Het Beeld op de lange Termijn om de aarde te veranderen

ONDERWERPEN: Een spiraal van licht om de planeet heen – Cruciale momenten in de wereldgeschiedenis – Het collectieve bewustzijn van Rusland – De spiralen van het Oekraïense volk – Het probleem met corruptie – Hoeveel lijden hebben de mensen nodig? – Het beeld voor de lange termijn – De situatie in Afrika – De behoefte aan nieuwe boodschappers – De eisen die aan een gesponsorde boodschapper worden gesteld – Voor de ascensie in aanmerking komen – Hoe de Gouden Eeuw manifest wordt – Waarom moslims progressieve openbaringen afwijzen – De manier om veranderingen in Afrika tot stand te brengen – Wanneer de student eraan toe is – De conferenties in 2015 – Planetaire initiaties in 2015 – Een boek over het veranderen van de wereld

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 22 februari 2015

Ik ben inderdaad de geascendeerde meester Moeder Maria. Ik kom mijn dankbaarheid en mijn enthousiasme delen vanwege het feit dat heel veel van jullie meedoen aan de wake, om één keer per maand vier uur lang decreten en invocaties op te zeggen met de specifieke bedoeling om conflicten en andere gruweldaden die op de wereld plaatsvinden, te verteren.

Hoewel ik 500 mensen heb gezegd, wil ik niet een spelletje met jullie spelen over de aantallen die meedoen. Het is niet een kwestie dat er een bepaald aantal mensen aan mee moet doen. Het belang van deze wake is eigenlijk dat er zoveel mogelijk mensen tegelijkertijd wakes opzeggen met bepaalde regelmatige tussenpozen, waardoor je zo de stuwkracht vormt die in een opwaartse spiraal verandert.

Een spiraal van licht om de planeet heen
Ik weet heel goed dat de menselijke geest altijd geneigd is naar specifieke resultaten te zoeken; je wilt het lineaire resultaat van jouw inspanningen zien. Ik wil nu juist met jullie delen dat de geascendeerde meesters niet naar lineaire resultaten en lineaire vooruitgang zoeken. Wij zien alles in termen van spiralen.

Een spiraal cirkelt rond en komt niet helemaal op hetzelfde punt, zoals je wel weet, maar in ieder geval wel met regelmatige tussenpozen aan dezelfde kant van de planeet terug. Dat bouw je nu juist op: Een spiraal van licht die rondom de planeet cirkelt en die de planeet in feite volgt terwijl de planeet zich door de ruimte beweegt.

Zoals jullie wel weten, beweegt de planeet zich, als je er goed over nadenkt, constant, niet alleen om de zon, maar door de absolute ruimte. Terwijl de planeet door de ruimte gaat en tegelijkertijd in een ovale baan om de zon, trekt die in feite een spoor dat het patroon van een spiraal vormt.

Jullie bouwen een spiraal van licht op die op een bepaalde manier sneller dan de aarde gaat. Daarom zie je misschien niet meteen het resultaat van jullie inspanningen, maar je kunt ervan verzekerd zijn dat als de aarde de spiraal die jullie hebben gevormd, tegenkomt, er weer een kans bestaat dat je het resultaat ervan in het fysieke octaaf terugziet.

Zoals wij al eerder hebben gezegd en omdat ik jullie dit wil inprenten, gaat er nooit een poging om licht op te roepen verloren. Je kunt een wake doen die zich op een specifiek probleem richt en vragen om tussenkomst van de krachten van het licht, en je kunt je door veel inspanning op dat specifieke probleem concentreren, maar dat betekent nog niet dat je ogenblikkelijk een lineair resultaat ziet. Zelfs als miljoenen mensen licht oproepen voor een specifiek probleem, hoeven er nog niet ogenblikkelijk resultaten zichtbaar te zijn, omdat er ook nog vrije wil bestaat.

Cruciale momenten in de wereldgeschiedenis
Dit is één van de mysteries die de mensen vaak in verwarring brengt wanneer zij naar de aarde kijken. Je ziet bijvoorbeeld hoe één persoon op bepaalde cruciale momenten in de wereldgeschiedenis in staat was om een nieuwe ontwikkeling tegen te houden, de vrede tegen te houden, of een conflict te scheppen dat je lange tijd niet kon laten ophouden, nadat er eenmaal een grens op[ het fysieke vlak was overschreden.

Dan wordt de Wet van vrije wil tot in het uiterste doorgevoerd. Je moet inzien dat dit eigenlijk niet zo is, ook al lijkt het soms dat één persoon de macht heeft om de koers van de hele wereld te veranderen. Bij die ene persoon komt een beweging in het collectieve bewustzijn slechts bij elkaar.

Adolf Hitler, Jozef Stalin, Voorzitter Mao hadden niet in hun naties kunnen doen wat zij hebben gedaan, als er niet al een spiraal in het collectieve bewustzijn van die naties bestond. Vladimir Putin kan niet alleen op eigen kracht doen wat hij tegenwoordig doet. Hij berijdt ook een spiraal in het bewustzijn van het Russische volk, niet alleen in Rusland, maar ook in andere naties, vooral de Oekraïne op dit moment.

Het collectieve bewustzijn van Rusland
Mijn geliefden, denk eens na over een mysterie, of in ieder geval geval iets wat op een mysterie lijkt voor de mensen in het westen die de manier van denken van de Russen niet begrijpen. Er zijn mensen die al generaties lang in andere naties buiten Rusland wonen. Veel van hen werden in die naties geboren. Waarom beschouwen zij zichzelf nog steeds als Russen en niet als Oekraïners of Polen of Littouwers? Over dit mysterie moet je nadenken, maar de oorzaak op spiritueel niveau is dat die mensen zich niet hebben losgemaakt van het collectieve bewustzijn dat in Rusland werd gevormd.

Dit komt omdat de collectieve spiraal, het collectieve bewustzijn, dat in Rusland werd gevormd zich over de grenzen van Rusland verspreidde in de tijd van de Sovjet-Unie. Zoals wij al eerder hebben gezegd, zijn die spiralen niet helemaal gestopt en verteerd.

Degenen die zich zorgen maken over de situatie in Rusland, in Oekraïne en mogelijk ook in andere vroegere sovjetlanden zouden er goed aan doen om hun decreten en invocaties te richten op het verteren van die spiralen. Vooral de spirituele mensen van Russische afkomst moeten er eens over nadenken of die spiralen om jezelf als Rus te bezien, niet het hoogste potentieel voor het Russische volk is. Het is een kunstmatige constructie, opnieuw, gevormd in de tijd van de sovjets, omdat het Russische volk werd gebruikt om de hele wereld bij een kunstmatig conflict te betrekken.

De Russische mensen – een aantal daarvan – willen zo graag een machtige natie zijn en respect van de wereld krijgen dat zij die spiralen willen houden. Zij willen, net als Putin zelf, in zekere zin naar het sovjettijdperk terug, waarin Rusland werd gevreesd door andere naties. Zij denken dat vrees tot respect leidt en dat je alleen respect kunt afdwingen door angst in te boezemen.

Dit kunnen de mensen die in het westen, in vrije democratische landen zijn opgegroeid, niet begrijpen. Jullie kunnen niet begrijpen dat iemand zou kunnen denken dat zij als ze jou angst inboezemen, respect verdienen. Jullie weten natuurlijk wel dat dit de allerbeste manier is om jouw respect te verliezen. Andere mensen kunnen ervoor zorgen dat je bang voor hen bent, maar dit leidt niet tot respect voor hen, toch?

Jullie moeten die oproepen doen als je in het westen woont en als je niet van Russische afkomst bent, maar je wel zorgen maakt over die situatie. Doe oproepen om die collectieve spiralen van het Russische volk en hun op angst gebaseerde neiging om te denken dat zij alleen maar respect kunnen krijgen door angst in te boezemen en door macht en het uitoefenen van die macht, te stoppen.

De spiralen van het Oekraïense volk
Wij hebben zeker de wens om een oplossing van het conflict in Oekraïne te zien, maar ik moet je ook opnieuw vertellen dat we naar de vrije wil kijken. Wij zien dat de situatie lang niet zo eenvoudig is als het van buitenaf lijkt.

Het volk van Oekraïne heeft haar eigen collectieve spiralen en één daarvan is dat zij geen verantwoordelijkheid voor zichzelf als natie willen dragen. Daarom zie je dat er zoveel hogere niveaus van corruptie zijn, waardoor de bevolking in principe de slaaf is van een kleine machtselite van oligarchen en mensen die in machtsposities zitten in het staatkundige apparaat.

Dit verschilt niet heel veel van hoe het was in de tijd van de Sovjet-Unie, maar nu kunnen de mensen aan de top beter veel meer rijkdom vergaren dan in het communistische tijdperk, dat in feite totaal niet communistisch was. De mensen moeten zich hiervan bewust worden en eisen wat andere mensen in andere landen al eerder hebben geëist: een eind maken aan die flagrante corruptie die een natie economisch aan de grond brengt.

Het probleem met corruptie
Kijk eens naar veel andere naties die een hoog niveau van corruptie hebben. Je weet misschien wel dat er wereldwijd bepaalde organisaties zijn die elk jaar indexen verzamelen over in welke landen het hoogste niveau van corruptie bestaat. Je kunt dan zien dat er in die naties een duidelijk verband bestaat tussen hun niveau van overvloed en het corruptieniveau. Je ziet dan ook het verband tussen het corruptieniveau en een meer dictatoriale vorm van leiderschap.

Waar is corruptie het teken van? Van het feit dat de mensen voor de wet niet gelijk zijn. Sommige mensen behoren tot een elite die boven de wet staat. Zij maken misbruik van macht, de macht die hen door de mensen werd toevertrouwd of in ieder geval de staat of het regeringsapparaat die de mensen zouden moeten vertegenwoordigen, maar dat niet doet.

De mensen hebben dit laten gebeuren, zij hebben dit zo gelaten. Zij weten allemaal wie van de corruptie profiteert, dus is het zo met de bevolking verweven dat zij het conflict niet willen aangaan en eisen dat hier een eind aan komt.

Daardoor zijn zij natuurlijk gevoeliger geworden voor meer dictatoriale vormen van bestuur. Zij hadden er geen bezwaar tegen, maar in het ideale geval had het Russische volk beter bezwaar kunnen maken tegen de vele vele malen dat Putin zijn grip op de macht verstevigde. Zij hadden moeten protesteren toen hij een eind maakte aan de vrijheid van meningsuiting, persvrijheid, de vrijheid van vergadering.

Er bestaat natuurlijk wel vrijheid voor de mensen die hij om zich heen wil verzamelen, zoals je hebt gezien bij die nepdemonstratie in Moskou tegen de zogenaamde coup in Oekraïne. Hoe kan dat een coup zijn als je een regering omverwerpt die de stroman was van een buitenlandse macht?

Hoeveel lijden hebben de mensen nodig?
Zonder al te diep op die onderwerpen in te gaan, wil ik jullie bemoedigen, want jullie hebben het verschil gemaakt door dit licht op te roepen. Wij zien misschien niet onmiddellijk resultaten hiervan vanwege de vrije wil die moet worden uitvergroot, soms zelfs zo dat het op onnodige uitersten gaat lijken.

Die zijn niet onnodig, omdat de mensen soms alleen kunnen worden gewekt door een extreme hoeveelheid pijn en nood. De geascendeerde meesters willen dit liever niet. Wij willen graag dat de mensen worden gewekt door zo weinig mogelijk pijn. Helaas ontwaken de mensen wel door de kleinste hoeveelheid pijn die maar mogelijk is, maar er is enorm veel pijn voor nodig voordat zij ontwaken.

Dit kunnen wij, de geascendeerde meesters, niet tegenhouden of veranderen. En jullie ook niet. En je moet het trouwens ook niet proberen te veranderen door jullie oproepen en invocaties, en jullie moeten het ook niet willen veranderen. Dat zal jullie alleen maar frustreren en ontmoedigen, omdat jullie het gevoel krijgen dat jullie inspanningen geen resultaat opleveren. Ik zeg jullie: Het heeft WEL effect!

Het is waar dat er mensen in posities zitten waarin zij heel lang een verandering kunnen tegenhouden, maar dat kan niet tot in eeuwigheid zo gaan. Naarmate steeds meer mensen steeds meer licht oproepen, zullen er veranderingen komen, dat is absoluut onvermijdelijk. Het kan alleen niet zo snel gaan als jullie misschien wel willen.

Het beeld voor de lange termijn
Dan moet je een praktisch realist worden, zoals wij, de geascendeerde meesters, al heel lang geleden hebben geleerd in de soms al heel lange tijd dat wij deze planeet of andere planeten in dezelfde staat als de aarde dienen.

Wanneer je vele eeuwen geleden bent geascendeerd, zoals ik en andere meesters, heb je al heel lang geleden het besef gekregen dat je werkt aan het perspectief voor de lange termijn, je stelt doelen op de lange termijn. Je hebt je al gerealiseerd dat de aarde inderdaad in een opwaartse spiraal zit, maar dat die opwaartse spiraal niet een rechte, ascenderende lijn volgt. Die verloopt in pieken en dalen, met ups en downs, niet helemaal een sinusgolf, omdat ups en downs niet regelmatig zijn, die zijn heel onregelmatig. Maar die wel een curve volgt die je kunt zien bij sommige statistieken, of het nu weerpatronen zijn of andere dynamieken.

Wij hebben natuurlijk geleerd om die globale opwaartse beweging te zien en aan die globale opwaartse beweging te werken en ons niet al te druk te maken over de dipjes en niet al te enthousiast te zijn over de pieken. Wij weten dat die beide slechts tijdelijk zijn en veranderen, maar er bestaat een opwaartse beweging van de mediaan die er op den duur toe doet.

De situatie in Afrika
Ik weet dat veel mensen door de jaren heen zich hebben afgevraagd: “Waarom geven de geascendeerde meesters zo weinig dictaten over Afrika?” Daar zijn diverse redenen voor.

Eén is natuurlijk dat je van jongs af aan hebt geleerd om bepaalde werelddelen te herkennen. Wanneer je leert dat er een werelddeel is dat Afrika heet, denk je dat dit een enorm homogeen gebied is. Met je kindergeest denk je dat de mensen in Afrika net zo homogeen zijn als de mensen in jouw eigen land, in jouw eigen werelddeel.

Hoewel van Afrika wordt gezegd dat het één werelddeel is, kun je niet echt zeggen dat het een eenheid vormt. Dit komt gedeeltelijk door de enorme geografische verschillen. Kijk eens naar het verschil tussen de staten ten noorden van de Sahara, de staten ten zuiden ervan en de staten rond de Equator en verder naar het zuiden. De verschillen in geografie zijn veel groter dan de geografische verschillen in bijvoorbeeld Europa. Die zijn zelfs groter dan de verschillen in de Verenigde Staten, hoewel er in de Verenigde Staten ook tamelijk grote geografische verschillen bestaan tussen de verschillende regio’s.

In principe heeft het geen zin om uitspraken over Afrika in het algemeen te doen. Wij kunnen wel specifieke uitspraken over specifieke landen of specifieke regio’s doen. Hiervoor hebben wij een boodschapper nodig die meer kennis van die streken bezit, vooral kennis uit eerste hand, omdat men in één van die regio’s in Afrika is opgeroeid. Die hebben wij op dit moment niet. Deze boodschapper zou er natuurlijk meer tijd aan kunnen besteden om meer over de omstandigheden in Afrika te weten te komen, maar zou dat de meest verstandige manier zijn om zijn tijd te besteden, gezien wie hij is en het feit dat hij opzettelijk in een ander gebied dan Afrika werd geboren? Op den duur niet.

De behoefte aan nieuwe boodschappers
Wij hopen natuurlijk dat wij langzamerhand meer boodschappers krijgen in alle streken van de wereld, met allerlei verschillende achtergronden, die goed boodschappen kunnen opnemen. Tot dat dit gebeurt, kunnen wij moeilijk boodschappen geven, niet alleen over Afrika, maar overal ter wereld, omdat wij weten dat er studenten van geascendeerde meesters zijn die graag specifiekere boodschappen willen horen over hun eigen natie.

Zo werkt het momenteel op aarde gewoon. Veel van jullie die het werk van deze boodschapper al jaren bestuderen, of het werk van organisaties van geascendeerde meesters hiervoor hebben bestudeerd, zijn dit bijna al gewoon gaan vinden. Jullie denken soms dat wij heel gemakkelijk een geïncarneerde boodschapper kunnen krijgen, waardoor jullie denken dat wij wel boodschappers kunnen vinden die het over elk onderwerp kunnen hebben, of dat de boodschapper gemakkelijk een dictaat kan opnemen over elk willekeurig onderwerp.

Dit is niet zo gemakkelijk als jullie denken! Een gesponsorde boodschapper, die een complexe mantel draagt, vinden wij, de geascendeerde meesters, helemaal niet gewoon. Het is niet gemakkelijk om boodschapper te zijn en tegelijkertijd een fysiek leven te lijden met alle eisen die daaraan worden gesteld om geld te verdienen, je geldzaken op orde te houden, een plek om te wonen, relaties te hebben met andere mensen, enzovoort.

De eisen die aan een gesponsorde boodschapper worden gesteld
Dit vinden wij niet gewoon, omdat wij wel weten hoe ingewikkeld dat is. Wij kunnen niet zomaar een boodschapper trainen die een gemoedsgesteldheid kan handhaven waardoor hij in feite onbeperkte tijd kan blijven functioneren. Boodschapper ben je niet zomaar en om de vele ingewikkelde evenwichtspunten te handhaven die je moet behouden om de denkwijze te hebben die je zelfs maar laat accepteren dat jij de boodschapper kunt zijn voor de geascendeerde meesters en dat jij je kunt afstemmen op de meesters om een dictaat op te nemen.

Dit is lang niet zo gemakkelijk als sommigen van jullie denken. Wij begrijpen dat het gemakkelijk lijkt vanwege de hoeveelheid leringen van geascendeerde meesters die er zijn en die de laatste eeuw zijn verschenen. Je kunt zien dat diverse boodschappers in staat waren om langere tijd te functioneren en grote hoeveelheden materiaal naar buiten hebben gebracht. Daardoor lijkt het gemakkelijk, maar dat is niet zo.

Er zijn maar weinig mensen die dat evenwicht en de concentratie kunnen bewaren om dit tot de hoogste prioriteit in jouw leven te maken en al het andere op de tweede, of derde, of nog lagere plaats op jouw prioriteitenlijst te zetten. Je laat niets tussen jou en jouw relatie tot de geascendeerde meesters komen, aan welke aanvallen of kritieken je waarschijnlijk ook uit de wereld wordt blootgesteld.

Er zijn eigenlijk veel mensen die het potentieel hebben om boodschappen op te nemen, maar die wij niet als boodschapper kunnen sponsoren, omdat wij weten dat het psychologisch te veel druk op hen zou leggen. Zij zouden het evenwicht, het heel complexe evenwicht dat je moet kunnen bewaren om een functie als boodschapper met welke mantel ook te kunnen vervullen, niet kunnen bewaren.

Een aantal van jullie zijn gaan denken dat je nog lang en gelukkig leeft als je eenmaal een mantel van de geascendeerde meesters hebt gekregen, omdat je dan door die mantel wordt beschermd. Die mantel vormt natuurlijk wel enige bescherming, maar je beseft toch wel dat je die mantel voortdurend moet verdienen. Je moet eraan voldoen en er wordt van jou verwacht dat jij het evenwicht bewaart dat nodig is om die mantel te dragen.

De oude koningen hadden een grote zware kroon op hun hoofd en dat gaf hen een bepaalde koninklijke uitstraling. Als zij hun evenwicht niet bewaarden, viel de kroon af en dan rolt die over de grond toch? Dat is dus op een symbolische manier het geval bij een boodschapper die een mantel heeft gekregen. Als je dat evenwicht niet bewaart, valt hij af en valt op de grond en dan moeten wij hem terugnemen.

Voor de ascensie in aanmerking komen
Waarom zeg ik dit tegen jullie? Omdat ik wil dat jullie waarderen wat je hebt, zolang het er is. Zoals Jezus zei: “Werk zolang het licht is, want als het nacht wordt, kan niemand meer werken.” Alles heeft zijn eigen tijd in het fysieke octaaf. Wij denken dat deze boodschapper nog vele jaren voor ons kan werken, maar waardeer ook wat jullie hebben, zolang hij dat doet. Maak er het beste gebruik van, omdat ik je kan garanderen dat degenen die zich openstellen voor de leringen van de geascendeerde meesters niet zijn geïncarneerd om van het goede leven op aarde te genieten, maar een spiritueel leven te leiden waardoor velen van jullie zich voor de ascensie zullen plaatsen.

Wanneer dit je laatste incarnatie is, kun jij je niet veroorloven dat iets jou van je ascensie afhoudt. Dat moet jouw eerste prioriteit worden, omdat de prins van deze wereld een expert is in het afleiden van jouw aandacht naar allerlei doodlopende wegen die jouw ascensie of jouw diensten aan het licht niet bevorderen.

Hoe de Gouden Eeuw manifest wordt
Dit sluit aan bij het onderwerp waarom wij bijvoorbeeld niet meer over Afrika of andere regio’s hebben gezegd. Wij moeten opnieuw naar het algemene beeld kijken; wij moeten bekijken waar wij de meeste studenten van geascendeerde meesters hebben. Welke naties hebben het potentieel om dichter bij een paar van de complexe matrixen te komen die Saint Germain in de Gouden Eeuw wil manifesteren?

Je denkt misschien dat dit alleen maar de ongelijkheid tussen bepaalde naties groter maakt en dat is waar, maar slechts tijdelijk. Bepaalde naties moeten als eerste de matrix van de Gouden Eeuw gaan manifesteren. Terwijl zij dat doen, maken ze veel meer vorderingen dan die naties die er nog niet aan toe zijn. Maar de Gouden Eeuw kan zich niet opeens overal ter wereld manifesteren. Ergens moet het eerst een barrière worden doorbroken, je stapt door de sluier heen en brengt de matrixen van Saint Germain naar het fysieke octaaf.

Wanneer een paar naties dit hebben gedaan, bestaat het fysieke bewijs dat dit mogelijk is. Ineens volgt er een verschuiving in het collectieve bewustzijn, omdat steeds meer mensen die mogelijkheid accepteren. Jullie, de studenten van de geascendeerde meesters, kunnen de leringen over de Gouden Eeuw als vanzelfsprekend beschouwen; je denkt dat alle mensen dit vanzelfsprekend vinden. Maar ik kan je vertellen dat de overgrote meerderheid van de mensen in veel naties niet het bewustzijn hebben om onze leringen te accepteren.

Waarom moslims progressieve openbaringen afwijzen
Zij zouden die als pure fantasie beschouwen, of het feit in overweging nemen dat ze hun religie overstijgen en die dan regelrecht verwerpen, zelfs afdoen als het werk van de duivel. Kijk eens hoeveel naties zo in de denkwijze vastzitten die de religie van de moslims domineert die alles verwerpt wat de Koran tegenspreekt of de Koran overstijgt. Je vindt dit misschien wel ironisch, omdat die mensen geloven dat God, door middel van Aartsengel Gabriël, de Koran aan de mensen heeft gegeven.

Dan zou je kunnen denken dat zij openstaan voor de mogelijkheid dat God door middel van Aartsengel Gabriël of andere geascendeerde meesters nieuwe openbaringen kan geven. Maar de denkwijze van de gevallen wezens is dat er nooit nieuwe openbaringen kunnen komen, omdat de vorige openbaring perfect en toereikend is. Als er nieuwe openbaringen verschijnen, zou dat bewijzen dat de vorige niet zo compleet was als hij zegt. Je begrijpt de catch-22 waarin deze naties zitten. Daarom zou de overgrote meerderheid van die naties niet onze leringen kunnen accepteren, als die aan hen verklaard werden.

Dit geldt natuurlijk ook voor veel naties in Afrika. Ik zeg niet dat er geen mensen in al die naties zijn die niet klaar zijn voor onze leringen. Wij verspreiden niet alleen nieuwe ideeën door gesponsorde boodschappers en organisaties. Wij verspreiden die op veel verschillende manieren, maar wij werken in de eerste plaats met de naties waar in ieder geval het hoogste aantal mensen is dat zich voor nieuwe ideeën opstelt, omdat hun geest niet zo gevangenzit in de oude concepten en ideeën.

De manier om veranderingen in Afrika tot stand te brengen
Ik zeg in het algemeen dat Afrika een moeilijke uitdaging is voor de wereld. Die uitdaging is helaas door de gevallen wezens gevormd door wat er in de koloniale tijd is gebeurd en de hele kwestie met de slavernij in de Verenigde Staten die de relatie tussen verschillende rassen en huidskleuren zo heeft vervormd dat het bijna onmogelijk is om ideeën over een Gouden Eeuw in Afrika uit te brengen.

Veel rijke ontwikkelde naties op de wereld lijden nog steeds aan wat wij een ‘schuldcomplex’ over de koloniale tijd zouden kunnen noemen. Zij durven nauwelijks openlijk te debatteren over wat er in Afrika mogelijk is. Zij staan misschien zelfs niet een beetje open voor de radicaal nieuwe manier van denken dat Afrika uit haar huidige impasse moet worden gehaald of zelfs de neerwaartse spiraal die je in veel naties ziet.

Ook staan er ook niet veel mensen in Afrika zelf open voor die ideeën. De hele internationale gemeenschap, zoals de Verenigde Naties, staat niet open voor die ideeën. Dan heeft het geen zin om die ideeën op dit moment naar het collectieve bewustzijn te brengen. Maar ik zal jullie een hint geven.

Als er een positieve ontwikkeling in Afrika moet komen, dan moet er een internationale organisatie worden gevormd. Die organisatie zou veel verder moeten gaan dan de Verenigde Naties voor ogen heeft. Die kan niet door of vanuit de Verenigde Naties worden gevormd, omdat die organisatie gewoon te veel vastzit in haar eigen zelfgemaakte matrixen.

Er moet een nieuwe organisatie komen. Een organisatie die een globale schatting kan maken op grond van vele, vele verschillende overwegingen. Het zou een organisatie moeten zijn die naar bepaalde regio’s in Afrika moet kijken en zeggen: “Wat is een goede manier om de huidige situatie in een opwaartse spiraal te veranderen waar de meeste mensen die in die streek wonen profijt van hebben?”

Je moet dan op een radicaal nieuwe manier gaan denken. Je moet één heel eenvoudig feit toegeven en dat is dat de meeste naties die je momenteel in Afrika ziet, gewoon geen goede naties zijn voor diverse perspectieven. Veel van die naties, vooral die die onder de Sahara in Afrika liggen, zijn op een heel kunstmatige manier gevormd, die uit de koloniale tijd stamt, maar wordt ook gebaseerd op heel complexe patronen van raciale conflicten en vooral stammenconflicten.

Als je echt iets in Afrika wilt veranderen, moet je bepaalde regio’s vanuit een globaal perspectief bekijken en zeggen: “Hoe kunnen wij een economisch levensvatbare regio vormen die welvaart aan alle mensen die daar wonen brengt?” In het begin is daar een internationale macht voor nodig om de krijgsheren in de stammen en het oorlog voeren dat je er momenteel ziet, te onderdrukken. Er is een radicaal nieuwe manier van denken voor nodig over hoe je de natuurlijke bronnen benut die tot je beschikking staan zonder één persoon of een multinationale corporatie alle winst exploiteert zonder de winst aan de mensen te geven.

Kunnen jullie begrijpen dat je, om de exploitatie door multinationale corporaties te vermijden of te transcenderen, een multinationale ‘corporatie’ moet vormen die op een manier functioneert die niet door winst of politieke belangen wordt gedreven? Dit is de enig praktische manier om echt veranderingen in Afrika tot stand te brengen.

Helaas is het op dit moment niet praktisch om zo’n organisatie te vormen. De meeste ontwikkelde naties zijn nog niet eens zover dat zij er serieus over nadenken om zo’n organisatie te vormen. Er zijn zoveel overwegingen, zoveel bagage uit de koloniale tijd – van twee wereldoorlogen, de strijd tussen het kapitalisme en het communisme, de hele kwestie met multinationale corporaties – dat geen enkele natie dit serieus overweegt.

Maar er bestaat heel weinig hoop dat de huidige worsteling in Afrika op heel korte termijn kan worden beëindigd, als er niet zo’n organisatie komt. Wij, de geascendeerde meesters, maken ons er grote zorgen over dat het oorlog voeren en de strijd die je op andere werelddelen hebt gezien, in Afrika moet worden herhaald voor de meerderheid van het Afrikaanse volk zoveel pijn heeft geleden dat zij naar een alternatief wil zoeken.

Wij hebben niet veel leringen over Afrika gegeven, omdat er maar weinig mensen naar de radicale, in hun ogen, ideeën over wat er in het Afrikaanse werelddeel moet gebeuren, willen luisteren. Jullie kennen de wet heel goed: “Wanneer de student eraan toe is, verschijnt de leraar.” Wij hebben zeker ideeën die Afrika in een aantal streken zou transformeren en in een opwaartse spiraal brengen. Saint Germain heeft zeker een matrix voor een Gouden Eeuw voor het gebied dat nu Afrika heet. Maar totdat er genoeg studenten komen om zelfs maar over die ideeën na te denken, heeft het geen zin om die uit te brengen.

Wie zou er willen luisteren? En als niemand wil luisteren, waarom zouden wij dan de tijd en de energie van onze boodschapper gebruiken om die naar buiten te brengen? Waarom zouden wij onze inspanningen dan niet richten op naties en streken waar een groter potentieel bestaat om ze dichter bij de Gouden Eeuw te brengen?

Wanneer de student eraan toe is
Wij, de geascendeerde meesters, hebben niet zo vaak wat je bij menselijke wezens ziet: persoonlijke conferenties, voorkeuren en afkeren. Wij zijn niet ergens emotioneel aan gehecht, de evaluaties die jullie hebben. Wij kijken op een neutrale manier naar de aarde. Wij hebben de mensen overal lief, maar wij kijken op een realistische manier naar waar de mensen in bewustzijn zijn. Wij bekijken het feit dat wij maar beperkte bronnen tot onze beschikking hebben om rechtstreeks tot de mensen te spreken.

Daarom moeten wij onze bronnen gebruiken op de manier die de meeste kans heeft op een positieve impact. Ik vertrouw erop dat veel van jullie dit wel kunnen begrijpen. Wij hopen duidelijk dat de situatie verandert, wij hebben plannen klaarliggen om die verandering tot stand te brengen. Zodra er iets verandert, beginnen wij natuurlijk meer leringen naar buiten te brengen. Dit geldt niet alleen voor Afrika, maar voor veel andere regio’s ter wereld.

Er moeten complexe afwegingen worden gemaakt. Waarom is deze boodschapper in geen jaren in Zuid-Amerika geweest? Omdat er geen studenten genoeg zijn die niet alleen bereid waren om hem uit te nodigen, maar het evenwicht te bewaren om een gesponsorde boodschapper dat gebied te laten bezoeken.

De conferenties in 2015
Dit brengt me op het laatste onderwerp waar ik het over wilde hebben. Wij hebben deze zomer twee conferenties gepland. Ik persoonlijk zie erg naar die conferenties uit. Ik weet dat het potentieel bestaat om veel licht dat daar nodig is naar dat gebied in Europa en de Verenigde Staten te brengen.

Deze boodschapper heeft al enige tijd geen conferentie meer in de Verenigde Staten gehad. Wij willen daar veel licht naar toebrengen; wij willen veel licht naar Europa brengen. Ik hoop heel erg dat iedereen die zich een student van de geascendeerde meesters beschouwt, een poging doet om er op een of andere manier bij te zijn om die conferenties te steunen.

Het is van grote waarde dat onze studenten fysiek bijeen komen, want dan kan er veel meer licht worden uitgegeven, niet alleen door de boodschapper, maar ook door iedereen die er met oprechte en zuivere motieven en intenties aan meedoet. Er zijn altijd mensen die ernaar toe komen zonder de motieven voor hun komst te verhelderen en soms hebben zij egoïstische motieven. De mensen met een bepaalde zuiverheid in hun motieven, worden geleiders van het licht en hoe meer mensen er komen en hoe groter de harmonie en eenheid in de groep, hoe meer licht wij kunnen uitgeven.

Wij hopen dus dat je erover wilt nadenken om die onderneming te steunen. Ik hoop er heel erg op dat jullie ook willen meehelpen om mijn wake te verspreiden, zodat er steeds meer mensen komen om meer stuwkracht op te bouwen.

Planetaire initiaties in 2015
Mijn geliefden, het is een belangrijke stap voor de planeet dat wij zijn begonnen met een serie boeken te laten uitkomen die ‘Het Pad naar Zelfmeesterschap’ heet. De komende jaren, waarin in zeven jaar totaal de planeet wordt ingewijd in één van de zeven stralen per jaar, zijn heel belangrijk. Er is maar 20 minuten voor nodig. De beloning is het waard, dat kan ik je wel verzekeren. Maar je kunt ook de planeet een enorme gunst bewijzen door dit boek en de invocaties te benutten, omdat jij dan meehelpt om een spoor in het collectieve bewustzijn te leggen.

Jullie kunnen zelf wel zien dat relaties één van de meest complexe aspecten van jullie leven zijn. Maar als je de meer ontwikkelde landen bekijkt, zie je dat er veel echtscheidingen zijn en zie eens naar de problemen die mensen met relaties hebben. Bedenk dan eens welke dienst jij kunt bewijzen door die invocaties op te zeggen en die ideeën en het licht naar het collectieve bewustzijn te zenden.

Er is grote behoefte aan een doorbraak in de relatie tussen alle mensen en vooral mannen en vrouwen. Zoals het boek duidelijk maakt, zijn we aan een nieuwe fase begonnen, waarin behoefte is aan een totaal nieuwe relatie tussen mannen en vrouwen. Wie anders kunnen dit naar buiten brengen dan degenen die openstaan voor de leringen van de geascendeerde meesters en de voorlopers willen worden. Daarom kijken we naar jullie om die leringen te benutten.

Een boek over het veranderen van de wereld
Ik ben ook opgewonden over het nieuwe boek dat nog niet is aangekondigd over hoe jullie kunnen helpen de wereld te veranderen. Dit wordt het eerste boek in een serie die speciaal ontworpen zin voor de matrix waarin wij dictaten geven die dictaten in invocaties veranderen.

Die matrix is heel erg krachtig, zoals degenen wel weten die een paar boeken hebben gebruikt, zoals het boek over het Zuiveren van de Chakra’s. Je kunt momenteel jouw chakra’s niet krachtiger reinigen dan met dat boek en ik kan je ervan verzekeren dat er in het fysieke octaaf geen krachtiger hulpmiddelen beschikbaar komen dan die boeken in de serie over hoe je de wereld spiritualiseert die wij nog moeten uitgeven.

De matrix om een dictaat te bestuderen en een invocatie op te zeggen, is heel krachtig. Die dient om zowel de Alpha als de Omega om het bewustzijn te verhogen en energie te transformeren en zo transformeer je dan een wereld. Zo kan een relatief klein aantal mensen een beslissende invloed op het transformeren van de wereld uitoefenen.

Ik weet heel goed dat er niet miljoenen mensen naar dit dictaat willen luisteren of hem lezen. Daarom moeten wij hulpmiddelen uitgeven die kunnen werken, die de grootste mogelijke invloed hebben door het aantal mensen dat wij hebben.

Zoals ik al zei: “Waardeer wat je hebt.” Benut het naar beste kunnen. Vang iets van mijn enthousiasme op, mijn geliefden. Vang mijn vreugde op. Vang mijn dankbaarheid op en geef jezelf de kans om die spiralen van pessimisme en ontmoediging die je zoveel op de wereld ziet, te ontstijgen.

Er zijn heel veel soorten onheilsprofeten op de wereld. Zij zeggen dat alles zomaar in vijf minuten naar de hel gaat, maar mijn geliefden, ik ben al 2000 jaar een geascendeerde meester. In elk jaar van die 2000 jaar zij er onheilsprofeten geweest en ook neezeggers die je vertellen dat de wereld in de nabije toekomst vergaat. Dit fenomeen is door de gevallen wezens geschapen.

Loop niet in deze val. Het heeft je al verscheidene vorige levens gekost. Val er niet voor. Accepteer dat met God alles mogelijk is. Wanneer je onze leringen en onze hulpmiddelen in de vorm van invocaties en decreten gebruikt, ben je bij God.

Wat kan ik nog meer zeggen? Als wat ik gezegd heb niet genoeg is, wat kan ik dan nog meer zeggen? Dus zeg ik jullie liefdevol ‘adieu’ en dank jullie voor je aandacht en jullie inspanningen bij de wakes.