De Witte Kubus van de Moeder

ONDERWERPEN: Hoe je de witte kubus realiseert – Nog een dispensatie van het Moederlicht – De cirkel en het zwaard van Astrea

Geascendeerde Meester Elohim Astrea, 23 september 2011 – Helen Michaels – Archangelsk, Rusland

Astrea is de naam van de vrouwelijke polariteit van dezelfde Elohim en ik kom jullie mijn aspect brengen van dezelfde uitgave die jullie net gehoord hebben. Wat doet het ertoe of iets wat je in de materie ziet of ervaart, de onderliggende waarheid de vlam van zuiverheid is die in de Moeder tot uitdrukking wordt gebracht? Ik, Astrea heb een uitgave voor jullie aan het begin van de laatste maanden van het Jaar van de Moeder, omdat de energie van het Jaar van de Moeder fysiek wordt. Dus wat betekent dit eigenlijk?

Zuiverheid naar het fysieke vlak brengen kan slechts door het licht van de Moeder gedaan worden, door de Vlam van de Moeder, die ik ook vertegenwoordig. Mijn geliefde mensen, ik kom jullie mijn perspectief brengen van hoe ik, de Elohim Astrea, de materie ervaar en hoe ik de Moedervlam in dit tijdperk en op dit moment bezie. Ik heb de dispensatie om op dit moment een immense uitgave van de Moedervlam naar buiten te brengen, die gemanifesteerd wordt als een enorme witte kubus, die zo enorm groot is dat die de hele planeet aarde opneemt met alle vier lagere lichamen. En wat bedoel ik met die Witte Kubus van de Moeder?

Hoe je de witte kubus realiseert
Hoe kunnen jullie echt de Moeder zijn? Omdat de Vlam van Zuiverheid zonet tot uitdrukking werd gebracht door de mannelijke polariteit van dezelfde Elohim, waarbij werd gezegd dat je alleen met zuiver gewaarzijn de stroom van zuiverheid in de materie kunt realiseren. Het zuivere gewaarzijn is in andere woorden, het naakte gewaarzijn – het is het gewaarzijn dat niet door iets bedekt wordt, geen beelden, ook maar iets van wat je op het materiële vlak hebt of wat door jullie menselijke denken in het leven wordt geroepen. Dat is het zuivere, naakte gewaarzijn dat voor God staat, voor de Vlam van Zuiverheid, voor de Vadertempel staat en bereid is om – zonder enige kleding aan te doen – vorm aan te nemen in de materie, op alle vier vlakken van de materie.

Zoals jullie weten, kan de Geest in de materie tot uitdrukking worden gebracht op de vier vlakken die de materie heeft: het vuurelement, het luchtelement, het waterelement, en het aarde-element, die allemaal corresponderen met de vier lagere lichamen van menselijke wezens en de vier lagere lichamen van de hele planeet. Daarom kan de Geest in al die vier lichamen tot uitdrukking gebracht worden, in al die vier aspecten van de materie, wanneer de Geest vrij naar die vier niveaus van de materie kan stromen; wanneer niets de Geest hindert of netten voor de Geest houdt die bepalen hoe de Geest zou moeten stromen.

Daarom lijkt het symbool van de Moedervlam, zoals in vorige dispensaties werd gezegd, daadwerkelijk op de witte kubus, omdat de Geest de Moeder doordrenkt, zodat de Moeder de vier vlakken kan uitvergroten – de vier lagere lichamen – de volmaakte vormen van de Geest, de zuivere vormen van de Geest, de naakte vormen van de Geest! Al die vormen van de Geest die niet bedekt worden met de kromme logica die tot dusver door het gevallen bewustzijn werden gepresenteerd. De Moeder en de zuivere Moedervlam kunnen pas geboren worden wanneer Christuswezens beseffen en echt getuige zijn van de Vlam van de Geest die naar hun Aanwezigheid stroomt en van hun Aanwezigheid de materiële wereld in. Je kunt niet de uitdrukkingsvorm van de Christus in de Moeder zijn, wanneer je niet echt je Christusschap tot uitdrukking durft te brengen, of wanneer jij de Geest die jij bent niet tot uitdrukking durft te brengen.

De enige manier waarop jij als de Moeder tot uitdrukking gebracht kunt worden, is als jij daadwerkelijk je mond open doet, of welke manier van uitdrukking jullie ook maar gebruiken, en tot uitdrukking brengt wie de Geest maar door jou, als de open deur, wil zijn. Dan kan ik, Elohim Astrea, dit referentiekader hebben, omdat er in mij geen verdeeldheid is die door de kromme logica of door de kromme denkwijze wordt veroorzaakt die de Geest wil vertellen hoe de Geest in de materie tot uitdrukking moet worden gebracht. Omdat ik je natuurlijk kan zeggen dat men de Geest – die oneindig en intelligent is – niet hoeft te vertellen hoe die vorm moet aannemen. De Moeder in haar zuiverheid weet hoe zij de vorm aan moet nemen van de oneindige alomtegenwoordige Geest op alle vier vlakken.

En daarom is een witte kubus het symbool van de Moedervlam die het Licht van de Geest op alle vier vlakken, in alle richtingen en op alle mogelijke manieren vermenigvuldigt, die alle voertuigen gebruikt die jullie – als de uitdrukkingsvorm, als de individualisatie van God – werkelijk zijn. Elke hoek van de witte kubus van de Moeder brengt dan de alomtegenwoordige en alomrichtende Geest van de Vader tot uitdrukking. En dat is de Vlam van Zuiverheid, dat is de geaccelereerde Vlam van Zuiverheid, die constant transcenderende Vlam van Zuiverheid in de materie.

Nog een dispensatie van het Moederlicht
Waarom is de tweede naam van de vlam van zuiverheid ‘acceleratie’? Omdat de Geest nooit stilstaat en hoe kan de Moeder stilstaan als die de volmaakte vormen van de Geest uitvergroot? Nee, mijn geliefden, de Moeder vergroot hetzelfde bewustzijn en dezelfde acceleratieradius uit die de open deur voor de Geest op alle vier vlakken kunnen uitvergroten door al die aspecten van jouw Zelf, door al die voertuigen die jullie zijn, die alle openingen in jullie bewustzijn als open deur gebruikt.

Daarom BEN IK Elohim Astrea, daarom BEN IK de vertegenwoordiger van de Vlam van Zuiverheid, de Vlam van de Moeder in de geaccelereerde vorm ervan. Hoe kan de Moedervlam naar de ascensie toe accelereren wanneer ze de volmaakte vormen van de Vader niet uitvergroot? Nee, dat is niet mogelijk. Omdat het een vorm van onzuiverheid is, zoals Elohim Purity heeft gezegd, wanneer bewuste wezens de vormen in de materie gaan scheppen die niet op de hogere waarheid van God worden gebaseerd, maar die de materie als de enige werkelijkheid naar buiten proberen te projecteren. En kan de materie dan zuiver zijn?

Nee, je moet beseffen dat de zuiverste vorm van de Moedervlam eigenlijk constante openheid is – constant openstaan voor de Geest. De Moeder kan de hoogste vormen van zuiverheid pas uitvergroten en het hele leven verheffen wanneer zij zichzelf als onderdeel van het geheel ziet, wanneer ze herboren wordt als het voertuig voor de Geest.

Dat is de enige manier waarop de Moedervlam naar zuiverheid geaccelereerd kan worden. En zo kwam het dat je in de streek van Archangelsk zoveel onzuiverheden in de materie zag uitvergroot. Omdat de mensen de hoop hadden verloren om zich aan hun huidige omstandigheden te ontworstelen en zichzelf niet als vertegenwoordiger van de Geest beschouwden. Bovendien geloven velen zelfs niet dat de Geest als zodanig kan bestaan. En daarom ben ik, de Elohim Astrea, de vrouwelijke polariteit van de Vlam van Zuiverheid, op dit moment gekomen om mijn portie van de uitgave die we wilden uitgeven, uit te brengen op de drempel naar de maanden, waarop het Jaar van de Moeder fysiek wordt.

Ik breng deze portie van dit immense witte gezuiverde licht uit, die ogenblikkelijk de stuwkracht kan creëren van het Moederlicht in alle wezens die afgestemd zijn op zuiverheid. Deze heel grote dispensatie wordt gegeven, omdat de aarde zelf niet voor de initiaties van het Jaar van de Moeder is geslaagd. Zoals Moeder Maria eerder al heeft gezegd, bewaren de spirituele wezens het evenwicht voor planeet aarde, zodat de aarde zichzelf niet vernietigd – en dat is natuurlijk, de rol van de Moeder.

De Moeder kan maar bepaalde tijd het evenwicht voor alle vormen handhaven. Maar wanneer die tijd voorbij is, is het de bedoeling dat de Moeder haar oorspronkelijke zuiverheid terugneemt, omdat de Moeder, zoals wij uitgelegd hebben, niet stil kan staan, ze wordt geaccelereerd door de mate van de acceleratie van de Vader, wordt naar zuiverheid terug geaccelereerd, en dat is de bedoeling van mijn uitgave en de dispensatie die jullie krijgen.

Accelereren naar zuiverheid is de uitgave; wat mensen in de laatste maanden van dit jaar beginnen te voelen. Die mensen die zich daarmee in overeenstemming geaccelereerd hebben, voelen een geweldige verlichting van de omstandigheden in de materie. Zelfs als hun omstandigheden niet veranderd zijn, maar hun denkwijze is veranderd, voelen zij zich heel anders op innerlijk niveau, terwijl ze zich nog wel dezelfde materiële omstandigheden hebben. Of ze hebben geen last meer van de omstandigheden, óf ze zijn daadwerkelijk in staat om de zuiverder vormen van de Geest uit te vergroten en ze kunnen ogenblikkelijk nieuwe hoop voelen voor hun leven en een nieuw zelfgevoel, zoals de nieuwe adem van de Geest in hun leven.

Anders voelen de mensen die niet in overeenstemming met de mate van acceleratie van de Geest in de materie accelereren, absoluut hoe alles in de materie uiteen valt en zij hebben het gevoel alsof ze de macht over de materie verliezen. Omdat de materie zich niet meer gedraagt zoals zij altijd verwachten. De materie komt niet overeen met de kromme logica, omdat de materie in haar oorspronkelijke zuiverheid de Geest tot uitdrukking brengt en uitvergroot.

Daarom geef ik, Elohim Astrea, de witte kubus van de Moeder voor de hele planeet en haar zonen en dochters van God uit. En ik ben degenen die zich dit jaar op de Moedervlam hebben afgestemd en de decreten aan de Elohim hebben opgezegd, eeuwig dankbaar, waardoor ik meer openingen heb gekregen om het licht van zuiverheid al voor deze uitgave te vermenigvuldigen, omdat zij de open deur waren.

Wat houdt het in om zuiverheid in de materie te vermenigvuldigen? Zuiverheid is een wit transparant licht. Zuiverheid is het licht dat elke andere vorm van licht kan uitvergroten. Zuiverheid kan alle kleuren en alle vlammen van Gods licht uitvergroten, wat inhoudt dat jij, om echt meester over zuiverheid te zijn, in ieder geval enige mate van meesterschap over de eerste zeven stralen moet hebben, zodat je in staat zou zijn om jouw eigen witte kubussen – jouw eigen Moedervlam – de mate van acceleratie die gebaseerd wordt op de mate van acceleratie van de Geest, in stand kunt houden.

Jullie, de levende vertegenwoordigers van de Moeder, zijn de levende voertuigen voor de Geest, jullie zijn in feite die witte kubussen in de materie. Door jezelf constant opnieuw herboren te laten worden en te laten transcenderen, zijn jullie in staat om alle verschillende hoeken van de Geest uit te vergroten die de Geest in de materie, op alle vier vlakken, tot uitdrukking wil brengen.

De cirkel en het zwaard van Astrea
Waarom ben ik, Elohim Astrea, in vorige dispensaties vaak afgebeeld met een ring van wit en blauw licht en het zwaard? Omdat de zuivere vorm van de Moedervlam geen voorwaarden stelt. Het Moederlicht moet onvoorwaardelijk zijn net als de zuiverheid van de Vader die naar de materie stroomt. Hoe kan het Moederlicht de volmaaktheid van zuiverheid in de materie uitvergroten, als het Moederlicht voorwaarden zou stellen?

Mijn geliefden, dat is mijn impuls op dit moment voor planeet aarde, dat is mijn onvoorwaardelijke liefde, die zoals ik eerder in één woord gezegd heb, werkelijk de ‘Onvoorwaardelijkheid’ op planeet aarde is. Die onvoorwaardelijkheid is mijn zwaard, omdat de kromme logica die zich in de materie kan verbergen, wanneer die mijn onvoorwaardelijke vlam tegenkomt – de onvoorwaardelijke vlam die ik vertegenwoordig – een vergiftigde kromme geest dit licht geen tegenstand kan bieden.

De demonen van Mara kunnen enkel ontsnappen, omdat mijn stuwkracht, mijn wezen die de radiatie van onvoorwaardelijke liefde is, zo sterk is. En de manier waarop mijn onvoorwaardelijkheid op de vier lagere lichamen op planeet aarde uitgeschonken wordt, is ongedeeld; het is echt. Daarom kunnen wezens die zich achter de sluier van de dualiteit verbergen, zich niet tegen mijn licht verzetten en zij ervaren dit als een zwaard. Omdat ik, als de Elohim van de 4e Straal, als de vrouwelijke polariteit van de vierde straal, de vibratie heb van de zuivere onvoorwaardelijke liefde van de Schepper. Ik straal die vibratie van onvoorwaardelijkheid van de Geest uit naar de materie.

En dat is mijn geschenk aan jullie, vandaag, in dit tijdperk. Wees die onvoorwaardelijke Moedervlam. Wees de accelererende, constant herboren wordende, constant transcenderende witte kubus van de Moeder op alle materiële vlakken. Dat is de sleutel om de onzuiverheden in jullie maatschappij te transformeren, die je momenteel overal ter wereld in zo’n grote mate ziet uitvergroot.

Maar ben ik, Elohim Astrea, bedroefd om die onzuiverheden? Nee, dat niet, omdat mijn geest niet verdeeld is. Voor mij bestaan die onzuiverheden niet echt. Voor mij is de enige werkelijkheid de zuiverheid van de Vader, de onvoorwaardelijke liefde, de onvoorwaardelijke wil, de onvoorwaardelijke wijsheid, de onvoorwaardelijke waarheid, de onvoorwaardelijke vrede en de onvoorwaardelijke vrijheid die in de materie geboren wordt.

Ik bedank iedereen die mijn innerlijke oproep heeft gehoord om naar mijn retraite te komen en vandaag en in deze tijd de open deur wil zijn voor het zuivere Moederlicht. Die dankbaarheid willen velen van ons in de ascenderende rijken delen en dat is mijn geschenk aan iedereen die openstaat voor mijn vlam. Ik bezit het vermogen om de Geest in de materie te vermenigvuldigen en ik ben altijd in de materie bij jullie – onvoorwaardelijk – waar je ook maar zuiverheid in de materie wilt uitvergroten.

Ik, Elohim Astrea, ik ben onvoorwaardelijk bij jullie.
Het wordt verzegeld, het is klaar, het is af!