Wanneer spirituele leringen niet met elkaar overeenkomen over feitelijke informatie

ONDERWERPEN: het belangrijkste doel van de meesters is niet feitelijke informatie – het gaat over een omslag in bewustzijn – de mensen een aha-ervaring geven – linker en rechter helft van het brein – de meesters hebben geen boek met feiten – moeten aanvechten wat de mensen als feiten geloven – hoe de mensen feiten interpreteren – mensen in de moderne wereld richten zich op lineaire ‘feiten’ – mythisch, rationeel en intuïtief denken – het ingecalculeerde risico van deze website – probeer niet een spirituele lering met de lineaire geest te benaderen – jouw ego gebruikt tegenstrijdigheden tegen jou – de focus op feiten verduistert de onderliggende boodschap – hoe onenigheid over een feit wordt gebruikt om een gecentraliseerde religie te vormen – de middenweg – hoe de boodschapper de boodschap kan beïnvloeden – de uitdaging om niet aan de lering gehecht te zijn die je naar buiten brengt – tegenstrijdigheden helpen jou om Christusschap te ontwikkelen

Vraag: oké, ik heb gelezen wat je hebt gezegd over channelings, hoe die van elkaar kunnen verschillen en zelfs tegenstrijdig lijken, maar ik ben nog verward over hoe zij het niet eens kunnen zijn over gewone feiten. Ik bedoel: feiten zijn toch gewoon feiten? Ik bedoel: óf Jezus was een avatar voor hij naar de aarde kwam, óf hij is een gewone man geweest. Of hij is aan het kruis gestorven, óf is niet aan het kruis gestorven. Je kunt allerlei gechannelde leringen vinden die het over zulke feiten niet eens zijn en het zorgt er gewoon voor dat veel mensen op de rationele wereld van tegenwoordig alle gechannelde informatie afwijzen of in ieder geval heel omzichtig omgaan met waar zij naar kijken en als echt accepteren. Dus ik denk dat mijn vraag is hoe wij met leringen moeten omgaan die het niet eens zijn over de feiten en hoe je beslist welke leringen je wilt bestuderen en welke je moet negeren?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Laat ik jou eerst één gedachte presenteren: Is de bedoeling van de geascendeerde meesters om de mensen in de eerste plaats feitelijke, lineaire, informatie te verstrekken? Of is het ons belangrijkste doel om een omslag in bewustzijn te vergemakkelijken?

Ons allereerste doel is en was om een omslag in bewustzijn te vergemakkelijken en hoe doe je dat? Die vindt ALTIJD plaats als gevolg van een innerlijke ervaring, omdat je ineens iets kunt ervaren dat buiten jouw huidige geloofssysteem of mentale kader valt. Dit noemen wij een aha-ervaring of mystieke ervaring.

Hoe moet zo’n ervaring tot stand komen? Nu, in bepaalde gevallen kan dit door de analytische geest worden getriggerd. Een zorgvuldige analyse kan je helpen de tegenstrijdigheden te begrijpen die jij in jouw kennis en overtuigingen hebt en als je die tegenstrijdigheden toegeeft, kun je misschien een aha-ervaring krijgen.

Die ervaring wordt echter niet rechtstreeks door de analytische geest en de feiten geleverd. Hoeveel feiten jij met je analytische geest ook vergaart, de feiten op zich leveren niet de aha-ervaring op. In tegendeel, veel mensen op de wereld van tegenwoordig zijn zo gericht op het verzamelen en analyseren van ‘feiten’, dat zij altijd hun analytische geest gebruiken en in principe hun intuïtieve geest afsluiten – of hun intuïtieve ervaringen te veel rationaliseren.

Dus je begrijpt de moeilijkheid. De analytische geest gaat met de feiten om, wat vaak de linker helft van het brein wordt genoemd. Aha-ervaringen worden door de rechter helft van het brein, de intuïtieve geest, geproduceerd, of wat wij vaak het hart noemen. Aha-ervaringen komen tot stand wanneer je geest in de war is en dus een ogenblik uit zijn normale manier van denken wordt geslingerd. Dit geeft je een moment van stil zijn – wat Zen de beginnersgeest noemt en wat ik de geest van een klein kind heb genoemd – en in die rustpauze, kan er een intuïtieve doorbraak plaatsvinden.

Het is natuurlijk ook mogelijk om een gemoedstoestand te cultiveren waarin je bijna constant openstaat voor intuïtieve inzichten. En deze gemoedsgesteldheid is de optimale manier om een spirituele lering te lezen of te bestuderen. Je krijgt nooit maximale groei als je een spirituele lering met de analytische geest leest. Je krijgt die alleen maar als je openstaat voor aha-ervaringen.

Opnieuw, wat is de bedoeling van een lering geven? Jouw bewustzijn te veranderen – niet jou feiten te leveren. Dus zou het nuttig zijn dat spirituele zoekers de modus verlaten die je laat denken dat wij hier in het spirituele rijk een reusachtig boek hebben met alle feiten over het leven – en dat men veronderstelt dat wij al die kennis proberen te onthullen, maar tot dusver bevatten de meeste leringen daar slechts fragmenten van.

Zo gaat het niet. Wij proberen niet een bepaalde absolute waarheid over te brengen die alle andere vervangt. Wij kijken naar verschillende groepen mensen, wij schatten hun bewustzijnsstaat en dan vragen wij ons af: Wat hebben zij nodig om hen zover te krijgen dat zij hogerop komen, gezien hun huidige geloofssysteem en wereldbeeld? En één element waar wij voor moeten zorgen, is de ‘feiten’ die mensen als feiten beschouwen, wat inhoudt dat zij die niet willen onderzoeken, te betwijfelen of aan te vechten. Het punt is dat wij geen boek met feiten hebben dat wij proberen door te geven. Wij bekijken de ‘feiten’ van de mensen en dan schatten wij de noodzaak om die aan te vechten.

Wanneer de mensen geloven dat iets een absoluut feit is, kan die onwil om hun overtuigingen te onderzoeken een belangrijke hindernis bij hun groei vormen. De reden is dat een feit nooit op zich staat. Hij krijgt altijd een bepaalde betekenis of interpretatie in het geloofssysteem van de mensen.

Bijvoorbeeld: laten we zeggen dat een groep door het traditionele christendom is geprogrammeerd om te geloven dat ik de enige zoon van God ben. Maar dat zij nu openstaan voor nieuwe leringen en dat zij horen dat ik een avatar was, wat betekent dat ik in spiritueel opzicht verder was dan de meeste mensen voor ik naar de aarde kwam. Dus die mensen gebruiken het ‘feit’ dat hun subtiele gevoel dat ik boven hen stond en dus boven hun ego als excuus om geen poging te wagen om Christusschap te manifesteren. Met andere woorden, hun interpretatie van wat het betekent dat ik een avatar ben, wordt een hindernis voor hen om te groeien.

Hoe moeten wij met die mensen omgaan? Welnu, we zouden inderdaad kunnen proberen om hun onbetwistbare feit aan te vechten door een lering te geven die benadrukt dat ik een man was die het spirituele pad moest volgen om het Christusschap te bereiken. Die lering kan het concept avatars ontkennen of het gewoon negeren en zich richten op een bepaald aspect van mijn missie.

Als je nu de daadwerkelijke feiten bekijkt, was ik inderdaad een avatar, maar toen ik voor het eerst op aarde incarneerde, ben ik dat vergeten en dus moest ik mijn spirituele verworvenheid weer opeisen door hetzelfde pad te volgen dat alle andere mensen volgen. Het was net zo moeilijk voor mij om mij uit het dualiteitsbewustzijn te bevrijden als alle anderen. Het verschil was echter dat ik, toen ik eenmaal Christusschap had, meer spirituele verworvenheden bezat dan de meeste levensstromen die op aarde begonnen te incarneren en niet zoveel tijd als ik hadden gehad om te groeien.

Hoewel wij er altijd de voorkeur aan geven om de mensen het totale inzicht te geven, worden wij vaak beperkt door hun huidige geloofssysteem – of beter, hun bereidheid om hun huidige overtuigingen te onderzoeken en verder te kijken. Met andere woorden, het is voor ons niet een kwestie van de objectieve waarheid presenteren, maar de subjectieve waarheid, namelijk een waarheid die is bedacht om het bewustzijn van een specifieke groep mensen met een specifiek mentaal kader te veranderen.

In bepaalde gevallen kan het nodig zijn om de feiten van de mensen aan te vechten, maar wij dagen eigenlijk hun gesloten geest uit. Als de mensen in een mentaal kader gevangenzitten, is het noodzakelijk om dat mentale kader af te breken voor zij kunnen groeien. Of wij moeten in ieder geval een gat in de muur hakken waardoor nieuwe informatie kan binnenkomen.

Met dit in je achterhoofd moet je eens nadenken over de bewustzijnsstaat die de meeste mensen in de moderne ontwikkelde wereld hebben. Zij zijn verscheidene generaties lang opgegroeid in een cultuur die door de linker helft van het brein, het analytische, lineaire, op feiten gerichte denken werd gedomineerd. En dat betekent dat het onze belangrijkste taak is om de mensen net zo lang te helpen om die denkwijze te veranderen tot zij intuïtieve ervaringen krijgen. Ik kan wel zeggen dat dit nogal een taak is, daarom moeten veel moderne mensen iets doormaken wat ik ‘magnifieke verwarring’ heb genoemd, voor zij in feite hun bewustzijn kunnen veranderen.

Een typische uitkomst van het lineaire denken is het christelijke fundamentalisme, dat het als een ‘feit’ beschouwt dat de Bijbel het onfeilbare woord van God is. Dus moet het mogelijk zijn om alle ‘feiten’ uit de Bijbel in zekere zin lineair te maken, zelfs overeen te laten komen met de ‘feiten’ die de wetenschap heeft ontdekt. In werkelijkheid, zoals ik heb geprobeerd uit te leggen, werd de Bijbel gegeven aan mensen in een mythische bewustzijnsstaat, die er nooit van droomden om die letterlijk op te vatten.

Dus het christelijke fundamentalisme is een product van lineair, analytisch denken. Wat inhoudt dat het fundamentalisme een product is van het wetenschappelijk denken waar fundamentalisten van denken dat het hun grootste tegenstander is. Wat inhoudt dat het fundamentalisme er eigenlijk voor zorgt dat de mensen nog meer in het lineaire denken komen vast te zitten in plaats van te doen wat nodig is om het bewustzijn van het Aquariustijdperk te krijgen, namelijk van mythisch op intuïtief denken over te stappen.

Dus wat moet een spirituele zoeker dan doen? Ik wil graag dat alle volwassen spirituele zoekers naar binnen gaan en twee stemmen leren herkennen:

De stem van het ego die wil dat jij de leringen bestudeert die schijnbaar bevestigen wat het ego jouw wil laten geloven (en dus een rechtvaardiging geven om niet jouw huidige gedrag of bewustzijnsniveau te transcenderen).
De stem van jouw hogere Zelf die je aanwijzingen geeft over wat jij moet horen, maar jou ook innerlijk laat voelen wat er resoneert tussen jouw innerlijke wezen en een lering in de buitenwereld. Als er niets resoneert, betekent dat niet beslist dat de lering in de buitenwereld onjuist is, maar dat jij die niet op dit moment hoeft te bestuderen.

Ik wil graag dat je leert om iets wat jouw ego zegt, in de wind te slaan en in plaats daarvan leringen bestudeert die met jouw innerlijke wezen resoneren. Als een bepaalde lering niet resoneert, negeer je die gewoon. Met andere woorden, wees voorzichtig dat jouw lineaire geest er niet voor zorgt dat je door feiten worden gedomineerd bij jouw benadering van spirituele leringen.

Zoals ik elders uitleg, heb je vier lagere lichamen, het hoogste daarvan is het identiteitslichaam. Het bevat jouw gevoel over wie jij bent en dat moet echt veranderen om Christusschap te manifesteren. Bij mensen die een mythische bewustzijnsstaat hebben, wordt hun benadering van spiritualiteit gedomineerd door gevoelens – daarom zie je dat zulke mensen bereid zijn om in naam van God te doden. Zij hebben het gevoel dat zij God moeten vrezen.

Veel moderne mensen denken dat niet meer maar in plaats daarvan wordt hun benadering van spiritualiteit nu gedomineerd door de mentale geest. Dus zij richten zich op lineaire feiten. Zij denken dat zij God moeten begrijpen.

Wat je moet weten om Christusschap te bereiken, is dat je van het mentale in het identiteitslichaam moet veranderen, omdat jouw intuïtie – jouw ware verbinding tot jouw IK BEN Aanwezigheid – de kracht is die de overhand heeft bij jouw aanpak van spiritualiteit. Dan besef je dat wat je eigenlijk moet ‘doen’, is God ervaren.

Ik moet zeggen dat dit voor veel moderne mensen moeilijk is en in zekere zin lopen wij een ingecalculeerd risico met deze website. Wij proberen leringen te geven die de rationele denkwijze van de mensen aanspreken en spirituele leringen uitlegt op een manier die je heel gemakkelijk kunt ‘begrijpen’. Maar tegelijkertijd zitten er heel veel wenken in die je alleen intuïtief kunt bevatten. Dus hopen wij dat de mensen zich aangetrokken voelen tot de rationele leringen en geleidelijk aan op de intuïtieve aanpak overgaan. Het risico is dat iemand alleen de rationele leringen begrijpt en die gebruikt om zijn mentale kader te versterken. Maar dit is gewoon het ‘risico van het vak’, gezien de huidige denkwijze.

Ik verwees naar deze omslag naar het identiteitsniveau in mijn verhandeling aan Nicodemus (Johannes 3) toen ik zei dat om het koninkrijk van God in te gaan een mens moet worden geboren uit water en Geest. Een interpretatie is dat uit water geboren worden, staat voor een lering die je in de wereld gebruikt om jouw oude overtuigingen te transcenderen, terwijl uit Geest geboren worden inhoudt dat jou identiteitsgevoel herboren wordt en jij je niet meer met aardse voorwaarden vereenzelvigt, maar jezelf herkent als zoon of dochter van God – of liever als medeschepper met God.

Er bestaat verband tussen die twee in de betekenis van dat je bereidwilligheid om de overtuigingen in jouw dagelijkse leven te onderzoeken de voorbode is van de identiteitsverandering. Maar alleen wanneer je jouw identiteit INDERDAAD verandert – door de oude identiteit te laten sterven – kom je de vereenzelviging met jouw overtuigingen in de buitenwereld en elke aardse classificatie (zoals seksualiteit, religie, ras, enzovoort) te boven. En alléén wanneer jij je niet meer met aardse classificaties identificeert, kun je in het koninkrijk van God zijn, want daar zijn geen christenen, of joden of moslims, maar slechts medescheppers en engelen.

Het belang hiervan in de huidige context is dat jij, wanneer jij je niet meer met jouw overtuigingen identificeert, de behoefte kunt transcenderen om de lineaire geest voor alle spirituele leringen te gebruiken. En dan kun je de belangrijkste bron voor conflicten tussen religieuze mensen transcenderen, namelijk onenigheden over bepaalde lineaire ‘feiten’. Zoals je kunt zien aan mijn verhandelingen over het ego, heeft je ego heel veel behoefte aan veiligheid en een van de manieren om die te vinden is door bepaalde ‘feiten’ als absoluut te accepteren, wat betekent dat alles wat daar mee in strijd is, onjuist is.

De hogere waarheid – die je alleen kunt zien en accepteren wanneer jij uit Geest geboren bent – is dat er in het materiële rijk GEEN ABSOLUTE WAARHEID bestaat! Woorden zijn gewoon niet toereikend om een absolute waarheid uit te drukken – de absolute waarheid is een vibratie die je alleen maar kunt ervaren. Daarom zei ik dat God Geest is en dat jij hem in Geest en waarheid moet aanbidden – kennen (Johannes 4:24).

Elke lering die in woorden wordt uitgedrukt, kan door jouw ego worden gebruikt om een mentaal kader te vormen dat de mensen gevangenhoudt. Dus om de mensen te bevrijden moeten wij, de geascendeerde meesters, soms een lering geven die opzettelijk een vorige lering – of liever het mentale kader dat de mensen hebben gevormd bij de vorige lering – tegenspreekt.

Bijvoorbeeld, neem nu het feit dat de Koran in haar oorspronkelijke vorm aan Mohammed werd gedicteerd door Aartsengel Gabriël die lid is van de geascendeerde meesters. De Koran zegt dat ik een gewone man was en dat ik niet aan het kruis ben gestorven. Maar dit werd gezegd om het mentale kader dat de katholieke kerk had gemaakt, uit te dagen. Voor mijn vroege volgelingen was het essentieel dat ik aan het kruis stierf, omdat ik daardoor anders was dan de vele andere ‘mannen van God’ die je in die tijd en daarvoor had, de meeste werden als mythologische figuren beschouwd.

Het was essentieel dat ik als een echt menselijk wezen werd gezien die stierf en weer herrees, om het voorbeeld te zijn van wat alle mensen kunnen bereiken. Maar de katholieke kerk gebruikt dat – door het Decreet van Nicea, om mij apart te zetten van alle andere mensen door van mij te zeggen dat ik vanaf het allereerste begin God was en dus fundamenteel verschilde van alle mensen – die vanaf het allereerste begin zondaar waren. Dus het was de bedoeling dat mijn oorspronkelijke leringen een beperkt mentaal kader zouden aanvechten, maar het ego heeft die leringen weer in een mentaal kader veranderd, dat toen moest worden aangevochten… enzovoort tot aan nu toe.

Het is de bedoeling dat mijn website bepaalde mentale kaders aanvecht, terwijl andere leringen andere mentale kaders moeten aanvechten. Dus kunnen er veel deugdelijke spirituele leringen worden gegeven in dit nieuwe tijdperk van de Heilige Geest. Jullie – als spirituele zoeker – moeten je ervan bewust zijn dat je ego de neiging heeft om de lineaire geest te gebruiken om naar tegenstrijdigheden te zoeken. Dit kan voor twee hoofdredenen worden gebruikt:

* De ene is door jou te laten geloven dat een specifieke lering een absolute waarheid bevat en dat alle andere leringen dus onjuist moeten zijn, wat inhoudt dat je moet proberen om alle mensen zover te krijgen dat zij die ook als superieur beschouwen.

* De tweede is door jou te laten twijfelen, zodat je niet weet wat je moet geloven en zelfs reageren zoals veel moderne mensen doen door te redeneren dat de discrepanties tussen religieuze overtuigingen betekenen dat elke religie vals is en je alleen op het materialisme kunt vertrouwen. Of zelfs dat je niets moet vertrouwen.

Als volwassen spirituele zoeker moet jij je bewust worden van die truc van jouw ego en de verkeerde leraren. De verkeerde leraren hebben veel channelings opzettelijk zo gemaakt dat zij elkaar tegenspreken en dit wordt juist gedaan om de verwarring te laten toenemen. Je moet dit transcenderen door verder te kijken dan de schijnbare discrepanties en dieper inzicht zoeken. Bijvoorbeeld, de Koran heeft gelijk dat ik een mens was net als alle andere mensen. Maar zoals ik op deze website zeg: “Als mijn lichaam naar een modern ziekenhuis was gebracht, zouden de dokters zeggen dat ik dood was.”

Is het desondanks eigenlijk belangrijk of mijn lichaam aan het kruis stierf? Is het niet veel belangrijker om naar de onderliggende spirituele les te reiken, namelijk dat ik door de geest van mijn aardse identiteit op te geven, in spiritueel opzicht herrees en dat alle mensen dit potentieel hebben? Degenen die zich zo op de ‘feiten’ in de buitenwereld richten dat zij nooit naar de innerlijke boodschap reiken, hebben natuurlijk mijn bedoeling om naar de aarde te komen niet goed begrepen. Zij lijken op de Schriftgeleerden en farizeeërs die zich druk maken over de buitenwereld en de lineaire interpretatie ervan in plaats van de innerlijke boodschap die verborgen is voor het wereldlijke, omdat die niet lineair is en dus niet een stempel kan krijgen van het menselijke denken. Die mensen vinden niet de heel Kostbare Parel die niet voor de ‘zwijnen’ wordt geworpen van het op jouw ego gebaseerde bewustzijn.

Dit raakt een heel groot probleem van de geascendeerde meesters en onze pogingen om de mentale kaders van de mensen aan te vechten. Zoals ik in het antwoord dat ik boven noemde, uitleg, was de christelijke beweging heel erg divers, veel mensen vingen de Geest en brachten diverse leringen en evangeliën naar buiten. Als je een paar van die zogenaamd gnostische evangeliën bestudeert, zie je dat er duidelijk een paar leringen waren die geen overeenkomsten met elkaar vertoonden (net zoals er in de vier officiële evangeliën bepaalde dingen staan die niet met elkaar kloppen).

Dit zorgde voor nogal wat controversie tussen diverse groepen van mijn vroege volgelingen en hoe werd dat opgelost? Door de opkomst van de ‘officiële’ kerk die op den duur de katholieke kerk werd. Dit markeerde de vestiging van een gezamenlijke ‘officiële’ doctrine en onderdrukte alle met elkaar conflicterende takken van de vroege beweging, die alle andere als gnostisch of ketters, bestempelde, en probeerde die met geweld te onderdrukken. Kun je nu begrijpen dat dit de triomf was van het lineaire over het intuïtieve denken, van de linker helft over de rechter helft van het brein?

Dit laat één extremiteit zien van hoe het ego omgaat met tegenstrijdigheden die op het zwart-witdenken worden gebaseerd. Het andere uiterste is het grijs denken dat je tegenwoordig bij veel new age mensen ziet die elke channeling als echt beschouwen.

Ik wil graag een middenweg zien, waarbij volwassen zoekers de lineaire tegenstrijdigheden kunnen transcenderen en op zoek gaan naar een betere benadering. Hier is een realistische schatting voor nodig of het bewustzijn van de meester wel samengaat met het bewustzijn van de boodschapper, wanneer een geascendeerde meester door het bewustzijn van de boodschapper spreekt. Dit is het geval met ALLE boodschappers, hoewel bepaalde boodschappers zichzelf liever zien als ‘zuivere’ boodschappers die de boodschap niet beïnvloeden. De boodschap stroomt door het prisma van het bewustzijn van de boodschapper, waardoor die onvermijdelijk wordt gekleurd door je culturele achtergrond en zelfs bepaalde overtuigingen die jij absoluut vindt.

Bepaalde boodschappers willen zelfs niet met gedachte spelen dat zij de boodschap beïnvloeden, omdat zij in plaats daarvan het gevoel willen hebben dat zij zuiverder zijn dan elke andere boodschapper en geven zo hun ego het gevoel van superioriteit of belangrijkheid. Maar elke keer dat iemand in vergelijkende termen spreekt door te zeggen dat hij zuiverder of hogere boodschappen ontvangt, demonstreert hij dat hij nog steeds in de dualiteit vastzit. Dit betekent niet dat hij niet als boodschapper kan fungeren, maar het betekent dat die nog wordt gekleurd door een aards identiteitsgevoel.

Laat ik dit concreter maken. Om een boodschap van de geascendeerde meesters te ontvangen moet een boodschapper in de eerste plaats een intuïtieve geest bezitten. Maar als wij feitelijke, lineaire informatie willen geven in een boodschap, is het heel gemakkelijk voor de boodschapper om naar de linker helft van zijn brein over te gaan terwijl de informatie door de geest van de boodschapper stroomt. En dat betekent dat de linker helft van het brein de stroom van bewustzijn van ons niveau met de ‘onbetwistbare’ feiten die in de database van de boodschapper opgeslagen zijn, vergelijkt.

Als de boodschapper zich heel erg zorgen maakt of hij wel altijd gelijk heeft of dat het nooit in strijd is met wat er daarvoor is gezegd, kan de boodschapper – zelfs onderbewust – de linker helft van zijn brein de impuls die van ons komt, veranderen. Met andere woorden, terwijl een dictaat wordt gegeven kan de analytische geest van de boodschapper veranderen wat er van ons komt, zodat het niet in strijd is met wat de boodschapper denkt dat een onbetwistbaar ‘feit’ is. De boodschapper kan er zelfs woorden aan toevoegen die zo’n feit bevestigen. Wat betekent dat je nu kunt begrijpen wat er mogelijk gebeurt, dat twee echte boodschappers dictaten kunnen ontvangen die elkaar tegenspreken als het gaat om lineaire ‘feiten’.

Mijn punt is dat de kleuring van het bewustzijn van de boodschapper niet alleen voor de ‘feitelijke’ tegenstrijdigheden de verantwoordelijkheid moet nemen, maar ook voor het verschil in vibratie. Dus de behoefte om zijn innerlijke gevoel van resonantie volgen, in plaats van de wens van het ego om bevestiging te krijgen.

Om boodschapper te worden, moet je door een lang proces van toewijding en concentratie heengaan wat er voor kan zorgen dat de mensen zich te veel concentreren op hun specifieke focus op de meester en er niet in slagen te begrijpen dat een geascendeerde meester niet in een WILLEKEURIG mentaal kader kan worden geplaatst. Dan kunnen de mensen hartstochtelijk hun eigen boodschap verdedigen, zoals je bij Paulus zag en dit werd door veel mensen herhaald in spirituele en religieuze bewegingen.

Gehecht raken aan je boodschap – de zuiverheid en het belang daarvan – is in feite één van de gevaarlijkste valkuilen voor iemand die probeert de open deur te zijn voor de stroom van de Heilige Geest. Niet gehecht zijn en eeuwige, onvoorwaardelijke overgave is de sleutel om die heel subtiele valstrik van het ego en de prins van deze wereld te vermijden – die heel slim de leringen die jij zelf naar buiten hebt gebracht, gebruikt om ‘iets bij jou te vinden’ door je zover te krijgen dat jij de leringen gebruikt om een mentaal kader te vormen voor jou als boodschapper.

Een onderdeel van niet gehecht zijn is dat je beseft dat een meester niet alles kan zeggen wat hij/zij maar wil door een bepaald persoon. Alleen bij trance kan de entiteit zeggen wat hij maar wil zeggen. Maar omdat dit een overtreding van de Wet van Vrije Wil is, gebruiken wij, de geascendeerde meesters, geen channelers. Dus respecteren wij de wet die ter sprake komt in mijn parabel over de talenten (Matteüs 25), namelijk dat zij vermenigvuldigen wat de boodschapper in zijn/haar bewustzijn heeft.

Er moet echter wel iets zijn wat wij kunnen vermenigvuldigen. De consequentie is dat iemand die het dualiteitsbewustzijn en de fijne puntjes van jouw ego niet heeft doorzien, kan alleen maar worden gebruikt om een meer basale lering over het ego – of elk ander onderwerp (die wel waarde kan hebben voor de mensen op dat bewustzijnsniveau) – te geven.

Daarom hebben wij boodschappers nodig die veel verschillende achtergronden hebben, waaronder culturele achtergronden, om de totale boodschap die wij voor de mensheid hebben, over te brengen. En daarom mogen onze boodschappers geen ruzie maken over ‘feiten’ die niet zo belangrijk zijn als de onderliggende boodschap – die natuurlijk boven alle woorden staat en slechts gedeeltelijk in woorden kan worden uitgedrukt.

Begrijp je het globale punt dat ik maak? Mijn vroege volgelingen raakten verdeeld vanwege de discrepanties in hun openbaringen. Zodoende hebben de mensen die de stroom van de Geest wilden stoppen en vervangen door een gezamenlijke doctrine, gewonnen en daarmee sloten ze de stroom van de Geest af voor de hele christelijke beweging in plaats van de stroom in stand te houden die het christendom tot een levende spirituele beweging had kunnen maken. Hetzelfde kan gebeuren als de mensen van tegenwoordig niet meer eenheid zoeken.

Ik zeg nu niet dat de mensen alles moeten accepteren wat er door iemand wordt gechanneld. Maar ik heb de visie dat veel mensen zich zullen verenigen, als zij persoonlijk eenzijn met hun hogere wezen en hun spirituele leraren en eenheid belangrijker gaan vinden dan de uiterlijke verschillen. Dat de lineaire geest ‘de feiten op een rij krijgt’ is lang niet zo belangrijk als de stroom van de Heilige Geest, die waait waarheen hij wil, in stand houden en vaak opzettelijk probeert de lineaire geest en zijn mentale kaders aan te vechten.

Ik ben mij er zeker van bewust dat het een moeilijk karwei is om onderscheid te maken tussen wat echt uit een hogere bron komt en wat er uit het mentale en emotionele rijk komt. Maar juist die worsteling met deze beproeving zorgt ervoor dat je geleidelijk aan Christusonderscheid ontwikkelt. Ik kan je dat onderscheidingsvermogen niet geven, want het komt door ervaring, omdat je geleidelijk leert verder te zien dan het zwart-witdenken en het grijs denken van jouw ego. En zodoende kan zelfs het bestuderen van de leringen die niet overeenkomen met de ‘feiten’ je helpen om onderscheidingsvermogen op te bouwen.

Als jij je op feiten richt, krijg je alleen maar feiten, maar een feit is dat de feiten de Geest niet kunnen opvangen. Dus als je de Geest wilt, moet je verder dan de feiten kijken – en nu ken je de feiten.