De katholieke kerk heeft het christendom veranderd in een religie die op angst wordt gebaseerd

ONDERWERPEN: Jezus is niet gekomen om een georganiseerde kerk te stichten – de enige weg naar God is Christusschap – volg het voorbeeld van Jezus – veel ware religies – de katholieke kerk heeft het christendom veranderd in een religie die op angst wordt gebaseerd – niet alle religies zijn geschikt voor het pad van Christusschap

Vraag: Zeer geliefde Jezus, in de middeleeuwen, na de val van het Romeinse rijk, schijnen de Romeinen te hebben gedacht dat het hun verantwoordelijkheid was om het hele ‘heidense’ Europa tot het christendom te bekeren. En zij zijn daar op den duur in geslaagd, zelfs tot aan IJsland toe. Mijn vraag is of dit ooit jouw bedoeling was. Of was het de bedoeling dat de Europeanen de verschillende religies van hun stammen hielden die aan hen was gegeven, op het mystieke pad van de sjamaan of druïde?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

De kerk in de middeleeuwen had een aantal ‘goede redenen’ voor haar militante pogingen om mensen te bekeren. Eén daarvan waren deze woorden in het Evangelie van Matteüs:

18 Jezus kwam op hen toe en zei: “Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde.
19 Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
20 en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.” (Matteüs 28)

Deze quote kun je alleen maar correct begrijpen, wanneer je inziet dat ik, zoals ik overal op mijn website uitleg, niet ben gekomen om een georganiseerde kerk te stichten, maar om de mensen te leren hoe zij de universele weg kunnen volgen naar individueel Christusschap. De moderne geleerden zijn zich er natuurlijk wel van bewust dat mijn vroege discipelen de ‘volgers van de weg’ werden genoemd. Die weg heb ik zo beschreven:

Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.” (Johannes 14:6)

De enige weg naar de Vader is individueel Christusschap, wat betekent dat je één wordt met de universele Christusgeest. Hoe had ik die weg kunnen onderrichten als ik niet eerst zelf dat pad was gegaan en mij met de Christusgeest verenigd had? Hoe had ik die eenheid kunnen demonstreren zonder te zeggen: “Ik ben de weg”? Iedereen die één met de Christusgeest wordt, is de Weg, de Waarheid en het Leven.

Veel christenen, zelfs tegenwoordig nog, gebruiken deze quote als ‘bewijs’ dat de christelijke religie de enige weg is naar verlossing. De ware interpretatie is dat het Christusbewustzijn de enige weg naar verlossing is. Ik kwam die weg demonstreren opdat alle mensen mijn voorbeeld konden volgen en “Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had.” (Filippenzen 2:5)

Het gevolg is dat je de weg naar Christusschap met elke ware religie kan volgen en zoals ik elders uitleg, is er meer dan één ware religie. Denk erom dat ik, toen men mij vroeg naar de belangrijkste geboden van wet, antwoordde:

35 Om hem op de proef te stellen vroeg een van hen, een wetgeleerde:
36 “Meester, wat is het grootste gebod in de wet?”
37 Hij antwoordde: “Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand.
38 Dat is het grootste en eerste gebod.
39 Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf.
40 Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.” (Matteüs 22)

Het grootste gebod is liefde, maar tijdens de formatie van de katholieke kerk veranderde het christendom in een op angst gebaseerde religie. De militante pogingen om alle mensen tot het christendom te bekeren en met geweld alle andere religieus te vernietigen, is duidelijk op angst gebaseerd. Alleen als de mensen door angst worden verteerd, zouden zij denken dat het acceptabel is om de wet van liefde te overtreden om de mensen te bekeren. Alleen de dualiteit en de relativiteit van het menselijke denken konden ervoor zorgen dat mijn op liefde gebaseerde leringen werden vervormd tot een op angst gebaseerde religie. Alleen het bewustzijn van Lucifer, dat gelooft dat het doel de middelen heiligt, kon ervoor zorgen dat de mensen geloven dat je anderen in naam van Christus mag doden.

Dus het korte antwoord op jouw vraag is dat het nooit mijn bedoeling was om alle andere religies door het christendom te laten vervangen. Je kunt de universele weg naar het Christusbewustzijn volgen door veel verschillende religies als podium te gebruiken.

Maar niet alle religies zijn geschikt als fundament om Christusschap te zoeken, in ieder geval niet zonder dat die wordt getransformeerd. Bepaalde heidense religies gebruikten rituelen die duidelijk verkeerd gebruik van Gods energie waren in de vorm van zwarte magie. Die praktijken moeten worden opgedoekt voor iemand echt het pad van Christusschap kan bewandelen. Je kunt geen twee meesters dienen, dus je moet kiezen wie je wilt dienen, Christus of de antichrist.