Hoe je moet omgaan met mensen die proberen jouw spirituele overtuigingen te vernietigen

ONDERWERPEN: Alle spirituele mensen worden blootgesteld aan spotternij en mensen die hun overtuigingen belachelijk maken – hoe je hier op een constructieve manier mee omgaat – het doel is gemoedsrust – zoek naar je gehechtheden – de angst dat je er naast zit – de Bedervers – degenen die de overtuigingen van anderen proberen te vernietigen – de herinnering aan hoe wezens in het spirituele rijk communiceren – de verantwoordelijkheid niet op jezelf projecteren – beginnen de balk in jouw eigen oog te verwijderen – altijd denken dat het jouw schuld is – niet gehecht zijn aan de reacties van anderen – sommige mensen kun je niets leren en moeten iets uit ervaring leren – anderen reageren wel op jouw argumenten op een manier zoals jij ook zou doen – respect voor de vrije wil van anderen, en jezelf – de wens om anderen te overtuigen versus niet-gehecht zijn – streef ernaar zonder frustratie te spreken – alles-of-niets reactie plaatst mensen in een catch-22 – innerlijke onzekerheid maakt het belangrijk dat je gelijk krijgt – niet in staat zijn fouten toe te geven, maakt het onmogelijk om te groeien – de behoefte om te evangeliseren door te bewijzen dat anderen ongelijk hebben – de tactiek van een omleidingsroute door jouw ego en de duistere krachten – bepaalde mensen willen jouw wel vernietigen om te bewijzen dat hun ego gelijk heeft – bepaalde mensen worden overgenomen door duistere krachten die jou venijnig aanvallen

Vraag: Jezus en andere meesters hebben gesproken over de noodzaak om onze overtuigingen te delen en er met andere mensen over te spreken. Maar wanneer ik dat doe, kom ik vaak een heel negatieve houding tegen, omdat de mensen zich bedreigd voelen door ideeën die niet overeenkomen met hun overtuigingen. Ik kan die reactie wel begrijpen van een fundamentalistische christen, maar new age mensen hebben die ook. Ik ontmoet mensen die boos worden of die op een heel spottende manier mijn overtuiging of het hele idee van geascendeerde meesters proberen af te kraken. Ik heb vrienden die om die reden niet meer over hun spirituele overtuigingen spreken, omdat zij gewoon niet met die soort negatieve energie te maken willen hebben. Heeft Jezus ook iets te zeggen over waarom wij die reactie krijgen en wat wij kunnen doen om ons niet gefrustreerd of afgewezen te voelen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Dit probleem komt bij veel oprechte spirituele zoekers voor. Als je spiritueel bent in de moderne westerse wereld kom je onvermijdelijk mensen tegen die ronduit jouw spirituele overtuigingen afwijzen. Je krijgt tegenstand van atheïsten of materialisten, van doorsneechristenen en zelfs van andere schijnbaar spirituele mensen die denken dat hun goeroe, filosofie or organisatie de enig ware is.

Ik zie ook dat veel oprechte zoekers een negatieve reactie krijgen op hun overtuigingen en levensstijl en die er gefrustreerd op reageren. Dit leidt er in veel gevallen toe dat ze in ruzies met anderen belanden en die leiden meestal tot niets. Misschien worden ze wel allebei boos en vervormen zij daardoor energie zonder ooit iets gemeenschappelijks of een oplossing te vinden.

Als ware spirituele zoeker moet je één fundamentele waarheid over het spirituele pad toegeven. Het ware doel is dat je het dualiteitsbewustzijn ontstijgt, zoals ik uitleg in mijn verhandelingen over het ego. Wanneer je inderdaad de dualistische illusies van de geest van de antichrist ontstijgt, heb je wat de Boeddha verlichting noemde, bereikt en in die staat verkeer jij in totale gemoedsrust. Maar zoals de Boeddha heeft gezegd, is de sleutel om die gemoedsrust te krijgen dat je ALLE gehechtheden aan iets op aarde overwint.

Mijn punt is dat je als spirituele zoeker altijd op zoek moet gaan of je ergens aan gehecht bent. Zoals ik 2000 jaar geleden zei:

Verwijder eerst de balk uit je eigen oog, pas dan zul je scherp genoeg zien om de splinter uit het oog van je broeder of zuster te verwijderen. (Matteüs 7:5)

Dus wanneer je ontdekt dat je ergens aan gehecht bent, moet je in de spiegel kijken en de dualistische overtuiging blootleggen die voor die gehechtheid zorgt. Je kunt dan naar de waarheid van Christus reiken die je van de dualistische illusie bevrijdt, wat de Boeddha Maya noemde. Elke keer dat je niet rustig bent over iets, moet je de onderliggende oorzaak zoeken en die balk uit jouw oog verwijderen. Als jij je gefrustreerd voelt door de reacties van bepaalde mensen moet jij een gehechtheid loslaten.

***

In de beginstadia van het spirituele pad zijn de mensen vaak gevoelig voor een negatieve reactie van de mensen die hun overtuigingen betwijfelen of veroordelen. Dit is begrijpelijk en de reden is dat de mensen nog niet stevig in hun spirituele overtuigingen verankerd zijn. Op een bepaald niveau voelen zij zich onzeker en zij hebben de lering nog niet totaal geïntegreerd in hun dagelijkse leven.

Het gevolg is dat die mensen onbewust nog bang zijn dat zij ongelijk hebben, dat zij een verkeerde lering volgen of dat het hele spirituele pad een illusie zou kunnen zijn. Daardoor zijn ze van nature gevoelig voor mensen die een veroordelende houding aannemen, en het is een triest feit dat veel mensen door negatieve mensen van het spirituele pad zijn verjaagd.

In feite is er een hele groep duistere geesten, die de Bedervers heten, die constant proberen de mensen zover te krijgen dat zij het pad opgeven. Die geesten werken vaak door mensen die zelf hun twijfels nog niet hebben overwonnen. Die mensen worden dan ‘nevangelisten’ die zich gedwongen voelen om iets wat zij als gebreken in andere mensen zien, moeten aanwijzen. Als de mensen voor die verzoeking vallen, worden zij het instrument van de duistere geesten en beginnen zij anderen te beïnvloeden en zo verspreid het zich als kringen in het water. Hele spirituele organisaties die helemaal deugden en in sommige gevallen door de geascendeerde meesters werden gesponsord – zijn door mensen ten val gebracht die als verlengstuk van de Bedervers handelden.

Mensen die deze eerste aanval op hun overtuigingen overleven, verankeren zichzelf uiteindelijk wel. Naarmate je volwassen wordt op het pad, begin je jouw eigen beperkingen te overwinnen en dit zorgt ervoor dat jij op een natuurlijke manier je aandacht vestigt op hoe jij andere mensen kunt helpen. Dit laat je echter wel oog in oog staan met een hoger niveau van initiaties die te maken hebben met hoe jij reageert wanneer andere mensen negatief reageren op de hulp die jij hen biedt al heb jij de beste bedoelingen.

***

In dit verband is het belangrijk te beseffen dat veel spiritueel volwassen mensen de innerlijke herinnering hebben aan hoe de communicatie in de hemel verloopt. Er was een periode dat bepaalde spirituele wezens negatief werden en gingen beschuldigen en veroordelen, zoals wordt beschreven in Openbaring:

Toen hoorde ik een luide stem in de hemel zeggen: ‘Nu zijn de redding, de macht en het koningschap van onze God werkelijkheid geworden, en de heerschappij van zijn Messias. Want de aanklager van onze broeders en zusters, die hen dag en nacht bij onze God aanklaagde, is ten val gebracht. (Openbaring 12:10)

Die wezens werden op den duur naar het materiële rijk gezonden, zoals wij hebben uitgelegd, gedeeltelijk als niet belichaamde geesten en gedeeltelijk als geïncarneerde mensen. En zij beschuldigen nog steeds dag en nacht mensen. Alleen doen zij dat nu niet voor de echte God, maar voor een valse god die zij zelf hebben gemaakt. Waar het om gaat, is dat alle spiritueel volwassen mensen de behoefte moeten ontstijgen om andere mensen te oordelen en van iets te beschuldigen. En dan kunnen die mensen een beschaafde communicatie onderhouden zonder het gevoel te krijgen dat het ene geloofssysteem of organisatie superieur of de enig juiste moet zijn.

***

Er zijn bepaalde omslagpunten op het spirituele pad. Een van de belangrijkste is dat je bereid bent naar jouw eigen bestaande overtuigingen te kijken en over nieuwe ideeën na te denken. Voor sommigen houdt dit in dat zij de religie waarin zij zijn opgegroeid verlaten en naar nieuwe spirituele leringen en organisaties op zoek gaan. Anderen blijven bij hun religie, maar vernieuwen hun aanpak. Wat zij ook doen, het beginstadium wordt gekenmerkt door een sterke overtuiging dat er één ware goeroe/lering/organisatie moet zijn en dat alle andere niet deugen.

De grondslag voor die overtuiging is het gevoel dat jij niet jezelf kunt redden, dus heb je hulp van buitenaf nodig. Er is niets mis mee als mensen die overtuiging hebben (hoewel die overtuiging zelf fout is), omdat het een noodzakelijke fase is waar de mensen doorheen moeten. Het probleem is dat de mensen, wanneer zij in die gemoedsgesteldheid zitten, een zwart-wit mening over de wereld hebben. Dit laat hen denken dat zij absoluut gelijk hebben en iedereen die het er niet mee eens is, heeft ongelijk, werkt met kwade geesten of wat zij er maar van maken.

Wat er werkelijk in dit stadium gebeurt, is dat de mensen er nog niet aan toe zijn om de totale verantwoordelijkheid voor hun pad en verlossing te dragen. Dus projecteren zij nog steeds de verantwoordelijkheid buiten zichzelf. Daarom denken zij dat een spirituele techniek uitvoeren, als bij toverslag al hun problemen kan oplossen. Zij zijn niet in staat om het feit te accepteren dat zij hun innerlijke situatie moeten veranderen voordat hun uiterlijke situatie verandert.

Het volgende grote keerpunt komt wanneer de mensen volwassen genoeg worden om naar de balk in hun eigen oog te kijken in plaats van splinters in de ogen van andere mensen projecteren. Hiervoor leren de mensen van de leringen in de buitenwereld en ervaringen in het leven. Dit is, bij wijze van spreken, de harde leerschool. Als spirituele leraar zie ik uit naar het moment waarop een levensstroom iets wil aannemen, wat betekent dat hij of zijn nu toe is aan direct innerlijk contact met een spirituele leraar. Dan ga je naar de school van innerlijke aanwijzingen in plaats van de harde leerschool.

Het belangrijkste element op het spirituele pad is dat je altijd in de spiegel kijkt en erover nadenkt hoe jij jezelf kunt verbeteren. Je kijkt niet meer naar gebreken bij andere mensen die je vervolgens gebruikt als excuus om jezelf niet te verbeteren. De bereidheid om te veranderen, zorgt ervoor dat je iets wilt leren, dus is dat een prachtige eigenschap en ik vind dat er niets mis mee is.

Naarmate jij echter volwassen wordt, moet je herkennen dat de neiging om altijd jezelf proberen te verbeteren, ook te ver kan gaan en dat geldt vooral wanneer het aankomt op jouw relatie tot andere mensen. Als oprechte spirituele zoeker ben je geneigd te denken dat jij, als je onenigheden, conflicten of zelfs een meningsverschil met andere mensen hebt, jezelf moet verbeteren. En dit is wel een beetje waar, zolang je ergens aan gehecht bent en niet rustig bent, dan MOET jij jezelf wel verbeteren.

Jij hoeft NIET jouw vaardigheid om met andere mensen te debatteren te verbeteren, maar je vaardigheid om onderscheid te maken of mensen wel iets willen aannemen. En wanneer je herkent dat iemand niets wil aannemen, moet je elke wens loslaten om hem iets bij te brengen en je totaal op je gemak voelen bij het feit dat hij er absoluut van overtuigd is dat jij ongelijk hebt en dat jij helemaal niets kunt doen waardoor hij van gedachten verandert. Je moet dat gewoon loslaten en verder gaan.

***

Ik begrijp heel goed dat veel volwassen spirituele zoekers in de val lopen, omdat zij de oprechte wens hebben ontwikkeld om andere mensen te helpen. Zij zijn persoonlijk het niveau van zwart-witdenken ontstegen, dus kunnen zij gemakkelijk zien wanneer de mensen in die manier van denken vastzitten. Zij weten dat dit er alleen maar voor zorgt dat mensen gekwetst worden, zij weten dat die mensen eruit moeten en zij zouden hen dolgraag helpen om dat zo snel mogelijk te doen en al dat leed te vermijden. Maar je moet beseffen dat iemand zolang hij nog vastzit in het zwart-witdenken, niet te bereiken is en niet openstaat voor de hogere spirituele lering die jij kunt zien.

Ik begrijp de verleiding. Je ziet de misvatting in de argumenten waar iemand mee aankomt en jij kunt met een argument komen waar jij van denkt dat die heel logisch is en duidelijk de tekortkomingen in de overtuigingen van de ander aantoont. Dus je denkt dat iemand, als jij hem dat argument geeft, op dezelfde manier op jouw argument zal reageren als jij. Maar jij moet beseffen dat hij of zij NIET op dezelfde manier reageert als jij, omdat die person niet op hetzelfde bewustzijnsniveau zit als jij!

Jouw argumenten leggen geen gewicht in de schaal bij de ander zolang hij niet het niveau van zwart-wit denken is ontstegen. Dus kun je het best maar accepteren dat die mensen nog op de harde leerschool moeten blijven tot zij zoveel klappen hebben gekregen dat zij er genoeg van krijgen en eindelijk zeggen: “Wie is daar? Probeert iemand mij soms wat te vertellen door te kloppen?”

Je moet toegeven dat planeet aarde een schoollokaal is en op een wijze manier ontworpen om een heel breed assortiment studenten te huisvesten. De beginnende studenten zitten op de school van de harde klappen en zij moeten daar blijven tot zij eraan toe zijn om verder te gaan. Dus als volwassen spirituele zoeker moet jij interacties met hen uit de weg gaan die proberen met die bewustzijnsstaat van hen te redeneren. In plaats daarvan moet jij je aandacht richten op mensen die zijn opgeklommen tot het niveau waarop zij iets willen aannemen.

Om je te helpen dat te doen, moet je eens nadenken over mijn uitspraak:

Ik ben geboren en naar de wereld gekomen om van de waarheid te getuigen, en ieder die de waarheid is toegedaan, luistert naar wat ik zeg. (Joannes 18:37)

Dit is de rol van degenen die het Christusbewustzijn op aarde vertegenwoordigen en alle spirituele zoekers moeten ernaar streven om daar bij te horen. Maar om echt de Christus te vertegenwoordigen, moet je streven naar onthechting.

***

Je bereikt onthechting door de wet van vrije wil te overdenken. God heeft alle mensen vrije wil gegeven. Dit betekent dat jij wanneer jij iemand tegenkomt die over jou en jouw overtuigingen oordeelt en je ergens van beschuldigt, volledig accepteert dat hij het recht heeft om zijn mening te geven. Als die mening uit het zwart-witdenken voortkomt en overduidelijk bevooroordeeld of onnauwkeurig is, accepteer jij volledig dat iemand het recht heeft op dat bewustzijnsniveau te zijn.

Maar jij realiseert je ook dat jij ook vrije wil hebt, wat betekent dat jij recht hebt op jouw overtuigingen en jouw leven te leiden en je helemaal niet te laten beïnvloeden door mensen die het niet met jou eens zijn. Wanneer jij echt kunt accepteren dat jij absoluut het recht hebt om jouw leven te leiden volgens jouw overtuigingen, kun je vermijden dat jij je bedreigd voelt door degenen die het er niet mee eens zijn. Je kunt ook het gevoel vermijden dat jij de verplichting hebt om hen tegen zichzelf te beschermen. Daardoor kun je dan de hoogste waarheid zeggen die jij ziet, terwijl je totaal niet gehecht bent aan hoe andere mensen reageren en zelfs maar de wens te hebben dat zij op een bepaalde manier moeten reageren.

Begrijp je wat ik bedoel? Er bestaat een subtiel, maar heel erg belangrijk, verschil tussen de waarheid spreken met de bedoeling om andere mensen ervan te overtuigen en dezelfde waarheid te spreken zonder dat jij er op enige manier aan gehecht bent. In beide gevallen zou je dezelfde waarheid kunnen spreken, misschien wel dezelfde woorden gebruikend, maar jouw intentie is anders. En wanneer jouw intentie totaal zuiver is, ben jij niet gehecht aan de uitkomst.

Laat ik duidelijk zeggen dat dit een doel is waar je naar moet streven en je hoeft jezelf niet te veroordelen als je dat niet meteen lukt. Wanneer je in het materiële rijk bent, is het gemakkelijk om overweldigd te raken voor de vele druk waar jij aan blootstaat. Ik zelf was niet altijd onthecht, toen ik 2000 jaar geleden op aarde was. Daarom was ik boos toen ik de tafels van de geldwisselaren omver gooide, daarom ik soms onnodig hardvochtig tegen de Schriftgeleerden en farizeeërs was en ik ergerde mij vaak aan mijn discipelen. Niettemin is het belangrijk dat volwassen zoekers beseffen dat het belangrijk is om totale onthechting te krijgen in plaats van te denken dat zij moeten leren om andere mensen beter te kunnen overtuigen.

***

Ik wil niet dat de mensen die dit lezen, denken dat zij nooit moeten reageren op mensen die op een zwart-wit manier denken. In veel gevallen is een reactie eigenlijk nutteloos en verspil je alleen maar jouw tijd en energie. Maar soms kan het gepast zijn om te getuigen van de hogere waarheid die jij ziet. En wanneer jij boven frustratie staat, voel jij je vrij om intuïtief aan te voelen wanneer je moet reageren en wanneer je gewoon door moet gaan.

Ik wil ook duidelijk maken dat jij niet je dagelijkse denkgeest moet gebruiken om te beoordelen of mensen wel of niet iets willen aannemen. Kom niet in de verleiding om naar de schijn te oordelen. Bijvoorbeeld, het feit dat mensen openstaan voor nieuwe ideeën wil niet zeggen dat zij volledig de verantwoordelijkheid hebben genomen of zelfs maar hebben beseft dat de sleutel om de situatie in de buitenwereld te veranderen, is dat zij hun innerlijke situatie veranderen. Er zijn mensen die van goeroe naar goeroe, en van lering naar lering, hoppen zonder dat besef, waardoor zij iets willen aannemen. Er zijn zelfs mensen die al decennia lang luisteren naar leringen van geascendeerde meesters zonder dat zij iets willen aannemen, omdat zij gewoon niet in de spiegel willen kijken. Dus is het nodig dat zij hun gewone manier van denken opzij zetten en naar hun innerlijke leiding gaan luisteren.

***

Op het laagste niveau van het zwart-witdenken geloven de mensen dat de religie waar zij mee zijn opgevoed, de enig ware religie is. Met andere woorden, zij hebben niet gekozen om bij die religie te gaan en hebben nooit de deugdelijkheid daarvan onderzocht. Op dit niveau is er maar weinig groei, omdat de mensen niet openstaan voor nieuwe ideeën.

Op het volgende niveau gaan de mensen openstaan voor nieuwe ideeën. Zij verlaten vaak de religie van hun kindertijd en accepteren een nieuwe. Maar zij hebben het zwart-witdenken nog niet losgelaten, dus dan bestempelen zij hun oude religie als totaal verkeerd en hun nieuwe als totaal juist. Dit is potentieel een stap vooruit, omdat de mensen in beweging komen. Maar er bestaat een inherent risico dat het ego de mensen op een tijdrovende omweg brengt. Het psychologische mechanisme is dat de mensen om een bepaald geloofssysteem los te laten en een nieuwe te accepteren, moeten accepteren dat de oude onjuist was, wat betekent dat zij om de tuin zijn geleid met verkeerde ideeën.

In de meeste gevallen wijken de meeste mensen hiervan af door op bewust niveau alle verantwoordelijkheid te projecteren op de oude religie en door te zeggen dat zij werden bedrogen, gemanipuleerd, dat het werd afgedwongen, werden gebrainwasht of wat ze maar willen. Maar op onderbewust niveau weten de mensen dat zij als zij één keer zijn bedrogen, opnieuw kunnen worden bedrogen. Dus zelfs al hebben zij vorderingen gemaakt, met hun zwart-witdenken betekent het dat die vooruitgang een bepaalde prijs had, namelijk diepe innerlijke onzekerheid.

Om met die onzekerheid om te kunnen gaan, wordt het voor de mensen heel erg belangrijk dat zij gelijk hebben. Met andere woorden, zij hebben het recht om hun oude geloof te verwerpen als absoluut vals en zij hebben het recht om hun nieuwe geloof als absoluut juist te presenteren. Die onzekerheid wordt door het ego gebruikt om de mensen onder de duim te houden en te verhinderen dat zij op het niveau komen waarop zij alle verantwoordelijkheid voor zichzelf dragen en zodoende het zwart-witdenken achterlaten.

Zoals ik in de verhandelingen over het ego uitleg, is de modus operandi van het ego om één idee de status van onfeilbaar te geven, wat betekent dat jij er nooit aan hoeft te twijfelen. Dus het ego slaagt er dan in om de mensen ervan te overtuigen dat zij nooit ongelijk moeten krijgen, want als dat gebeurt, kan er iets vreselijks gebeuren. Dus gaan de mensen denken dat zij constant bedreigd worden en zij proberen constant elk idee of iedere mening te weerleggen waardoor het lijkt alsof zij ongelijk hebben. Dit zorgt er natuurlijk voor dat de mensen onmogelijk hun fouten kunnen toegeven, en als jij je fouten niet kunt toegeven, hoe kun je er dan van leren en groeien?

***

Mensen krijgen dan een denkwijze waarin zij er op mentaal niveau alles aan zullen doen om te bewijzen dat zij gelijk hebben. Een aspect daarvan is dat zij dan de behoefte krijgen om te evangeliseren. Als je per slot van rekening de hele wereld tot jouw geloofssysteem kunt bekeren, moet het ego wel het gevoel krijgen dat hij gelijk heeft. Dus beginnen te mensen nu strijdlustig hun huidige geloofssysteem te promoten, maar vanwege het zwart-witdenken kunnen zij dit niet zomaar doen door zich op de positieve aspecten van hun huidige geloofssysteem te richten. Zij moeten ook de negatieve aspecten van de overtuigingen van andere mensen aanwijzen. Het ego redeneert dat de mensen jouw geloofssysteem wel als de enig ware gaan accepteren, als jij het geloof in hun geloofssysteem vernietigt.

Zulke mensen belanden in principe in eeuwig conflict met andere mensen die het niet met hen eens zijn. Zij moeten alles weerleggen wat hun eigen overtuigingen lijkt te bedreigen en zij moeten de overtuigingen van andere mensen vernietigen. In werkelijkheid wordt dit gedreven door de filosofie van het ego dat het doel de middelen heiligt. Hoewel mensen dit vaak verdedigen door te zeggen dat zij gewoon proberen andere mensen van de hel te redden, is de waarheid dat zij volledig door hun ego zijn overgenomen en vaak ook door de duistere geesten, die ik de Bedervers noemde. Zodoende zijn zij bereid om het geloof van andere mensen te vernietigen om dat van henzelf te behouden.

In werkelijkheid probeert het ego van zulke mensen niet te bewijzen dat een bepaald geloofssysteem het enig juiste is. Het ego probeert slechts de aandacht van de mensen af te leiden opdat zij niet hun ego ontdekken en de balk uit hun eigen oog beginnen te verwijderen. Ook de duistere geesten proberen niet de superioriteit van één bepaald geloofssysteem te bewijzen. Zij proberen de mensen alleen maar om de tuin te leiden door hen bezig te houden met eindeloze conflicten over hun overtuigingen, waardoor zij energie vervormen die de duistere geesten nodig hebben om te overleven.

Mijn punt is dat jij, als volwassen spirituele zoeker moet herkennen dat jij, als jij je bezig houdt met die mensen en probeert hen ervan te overtuigingen dat hun overtuigingen niet kloppen, hun fundamentele aanpak van het leven bedreigt. Voor hen is het een kwestie van leven en dood dat zij altijd gelijk hebben. Een aspect hiervan is dat zij, als jij probeert hun beweringen te corrigeren – zelfs als die feitelijk onjuist zijn – onmiddellijk proberen alles wat jij zegt te weerleggen zonder er serieus over na te denken. Zij evalueren jouw manier van denken niet, want zij hebben al besloten dat die niet juist kon zijn. Dus zij zoeken alleen maar naar manieren om die te weerleggen en het zwart-witdenken kan ALTIJD wel een manier bedenken om een argument te weerleggen van een hoger bewustzijnsniveau.

Het andere aspect is dat zij, wanneer jij overtuigingen van zulke mensen bedreigt, jou ook zullen aanvallen. Als mensen echt bang zijn, zullen zij jou willen vernietigen om de illusie te houden dat zij gelijk hebben. Als zij minder angstig zijn, zullen zij proberen om jouw overtuigingen of jouw geloof in het algemeen te vernietigen. Je moet je ook realiseren dat veel van die mensen zichzelf niet in de hand hebben. Dus heb je niet met een menselijk wezen te maken met wie je kunt redeneren. Je hebt te maken met het ego van iemand en/of duistere geesten die door hem heen werken. Daarom krijg je te maken met agressieve en venijnige aanvallen. Ik probeer die aanvallen niet te verdedigen, ik wijs er alleen maar op dat de mensen zichzelf niet in de hand kunnen houden. Dus moet jij je ervan bewust zijn dat je niet verrast moet zijn, dat jij als jij een dolle hond benadert, wordt gebeten. En je moet eigenlijk de persoon niet de schuld daarvan geven, want jij had beter moeten weten.

***

Wanneer je te maken krijgt met mensen die zwart-wit denken, moet jij je ervan bewust zijn dat zij hun eigen bewustzijnsstaat op jou projecteren en dus moet je dan niet verbaasd zijn wanneer zij JOU beschuldigen van iets wat zij zelf doen. Ik breng dit naar voren omdat jij, wanneer jij weet wat je kunt verwachten, kunt vermijden dat je wordt meegesleept in een zinloze ruzie om iets te weerleggen wat gewoon niet kan worden weerlegd zolang die mensen hun zwart-wit benadering houden.

Dit wil niet zeggen dat jij zulke mensen soms niet kunt helpen die gemoedsgesteldheid te ontstijgen. Maar om dat te doen moet jij hen verrassen door niet te doen wat zij verwachten. Zulke mensen verwachten dat jij, wanneer zij jou van iets beschuldigen, hun beschuldigen probeert te weerleggen en hen op jouw beurt beschuldigen. Als je kans wilt maken om de ware persoon te bereiken die achter alle verdedigingen zit, moet je hem een schok bezorgen door niet te reageren zoals hij verwacht. Dat is een van de redenen dat ik tegen de mensen zei dat zij geen weerstand moesten bieden aan het kwaad en de andere wang toekeren. Soms kan dit de mensen letterlijk zo schokken dat zij over hun daden en denkwijze gaan nadenken.

Mijn punt is dat als de meer volwassen spirituele zoekers besluiten zich te bemoeien met mensen die in het zwart-witdenken zitten, zij zich ervan bewust moeten zijn van wat zij gaan doen. Het is vaak een ondankbare taak waar waarschijnlijk niet veel positiefs uit komt. Dus helpt het als jij dit in de eerste plaats beschouwt als een manier om de zuiverheid van jouw bedoelingen uit te testen en te zien hoever jij bent met onthechting. Beschouw het als een leerervaring en gebruik hem voor jouw eigen groei. Laat de groei van andere mensen helemaal over aan hun vrije wil.

Noot: Voor meer leringen over de onderwerpen in deze bespreking, kijk je bij de volgende sectie. Bekijk ook de volgende boodschap.