Word wakker – NU!

ONDERWERPEN: De Rozenkrans van Gods Wil – Pas op voor de antigeest – Ons sponsorschap vermenigvuldigen – Je hebt nooit genoeg gedaan – Ontwaak uit je illusies – Eenzijn met de wil van God – Ben je bereid hogerop te komen?

Geascendeerde Meester El Morya, 25 maart 2005

Ik ben inderdaad de individualisatie van Gods wil, de vertegenwoordiger van Gods wil voor planeet aarde. IK BEN de vertegenwoordiger van de blauwe vlam van de wil van God en ik heb die vlam al zo vele eonen belichaamd dat je nauwelijks de tijdsspanne van mijn devotie aan Gods wil zou kunnen geloven. Gods wil is niet een abstract concept. Het is echt een levende vlam, die helder brandt op de altaren in de hemel.

De Rozenkrans van Gods Wil
Ja, ik ben daadwerkelijk de sponsor van deze rozenkrans van Gods Wil. Ik ben degene die de inspiratie heeft geleverd om deze rozenkrans naar het fysieke vlak te brengen. Degenen onder jullie die mijn studenten zijn en al vele jaren mijn studenten zijn, zouden mijn voetafdrukken moeten herkennen die duidelijk zichtbaar zijn in iedere regel van deze rozenkrans. Er zit niets kunstmatigs in wat niet nodig is. Er is niets wat niet op de lijn met de wil van God ligt. Daarom zeg ik nu tegen iedereen die zich student van El Morya noemt: neem deze rozenkrans ter harte en gebruik hem. Dit is echt mijn geschenk, gegeven in eenzijn met mijn geliefde Moeder Maria die veel meer is dat jullie weten, zoals ik meer ben dan jullie weten.

Pas op voor de antigeest
Ik kom nu met jullie spreken over de antigeest die in veel mensen echt aanwezig is, zelf onder de studenten van de geascendeerde meesters. Dit is een zeer verraderlijke geest. En het is één van de grootste gevaren voor een student op het spirituele pad. Deze geest heeft zoveel vermommingen dat niet alle facetten in één verhandeling kunnen worden blootgelegd. Toch moeten degenen onder jullie die zich als studenten van El Morya beschouwen, nadenken over hoe de antigeest jullie denken beïnvloedt, waaronder wat jullie denken dat het betekent om student van de wil van God en student van de geascendeerde meesters te zijn.

Zoals Jezus heeft gezegd, is het heel goed mogelijk om een echte lering in een verkeerde lering te veranderen die je op een bepaald niveau van het spirituele pad vasthoudt en, na een poosje, bedriegt jouw ego je dan waardoor je achteruitgaat op jouw pad in plaats van vooruit naar de volgende niveaus van de Geest van God.

Dat is niet de Wil van God. Het is niet de Wil van God om degenen die de leringen van de geascendeerde meesters gevonden hebben, achteruit te laten gaan. En het is zeker niet de wil van God om die studenten in hun kerk te zien zitten en zich heiliger dan heilig voelen, met het gevoel dat ze beter dan anderen op de planeet zijn, het gevoel dat zij de hoogste lering op de planeet hebben, het gevoel dat zij alles hebben wat nodig is om te ascenderen, terwijl zij in werkelijkheid steeds verder achteruit gaan van het punt waar ze op waren toen ze de leringen van de geascendeerde meesters tegenkwamen.

Ons sponsorschap vermenigvuldigen
Niemand heeft natuurlijk de geascendeerde meesters en hun leringen gevonden zonder de sponsoring van een geascendeerde meester die een deel van zijn talenten en zijn licht als geschenk aan jullie heeft gegeven om jullie in contact te brengen met de geascendeerde meesters en hun leringen. Waarom denk je dat heel veel mensen op de wereld doof zijn voor de leringen? Omdat ze nog niet toe zijn aan onze leringen. En daarom kunnen we dat laatste stukje niet voor hen sponsoren dat hen de leringen met hun dagelijkse denkgeest laat vinden.

Dus ja, iedereen die de leringen van de geascendeerde meesters vindt, is gesponsord en heeft een geschenk gekregen. Dat geschenk is een klein stukje van de Geest van een geascendeerde meester, het licht van een geascendeerde meester. Echt een talent dat jullie van je broeders en zusters in de hemel hebben gekregen.

En zoals Jezus zo mooi uitgelegd heeft in zijn parabel over de talenten, is het inderdaad de bedoeling dat jij dat licht vermenigvuldigt, dat geschenk vermenigvuldigt. En we hebben onze leringen, onze decreten, onze rituelen, in de buitenwereld gegeven om jullie te helpen dat geschenk te vermenigvuldigen. Maar denk erom dat geen enkele lering en ritueel in de buitenwereld je kan garanderen dat het geschenk in jouw hart werkelijk wordt vermenigvuldigd. Omdat dat geschenk alleen vermenigvuldigd kan worden wanneer je het internaliseert, het deel laat uitmaken van jouw wezen, en dan je eigen talenten, je eigen individualiteit eraan toevoegt en daardoor wordt de lichtvonk die je kreeg meer.

Enkel wanneer het meer wordt, is het vermenigvuldigd en is het de waardevolle offerande geworden, de acceptabele offerande, die je op het altaar van God legt, waardoor wij dan kunnen vermenigvuldigen wat jij hebt vermenigvuldigd en jou nog meer van ons geven. En zo ontstaat de stroom in de vorm van het cijfer 8 tussen de hemel en de aarde, waardoor God door jou vergroot wordt en God door ons vergroot wordt en daardoor wordt de hele aarde opgetild. Maar om de geschenken die je gegeven zijn te internaliseren en te vermenigvuldigen, moet jij bereid zijn om af te stappen van het mechanisch volgen van een lering in de buitenwereld, mechanisch een ritueel in de buitenwereld doen, en op een of andere manier denken dat je ergens in de toekomst automatisch de Christus wordt, je automatisch ascendeert.

De verkeerde verlossing
Dit is dwaasheid. Dit is de dwaasheid van de antigeest, die altijd op zoek is naar een pad dat gemakkelijk is, waardoor je niet hoeft te denken, geen beslissingen hoeft te nemen, geen risico hoeft te lopen dat je het fout hebt en jij het licht niet hoeft te internaliseren. Dit is de droom dat je een kaartje koopt, op de trein stapt en op een bepaald punt zegt de conducteur: “Het volgende station is de hemel.” O, mijn geliefde harten, als er zo’n trein was, dan waren alle mensen op aarde al gered. En het zou eonen geleden al gebeurd zijn, omdat Lucifer dit echt getracht heeft te doen door mensen te redden door hen ertoe te dwingen. En juist door mensen te dwingen in de macht te komen van de antigeest waarmee Lucifer geprobeerd heeft mensen te redden. Maar zo moet het niet. Deze verlossing is een leugen.

Dit is een totaal verkeerd begrijpen van wat Gods bedoeling is om je als individualisatie van zichzelf te creëren. Je wordt niet geschapen om in de macht van een of andere gezagsdrager te zijn, je wordt geschapen om een Godvrij wezen te zijn dat jouw geschenk van vrije wil gebruikt om je goddelijke individualiteit te vermenigvuldigen en zo meer wordt, waardoor de hele schepping meer wordt. Proberen in de macht te hebben, zorgt er alleen maar voor dat je minder wordt, door de overheersing door de antigeest sluit je de vlam van God die jij echt bent, af. En dit verandert dan in een neerwaartse spiraal waardoor al het leven steeds meer samentrekt tot het zelf wordt gedoofd en ophoudt te bestaan. En ja, in zekere zin is dit een terugkeer naar de bron, maar het is de verkeerde terugkeer die nooit in de bedoeling van God lag en zijn doel was.

Dus kom ik nu naar de aarde om de vonk van Gods wil aan te wakkeren in het hart van degenen die bereid zijn meer te worden van wie ze in God zijn. En je moet meer worden door systematisch door de verraderlijke leugens van de geest van de antichrist heen te zien die ervoor zorgt dat jij gelooft dat jij niet hogerop kunt komen, dat jij geen volgende stap hoeft te doen op het pad, dat jij niet het bewustzijnsniveau hoeft te transcenderen dat jij bereikt hebt.

Jij hebt nooit genoeg gedaan
Jij gebruikt allemaal redeneringen van de dagelijkse denkgeest om te zeggen: “Ik heb genoeg gedaan. Kijk eens wat ik de laatste 10, 20, dertig jaar gedaan heb. Ik heb heel veel decreten opgezegd. Ik ben naar al die conferenties geweest. Ik heb dit gedaan. Ik heb dat gedaan.”

Ja, het kan heel goed dat iemand dit allemaal kan doen zonder de Christusvlam in hun hart een jota te vermenigvuldigen. Ja, dit zal degenen onder jullie schokken die het juist al zo veel jaren doen. Maar er zijn ook inderdaad mensen die al decennia lang bij de leringen van de geascendeerde meesters zijn, maar die nog geen greintje toegevoegd hebben aan het oorspronkelijke Christuslicht dat zij hebben gekregen.

Ze hebben hun talenten niet vermenigvuldigd. Ze hebben die talenten in de grond gestopt en zeiden: “Ik weet dat mijn God een oneerlijke en onrechtvaardige opdrachtgever is. En dus zal ik passen op wat ik gekregen heb. Ik begraaf het in de grond, omdat ik het niet hoef te vermenigvuldigen, omdat ik deze lering en kerk in de buitenwereld heb. En ik hoef alleen maar alle dingen juist te doen en alle regels te gehoorzamen en geen verkeerde dingen te doen en dan zal ik God behagen.” Maar zie je, dat behaagt God nooit. Dat behaagt alleen de anti-god, de antigeest van God.

Ontwaak uit je illusies
Vandaag kom ik met de snelheid van de Wil van God en zeg: “Word wakker uit jullie leugens. Word wakker uit jullie illusies, jullie ego-illusies.” Omdat ik je waarachtig vertel dat de wet van God eeuwige zelftranscendentie is. Als jij niet transcendeert, dan ga je achteruit. Er bestaat niet zoiets als stilstaan.

Je kunt denken dat je stilstaat, maar die stilstand duurt maar heel even en dan zwaait de pendule naar de andere kant en ga je een spiraal in die in de diepste niveaus van de hel eindigt waar geen individualiteit en geen leven meer over is. En daarom is er enkel een explosie in het niets.

En het is niet de Wil van God dat jullie, die hij als zijn unieke zonen en dochters geschapen heeft, naar het niets afdalen. Het is Gods wil dat jullie je talenten gebruiken die jou geschonken werden voor jouw goddelijke individualiteit en om die te vermenigvuldigen, zodat al het leven meer wordt en daardoor God uitvergroot wordt door alle delen van zijn schepping.

Eenzijn met de wil van God
IK BEN de Wil van God. IK BEN één met de Wil van God. En ik wilde dat jij één met de Wil van God was, omdat je dan zou weten dat Gods wil voor jou is dat jij meer wordt en dat is echt jouw eigen wil. Die is niet gescheiden, staat niet apart of buiten jou. Het is de innerlijke wil op de diepste niveaus van de Bewuste Jij en IK BEN Aanwezigheid. En als je dit niet kunt begrijpen, als je geen contact kunt maken met mijn woorden, zelfs wanneer je ze leest, dan moet je eens overwegen of je jouw contact met de wil van God in jou niet verloren bent.

Ik vraag je niet om naar iemand buiten jou te luisteren. Ik vraag je zelfs niet te luisteren naar wat ik zeg. Ik vraag je om naar binnen te gaan en weer contact te maken met de wil van God binnenin jou, zodat jij er absoluut zeker van kunt zijn dat jij naar die wil luistert en niet de wil van jouw ego. En als jij niet precies weet hoe jij weer contact legt met de wil van God binnenin jou, gebruik dan de rozenkrans die ik als hulpmiddel hiervoor heb gegeven. Omdat deze rozenkrans, echt, het krachtigste middel is dat er op aarde is uitgebracht om je ziel weer in contact te brengen met de wil van God sinds de tijd van Atlantis.

Alles is onderworpen aan vrije wil. Daarom kan niets voorspeld worden. Hoe kunnen wij voorspellen hoe mensen zullen reageren op de geschenken die wij hen geven, of zij die willen aannemen en gebruiken, of dat ze zich ervan ontdoen als een stuk vuil dat iemand naar hen toe heeft gegooid? Wij kunnen van te voren ook niet weten hoeveel mensen zullen reageren op de geschenken die wij hen geven. Daarom kunnen wij de gedachten van onze studenten niet echt voorspellen. Wanneer een student beïnvloed wordt door de antigeest, is het onmogelijk te voorspellen hoe die student reageert.

De waarheid is dat wanneer wij een nieuw geschenk geven, een nieuwe uitgave, een nieuw hulpmiddel, dat middel niet iets is wat we ergens in de kosmische gangen hebben gevonden, dat hulpmiddel komt helemaal uit ons eigen Wezen. Deze rozenkrans voor Gods wil komt uit het wezen El Morya. Het is een uitdrukkingsvorm van mijn Wezen. En daardoor wordt het een geschenk van mij, aangeboden aan spirituele mensen. En als je dat geschenk afwijst, dan moet ik je zeggen dat ik, ja er inderdaad verbaasd over ben.

Word wakker uit je illusies die door de antigeest geschapen worden die de antiwil van het ego is geworden dat iedere poging van de Bewuste Jij om zich weer met de hogere wil van God in verbinding te stellen, aanvecht. Word wakker en besef dat je onze leringen, die jullie hebben gekregen om je te bevrijden, gebruikt hebt om een gevangenis om jouw geest te creëren die zegt: “Ik moet dit doen. En ik zou dat niet moeten doen.”

Ben je bereid hogerop te komen?
Wees bereid jouw illusies los te laten en hogerop te komen, omdat ik jou zeg dat er geen tijd meer is om in de antigeest te treuzelen. Er is geen tijd meer om de antiwil rond de wil van jouw IK BEN Aanwezigheid die door de Bewuste Jij heen werkt, te laten cirkelen. Dit wordt tijd wakker te worden en met mij mee te lopen, omdat ik snel naar nieuwe rijken van Zijn loop, God te Zijn op aarde. Hoe kunnen wij anders Gods koninkrijk op aarde brengen, als wij geen studenten krijgen die bereid zijn hogerop te komen en God in manifestatie te durven zijn, die God durven te belichamen.

Het is niet genoeg dat jij eraan werkt om je ascensie aan het eind van dit leven te bereiken. Dat was een oude dispensatie en die werd gegeven omdat dat alles was wat het bewustzijn van de mensheid aankon in die tijd. Maar juist omdat heel veel mensen wél reageerden op die oude dispensatie, zijn we nu hogerop gekomen, en daarom kunnen we nu een nieuwe dispensatie uitbrengen die jou, als jij daartoe bereid bent, naar een hoger niveau kan brengen door niet gewoon te ascenderen op een niet vastgesteld moment in de toekomst, niet gewoon 51% van je karma in evenwicht te brengen, maar het allemaal in evenwicht te brengen en je Hogere Wezen te internaliseren, zodat jij hier beneden alles kunt zijn wat jij Boven al bent.

Dit is waarachtig de nieuwe gouden regel, die geliefde Jezus gegeven heeft, voor de volgende 2000 jaar. Waar was jij in bewustzijn dat je niet de Heer Christus herkend hebt, wanneer hij zo’n krachtige uitspraak voor de volgende 2000 jaar doet? Waar was jij, waardoor jij denkt dat jij Gods wil doet, maar je bent het contact kwijtgeraakt met de vertegenwoordiger van Gods wil, die ik ben?

Waarom wachten jullie nog steeds op een wonder buiten je dat plotseling alles weer verandert in hoe het vroeger was, dat de klok terugdraait naar een dispensatie die al lang voorbij is? Waar was jij waardoor je niet mijn individuele sponsorschap hebt uitgevorst? En waar was je waardoor jij geen contact met mijn Aanwezigheid hebt, zodat je weet waar ik tegenwoordig zit en zodat jij datzelfde bewustzijn kunt hebben in plaats van achtergelaten te worden?

Ik heb er geen behoefte aan dat je bidt tot de El Morya die je ooit hebt gekend. Ik wil dat je bidt tot de El Morya die tegenwoordig IK BEN. Omdat ik vandaag meer ben dan 10 jaar geleden. Ik ben meer dan 10 maanden geleden. Ik ben meer dan 10 dagen geleden. Ik ben meer dan ik 10 seconden geleden. En jij zou ook nu meer moeten zijn dan de momenten die voorbijgegaan zijn.

Ik heb gesproken. Ik heb gesproken en ik heb genoeg gezegd om iedereen te wekken die in staat is gewekt te worden. Daarom zeg ik: “Word wakker, want de klok tikt door. En als jij de wens in jouw innerlijk wilt vervullen om Saint Germains Gouden Eeuw te brengen, dan is het de hoogste tijd dat je wakker wordt en word NU wakker!”