Hoe een relatief klein aantal mensen een hele natie kan beïnvloeden

ONDERWERPEN: Van dictatorschap naar vrijheid – de regerende elite is tegen op veranderingen – drie categorieën mensen – de laagste tien procent, de hoogste tien procent en de 80% in het midden – lot van een natie hangt af van of de bevolking naar de creatieve elite luistert of naar de machtselite – de top tien procent beslist welke kant het op gaat met een natie door wel of niet hun bewustzijn te verhogen – één persoon met Christusbewustzijn verandert een natie – de machtselite wordt beheerst door spiritueel gif – duistere krachten hebben de machtselite in hun macht – door spirituele hulpmiddelen te gebruiken kan iedereen helpen om zijn natie te verheffen

Vraag: Je hebt het vaak over hoe de spirituele mensen de samenleving moeten veranderen, maar je zegt ook dat wij niet tegen de wil van mensen in moeten gaan. Kun je ons dan helpen om te begrijpen hoe een klein aantal mensen maximale invloed op de samenleving kunnen hebben?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Laat ik het proces beschrijven dat in iedere natie plaats heeft. De specifieke problemen kunnen van land tot land variëren, maar alle naties maken het proces mee dat ze van een dictatoriale regeringsvorm overgaan op meer vrijheid en democratie. Tijdens dat proces zijn er spanningen in de samenleving en die kunnen zich op diverse manieren voordoen, maar er bestaat altijd spanning tussen een elite – die vaak in groeperingen is verdeeld – en de gewone bevolking.

Als je naar Europa kijkt, zie je dat de meeste naties in de middeleeuwen een monarchie waren. Bijna ieder aspect van een natie was in de macht van een kleine elite die de totale macht had over de gewone bevolking. Maar een klein deel van de bevolking was vaak in staat om nieuwe ideeën naar buiten te brengen. De heersende elite was altijd op veranderingen tegen die hun macht konden bedreigen, maar op den duur waren zij niet in staat om de totale macht te houden en moesten zij de mensen meer vrijheid geven.

Dit proces van een samenleving die in de macht is van een machtselite en op weg is te veranderen in een maatschappij met meer vrijheid en gelijke kansen voor iedereen is onvermijdelijk. Het is het product van het feit dat de mensheid een hogere bewustzijnsstaat krijgt. Maar dit proces verloopt niet even snel in alle naties. En zelfs in westerse democratieën kan het proces tijdelijk worden vertraagd of omgedraaid wanneer een elite achter de schermen aan macht wint. Colombia ligt gewoon iets achter op de naties in Europa, maar ligt op een koers dat naar grotere vrijheid leidt.

De snelheid waarmee die overgang plaats heeft, hangt grotendeels af van het bewustzijn van de mensen. Om dit proces helemaal te begrijpen, is het nodig te bedenken dat de mensen op verschillende bewustzijnsniveaus zijn, zoals ik elders uitleg. Om het eenvoudiger te maken, zullen we de bevolking van een land in drie categorieën indelen, afhankelijk van het niveau van spiritueel bewustzijn en Christusbewustzijn:

De mensen die de laagste tien procent vormen wat betreft het Christusbewustzijn vormen de machtselite. Ik weet dat veel mensen dat maar moeilijk te geloven vinden, omdat veel mensen die leiders zijn in de maatschappij, de politiek, het zakenleven, de media en het amusement eigenlijk daartoe behoren. Die mensen lijken misschien heel intelligent, machtig en intellectueel, maar ik heb het nu niet over capaciteiten en verschijningen in de wereld. Ik heb het over het Christusbewustzijn. En om het Christusbewustzijn te meten, wanneer het op leiderschap aankomt, breng ik dat tot uitdrukking met mijn uitspraak: Wie de hoogste ‘chef’ is, moet de dienaar van allen worden (Marcus 10:44). Dit beschrijft hoe iemand die Christusbewustzijn heeft, handelt in een leiderschapspositie. Die persoon is niet op macht, geld, of faam uit, omdat hij het verlangen naar persoonlijke winst heeft getranscendeerd. Dus hij wil een leiderschapspositie met het zuivere motief om de mensen te dienen. Mijn punt is dat de meeste leiders niet waarachtig onbaatzuchtig zijn en dit toont aan dat zij tot de tien procent van de bevolking behoren met het laagste niveau van Christusbewustzijn.
Dan volgt de top tien procent van de bevolking en zij vormen wat wij de creatieve elite zouden kunnen noemen – hoewel zij in het in het ideale geval zichzelf niet als een elite moeten beschouwen, maar als deel van de bevolking. Dit zijn de mensen die zich enigszins bewust zijn van wat er speelt. Zij hebben een bepaalde hoeveelheid creativiteit die hen in staat stelt om de open deur voor nieuwe ideeën te zijn en zij hebben enige moed om voor hogere principes te strijden. Maar zij verlangen er vaak niet naar, dus worden zij gemakkelijk uit de posities gezet waarin de besluiten worden genomen door de laagste tien procent die een onverzadigbare zucht naar macht hebben.
De derde groep wordt gevormd door de 80% die de gewone bevolking. Hoewel zij diverse niveaus van bewustzijn hebben, vallen zij allemaal in de categorie volgers. Zij hebben niet genoeg Christusbewustzijn om ware leiders te zijn en zij hebben niet genoeg het bewustzijn van de antichrist om bij de machtselite te horen. De consequentie is dat zij niet de leider willen zijn en willen dat iemand anders de leider is, zodat zij zich op hun dagelijkse leven kunnen richten.

Het lot van een natie hangt er grotendeels vanaf of de gewone bevolking de machtselite of de creatieve elite volgt. Nu zou je kunnen denken dat de machtselite een oneerlijk voordeel heeft, omdat zij heel goed aan de macht kunnen komen en omdat zij meedogenloos zijn met betrekking tot de oppositie met hun macht vermalen. In zekere zin is dat waar en het verklaart waarom heel veel naties er heel lang over doen om ware vrijheid en democratie te vestigen. In feite verklaart het waarom geen enkele natie echt een vrije en democratische samenleving heeft gevestigd die niet door een machtselite wordt gedomineerd.

Niettemin is de realiteit dat de top tien procent, de creatieve elite, werkelijk het lot van een natie bepaalt. Als die mensen niet genoeg Christusbewustzijn hebben om de bevolking op te trekken, volgt de bevolking óf de machtselite, óf zijn ze in de macht van de machtselite waardoor zij niet de macht en de controle van de machtselite kunnen aanvallen.

Maar als de top tien procent genoeg Christusbewustzijn heeft, kunnen zij de bevolking optrekken. En wanneer de bevolking een bepaald bewustzijn krijgt, begint de macht van de machtselite weg te glijden. Hoe meer het bewustzijn van de mensen stijgt, hoe meer die machtselite haar wurggreep op de natie verliest. De reden is dat de machtselite alleen maar controle kan houden als zij de bevolking onwetend houden. Dus wanneer het bewustzijn van de bevolking wordt verhoogd, kan de machtselite zich niet meer verbergen en moeten zij hun macht opgeven.

Maar de bevolking kan gewoon niet de stuwkracht vormen voor positieve veranderingen. Zij kunnen slechts de sterkste stroom volgen in het bewustzijn van de natie. Dus moet de creatieve elite genoeg Christusbewustzijn manifesteren om de bevolking bewust te maken van de noodzaak om te veranderen, het bewustzijn van hoe er veranderingen kunnen komen, de acceptatie dat er veranderingen mogelijk zijn en de vastberadenheid om voor veranderingen op te komen.

Denk erom dat niet de hele top tien procent nodig is om veranderingen tot stand te brengen. Zelfs één persoon die het Christusbewustzijn bereikt, kan het bewustzijn van een hele natie veranderen. In bepaalde gevallen kan een Christuswezen de katalysator worden voor de verandering zonder dat het publiek het weet. Dit is het geval bij veel spirituele mensen die achter de schermen het evenwicht voor een natie kunnen bewaren.

In bepaalde gevallen heeft een aantal mensen genoeg Christusbewustzijn gekregen om de katalysator te worden voor veranderingen. Een voorbeeld is de Amerikaanse revolutie waarin een groep mensen een bepaalde hoeveelheid Christusbewustzijn had. Uit zo’n groep komt een persoon naar voren die het middelpunt wordt van de nationale verandering, zoals George Washington, die tegenwoordig een geascendeerde meester is.

Ik zeg nu niet dat de Amerikaanse revolutionairen perfecte mensen waren of volledig het Christusbewustzijn bezaten. Als zij een hogere mate van Christusschap hadden gehad, had de revolutie zonder bloedvergieten kunnen plaatsvinden, hoewel het langer had geduurd om de onafhankelijkheid te bereiken. Ik zeg dat er voldoende Christusbewustzijn was om de eerste democratie te realiseren, wat een belangrijke overwinning was op de krachten die de bevolking probeerden te onderdrukken. Het feit dat de geboorte van de Amerikaanse natie met bloedvergieten gepaard ging, toont aan dat noch de creatieve elite noch de bevolking voldoende bewustzijnsniveau had om vooruitgang te boeken zonder geweld te gebruiken. In verscheidene Europese landen heeft de overgang naar een democratie zonder geweld plaats gevonden en dit kan tegenwoordig ook nog in veel andere naties. Maar dit kan alleen wanneer het bewustzijn boven een bepaald niveau is gekomen.

Dus wat moet je doen om de verhoudingen in een natie te veranderen? Nu, behalve dat je naar het Christusbewustzijn streeft, kan het nuttig zijn om je bewust te zijn van de spirituele vergiften die Moeder Maria in haar verhandeling beschrijft. Het basale gif is onwetendheid en hoewel dit gif alle mensen beïnvloedt, heeft dat het grootste effect op de gewone bevolking. Veel mensen worden eenvoudig zo overmand door het gif van onwetendheid dat zij hun bewustzijn niet kunnen verhogen om uit te vinden wat er eigenlijk achter de schermen gebeurt. Veel van hen willen het niet weten, want zij willen de verantwoordelijkheid niet dragen die deze kennis met zich meebrengt. Maar het allergrootste effect van het gif van onwetendheid is de onwil om de waarheid te kennen.

Leden van de machtselite hebben vaak intellectuele kennis over de materiële wereld, maar weten niets af van de spirituele wereld. Maar zij worden in de allereerste plaats beheerst door de vier giften die zijn afgeleid van onwetendheid, namelijk boosheid, hoogmoed, hebzucht en afgunst. Die mensen zijn vaak boos op God en proberen boosheid over de mensen te verspreiden. Zij zijn erg trots op hun vaardigheden en positie in de aardse hiërarchie en hun trots verhindert hen om hun manier van doen te veranderen of toe te geven dat zij een fout hebben gemaakt. Zij willen eenvoudig niet zien dat zij hypocriet zijn als zij beweren dat zij voor een goede zaak strijden terwijl zij de bevolking aan het onderdrukken en exploiteren zijn. Hun hebzucht geeft hen een alles verterende zucht om aan geld en macht te komen, en hun afgunst zorgt ervoor dat zij zich in rivaliserende groeperingen verdelen.

Bijvoorbeeld: Voor de Franse revolutie had een kleine machtselite de macht over de samenleving door de monarch en de kerk. Maar die elite was te klein om iedereen te bevatten die tot de laagste tien procent van de bevolking behoorde. Dus vormde er zich een rivaliserende groepering van mensen die naar de macht van de koning en de aristocratie snakten, een macht die zij niet konden krijgen omdat die erfelijk was. Zij vormden de revolutionairen die de koning en de aristocratie omver wierpen.

Denk erom dat die mensen, hoewel zij beweerden te vechten voor de vrijheid en gelijkheid van de mensen, werden gedreven door de zoektocht naar macht. Zij wilden de mensen niet bevrijden; zij wilden alleen maar de macht van de koning stelen. Het bewijs is het gruwelijke bloedbad door de guillotine dat de creatieve elite nooit in het leven zou hebben geroepen. Die mensen vestigden zich als een elite met privileges door de regering te gebruiken, terwijl tegelijkertijd beweerden dat zij voor het volk aan het werk waren. Dit patroon vind je terug bij veel andere naties, zoals de Bolsjewistische revolutie in Rusland die het totalitaire regime schiep dat veel meer misbruik van de mensen heeft gemaakt dan de tsaar. Dit drijft ook de rebellen in Colombia, die dronken zijn van de zoektocht naar geld en macht en de bevolking niet willen bevrijden.

Het laatste gif is niet-willen en er-niet-willen-zijn. Opnieuw, dit beïnvloedt iedereen, maar heeft het grootste effect op de top tien procent. Dat zijn de mensen die een beperkt niveau van Christusbewustzijn hebben verworven, dus die hebben het potentieel om de katalysator te worden voor positieve veranderingen. Maar om die veranderingen tot stand te brengen, moeten zij de val vermijden die hoogmoed heet en die ervoor zorgt dat zij zich meer voelen dan de bevolking. En zij moeten voor het voetlicht willen treden dat hen blootstelt aan aanvallen door de machtselite.

Dit verhaal zie je vergroot in mijn leven terug. Je weet dat ik aarzelde bij de bruiloft in Kana om water in wijn te veranderen, het was zo erg dat mijn moeder mij eraan moest herinneren dat ik mijn missie niet langer meer kon uitstellen. Op dat moment had ik te maken met het gif van niet-willen dat heel veel mensen er eigenlijk van weerhoudt om hun Christusschap tot uitdrukking te brengen. Zoals Kim je kan vertellen, is dit een krachtig gif dat hij moest bestrijden voor hij aan deze website kon beginnen en dat alle spirituele zoekers moeten bestrijden om naar het Christusbewustzijn door te breken.

Dus je zou kunnen zeggen dat het lot van een natie afhangt van of de top tien procent het bewustzijn, de vastberadenheid en de moed opbrengt om het gif van niet-willen en er-niet-willen-zijn te overwinnen. Durft de creatieve elite voor het voetlicht te treden en de machtselite uit te dagen? Durven zij de natie het voorbeeld te geven van waar leiderschap, zodat de mensen iemand kunnen volgen en niet om de tuin worden geleid naar het lynch-gepeupelbewustzijn dat blindelings schreeuwt: “Kruisig hem, kruisig hem!” en de Levende Christus afwijzen ten gunste van een moordenaar uit de machtselite.

Bovenop die vergiften heb je ook nog de invloed van duistere krachten die de vergiften kunnen gebruiken om de geest van de mensen over te nemen. Die krachten hebben vaak helemaal de macht over de machtselite en zij gebruiken die als handlanger om de bevolking eronder te houden. Als de meerderheid van de bevolking eenmaal tot rust is gebracht of in hun macht is, kunnen de duistere krachten gemakkelijk hun energie uitmelken, bijna op dezelfde manier als je koeien melkt. Als de duistere krachten eenmaal de macht hebben over de laagste 90% van de bevolking, kun je niet verwachten dat deze mensen met positieve veranderingen aankomen. De reden is dat die mensen nu krijgen wat hun vleselijke geest wil. De machtselite krijgt posities, faam, privileges, geld en macht. En de mensen krijgen een veilige en comfortabele levensstijl, vooral in de geïndustrialiseerde naties. Dus de enige manier om veranderingen tot stand te brengen, is als de top tien procent weigert in de macht te zijn van de vergiften hoogmoed en niet-willen en daardoor in staat zijn om de kromme leugens te doorzien die de status-quo lijken te verstevigen.

Hoe kun je merkbare veranderingen op gang brengen? Je kunt de grootste mogelijke moeite doen om jouw eigen Christusschap te manifesteren, omdat dit niet alleen de hele top tien procent verheft, maar ook de bevolking. Je kunt ook proberen om de vergiften te verteren die de mensen in onwetendheid houden of gevangen in boosheid, hoogmoed, hebzucht of afgunst. En tot slot kun je de mensen zoveel vertellen als je maar kunt.

Degenen die openstaan voor de leringen op deze website, raad ik zeer aan om in de eerste plaats naar Christusschap te streven. Er zit een essentiële waarheid in mijn uitspraak: Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en al het andere wordt je gegeven (Matteüs 6:13).

Het koninkrijk van God is het Christusbewustzijn. En één middel om Christusschap te bereiken en de vergiften en duistere krachten te verteren die jouw natie belasten, gebruik de rozenkrans van Aartsengel Michaël om de duistere krachten en de machtselite te binden. Gebruik dan de rozenkransen van Moeder Maria om de spirituele giften die de mensen belasten, te verteren. Terwijl jij Christusschap begint te manifesteren en de zware wolk van vergif die aan jouw natie hangt lichter maakt, krijg jij een duidelijke visie van wat jij nog meer kunt doen. Maar je maakt het ook gemakkelijker voor andere mensen van de creatieve elite om nieuwe ideeën te ontvangen en de moed te hervatten.

Dus op dit moment zitten jullie op het goede spoor met jullie inspanningen voor Colombia. Blijf vertalen en verspreid de rozenkransen en boeken en blijf naar Christusschap streven. Je krijgt daarna aanvullende aanwijzingen om de volgende stap te nemen waar jullie aan toe zijn. Ik kan je ervan verzekeren dat Moeder Maria heel erg blij is met de inspanningen van de groep in Colombia en naar haar vertaalde boekjes met rozenkransen uitkijkt die zich als druppels licht over de Spaans sprekende landen zullen verspreiden. Ik vind het ook spannend om te zien hoeveel invloed kleine boekjes kunnen hebben op het lot van naties. Er zijn voorbeelden in de geschiedenis waarin een klein pamflet de koers van een natie heeft veranderd – ten goede en ten kwade. In dit geval kan het alleen maar ten goede zijn.

Vanzelfsprekend zeg ik niet dat je alleen maar spirituele hulpmiddelen moet gebruiken. De spirituele hulpmiddelen leveren de stuwkracht voor verandering, maar de mensen moeten nog wel actie ondernemen om die verandering tot stand te brengen. Zij moeten voor de waarheid opkomen. Denk er niettemin aan dat de beslissende factor voor iedere natie het niveau van het Christusbewustzijn is dat door de top tien procent en de algemene bevolking wordt gemanifesteerd. Dus de eerste stap naar positieve verandering is het verhogen van het bewustzijn van de mensen. Als het bewustzijn niet wordt verhoogd, komt er geen verandering. In plaats daarvan zie je dan strijd tussen rivaliserende groepen in de machtselite. Dit kan nooit het lot van de mensen verbeteren maar dat in veel gevallen alleen maar erger maken.

Mijn punt is dat de creatieve elite de onderliggende oorzaak is, omdat die niet voldoende Christusbewustzijn heeft gemanifesteerd wanneer een natie in een conflict gevangenzit of problemen heeft die je onmogelijk lijkt te kunnen oplossen. Het enige wat de impasse kan doorbreken, is dat iemand meer Christusbewustzijn moet manifesteren. Zelfs één persoon kan een geweldig verschil uitmaken en een groep vastberaden mensen kan een hele natie veranderen. Dus als jullie het koninkrijk op aarde willen verbeteren, begin je met naar het koninkrijk in de hemel te reiken. Maar vergeet niet dat het koninkrijk van God niet boven jou, maar binnenin jou is.