Zul je bij ons ZIJN in het Bewustzijn van de Gouden Eeuw?

ONDERWERPEN: Gebruik onze leringen niet om je beter dan anderen te voelen – het Gouden Eeuwbewustzijn – Het dilemma van profetieën – De toekomst is vloeibaar – De Invocatie van de Gouden Eeuw – Een oproep aan allen die Saint Germain vereren – Het dilemma van alle spirituele studenten

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 7 augustus 2005

Mijn geliefde harten, ik kom bij jullie op deze prachtige zomermorgen terwijl de zon door de bomen filtert en een patchwork van licht en schaduw maakt op het groene gras. Ik kom met dit beeld van de zon die door de bladeren schijnt om je te tonen dat de aarde er daadwerkelijk zo uitziet vanuit het spirituele perspectief. De zon is echt begonnen door de dichtheid van het menselijke bewustzijn heen te schijnen en nu filtert ze door en bereikt de grond. Hier zal ze beginnen de aarde op te warmen, zodat de zaden die door mijn geliefde Jezus 2000 jaar geleden werden geplant, kunnen beginnen te spruiten en naar de oppervlakte van de aarde te komen en de prachtige planten te worden die ze bedoeld waren te worden.

Ik kom degenen onder jullie begroeten die bereid zijn tijd en energie te steken in het opzeggen van mijn rozenkransen. Maar toch wil ik jullie laten weten dat ieder van jullie, stuk voor stuk worden gewaardeerd om wat jullie hebben gedaan. Jullie moeten daar een realistische inschatting van krijgen. De inschatting dat ieder menselijk wezen van oneindige waarde is in de ogen van God. De inschatting dat wanneer jij iets doet om het collectieve bewustzijn van de mensheid te veranderen, wanneer je actief deel neemt aan het werk van de geascendeerde meesters, dat jouw dienstbaarheid dan van oneindige waarde is.

Gebruik onze leringen niet om je beter dan anderen te voelen
Dit betekent natuurlijk niet voor de hoogmoed van het menselijke bewustzijn en jouw ego dat jij belangrijker bent dan andere mensen. We willen absoluut geen beweging creëren waarin de leden het gevoel hebben dat zij beter of belangrijker zijn dan anderen, omdat ze lid van die beweging zijn. Ik vraag je om de geschiedenis van de religies op deze planeet door te nemen en in te zien hoe de leden van bijna iedere religie in die val zijn gelopen.

Ze gaan denken dat ze tot de enig echte religie behoren en dat de stichter van hun religie de allerhoogste profeet is die God gezonden heeft. En ineens krijgen ze het gevoel dat zij belangrijker zijn dan alle anderen en dat zij de enigen zijn die gered zullen worden, de enigen die belangrijk zijn voor God. Mijn geliefde harten, heeft Jezus niet gezegd: “Voor zover ge aan de minste van mijn broeders hebt gedaan, hebt ge het aan mij gedaan” (Matteüs 25:40)?

Dus hoe kan het dan mogelijk zijn dat mensen gaan denken dat zij, omdat ze tot een bepaalde uiterlijke organisatie of religie behoren, plotseling meer zijn dan anderen? Ah, mijn geliefden, dit kan alleen omdat deze mensen de organisatie in de buitenwereld gebruikt hebben om hun ego te versterken in plaats van het oorspronkelijke doel te volgen van alle ware religies, namelijk bevrijd te worden van dat ego.

Zien jullie het belang van wat ik jullie hier vertel? Het is helemaal niet ons doel dat de Bewakers van het Moederlicht nog een beweging wordt om het ego van de mensen te versterken en ze nog steviger in dat ego gevangen te houden, hen het gevoel geven dat ze bij de belangrijkste beweging op de planeet horen. Veel mensen bij een organisatie van geascendeerde meesters hebben het gevoel gekregen dat ze nu de hoogste en belangrijkste lering op de planeet bezitten. En daardoor beginnen ze in feite op de hoogmoed van hun ego te bouwen, tot die subtiele hoogmoed binnensluipt en ze het gevoel beginnen te krijgen dat zij, omdat ze zoveel hebben gedaan, heel belangrijk zijn en dat hun verlossing wordt gegarandeerd.

De enige verlossing die wordt gegarandeerd, is de verlossing van hen die voortdurend bereid zijn te transcenderen en hogerop te komen, zodat ze sneller kunnen transcenderen dan hun ego weer een mentaal kader kan maken waarin zij vast komen te zitten. Daarom kan geen enkele organisatie in de buitenwereld jouw verlossing garanderen en elke organisatie die dat wel doet, is simpelweg ten prooi gevallen aan de eeuwige val van het bewustzijn van het ego.

Het is natuurlijk niet mijn wens om degenen onder jullie die trouw mijn rozenkransen opzeggen, die zich bij de Bewakers van het Moederlicht hebben gevoegd, in deze val te laten lopen. Ik wil graag dat jullie allen inzien dat jullie door te Zijn, meer kunnen zijn dan het ego.

Het Gouden Eeuwbewustzijn
Mijn geliefden, ik heb het nodig gevonden om dit geluid van waakzaamheid af te geven, omdat ik zie hoe het ego bij enkelen van jullie werkt. En ik wil dat zij dat zo snel mogelijk overwinnen. Maar toch is de enige manier om hem te overwinnen, is door hem te zien, en te zien wat hij is, zodat jij je er bewust van kunt afscheiden.

Dit is natuurlijk het ontwerp van al mijn rozenkransen en invocaties, namelijk een portie van het ego blootleggen, zodat jij dat aspect van het ego overwint door een poosje een rozenkrans op te zeggen. En dus is de nieuwste rozenkrans, de rozenkrans van Vrijheid, opnieuw een stap om dat ego te boven te komen en het achter jou te laten. Toch is de Rozenkrans van Vrijheid niet alleen bedoeld voor je eigen persoonlijke voordeel. In het Aquariustijdperk, het Tijdperk van Vrijheid, moet de mensheid natuurlijk tot het besef komen dat je pas echt vrij van de aarde bent, als jouw broeders en zusters ook vrij zijn.

Het bewustzijn dat zich natuurlijk onder de spirituele mensen moet verspreiden in het Aquariustijdperk, is juist wat ik eerder genoemd heb “Voor zover ge aan de minste van mijn broeders gedaan hebt, hebt ge het aan mij gedaan”. En dit is waarachtig het bewustzijn van Christus, de Christus die in al het leven is. En wanneer jij contact maakt met de universele Christusgeest in jou, begin jij jouw gewaarzijn uit te breiden door in te zien dat de universele Christus in allen is. En de Christusgeest wil graag alle mensen bevrijden om een hogere staat van gewaarzijn van Gods mysterie, wonder en het eenzijn achter alle manifestaties in de buitenwereld te krijgen.

Het dilemma van profetieën
De rozenkrans van Vrijheid vertegenwoordigt een stap omhoog in het gewaarzijn van de Christus in al het leven en dat de essentie van vrijheid is om de vijand in jou en de vijand buiten jou, jouw ego en de prins van de wereld, te overwinnen. Ik wil degenen bedanken die aan deze rozenkranswake hebben meegedaan, sinds wij de rozenkrans van Vrijheid hebben uitgegeven. Ik wil dat jullie begrijpen dat, vanwege jullie inspanningen, profetieën op planeet aarde tegenwoordig enigszins een dilemma vormen.

Er zijn veel mensen, vooral in de christelijke beweging, die beweren dat als een profetie niet uitkomt, die profetie dan heeft gefaald en het dan wel een valse profetie geweest moet zijn. Ah, mijn geliefden, dit is de typische redenering van het ego en de dualistische geest van de antichrist. Wanneer wij, de geascendeerde meesters, een profetie geven, geven wij die in de eerste plaats om de mensen de kans te geven hun bewustzijn te verhogen, zodat die profetie niet uit hoeft te komen in het fysieke rijk.

Het is ons doel om mensen met de profetie te wekken, zodat ze de nodige aanpassingen doen, waardoor de dingen die voorspeld worden, kunnen worden vermeden. Vanuit ons gezichtspunt is een profetie die uitkomt in feite mislukt, omdat hij er niet in is geslaagd de mensen te wekken en ze te inspireren om hun manier van doen te veranderen. Zie je dat de redenering van het ego vaak haaks staat op de waarheid van de Christusgeest?

Wat ik hier nu zeg, is dat ik mij, nadat heel veel mensen mijn rozenkransen begonnen op te zeggen, in een eigenaardige positie bevind. Ik had de mogelijkheid om jullie, bij de laatste conferentie in juli, een profetie te geven over gebeurtenissen die de potentie hadden om zich te openbaren in de maand juli. Maar toch heb ik deze profetie niet gegeven omdat ik twee dingen wist. Ik wist dat er waarschijnlijk genoeg mensen zouden zijn die het gebruik van de rozenkrans van Vrijheid zouden oppakken, zodat de negatieve voortekenen afgewend zouden kunnen worden. En ik wist dat het in veel gevallen beter is dat jullie niet weten wat er zou kunnen gebeuren, omdat degenen die een hoge spirituele verworvenheid hebben, een hogere dienst kunnen bewijzen door je op de kracht van jouw visie, op de positieve voortekenen in plaats van de negatieve, te concentreren.

Zien jullie dit dilemma? Het is niet een groot dilemma; het is in feite een leuk dilemma. Omdat het toont dat er overal ter wereld genoeg mensen zijn die de rozenkransen ontdekt hebben waardoor het verschil uitmaakt. Dus wat ik wel doe, is zeggen dat degenen van jullie die de rozenkrans van Vrijheid de afgelopen maand opgezegd hebben inderdaad verscheidene calamiteiten afgewend hebben die hadden kunnen gebeuren en die planetaire invloed gehad zouden hebben. Waaronder natuurrampen, om te beginnen aardbevingen, en oorlogen die hadden kunnen uitbreken.

De toekomst is vloeibaar
Mijn geliefde harten, er zijn altijd mensen die sceptisch zijn, kritisch en naar de negatieve kant van alles kijken. Als ik een profetie geef die niet uitkomt, zullen ze zeggen dat de profetie mislukt is en het wel een valse geweest moet zijn. Maar als de profetie niet doorging omdat mensen het gebruik van mijn rozenkransen opgepakt hebben, betekent het dan dat het een valse profetie was? Nee, het betekent dat het een echte profetie was die succes had, maar waar is het bewijs?

Ik zou jullie nu de bijzonderheden van die situaties kunnen vertellen die vermeden zijn doordat jullie de rozenkransen hebben opgezegd. Maar de sceptici zouden zeggen dat dit achteraf gemakkelijk is, en wat voor bewijs is er dan dat die situaties vermeden zijn. En als ik dan zou zeggen dat er in de maand juli het potentieel was dat er een serie zeer vernietigende aardbevingen had kunnen komen, zouden de sceptici onmiddellijk zeggen dat er geen bewijs voor is en dat juli in feite betrekkelijk kalm was met betrekking tot de activiteit van aardbevingen. Toch moet ik zeggen dat degenen onder jullie die de rozenkrans van Vrijheid opgezegd hebben, verantwoordelijk zijn voor deze kalmte.

Zien jullie dat als jullie in een kritische bewustzijnsstaat zijn, een profetie die uitkomt enkel als een echte profetie zien, maar toch vanuit mijn perspectief mislukt is? Het is niet mijn zorg of het bewezen wordt dat ik gelijk of ongelijk krijg of degenen tevreden te stellen die niet verder dan de dualistische geest kijken. Het is mijn zorg hoe ik het grootste aantal mensen kan inspireren om de spirituele hulpmiddelen te gebruiken die elke willekeurige en alle negatieve profetieën, terug kunnen draaien.

En het is nu de tijd om dit te doen door jullie positieve bekrachtiging te geven in plaats van angstaanjagende profetieën te geven die je ergste angsten aanwakkeren. Het wordt tijd dat mensen mijn rozenkransen beginnen op te zeggen uit liefde in plaats van angst, want één daad uit liefde gedaan, is krachtiger dan honderd op angst gebaseerde daden. Mijn geliefden, begrijpen jullie het? Ik wil groepen mensen vinden die het spirituele pad uit liefde willen bewandelen en die dat pad van vreugde aan alle mensen tonen – in plaats van uit angst of een gevoel van verplichting, zoals het geval was bij veel spirituele organisaties.

De inschatting die ik wil dat je krijgt, is dat wanneer mensen een spiritueel hulpmiddel gaan gebruiken dat zo krachtig is als mijn rozenkransen, de aarde plotseling vloeibaar wordt. En ze wordt vloeibaar op zo’n manier dat de negatieve voortekenen die in beweging gezet zijn door het bewustzijn van het ego en karma, plotseling vloeibaar worden, zodat ze niet meer onvermijdelijk zijn. Plotseling lijkt de toekomst op deze planeet vloeibaarder en er is geen garantie meer dat de negatieve voortekenen uitkomen. Omdat het heel goed mogelijk is dat degenen die het hoogste spirituele gewaarzijn hebben, dat gewaarzijn gebruiken om het collectieve bewustzijn te verhogen, waardoor men lessen kan leren en karma in evenwicht brengen zonder de fysieke manifestatie van een of andere ramp.

Tien jaar geleden was het heel goed mogelijk om naar de cycli van terugkerend karma en het bewustzijn van de mensheid te kijken en in de toekomst te projecteren wanneer er waarschijnlijk bepaalde belangrijke calamiteiten zouden plaatsvinden. Maar dit is niet meer mogelijk, gewoon vanwege het vloeibaar worden van het collectieve bewustzijn. Dit wil niet zeggen dat calamiteiten niet zullen plaatsvinden, omdat dat natuurlijk wel kan gebeuren, zoals de aardbeving en tsunami net na de kerst bewezen hebben.

Wat ik hier niettemin zeg, is dat ik wil dat jullie het inschattingsgevoel krijgen dat je de rozenkransen kunt gebruiken om de profetieën vloeibaar te maken die uit verschillende bronnen gegeven worden over de beproevingen en rampspoed die de mensheid misschien in het volgende decennium moet ondergaan. Je kunt in plaats daarvan je bewustzijn en je innerlijke visie richten op de manifestatie van een Gouden Eeuw van voorspoed, vrede en overvloed. En door jullie ritme in het opzeggen, wordt de kracht van de rozenkransen uitgezonden, waardoor jullie golf na golf van die visie het collectieve bewustzijn insturen.

En jullie blijven stuwkracht opbouwen met de rozenkransen en naarmate meer mensen mee gaan doen aan deze wakes, kun je geleidelijk de intensiteit van die golven vergroten tot ze het hele collectieve bewustzijn van de aarde laten schudden en de mensen uit hun bewustzijn van hel en verdoemenis en hun angst voor de toekomst worden losgeschud. Ze worden uit hun angst losgeschud om verder te kijken dan hun gevestigde overtuigingen, hun huidige overtuigingen, waarbij ze zich op hun gemak, maar toch niet voldaan voelen. Je kunt mensen opeens bewust maken van de noodzaak om naar antwoorden in zichzelf te zoeken, om naar de Christus in zichzelf te zoeken in plaats van een verlosser in de buitenwereld. En dat is echt nodig op aarde om de transitie naar de Gouden Eeuw te maken met een minimum aan fysieke calamiteiten.

De Invocatie van de Gouden Eeuw
Om dit werk te verlichten, om de visie van de Gouden Eeuw uit te stralen en het collectieve bewustzijn in te sturen in golf na golf, kom ik vandaag een nieuwe invocatie uitbrengen, de Invocatie van de Gouden Eeuw. Dit is een invocatie die heel erg lijkt op de rozenkrans van Vrijheid. Ze bouwt de matrix van de rozenkrans van Vrijheid verder op. Maar toch brengt ze de rozenkrans van Vrijheid één stap verder, omdat alles rijmt.

Mijn geliefden, er zijn twee heel belangrijke facetten aan een rozenkrans. Het ene is jou inzicht geven, jou affirmaties geven die geleidelijk hun weg door de lagen van jouw onderbewuste geest banen en de dualistische overtuigingen oplossen die verhinderen dat jij bent wie jij echt bent, die voorkomen dat Gods overvloed door jouw wezen heen stroomt. Het andere aspect van de rozenkrans is om licht van Boven op te roepen, dat dan een golf vormt die eerst naar jouw eigen bewustzijn en wezen wordt toegezonden en daarna naar het collectieve bewustzijn en zelfs de fysieke planeet.

Alle rozenkransen en invocaties hebben beide elementen, maar sommige rozenkransen richten zich meer op het oplossen van dualistische overtuigingen, terwijl andere zich meer richten op het oproepen van licht. En de nieuwe Invocatie van de Gouden Eeuw is, omdat alles rijmt, waarachtig de krachtigste invocatie om licht op te roepen, om op te roepen dat er licht uitgegeven wordt. Het feit dat alles rijmt, maakt het mogelijk om een uniek ritme op te bouwen bij het opzeggen van de invocatie, en dat ritme zal het licht oproepen en het licht op de krachtigste manier uitstralen.

Dit wil niet zeggen dat mijn eerdere rozenkransen verouderd of niet meer nodig zijn, of geen kracht meer hebben. Ze hebben allemaal hun functie en ze zijn allemaal nodig en zullen de komende jaren en decennia nog nodig zijn. Maar wat ik zeg, is dat door het gebruiken van de Invocatie van de Gouden Eeuw het mogelijk wordt om meer licht op te roepen dan met de andere rozenkransen. Het is echter belangrijk dat je niet simpelweg licht oproept, maar dat je er ook richting aan geeft. En daarom moedig ik je aan om niet de woorden en de betekenis van deze invocatie te vergeten. Vergeet niet te visualiseren hoe een Gouden Eeuw eruit ziet, terwijl je de invocatie opzegt. En om een Gouden Eeuw te kunnen visualiseren, moet je natuurlijk weten hoe een Gouden Eeuw eruit ziet en dat kan enkel door te vragen of je deze visie mag ontvangen, zoals ik later zal uitleggen.

Ik roep allen op die Saint Germain vereren
Mijn geliefden, ik kom deze invocatie met alle vreugde die ik in mijn hart voel, uitgeven en de vreugde in het hart van Jezus en Saint Germain. Sommigen van jullie zijn zich ervan bewust dat Saint Germain in een vorige incarnatie behulpzaam was bij het schrijven van de toneelstukken van Shakespeare. Enkelen onder jullie weten dat deze toneelstukken een belangrijke impact hadden op de ontwikkeling van de Engelse taal. En daardoor zouden we kunnen zeggen dat Saint Germain behulpzaam is geweest om de Engelse taal op het niveau te brengen dat ze tegenwoordig heeft. En de Engelse taal ligt natuurlijk heel dichtbij een engelentaal en is daarom bij uitstek geschikt om licht van Boven op te roepen.

Daarom zou iedereen die een echte student van Saint Germain is, in staat moeten zijn om naar binnen te gaan naar hun hart en Saint Germains voetsporen overal op de Invocatie van de Gouden Eeuw zien staan. Geloven je serieus dat een ander geascendeerd wezen zo’n meesterschap over het gebruik van de Engelse taal heeft om tot zo’n rozenkrans te inspireren? Geloof je echt dat een niet geascendeerd wezen zo’n invocatie zou kunnen produceren?

Daarom vraag ik aan degenen die openstaan voor deze invocatie manieren te zoeken om deze rozenkrans aan je vrienden en bekenden die openstaan voor Saint Germain te presenteren, maar die hun hart nog niet voor mijn rozenkransen hebben opengesteld. Ik vraag je een poging te doen om ze deze rozenkrans te presenteren op elke manier die jullie geschikt achten voor ieder persoon, in overeenstemming met je innerlijke meditatie met je Christuszelf. Ik vraag jullie niet om een bepaalde druk uit te oefenen. Ik vraag je niet hun ego of hun angsten aan te spreken.

Ik vraag je alleen maar om naar je hart te gaan, ieder persoonlijk te overwegen, en je Christuszelf en Saint Germain te vragen jou te tonen hoe je het best die persoon deze Invocatie van de Gouden Eeuw kunt presenteren. Het doel is om iedere persoon de grootst mogelijke kans te geven om een vrije keus te maken, een keuze die niet door de bevooroordeelde meningen van iemand wordt beïnvloed.

Ik moet zeggen dat als mensen Saint Germains voetsporen niet in de Invocatie van de Gouden Eeuw herkennen, het dan komt omdat ze niet naar hun hart zijn gegaan en openlijk om innerlijke leiding hebben gevraagd. Alleen degenen die het met een open geest en hart vragen, zullen natuurlijk de stem van de echte meester horen. Degenen die het niet met een open geest en hart vragen, zullen alleen de stem van hun eigen ego of een of andere verkeerde meester horen, die ze zal zeggen wat ze willen horen – wat hun ego wil dat zij horen – en niet hun Christuszelf, IK BEN Aanwezigheid en spirituele leraren hen willen laten horen.

Dit sluit natuurlijk aan op wat ik in het begin gezegd heb, namelijk dat heel veel mensen op spiritueel en religieus gebied dit nieuwe ego opbouwen dat spirituele leringen gebruikt – die bedoeld waren om ze te bevrijden – als hulpmiddel om ze nog steviger in een mentaal kader gevangen te houden. En als ze eenmaal in dat mentale kader zitten, geloven zij dat ze niet meer hoeven te veranderen, zij hoeven niet meer buiten hun kader te treden waarin ze zich dan comfortabel voelen en het gevoel hebben dat ze alles onder controle hebben,. Maar wíe heeft alles onder controle? Is dat hun ego – dat nooit wil veranderen – of is het de Christus – die altijd transcendeert?

Daarom zou je mensen kunnen vragen om te overwegen, dat als zij niet openstaan om deze Invocatie van de Gouden Eeuw te onderzoeken, of hem oprecht proberen op te zeggen, zij niet het motto van de Boeddha zelf eerbiedigen die heeft gezegd: “Accepteer niets wat onredelijk is; verwerp niets als onredelijk zonder het goed te onderzoeken.” Vraag mensen in overweging te nemen dat als zij deze rozenkrans niet aan een goed onderzoek willen onderwerpen – in de betekenis van het licht van Christus onderzoeken – de meest waarschijnlijke reden hoogmoed of angst is. En als je gevangen zit in hoogmoed of angst, hoe kun het dan ooit in de maat lopen met de meester van Vrijheid, die natuurlijk boven allebei staat? En als je geen hoogmoed of angst hebt, waarom zou je dan deze invocatie niet eens goed onderzoeken? En hoe kun je deze rozenkrans beter onderzoeken dan door hem een poosje op te zeggen?

Het dilemma van alle spirituele studenten
Mijn geliefden, waarom ben ik tegenwoordig geascendeerde meester? Waarom is Jezus geascendeerde meester? Waarom is Saint Germain geascendeerde meester? Waarom is El Morya geascendeerde meester? Wij zijn tegenwoordig geascendeerde meesters om maar één reden – we stoppen nooit met transcenderen, we zijn nooit gestopt met de volgende stap te doen. We waren altijd bereid hogerop te komen en verder te kijken dan ons mentale kader, zelfs als wij ons soms comfortabel waren gaan voelen in dat mentale kader.

Maar toch waren we bij de laatste analyse altijd bereid om te transcenderen, en daarom bleven we transcenderen tot wij die laatste stap van transcendentie hadden gedaan die ons voorgoed in het spirituele rijk bracht. Maar ik kan je ervan verzekeren dat we hier in het spirituele rijk ook niet gestopt zijn met transcenderen en daarom zijn we vandaag meer dan gisteren of 10, 15, of vijftig jaar geleden. En dit is natuurlijk het dilemma van alle studenten van de geascendeerde meesters.

Er zijn er bij die al vele jaren, soms een leven lang, student van Saint Germain zijn. Maar als hun beeld van Saint Germain een beeld is dat gebaseerd wordt op de leringen die wij tientallen jaren geleden hebben gegeven, dan is het mogelijk dat het beeld dat in die leringen gegeven werd, een val voor hun geest is geworden. Want Saint Germain is enorm getranscendeerd sinds de leringen vroeger werden gegeven. Maar als een student zelf niet is – en het beeld van de meester ook niet heeft –getranscendeerd, hoe kan die student de meester van tegenwoordig dan kennen?

Je kunt de meester enkel kennen als je bereid bent het beeld van de meester te transcenderen, zodat je de Levende meester kunt volgen en niet het dode afgodsbeeld, het gouden kalf, dat door jouw ego is gecreëerd en waar je ego van beweert dat het in feite gebaseerd wordt op en gerechtvaardigd door een ware lering die door de geascendeerde meesters is gegeven. Onze leringen in het verleden waren natuurlijk echt, maar jouw ego kan er een verkeerde lering van maken door ze in een gesneden beeld te veranderen van hoe de geascendeerde meesters eruit zien, hoe zij zouden moeten spreken en wat ze zouden moeten zeggen.

Mijn geliefden, de Saint Germain van tegenwoordig is veel meer dan de Saint Germain van 10 of vijftig jaar geleden. En als je niet bereid bent om jezelf en jouw beeld van Saint Germain te transcenderen, dan kun je hem gewoon niet volgen naar het bewustzijn van het Aquariustijdperk. In plaats daarvan word jij achtergelaten om rond het gouden kalf dat jij zelf gemaakt hebt, te dansen. En dan verlies jij onherroepelijk het draadcontact met de God van Vrijheid, de meester van het Aquariustijdperk van vrijheid.

Ik vraag jullie om naar je hart te gaan en te mediteren op de Levende Aanwezigheid van Saint Germain. En ik wil degenen onder jullie die bereid zijn om de Invocatie van de Gouden Eeuw te gebruiken, vragen wat tijd te nemen, of zoveel tijd als je wilt, na het opzeggen van de invocatie om je af te stemmen op de Aanwezigheid van Saint Germain, de Levende Aanwezigheid van Vrijheid, de Levende Vlam van Vrijheid die hij is. En ik wil dat jij de Levende Aanwezigheid van Saint Germain vraagt jou zijn visie voor de Gouden Eeuw te onthullen die hij manifest wil zien op aarde. En als je dit onderdeel van de wake maakt, denk ik dat jij ontdekt dat je een potentieel voor de aarde gaat zien dat jij je nog nooit eerder voorgesteld had. Daardoor zul je een nieuw gevoel van vrijheid krijgen over de hel en verdoemenis, de vrijheid om te weten dat de toekomst beter zal worden dan tegenwoordig.

Mijn geliefden, ik verzegel jullie nu in de dankbaarheid van een Moederhart. Ik verzegel jullie in de liefde van de Heilige Familie, die die in het Aquariustijdperk vertegenwoordigd wordt door Saint Germain, Jezus en mij. Alleen door de Vader, de Moeder en de Zoon in evenwicht te brengen, kun je de Heilige Geest waarlijk bevrijden die nu juist de fundering is voor het Tijdperk van Vrijheid. Het is klaar in de vrede van de Moeder en de vrede van de Boeddha.