ergens anders op de wereld. De mensen in het fort krijgen nooit een indruk, een referentiekader, van hoe de andere mensen over het leven denken, de wereld bekijken en zichzelf zien.

Je kunt misschien op de fysieke dingen wijzen die de verhouding met China hebben veranderd, maar de uitwisseling van informatie en bewustzijn was het belangrijkste tussen het Chinese volk en de rest van de wereld. Hierdoor hebben geweldige veranderingen in China plaats gevonden en het heeft China zover gebracht dat de leiders van China onmogelijk de klok konden terugdraaien en dezelfde macht door een gecentraliseerd systeem dat je tientallen jaren geleden zag, konden versterken.

Wat zie je in Noord-Korea? De mensen worden geïsoleerd van de omringende wereld. Wat betekent dit? Zij geloven alles wat hun leiders hen vertellen, want zij hebben geen referentiekader, zij hebben niets om de informatie die ze van hun leiders krijgen, mee te vergelijken. Hoe weten zij of hun leiders de waarheid aan hen vertellen, als zij niet met andere mensen omgaan? Kun je zien dat het beleid moet veranderen, zodat de naties Noord-Korea, zelfs de leiders, als iedere andere natie gaan behandelen, als een natie waar je mee kunt onderhandelen, waar je zaken mee kunt doen, iets mee uit kunt wisselen?

Opnieuw, ik keur niet goed wat er gebeurt in Noord-Korea, wat de leiders in Noord-Korea aan het doen zijn. Ik wijs er alleen maar op dat er veel meer uitwisseling van ideeën en bewustzijn kan komen als er meer openheid vanuit de omringende wereld zou zijn en dan zou dit onvermijdelijk Noord-Korea veranderen.

Het risico van een atoomoorlog
Het klopt natuurlijk dat het beleid om de isolatie voort te zetten, de innerlijke tegenwerking zal versterken die de leiders en de mensen die loyaal aan hem zijn opbouwen. Vroeg of laat zal Noord-Korea van binnenuit uiteenvallen, maar wat voor ellende zal dit met zich meebrengen? Het potentieel bestaat dat een regime dat het teken aan de wand  ziet, iets wanhopigs doet om haar bestaan te verlengen.

In de laatste dagen van de Sovjet Unie bestond het risico dat enkele  leiders een greep naar de macht zouden doen en een militaire campagne op touw zetten met atoomwapens en conventionele wapens om hun macht in de Sovjet Unie te behouden. Dat was een bestaand risico.

Dat risico bestaat opnieuw in Noord-Korea. Zelfs als dit niet gebeurt, zou de innerlijke ineenstorting van Noord-Korea enorm veel lijden voor het Noord-Koreaanse volk opwekken, veel erger dan men tot nu toe heeft ervaren – en dat is al veel. Dit is natuurlijk niet wat jullie willen. Veel van hen zijn familieleden van jullie; het zijn jullie spirituele broeders en zusters. Daarom zet ik de noodzaak om opnieuw na te denken over het beleid en opener te worden tegen een natie dat zo gesloten is dat alle betrokkenen alleen maar kunnen profiteren van meer openheid, in het collectieve bewustzijn.

Tegenwerking uit Japan, de V.S. En China
Met betrekking tot dit zal er vooral weerstand komen in de eerste plaats uit Japan, maar ook uit de Verenigde Staten. Dit komt omdat Japan zich al te grote zorgen maakt over de concurrentie die zou ontstaan vanuit een verenigd Korea dat economisch gezien veel sterker zou zijn. Er bestaat ook een bepaalde angst voor militaire conflicten. Ik zeg niet dat dit op goede gronden wordt gebaseerd, ik wijs alleen op wat er bij de Japanse leiders door het hoofd gaat en ook in bepaalde mate bij de mensen.

In Japan geeft men toe dat het Koreaanse volk veel creatiever is dan het Japanse volk en dus het potentieel heeft om Japan als economische macht in te halen. Omdat Japan er niet in is geslaagd om uit de neerwaartse spiraal te komen die wordt veroorzaakt door gebrek aan creativiteit, willen ze niet dat de Koreaanse mensen hen voor zijn. Er bestaat een bepaalde wens om Korea tegen te houden en hier moeten jullie oproepen voor doen.

Zelfs de Verenigde Staten voelt weerstand tegen een verenigd Korea. Dat komt omdat er nog steeds mensen in de Verenigde Staten zo vastzitten in de dualistische denkwijze dat zij de illusie van een epische worsteling willen handhaven. Dit is helaas een factor waar de Amerikanen zich nog niet uit hebben bevrijd, en dat kun je zien aan de presidentscampagne als je die volgt en de uitspraken die één van de kandidaten doet. Je ziet natuurlijk ook veel andere politici in de Verenigde Staten. Ik verzeker je dat als je kon zien wat ik zie, dan zou je het ook zien bij de verborgen machtselite van de Verenigde Staten die de spanningen niet kwijt wil en daarmee de mechanismen om aan de macht te blijven die een verdeeld Korea hen biedt. En zij willen ook niet het enorme inkomen kwijtraken dat sommigen uit wapens halen die natuurlijk niet meer nodig zijn als er geen spanningen meer zijn.

Er zijn natuurlijk ook krachten in China die tegenwerking bieden aan een herenigd Korea, want zij geloven dat zij meer invloed op het noorden kunnen uitoefenen dan dat zij ooit over een herenigd Korea zouden kunnen krijgen. Er bestaat ook enige angst voor de economische macht van een verenigd Korea. Er bestaat ook tegenstand in Rusland, maar minder omdat de Russische leiders hun aandacht ergens anders op richten.

Niettemin is het verstandig om oproepen te doen om de weerstand tegen een verenigd Korea aan het licht te brengen en om die tegenstand te verteren . Er moet een omslag komen in het internationale sentiment ten aanzien van de situatie om de veranderingen die ik uiteen zet tot stand te brengen. Opnieuw, jullie, de spirituele mensen,  kunnen de voorlopers worden van een dramatische verandering waardoor je de vele mensen die in Noord-Korea en Zuid-Korea, wekt en op één lijn brengt die hier met de bedoeling zijn geïncarneerd om de Matrix van de Gouden Eeuw fysiek te manifesteren.

Alleen licht kan Korea veranderen
Jullie zijn al goed op weg, mijn geliefden. Zoals ze zeggen: “Een goed begin is het halve werk.” Maar er is nog wel wat werk nodig om van die andere helft een fysieke werkelijkheid te maken. Dus wij willen jullie prijzen voor het werk dat jullie al hebben gedaan met betrekking tot het vertalen van de boeken, de websites, de decreten en invocaties, wat betreft het samenkomen, instrumenten maken waardoor jullie iets kunnen bereiken, elkaar kunnen ontmoeten, jullie inspanningen kunnen coördineren.

Natuurlijk willen wij jullie prijzen voor deze conferentie die in spiritueel opzicht een waar keerpunt voor Korea betekent. Het is een keerpunt vanwege het feit dat jullie bijeen zijn gekomen en het zal nog meer een keerpunt worden wanneer jullie je gevoel van eenheid de komende dagen kunnen vergroten, het gevoel dat jullie met elkaar één zijn en met ons, de geascendeerde meesters.

Wees niet blind voor het feit dat er hier mensen zijn uit andere naties dan Korea, want zij helpen om lichtwegen te openen die de veranderingen teweeg zullen brengen waar ik het over had, die in de internationale gemeenschap moeten gebeuren. Jullie kunnen dus samen een impuls geven om een verandering in het collectieve bewustzijn teweeg te brengen, zowel in Zuid-Korea, in Noord-Korea en in de andere naties die deel uitmaken van de verhoudingen. Zoals ik zei, verander één factor in die vergelijking, en dan verandert het eindresultaat, maar wanneer je alle factoren begint te veranderen, dan verander je het eindresultaat zelfs nog meer.

Ik zeg jullie dat de verhoudingen in Korea al zijn veranderd, alleen al door het feit dat jullie deze conferentie manifesteren, maar er kan nog meer verschuiven door jullie gezamenlijke inspanningen om de volgende dagen met ons samen te werken. Kijk of je in je eigen geest elementen hebt van niet willen vergeven, van boosheid, of de wens om te straffen, iemand de schuld te geven, iemand te beschuldigen – en wees dan bereid om dat los te laten.

Mijn geliefden, als jullie het hoogste willen bereiken wat mogelijk is voor deze conferentie, dan moeten jullie, vooral de mensen uit Korea, je bevrijden van alle elementen van wrok, boosheid, de wens om iemand te straffen. Je moet vergeven en loslaten omdat je alleen door je van die lagere gevoelens te verlossen, de open deur wordt voor het licht uit het geascendeerde rijk. Alleen het licht uit het geascendeerde rijk zal de verhoudingen veranderen.

Mijn geliefden, stel je de verhoudingen in Korea voor, de vergelijking voor Korea. Er is een eind resultaat, je hebt het gelijkteken en je hebt bepaalde factoren. Die factoren zijn de naties die erbij betrokken zijn: Zuid-Korea, Noord-Korea, de Verenigde Staten, Japan, China, Rusland enzovoort. Nu voegen jullie er nog een factor aan toe, en jullie hebben al een factor toegevoegd en dat zijn de spirituele mensen in Korea en elders die met de geascendeerde meesters samenwerken. Ineens bestaat er een factor die veel krachtiger is, omdat jullie een hoger niveau van bewustzijn hebben dan al die andere factoren.

Mijn geliefden, als jij je van het niet willen vergeven, het gebrek aan genade, kunt bevrijden, heb je een hoger bewustzijn dan één van de leiders van de betrokken naties, je hebt meer bewustzijn dan het collectieve bewustzijn. Daarom is de impact in die vergelijking veel groter, want niet alleen het aantal mensen vermenigvuldigt het effect, maar ook het niveau van bewustzijn en het niveau van openheid, de bereidheid om waarlijk de open deur te zijn voor het licht uit het geascendeerde rijk doet dat.

Wanneer jij de open deur bent door jouw totale vergeving, dan worden wij, de geascendeerde meesters, ook een factor in die vergelijking. Dan zie je dat er bijna in een oogwenk verandering plaats vindt. Dan kijk je daar in de niet al te verre toekomst op terug en kun je nauwelijks geloven dat die drastische verandering zo snel heeft plaats gevonden. De mensen zullen zeggen: “Maar hoe is dat gebeurd? Wat heeft daar voor gezorgd?” Zij zullen naar fysieke oorzaken voor die verandering zoeken en er niet één vinden, want de oorzaak is de stroom in de vorm van een acht tussen jullie die geïncarneerd zijn en de geascendeerde meesters boven, de Rivier van Leven, die machtiger is dan welke fysieke oorzaak ook.

Dus verzegel ik jullie met grote liefde, met grote vreugde, in die stroom van de Rivier van Leven. Ik schenk jullie mijn bereidheid om ieder van jullie te helpen om alle onwil om geen genade te schenken los te laten en dompel jullie onder in de onvoorwaardelijke genade van de Godin van Genade die IK BEN. IK BEN Kuan Yin, en ik ben hier bij jullie en in jullie – als jullie mij dat toestaan.