Vrede door je waarneming te accelereren

ONDERWERPEN: Beide dualistische polariteiten bestaan niet echt – Vrede sluiten is een prioriteit in 2016 – Hoe het veranderen van ervaringen jouw identiteitsgevoel beïnvloedt – Buiten het normale waarnemingsapparaat om kijken – Verder kijken dan de logica dat er verschillen zijn – In het duister tasten over wat een mystieke ervaring betekent – Mensen onderrichten die op een ander bewustzijnsniveau zitten – Het doel van spirituele leringen – Meer respect voor de vrije wil – Laat de wens om bevestigd te worden los – Het evenwicht in het hele komende jaar bewaren – Belangrijke prestaties in 2015 – Het opzetten van organisaties in het Aquariustijdperk – De gedachtevorm voor 2016

Geascendeerde meester Gautama Boeddha, 1 januari 2016

Ik ben de geascendeerde meester Gautama Boeddha. Ik kom met grote vrede op deze oudejaarsavond. Ik kom die vrede uitstralen naar alle mensen op aarde die in staat en bereid zijn die te ontvangen. Je denkt misschien dat er niet heel veel studenten van geascendeerde meesters zijn. Je denkt misschien dat er niet veel boeddhisten zijn die de kern van mijn lering begrijpen, maar ik zeg dat er daadwerkelijk veel meer mensen op aarde zijn die eraan toe, en bereid, zijn om de vrede van de Boeddha te ontvangen dan bij oppervlakkig onderzoek lijkt. Dit betekent niet dat die mensen iets van geascendeerde meesters afweten of dat zij in hun denken boeddhist zijn, maar er zijn heel veel mensen die zo vaak zijn geïncarneerd op aarde en aan heel veel gruweldaden en oorlogen en conflicten zijn blootgesteld dat zij klaar zijn voor de vrede van de Boeddha.

Beide dualistische polariteiten bestaan niet echt
Hoe vaak hebben wij jullie wel niet verteld dat er twee manieren zijn om te leren op aarde? Je kunt leren door aanwijzingen van bovenaf of van de harde leerschool. Wij hebben jullie uitgelegd dat het dualiteitsbewustzijn altijd twee tegenovergestelde polariteiten heeft en daardoor zul je nooit vrede kennen zolang je nog in de dualiteit vastzit. Maar als je het dualiteitsbewustzijn maar vaak genoeg ervaart, gebeurt er iets in jouw identiteitslichaam. Dat kan in het mentale lichaam beginnen, maar op den duur gaat dat verder omhoog. Je begint het gevoel te krijgen dat je er al zo vaak ingeluisd bent om voor een of andere bepaalde polariteit te strijden. Je hebt in bepaalde levens gestreden voor iets wat goed leek; in andere levens voor iets wat slecht leek.

Dus begin je het gevoel te krijgen dat geen van die polariteiten echt is. Je begint het gevoel te krijgen dat de leugen, dat het doel om een bepaalde allerhoogste zaak te dienen, niet het doden van menselijke wezens kan rechtvaardigen en ook niet het Utopia brengt dat wordt beloofd. Dan begin je door te krijgen dat er, omdat er tegenstellingen in het dualiteitsbewustzijn bestaan, ook een tegenstelling moet zijn van het dualiteitsbewustzijn. De constante worsteling, de constante oorlogen en conflicten moeten zelf een tegenstelling hebben, dat van de vrede waarin geen tegenstellingen bestaan, een gemoedsgesteldheid zonder tegenstellingen, een staat van Zijn zonder tegenstellingen, zelfs een rijk waarin geen tegenstellingen bestaan.

En dus zijn er heel veel mensen op aarde die vanwege de harde leerschool op een punt zijn gekomen waarop zij met hun hogere lichaam het gevoel krijgen dat er een vorm van hogere vrede moet bestaan die niet het tegenovergestelde is van niet-vrede, want daar bestaat geen tegenovergestelde van. De meeste van die mensen kunnen niet bewust verklaren wat zij in hun hogere lichaam weten. Veel van hen zijn zich hier niet van bewust, maar zij kunnen wel de vrede van de Boeddha ontvangen in hun identiteitslichaam, velen ook in hun mentale lichaam en velen in hun emotionele lichaam.

Vrede sluiten is een prioriteit in 2016
Ik wil graag dat jullie, de studenten van de geascendeerde meesters, voor dit komende jaar 2016 visualiseren dat veel mensen ook met hun bewuste geest het gevoel van de vrede van de Boeddha gaan bevestigen. Die vrede begint hun bewuste geest in te stromen. Zij gaan erkennen dat er een ‘vrede is die je begrip te boven gaat’, omdat begrip met tegenovergestelden werkt, met dualistische tegenstellingen die vaak nodig zijn voor de analytische, intellectuele geest om een bepaalde kwestie te begrijpen of erover in het duister te tasten.

Ik wil graag dat jullie in het jaar 2016 visualiseren en de oproepen doen dat steeds meer mensen bewust beginnen te erkennen dat er een moment komt waarop men vrede tot een prioriteit moet maken. En dat kan, niet door de conflicten op te lossen – niet door de ene kant van het conflict te laten winnen en de andere kant te laten verliezen – maar slechts door zich af te keren van het bewustzijn dat conflicten schept en het leven vanuit een nieuwe bewustzijnsstaat, door een nieuw waarnemingsfilter, bekijkt.

Mijn geliefden, jullie zullen nooit de vele conflicten die je op aarde ziet, kunnen oplossen. Er zijn heel veel mensen die het goed bedoelen, die bijvoorbeeld zien hoe religies conflicten in het leven hebben geroepen. Sommigen redeneren dan dat alle religies moeten worden vernietigd om de mensen te wekken uit het wat zij het bijgeloof dat religie is noemen en hen in plaats daarvan een nieuwe benadering van het leven te laten krijgen op grond van rationeel, logisch denken.

Hoe het veranderen van ervaringen jouw identiteitsgevoel beïnvloedt
Mijn geliefden, ik heb deze boodschapper onlangs aanwijzingen gegeven om hier een nieuw inzicht over te krijgen en ik wil dat met jullie delen. Kijk eens naar al die mensen op aarde die geloven in verschillende ideeën, geloofssystemen, religies, politieke ideologieën. Je kunt je dan afvragen: “Waarom is iemand ervan overtuigd dat de katholieke kerk de enige weg is naar verlossing, terwijl iemand anders er helemaal van overtuigd is dat er geen God bestaat en dat alle religies dwaasheid zijn?” Hoe kan het dat twee mensen tegenovergestelde meningen hebben over een specifieke kwestie en zij er allebei totaal van overtuigd zijn dat hun mening de enig juiste is. Hoe is dit mogelijk?

Nu, het is mogelijk, omdat menselijke wezens hun overtuigingen niet stoelen op rationeel of logisch denken, ook doen ze dat niet exclusief op grond van emoties. Wij hebben jullie verteld dat jullie vier lagere lichamen bezitten. Wanneer jullie een zeer diep gewortelde overtuiging vormen, zoals een religieuze overtuiging, is het niet alleen maar een kwestie van gevoel, niet alleen een kwestie van intellectueel redeneren, of in bepaalde doctrines geloven. Het wordt een totale ervaring waar al je vier lagere lichamen bij betrokken zijn. En wanneer je een dergelijke ervaring krijgt, verschuift er iets in jouw bewustzijn.

Jullie weten zelf wel dat je veel meningen en overtuigingen op oppervlakkiger niveau kunt hebben. Die kunnen gemakkelijk veranderen. Je voelt je niet bedreigd als iemand jouw mening betwijfelt over of jij een bepaalde smaak ijs lekker vindt of juist een andere. Die wat oppervlakkiger gevoelens en gedachten komen tot stand, omdat het maar één van de lagere lichamen betreft, maar wanneer alle vier lagere lichamen erbij betrokken zijn, verandert er iets in jouw identiteitslichaam. Je zegt dan bijvoorbeeld niet meer dat je in bepaalde doctrines van de katholieke kerk gelooft, je zegt dan: “Ik ben katholiek” of “Ik ben atheïst”. Dit zouden wij misschien een omslag bewerkstelligende verandering kunnen noemen, omdat er een verschuiving plaatsheeft in jouw identiteitsgevoel en jouw gedachten en gevoelens en handelingen vloeien daaruit voort.

Buiten het normale waarnemingsapparaat om kijken
Die totale ervaring zorgt ervoor dat iemand in één religie of ideologie gelooft en de andere ontkent. Beide zijn er evenveel van overtuigd en de reden dat zij er zo van overtuigd zijn, is dat de ervaring die zij hadden, hun ervaring van een bekering, hun ervaring van een verschuiving, alle vier lagere lichamen erbij betrok en daarom kunnen zij niet verder zien. Zij kunnen niet de zwakte in hun overtuiging zien. Zij kunnen niet de argumenten die ze tegenspreken of zelfs niet zouden kunnen bevestigen, begrijpen. Zij kunnen die niet begrijpen, omdat zij niet in staat zijn om verder dan hun vier lagere lichamen, hun waarnemingsapparaat te zien.

Omdat jullie spirituele studenten zijn, kunnen jullie je realiseren dat het mogelijk is dat een menselijk wezen verder kijkt dan zijn normale waarnemingsapparaat. Jullie kunnen een intuïtieve of mystieke ervaring krijgen, waarbij je ervaart dat er iets meer is dat verder gaat dan jouw normale bewustzijnsstaat, jouw normale waarneming. Dit is de uitweg als je vastzit in jouw waarnemingen. Maar het is geen waterdicht bewijs. Er zijn veel mensen die een glimp hebben opgevangen van een staat die hun huidige bewustzijnsstaat te boven gaat. Zij stonden ervoor open om ernaar te kijken. Zij lieten die ervaring hun vier lagere lichamen doordringen tot zij één van die ervaringen van ontwaken, of van een bekering, of van een omslag, kregen.

Veel mensen zijn bijvoorbeeld op een punt gekomen waarop zij plotsklaps werden doordrongen van het feit dat zij Christus moesten accepteren en zich daarna tot het christelijke geloof bekeerden. Andere mensen kregen de ervaring waardoor zij inzagen dat de christelijke religie niet deugde en werden toen tot een atheïstische kijk op het leven bekeerd. In veel gevallen kwam dit tot stand omdat de mensen een wat je een intuïtief gevoel noemt kregen dat dit nieuwe beeld juist was. Veel mensen krijgen bij een dergelijke ervaring het diepgaande gevoel dat het waar is. Je krijgt het gevoel dat het absoluut waar is. Er zijn ook mensen die het gevoel krijgen dat zij de Aanwezigheid van Christus hebben gevoeld en het leek helemaal waar. Er zijn ook mensen die hebben ervaren dat een religie niet klopte en dat heeft hen precies hetzelfde gevoel van echtheid gegeven.

Verder kijken dan de logica dat er verschillen zijn
Hoe is dat mogelijk? Je zou kunnen zeggen: “Er moet iets zijn wat waar is en iets wat niet waar is. Of God bestaat of God bestaat niet. Er kan niet iets tussenin zijn; dat God zowel wel bestaat als niet bestaat, of liever zoals de westerse, lineaire, analytische, geest zegt. Maar je beseft niet dat de westerse denkwijze nu al meer dan 2000 jaar wordt beïnvloed door de zogenaamde logica van Aristoteles. Die logica richt zich op verschillen en zegt dat iets niet tegelijkertijd waar en onwaar kan zijn. Het moet waar of niet waar zijn. Er zit niets tussenin.

Dit zie je ook bij de taal van computerprogramma’s. Iets staat aan of uit, niets er tussenin. Je weet misschien dat men al een paar jaar op zoek is om een kwantumcomputer te ontwikkelen, maar die zoektocht kan niet worden beëindigd zolang je denkt dat computers alleen kunnen worden gecodeerd met aan-/uitsignalen. Je moet schakeringen tussen aan/uit vinden, zoals je die daadwerkelijk in de kwantumwereld ziet. En dan zie je dat er een bepaald type logica, een bepaalde manier van denken, bestaat die wil dat alle antwoorden kunnen worden teruggebracht tot een eenvoudig ja of nee. Maar dit is niet de hogere geest van de Christus en de Boeddha.

In het duister tasten over wat een mystieke ervaring betekent
Mijn geliefden, wij hebben vroeger al hints gegeven dat eigenlijk geen enkel standpunt, geen enkele religie, geen enkele wetenschappelijke theorie, op aarde absoluut is, absoluut waar is. Dit komt omdat woorden op zich al een beperking vormen die je nooit kunt overwinnen met de niet-geascendeerde bewustzijnsstaat. Je kunt een mystieke of intuïtieve ervaring krijgen die je een diepgaand gevoel geeft over de waarheid, maar het gevoel dat het klopt, gaat buiten de woorden om. Maar nadat die ervaring vervaagt, moet je in het duister tasten naar wat die ervaring betekent.

Het valt je misschien wel op dat menselijke wezens het moeilijk vinden om een ervaring niet te interpreteren met de vier niveaus van de menselijke geest. De mensen zijn zo gewend, zo geprogrammeerd, om overal in elke ervaring naar de betekenis ervan te zoeken. Het moet iets betekenen. En dit houdt in dat mensen dan beginnen de ervaring te interpreteren met hun bestaande overtuigingen en zij gebruiken de concepten en woorden die al in de vier niveaus in hun geest bestaan.

Een christen kan de aanwezigheid van Christus ervaren. De ervaring lijkt echt, maar wanneer hij daarna interpreteert wat de ervaring betekent, wordt dat gevoel van de werkelijkheid, overgezet naar de overtuigingen, dogma’s, doctrines en woorden van die persoon. Vervolgens raakt hij er absoluut van overtuigd dat Jezus zelf zijn bepaalde merk fundamentalistisch christendom of zijn eigen bepaalde merk boeddhisme bevestigde. Er zijn zelfs mensen die hun idee over de werkelijkheid hebben geïnterpreteerd door hun atheïstische manier van denken en er net zo van overtuigd zijn dat die waar is.

Mensen onderrichten die op een ander bewustzijnsniveau zitten
Wij willen graag dat jullie, studenten van geascendeerde meesters, beginnen die denkwijze te transcenderen en beseffen dat het doel van de geascendeerde meesters niet is een allerhoogste waarheid of een allerhoogste lering naar buiten te brengen die de tand des tijds kan doorstaan, zoals wij al eerder hebben gezegd. Wij hebben jullie verteld dat het pad steeds verder voortschrijdt naar steeds hogere bewustzijnsstaten. Wij hebben gesproken over de 144 bewustzijnsniveaus. Ik kan je ervan verzekeren dat wanneer jij het 144e bewustzijnsniveau bereikt, de manier waarop je de wereld bekijkt en hoe jij woorden gebruikt, radicaal anders zal zijn dan van iemand beneden het 144e bewustzijnsniveau. Dit zal zo anders zijn dat je nauwelijks nog in staat bent om met iemand beneden het honderdvierenveertigste niveau te communiceren, omdat hij simpelweg niet kan doorgronden hoe jij de wereld beziet en hoe jij woorden gebruikt.

Wij willen graag dat jullie, als spirituele studenten, als studenten van geascendeerde meesters, inzien dat het niet ons doel is om een allerhoogste lering uit te brengen die altijd de hoogste blijft. Wij hebben jullie verteld dat het collectieve bewustzijn wordt verhoogd, naarmate de mensheid vorderingen maakt, zodat er misschien een situatie ontstaat waarin wat nu de laagste bewustzijnsstaat op aarde mag zijn, niet meer wordt toegestaan en het spectrum van de 144 niveaus naar boven wordt bijgesteld. Dit betekent natuurlijk dat wij dan een hogere lering kunnen geven dan daarvoor. En dat betekent dat er dan bepaalde leringen, die ooit heel lang geleden werden gegeven, verouderd kunnen raken.

Wat is dan de bedoeling van een lering door geascendeerde meesters? Dat is jullie een werktuig in de buitenwereld te geven, dat je dagelijkse denkgeest kan begrijpen en dat je dan vervolgens gebruikt om je bewustzijn één niveau hoger te brengen. Wat wij nu al een poosje tussen de regels door zeggen, is dat er niets, geen enkele materiële situatie op aarde, uiteindelijk echt is. De aarde is een machine waar je ervaringen krijgt, een instrument om jullie bepaalde ervaringen te geven die jullie helpen je bewustzijn opwaarts te brengen.

Nu op dit moment kun je de 144 bewustzijnsniveaus bekijken die op deze planeet mogelijk zijn en bepaalde leringen geven die een bepaald spectrum van die 144 bewustzijnsniveaus aanspreken. Dit betekent dat een bepaalde lering is ontworpen om de mensen aan te spreken die op het laagste niveau en het twaalfde niveau zitten. Die lering is niet van het allerhoogste belang, maar je kunt dit niet aan mensen beneden het 12e bewustzijnsniveau uitleggen.

Hoe komt dat? Omdat die mensen een bepaalde ervaring bepaalde tijd, en met een bepaalde intensiteit, moeten hebben voor zij er genoeg van hebben om zich open te stellen voor de mogelijkheid dat er meer is. Hoe krijgen zij die ervaring, hoe krijgen zij die intensiteit? Door te geloven dat de lering die hun bewustzijnsniveau aanspreekt, echt is, de absolute waarheid is, de hoogst mogelijke waarheid is.

Zij moeten dat gevoel van echtheid hebben, dat zij op de lagere bewustzijnsniveaus niet van binnenuit kunnen krijgen, omdat hun intuïtie niet sterk genoeg is. Zij kunnen een bepaalde ervaring krijgen die hun geloofssysteem kan bevatten of zich tot dat geloofssysteem bekeren, maar zij kunnen niet uitleggen waarom, dus zij hebben de lering in de buitenwereld, de doctrines en de bevestiging van de buitenwereld, nodig.

Het doel van spirituele leringen
Naarmate je bij de hogere bewustzijnsniveaus komt, is het essentieel dat jij je gaat realiseren wat de bedoeling van spirituele leringen is. Het zijn hulpmiddelen die dienen om jullie een bepaald bewustzijnsniveau te laten transcenderen. Als jij je gaat fixeren op de woorden die gezegd worden, de vorm die ze hebben, de rituelen in de buitenwereld, de uiterlijke vorm van de lering, dan houd jij je eigen transcendentie van een bepaald niveau tegen en kun je niet verder. Zoals wij al eerder hebben gezegd, willen wij niet graag dat studenten van geascendeerde meesters een lering die wij naar buiten gebracht hebben door progressieve openbaring, veranderen in een gesloten systeem, een gesloten kader voor hun geest. Dit is wel het laatste wat wij willen.

Daarom willen wij graag dat jullie (h)erkennen dat het doel van het spirituele pad is dat je jouw bewustzijnsniveau blijft transcenderen zolang je bent geïncarneerd. Je doet dit door je steeds meer open te stellen voor die rechtstreekse ervaringen, noem ze intuïtieve of mystieke ervaringen, waardoor jij je bewustzijnsstaat verheft. Jij brengt een omslag in al je vier lagere lichamen teweeg naar een hoger niveau. Je hoeft niet te denken dat het niveau dat je hebt bereikt het allerhoogste niveau is. Als je het allerhoogste niveau had bereikt, zou je niet meer in een fysiek lichaam zijn. Je zou dan al geascendeerd zijn.

Meer respect voor de vrije wil
Dus je moet beseffen dat zolang je nog geïncarneerd bent, jouw huidige bewustzijnsniveau een stadium is. Er is een stadium daarna en dat stadium daarna bereik je alleen maar als jij je openstelt voor een ervaring die jouw huidige bewustzijnsniveau te boven gaat. Het is niet zo dat de mystieke, intuïtieve ervaringen die jij in het verleden kreeg, niet meer kloppen, maar je moet niet denken dat het realiteitsgevoel dat die ervaringen jou geven, bewijzen dat je het allerhoogste niveau hebt bereikt. Je mag er al helemaal geen lering, organisatie, of ritueel in de buitenwereld van maken dat je alleen maar met woorden tot uitdrukking kunt brengen en daardoor nooit van het allerhoogste niveau kan zijn.

Begrijpen jullie mijn geliefden, dat wij jullie oproepen naar een hoger niveau van tolerantie op te stappen van het feit dat alle mensen vrije wil hebben en het recht om zolang als nodig een bepaalde ervaring te hebben tot zij iets meer willen? Jouw taak is niet om hen ergens toe te dwingen. Met jouw huidige bewustzijnsniveau kun je niet iemand met een bewustzijn op het 10e niveau jouw waarheid opdringen, omdat zij nooit kunnen begrijpen dat dit waar is. Zij kunnen nooit een lering van een geascendeerde meester met het gevoel in hun innerlijk dat dit de waarheid is, ervaren. Zij zijn niet in staat om dat te doen.

Daarom kun je hen bepaalde ideeën geven die hen misschien een alternatief verschaffen voor wat zij bewust geloven en die ideeën kunnen wel of niet wortelschieten in hun bewustzijn. Maar als je denkt dat je die moet opdringen, schep je een energetische band en die wil je niet met mensen in een lagere bewustzijnsstaat. Dus je moet jezelf losmaken van de wens dat andere mensen jouw overtuigingen en jouw leringen, of zelfs maar hoe jij de realiteit ervaart, bevestigen.

Laat de wens om bevestigd te worden los
Hoe hoger je komt op de ladder van de 144 bewustzijnsniveaus, hoe minder mensen zijn in staat om jouw niveau te bevatten. Dus kun je niet verwachten dat de bevolking in het algemeen het gevoel van waarheid in jouw innerlijk of jouw uiterlijke lering en inzicht bevestigt. Hoe hoger je komt, hoe minder bevestiging jij van andere mensen moet verwachten. En je moet zover komen dat je het totaal loslaat dat andere mensen jouw lering bevestigen.

Dit is de enige manier om dezelfde vrede als de Boeddha te verwerven. Zolang jij er nog naar verlangt dat de wereld jou bevestigt, kun je niet dezelfde vrede als de Boeddha bereiken. Zoals wij hebben gezegd in het jaar 2015, waarom heb je bevestiging van de buitenwereld nodig als je aanwezigheid van een geascendeerde meester kent, ervaart. Het is een ongelooflijke bevrijding om het verlangen los te laten dat je bevestiging nodig hebt.

Wij hebben dit jaar gesproken over het kosmische geboortetrauma. Een onderdeel van dit trauma was, dat je met de beste bedoelingen kwam. Jij kwam jouw licht, jouw vlam, brengen en je wilde dat die werd geaccepteerd, zodat de mensen geholpen zouden worden, maar er was ook enigszins het gevoel dat de mensen jou, jouw vlam, jouw bedoeling om naar de aarde te komen, bevestigden.

Degenen onder jullie die zijn afgedaald om te helpen de aarde te verheffen, wisten al voordat jullie hier naartoe kwamen dat de reden dat jij daar naartoe moest om de aarde te verheffen, was dat de mensen zich in een lage bewustzijnsstaat bevonden. Hoe kun je verwachten dat mensen in een lagere bewustzijnsstaat jou bevestigen, wanneer jij met een hogere bewustzijnsstaat komt, met een grotere portie licht, een hogere vlam van licht. Dat kan niet en je moet bewust toegeven dat dit niet kan.

Ik zoek niet naar fouten of geef kritiek. Ik zeg niet dat het dom was om dat te geloven. Het is bijna onmogelijk om erop vooruit te lopen hoe het zal zijn als je eenmaal bent geïncarneerd voor je afdaalt naar een planeet die zo dicht is als de aarde. Het verschil is zo groot dat je er niet volledig op kunt vooruitlopen hoe het zal voelen, hoe je zult reageren wanneer je hier beneden bent en jij ruw wordt afgewezen, jouw fysieke lichaam misschien wel wordt gedood en gemarteld. Ik geef je nergens de schuld van, maar ik zeg wel dat jullie, velen van jullie, nu wel op het punt zijn dat jullie moeten erkennen dat je een onrealistische verwachting had dat de wereld jou zou bevestigen. Jij draagt die verwachting nog steeds bij je en daarom wil je nog steeds graag dat de wereld jou bevestigt. Het wordt tijd om dat te transcenderen, ernaar te kijken en in te zien dat het niet klopt; hoe onrealistisch het is en het eenvoudig los te laten – laat het los.

Jullie weten misschien dat er in bepaalde delen van de wereld Nieuwjaar wordt gevierd door een papieren lantaarn met een kaars aan te steken die door de hete lucht opstijgt. Er is niet eens zo veel kracht voor nodig om die lantaarn te laten opstijgen vanwege die hete lucht, dus het minste of geringste kan hem ervan weerhouden de lucht in te gaan en daarom vraag ik jullie om die verwachting om bevestiging in deze wereld te ontvangen, net zo te bekijken, net zoals één van die lantaarns. Stel je voor dat je die aansteekt en dan laat je hem gewoon los en zie je dat hij in de lucht opstijgt waar ik hem vervolgens ontvang en verteer met mijn Vlam van Vrede.

De wereld moet begrijpen dat woorden niet de allergrootste waarheid tot uitdrukking kunnen brengen en dat het dus zinloos is om te strijden over welke uitdrukkingen in woorden de allerbeste zijn en welke de waarheid je tot uitdrukking moet brengen. Wetenschappers en filosofen hebben gedebatteerd over de limieten van de menselijke waarneming. Kun je ooit te weten komen wat de waarheid is? De waarheid is dat je nooit de waarheid leert kennen vanuit de dualiteitsstaat. En je kunt niet uit de dualiteit komen door middel van woorden, maar slechts door een ervaring. Die ervaring kan later niet worden teruggebracht tot, of geïnterpreteerd door, woorden. Je kunt wel beschrijven dat er iets meer is dan de gebruikelijke bewustzijnsstaat en dat die ervaring iets betekent, maar je kunt niet beschrijven hoe die eruit ziet. Je moet die ervaren, je kunt haar niet begrijpen, mijn geliefden. Je kunt haar niet waarnemen, alleen maar ervaren en je moet nadenken over het verschil tussen waarnemen en ervaren.

Het evenwicht in het hele komende jaar bewaren
Waarom geef ik op dit moment deze lering? Omdat het aansluit bij de uitdaging voor het jaar 2016. Jullie weten dat dit jaar wordt gedomineerd door de initiaties van de Vierde Straal. Wij noemen het vaak de Straal van Zuiverheid en naarmate die energie het komende jaar in de wereld wordt uitgegeven, zul je zeker zien dat de energie van zuiverheid overal onzuiverheid naar boven haalt. Er ontstaat een groter contrast tussen zuiverheid en onzuiverheid, oneerlijkheid, wat verborgen blijft, de verborgen agenda’s, de verborgen waarheden uit het verleden, alles wat werd ontkend of afgedekt, zal geneigd zijn dit komende jaar uit te komen.

Hoe gaan jullie, de spirituele studenten, dit komende jaar het evenwicht bewaren om de planeet dit alles te laten doorstaan? Jullie kunnen dat niet als je wordt meegezogen door dit bewustzijn dat een grote uitdaging voor de mensen vormt die willen zeggen welke vorm van onzuiverheid de allerergste is, de juiste is, de ware is. Je moet inzien dat het allemaal onzuiverheden zijn. Je moet vermijden dat je aan een ervan gehecht raakt en alleen maar begrijpen dat dit allemaal bij het proces hoort waarin mensen iets tot in het extreme moeten doorvoeren om er genoeg van te krijgen en in te zien dat het leven uit meer bestaat.

Je mag je niet in de war laten brengen door mensen die zich uiten, zoals je natuurlijk dit komende jaar wel zult zien. Je moet in het centrum van de vrede van de Boeddha blijven. Er bestaat een meer dan gebruikelijk potentieel dat allerlei onzuiverheden naar boven komen. Geweld is daar één van; oorlogen in elk geval op beperkte schaal; corruptie op alle niveaus van regeringen en bedrijven; het geldstelsel, hoe het wordt misbruikt; en zelfs onzuiverheden op het fysieke niveau zoals ziekte en vervuiling. Radioactiviteit kan dit komende jaar een rol gaan spelen, een bepaalde rol gaan spelen als één van de grootste vormen van fysieke vervuiling en onzuiverheid.

Ik wil graag dat jullie je daarvan afzijdig houden en jullie je niet laten meeslepen in die onzuiverheden of je zelfs maar laten meeslepen door het zogenaamd tegenovergestelde, want begrijp je niet dat spirituele zuiverheid zowel de onzuiverheden als de zuiverheden van het dualiteitsbewustzijn uitvergroot, accelereert? Zoals wij vaak hebben gezegd, is de Vierde Straal de straal van acceleratie, zodat zelfs wat het dualiteitsbewustzijn als onzuiver bestempelt, lijkt te accelereren. Je moet je hier ook niet door om de tuin laten leiden. Je moet verder kijken naar de non-dualistische vorm van zuiverheid waar geen tegenovergestelde van bestaat, net zoals er van de vrede van de Boeddha geen tegenovergestelde bestaat. Dit zal jullie uitdaging vormen. Het wordt jullie taak en als jullie slagen voor de initiaties, kunnen jullie een groot deel van de aarde in evenwicht houden.

Belangrijke prestaties in 2015
Ik wil alle studenten van de geascendeerde meesters en veel andere spirituele mensen en new age mensen overal ter wereld feliciteren die het spirituele evenwicht voor de wereld in 2015 hebben bewaard. Het meeste waar ik vorig jaar in mijn nieuwjaarstoespraak over heb gesproken, is niet op het fysieke vlak gekomen, omdat jullie dat evenwicht hebben gehandhaafd. Hier hebben de conferenties die de boodschapper vorig jaar heeft gehouden, een onderdeel van gevormd, net zoals het 500-ritueel van Moeder Maria. Wij hebben nooit bereikt dat 500 dit op één dag uitvoerden, maar er waren genoeg om een significant verschil te maken en een significant evenwicht te bewaren. Het komende jaar kan dit geaccelereerd worden als steeds meer mensen gaan meedoen.

Een belangrijke prestatie het laatste jaar was de uitgave van het boek van Moeder Maria over oorlog. Dit boek moet de komende jaren een enorme rol gaan spelen, want de Boeddha wil natuurlijk graag dat oorlogen van planeet aarde worden verwijderd, zodat de mensen kunnen opgroeien zonder bang te hoeven zijn voor oorlog, zonder bang te hoeven zijn voor revoluties, opstandjes, die hun gezin of samenleving vernietigen. Dit zou snel tot het verleden moeten behoren en zich in het heden niet meer kunnen manifesteren. Het is mogelijk, maar dan moeten wel veel meer mensen die taak op zich nemen.

Het opzetten van organisaties in het Aquariustijdperk
Daarom zou ik jullie erop willen wijzen dat er redenen zijn waarom wij niet aan een nieuwe organisatie van geascendeerde meesters zijn begonnen. Er zijn ook redenen waarom deze boodschapper zich niet als de goeroe of leider van een organisatie heeft opgeworpen. Dit betekent niet dat er niet één of meer organisaties zou kunnen komen met de bedoeling de leringen van de geascendeerde meesters of zelfs de ideeën en principes die wij in onze dictaten geven, te bevorderen en te verspreiden. Er zouden gemakkelijk organisaties kunnen komen die niet openlijk spreken over geascendeerde meesters maar die de algemene ideeën op veel gebied van de samenleving bevorderen. Dit zou kunnen beginnen als een organisatie met de bedoeling om de leringen van de geascendeerde meesters te bevorderen en de decreten en invocaties en de kennis over hoe de vrije wil werkt te gebruiken en hoe wij de geascendeerde meesters, jullie goedkeuring nodig hebben om onze macht op aarde te gebruiken zoals Moeder Maria in haar boek uitlegt.

Jullie moeten begrijpen dat deze boodschapper niet zo’n organisatie gaat opzetten, dat is zijn rol niet. Dat wil niet zeggen dat er onder jullie geen mensen zijn bij wie het wel in hun goddelijke plan staat om zo een organisatie op te zetten. Ik zeg niet dat jullie dit met je dagelijkse denkgeest moeten doen, maar ik zeg dat je niet de mogelijkheid met je dagelijkse denkgeest moet uitsluiten. Ik vraag jullie om je individueel af te stemmen en te zien of jij je in jouw innerlijk geroepen voelt om daar deel van uit te maken en dan de noodzakelijke stappen te doen op het internet en die uit te voeren. Jullie zijn hier al enigszins mee begonnen, maar er kan nog veel meer.

Ik wil jullie niet door deze boodschapper zeggen wat je moet doen en hoe, want genoeg van jullie zijn in staat om je af te stemmen om rechtstreeks van binnenuit door de Geest geleid te worden. Dit is de enige manier om een beweging in het Aquariustijdperk op te zetten en in stand te houden. In het Aquariustijdperk kan het niet van bovenaf opgezet worden door een gecentraliseerd gezag. Ik hoop dat jullie door onze leringen kunnen begrijpen dat dit niet meer een levensvatbare manier is om organisaties op te zetten.

De gedachtevorm voor 2016
Ik wil jullie feliciteren voor wat jullie in 2015 hebben bereikt. Ik wil jullie de opwaartse positieve stuwkracht geven om verder te gaan, te accelereren in 2016, want jullie moeten accelereren om Serapis Bey bij te houden en wat hij van plan is naar buiten te brengen op deze planeet. Dus wil ik jullie een gedachtevorm geven die je hierbij kan helpen.

De wetenschap heeft maar een oppervlakkig inzicht in het atoom. In feite is wat de wetenschap een atoom noemt, niet echt een fysiek materieel ding. Maar niettemin weet je dat het atoom een constructie is die een bepaalde ruimte inneemt in de ruimte. Er zijn een aantal elektronen die rondom een kern cirkelen. Ik wil jullie dus graag de gedachtevorm in 2016 geven dat er in de kern van ieder atoom een Boeddhafiguur van intens wit licht bestaat.

Jullie kunnen dit heel lokaal visualiseren als een bepaalde ziekte of wond in je lichaam, waarbij je de atomen die de cellen vormen, visualiseert met een kern van een Boeddha van wit licht. Je kunt het ook op grotere schaal visualiseren voor bepaalde omstandigheden in de maatschappij. Je kunt het voor de hele planeet visualiseren, want jullie weten dat alles van atomen wordt gemaakt. Jullie weten dat atomen ruimte in de ruimte innemen. Jullie weten dat de Boeddha de ruimte in stand houdt, het evenwicht bewaart voor de ruimte van de planeet. En daarom is de Boeddha overal in de ruimte en daardoor ook in elk atoom.

Gedachtevorm 2016
Zolang ik aan het woord ben, heb ik de atomen die planeet aarde vormen, opgeladen met die Boeddhische vlam die niet precies is wat jullie vrede zouden noemen, maar een aspect van vrede is, omdat die iedere situatie accelereert waar geen vrede heerst. Je denkt misschien dat vrede kalmte is, dat vrede iets rustigs is, maar beseffen jullie niet dat alle vormen van niet-vrede, alleen maar kunnen bestaan in het dualiteitsbewustzijn dat uit een lagere vibratie bestaat dan het geascendeerde rijk? Dus hoe vorm je dan uiteindelijk vrede? Niet door het conflict te sussen, maar door het te accelereren, zodat de lagere matrix waardoor conflicten onvermijdelijk of wenselijk lijken, niet in stand kan blijven. Hoe breng je dit komende jaar zuiverheid tot stand? Door de situaties te accelereren die zowel het stempel krijgen van onzuiver als zuiver door het dualiteitsbewustzijn.

Ik ben de geascendeerde meester Gautama Boeddha en IK BEN in het hart van iedere atoom op aarde.