Hebben de geascendeerde meesters maar één boodschapper?

ONDERWERPEN: Verschillende manieren om boodschapper te zijn – boodschappers die zich niet bewust zijn dat zij boodschapper zijn – boodschappers die hun bron niet vermelden – bewuste en openbare boodschappers – zuivere motieven zijn essentieel – een spirituele mantel – Jezus probeerde een traditie te vormen van progressieve openbaringen – esoterische kennis niet in het openbaar onderwezen – geen perfecte boodschappers – de meesters willen veel verschillende groepen mensen bereiken – iedereen met een beetje Christusschap kan als boodschapper fungeren – miljoenen mensen nodig om nieuwe ideeën naar buiten te brengen – nieuwe cyclus – de geest uitgieten – bepaalde gevaren – de behoefte aan gecentraliseerde macht – verdeel-en-heers – het universele pad gaat buiten alle uitdrukkingsvormen om – de universele Broederschap van Licht

Vraag: Hebben de geascendeerde meesters maar één boodschapper tegelijkertijd en vervangt zijn lering die van andere boodschappers?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Dit zijn heel belangrijk vragen en het korte antwoord op beide is: “Nee.” Om dit antwoord wat uit te breiden, zal ik de betekenis van de term ‘boodschapper’ verduidelijken.

De eenvoudigste definitie van boodschapper is iemand die een boodschap uit een bron van buitenaf ontvangt en dan die boodschap afgeeft aan iemand anders. In dit verband hebben wij het over iemand die als boodschapper fungeert tussen de geascendeerde meesters en de mensen die niet in staat zijn om rechtstreeks contact met ons te hebben. Daarom spreken wij over iemand die in staat is zijn/haar bewustzijn te verhogen naar het Christusbewustzijn (in ieder geval tijdelijk) en dan een idee, beeld of gesproken boodschap rechtstreeks van ons ontvangt. De boodschapper deelt de ‘boodschap’ met de mensen die nog niet hun bewustzijn naar dat niveau kunnen verheffen. De persoon kan die boodschap misschien op vele manieren afgeven (de componist Händel fungeerde als boodschapper toen hij ‘De Messiah’ componeerde).

Je kunt op verschillende manieren boodschapper zijn en er zijn hogere niveaus van boodschapper. Bepaalde mensen zijn onbewust boodschapper en zij krijgen ideeën of boodschappen in de vorm van intuïtieve inzichten. Die mensen weten misschien niet waar die inzichten vandaan komen en in bepaalde gevallen beweren zij dat die ideeën van hen zijn.

Op de hogere niveaus van het boodschapper zijn weten de mensen dat de intuïtieve inzichten uit een hogere bron komen. Zij kunnen die bron zien als hun hogere Zelf of als spirituele wezens in een hoger octaaf of dimensie. Dit betekent echter niet dat die boodschappers de bron van hun boodschappen benoemen. We hebben veel boodschappers die trouw zo fungeren zonder ooit de bron te onthullen en dat is helemaal in orde.

Op een hoger niveau van het boodschapper zijn heb je mensen bij wie hun missie het noodzakelijk maakt dat zij openlijk uitspreken dat zij als boodschapper fungeren voor de geascendeerde meesters (vaak gebruiken zij een andere term dan ‘boodschapper’). Door de tijd heen hebben wij een aantal boodschappers gehad, die teruggaat tot Abraham en nog eerder. Wij hebben zulke boodschappers in bijna iedere religieuze traditie en bepaalde boodschappers hebben zelfs buiten een officiële religie om als boodschapper gefungeerd.

Als je de levensstroom van die mensen bestudeert, zie je dat zij vaak zijn blootgesteld aan vervolging door de krachten van deze wereld. Je weet misschien wel dat mijn leven een goed voorbeeld was van die vervolgingen. Dit is een reden voor veel bewuste boodschappers om de wereld niet mede te delen dat zij boodschapper zijn.

Zelfs wanneer de mensen wel zeggen dat zij boodschapper voor ons zijn, bestaan er veel niveaus van. Je moet begrijpen dat het boodschapper zijn niet iets is wat je met het lagere bewustzijn van de dualistische geest kunt doen. Er zijn mensen op de wereld die beweren dat zij boodschapper zijn, maar die geen boodschapper van de geascendeerde meesters zijn. Die mensen hebben geen zuivere motieven om boodschapper te willen zijn en dus proberen zij de hemel (en het boodschapper zijn) met geweld te nemen. Het gevolg is dat zij uiteindelijk een kanaal voor lagere of paranormale krachten worden.

Om een ware boodschapper te worden moet jij je bewustzijn verhogen en een bepaald niveau van persoonlijk Christusschap manifesteren. Daarom kan en zal iedereen die een bepaald niveau van Christusschap heeft, als men daartoe bereid is, op een of andere manier als boodschapper fungeren. Dit betekent echter niet dat wij willen dat al die mensen verkondigen dat zij boodschapper zijn, omdat wij niet willen dat zij worden blootgesteld aan de vervolgingen op deze wereld.

Voor wij iemand aanmoedigen om te zeggen dat hij of zij boodschapper is, proberen wij altijd die persoon te beschermen tegen de aanvallen van de krachten op deze wereld. Een deel van die bescherming bestaat eruit dat zij de boodschapper een bepaalde hoeveelheid licht geven, een bepaalde zalving, een bepaalde spirituele mantel. De mantel dient om de boodschapper te beschermen en het vergemakkelijkt het overbrengen van licht door de boodschapper. Zonder die mantel zou het heel gevaarlijk kunnen zijn om openlijk te verkondigen dat je boodschapper bent.

Zelfs wanneer iemand een mantel als boodschapper krijgt, zijn er verschillende types mantel en verschillende niveaus van mantel. Naarmate een boodschapper meer ervaring krijgt en bewijst dat hij ‘getrouw is in kleine dingen’, wordt de mantel uitgebreid.

Door de geschiedenis heen hebben wij een aantal boodschappers gehad. Het aantal boodschappers is de laatste eeuw zeer toegenomen vanwege een speciale dispensatie. Tijdens mijn missie op aarde probeerde ik een traditie te vormen van progressieve openbaringen door de Heilige Geest. Je ziet dit in de begintijd van het christendom, toen mijn discipelen predikten door middel van de Heilige Geest. Als die traditie in stand was gebleven, zou er een wijd verspreide en stevig gevestigde traditie bestaan, waardoor wij konden spreken door veel verschillende mensen in verschillende hoedanigheden. Die oorspronkelijke visie is niet uitgekomen vanwege redenen die elders op deze website worden uitgelegd.

Toen wij het einde van het Vissentijdperk naderden, werd het de geascendeerde meesters duidelijk dat er een nieuwe aanpak moest komen. Tot aan dit tijd was bepaalde kennis, waren bepaalde esoterische leringen, nog nooit in de openbaarheid gebracht. Die kennis werd slechts in het geheim onderwezen aan degenen die toe waren aan een hoger inzicht van de wet. Je kunt dit zien aan het feit dat ik de menigte in parabels onderwees en er met mijn discipelen dieper op inging. Zelfs in de donkere middeleeuwen en tijdens de inquisitie werd die kennis onderwezen in geheime genootschappen en broederschappen.

Aan het eind van de 19e eeuw besloten de geascendeerde meesters om de beperkingen op het onderwijzen van esoterische kennis voor het grote publiek op te heffen. Er werd daarom een nieuwe dispensatie verleend waardoor die kennis toen in gedrukte vorm beschikbaar kwam, zodat iedereen die er voor openstond zulke leringen kon vinden.

Hert gevolg van die nieuwe dispensatie was dat een aantal mensen en organisaties als ware boodschappers van de geascendeerde meesters hebben gefungeerd. De vorige eeuw heeft echter heel veel toename in valse boodschappers laten zien die beweren dat zij ons vertegenwoordigen, maar die leringen komen vanzelfsprekend niet van ons.

Momenteel werk ik met een aantal boodschappers op deze planeet. Sommigen zijn zich er niet van bewust, anderen wel en een paar hebben gezegd dat zij boodschapper zijn. Als ik de huidige en vroegere boodschappers overzie, moet ik zeggen dat ik bij sommigen de behoefte zie om zich de enige boodschapper of zelfs de enige boodschapper die ooit op planeet aarde is geweest, te voelen. In bepaalde gevallen mag iemand die wens hebben, omdat wij hem dan nog steeds als boodschapper kunnen gebruiken.

Het is gewoon een feit dat je niet een perfect mens hoeft te zijn om als boodschapper voor de geascendeerde meesters te fungeren. Als je een perfecte boodschapper wilt, moet je naar de hemel ascenderen. Wanneer je naar de hemel ascendeert, heb je natuurlijk geen boodschapper meer nodig. Dus de droom om een perfecte boodschapper te hebben, komt uit het menselijke bewustzijn voort en ik stel voor dat alle oprechte zoekers die droom opgeven. Het helpt je niet op het spirituele pad.

Waarom proberen wij altijd met zoveel mogelijk boodschappers te werken? Een reden is dat wij constant proberen om elk menselijk wezen op aarde te bereiken. Dit kan niet met één religie of boodschapper. De mensen luisteren alleen naar een boodschapper als zij zich kunnen vereenzelvigen met de boodschapper. Daarom hebben wij, om veel verschillende groepen mensen te bereiken, veel verschillende boodschappers nodig. Nog een reden is dat wij, de geascendeerde meesters, weten hoe moeilijk het is om boodschapper te zijn en wij kennen ook de onvoorspelbaarheid van de menselijke psyche. Als je denkt dat wij serieus de wereld willen redden, en wij zijn serieus daarin, denk je dan dat wij alle kaarten op één persoon zetten?

Wij, de geascendeerde meesters, proberen altijd om met mensen op hun huidige bewustzijnsniveau te werken. Daarna proberen wij hen op het volgende niveau te brengen. Dit geldt voor alle boodschappers, wat hun niveau van dienstbaarheid of spirituele mantel ook is. Je moet altijd aannemen dat iemand zolang hij fysiek geïncarneerd is op planeet aarde, nog iets moet leren. Waarom moet je dit aannemen? Omdat wij hierboven in de hemel ook allemaal nog iets over God moeten leren.

Het laatste punt dat ik wil maken, is dat je om een juist perspectief op boodschappers te krijgen, het pad naar persoonlijk Christusschap moet bewandelen. Wanneer je dat pad begaat, begin je geleidelijk aan contact met jouw hogere Zelf, jouw Christuszelf te krijgen. Het Christuszelf is de tussenpersoon tussen menselijke wezens en God. Daarom heb je via jouw Christuszelf een rechtstreekse lijn om contact te maken met de geascendeerde meesters (jouw spirituele leraren).

Wanneer iemand dat contact legt, kunnen wij hem vanzelfsprekend op een of andere manier als boodschapper gebruiken. Daarom wil ik dat iedereen begrijpt dat hij het potentieel heeft om op een bepaald niveau als boodschapper te fungeren. Dit wil niet zeggen dat iedereen openlijk verkondigt dat hij boodschapper is. Ik heb niet honderden mensen nodig die in mijn naam boeken schrijven. Ik heb echter wel honderden mensen nodig die hun expertise op een bepaald gebied willen gebruiken om ideeën van de geascendeerde meesters naar voren te brengen. Ik heb miljoenen mensen nodig die deze ideeën in hun dagelijkse leven uitvoeren en uitspreken.

Wanneer ik spreek over het boodschapper zijn, is het belangrijk dat je begrijpt dat planeet aarde door een zeer intensive periode van spirituele transformatie heengaat. Veel mensen die geïnteresseerd zijn in spiritualiteit zijn zich ervan bewust dat de aarde van het Vissentijdperk naar het Aquariustijdperk gaat. Het Aquariustijdperk is het tijdperk van de Heilige Geest. Een tijdperk dat lijkt op wat de profetie van Joël in het Oude Testament beschrijft als:

1 Daarna zal zich dit voltrekken: Ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft. Jullie zonen en dochters zullen profeteren, oude mensen zullen dromen dromen, en jongeren zullen visioenen zien;
2 zelfs over slaven en slavinnen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten. (Joël 3)

Daarom gaan wij snel over op een tijdperk dat er veel boodschappers zullen zijn, die in diverse hoedanigheden fungeren. Ik hoop dat je kunt begrijpen dat er altijd potentiële gevaren bestaan wanneer er zo’n uitgieting van de Geest plaatsvindt. Het grootste gevaar is dat degenen die een portie van de Heilige Geest ontvangen, gaan zeggen dat het van hen komt of beweren dat zij de enigen zijn die de ware geest hebben ontvangen en dat alle anderen de valse geest hebben gekregen. Zelfs in het begin van het christendom is dat bij mijn volgelingen gebeurd en dat was één van de redenen waarom zij op den duur het uitgieten van de Heilige Geest kwijt raakten.

Daarom hoop ik dat veel mensen in dit nieuwe tijdperk zullen gaan begrijpen dat je niet moet vasthouden aan de overtuiging dat er maar één ware boodschapper, één ware kerk en één ware leer kan zijn. Ik heb dit meer uitgelegd bij mijn antwoord op de vraag of er maar één ware kerk is.

In het Vissentijdperk was mijn visie dat er zowel een los geweven netwerk van mensen zou komen dat naar persoonlijk Christusschap streefde als het prediken en demonstreren van dat Christusschap. Ik zag niet voor mij dat er één totalitaire kerk opkwam die alle andere kerken vermorzelde. Maar dat was wel het gevaar dat in het Vissentijdperk bestond. Het was een tijdperk waarin de mensheid de behoefte aan gecentraliseerde macht en controle moest transcenderen. In dat tijdperk zag je een aantal pogingen om die gecentraliseerde macht en controle te vestigen. Je hebt gezien dat de meeste ervan mislukken; één goed voorbeeld hiervan is het communisme.

Vanzelfsprekend zijn de grote gecentraliseerde kerken hier ook een voorbeeld van. Zelfs tegenwoordig verliezen die kerken leden en dat blijft zo zolang zij proberen de gecentraliseerde macht, de gecentraliseerde controle, en het idee dat zij de enig ware kerk zijn, te houden. Ik kan je garanderen dat de meeste mensen in het Aquariustijdperk niet meer in dat idee tuinen dat er één ware kerk moet komen. Net zoals de meeste mensen niet het idee accepteren dat er maar één of één ware boodschapper moet komen.

Ik weet dat een toenemend aantal mensen in staat is toe te geven dat wij, de geascendeerde meesters, wel boodschappers naar de aarde sturen. Ik hoop oprecht dat als die mensen het idee vergeten dat er maar één ware boodschapper kan zijn. Ik hoop dat de veel verschillende boodschappers waar ik momenteel mee werk en de volgelingen van die boodschappers die wij de vorige eeuw hebben gezonden, alle verschillen kunnen transcenderen. Ik dat dat zij bij elkaar komen en erkennen dat zij allemaal deel uitmaken van dezelfde beweging.

Ik hoop dat je erkent dat alle ware boodschappers goede boodschappen naar buiten hebben gebracht en dat wij, de geascendeerde meesters, liever niet al te veel in herhalingen willen vervallen. Daarom heeft één boodschapper een specifieke lering naar buiten gebracht die je elders niet weer zo erg gedetailleerd terug ziet. Is het verstandig om jouw studie tot één specifieke organisatie te beperken als jij een oprechte student van het universele pad bent?

Bij wie ligt jouw loyaliteit? Bij één specifieke organisatie of organisatie? Of ben jij loyaal aan de universele Waarheid van God, een waarheid die alle uitdrukkingsvormen en verdeeldheid in de buitenwereld transcendeert?

Dit betekent niet dat wij willen dat alle studenten bij dezelfde organisatie gaan. Ik wil niet een gecentraliseerde kerk zien die het Aquariustijdperk domineert. Wij, de geascendeerde meesters, hebben echter de grote wens dat alle mensen erkennen dat er buiten alle religies en alle boodschappers om een universeel pad, een universeel pad van broeder- en zusterschap, is.

Wij willen graag dat alle oprechte spirituele zoekers op aarde zichzelf als onderdeel van dat broeder- en zusterschap beschouwen. Jullie zijn alleen maar Gods kinderen op aarde, net zoals wij, de geascendeerde meesters, Gods kinderen in de hemel zijn. Wanneer jij je als een onderdeel van die universele beweging beschouwt, heb je geen tijd meer om met je buurman te strijden over wie de beste lering of betere boodschapper heeft. Je beseft gewoon dat het globale doel van de geascendeerde meesters is dat het bewustzijn van ieder menselijk wezen op aarde wordt verhoogd. Daarom moeten alle mensen meehelpen om dit doel te bereiken en dat doel bevorderen door de organisatie of leer waar zij de voorkeur aan geven.

De tactiek van de tegenstander is er altijd één van verdeel en heers. De prins van deze wereld probeert altijd om de vertegenwoordigers van God op aarde tegen elkaar op te zetten. De duistere krachten hebben geen krachtiger wapen dan de spirituele mensen en spirituele groepen zover te krijgen dat zij onderling te strijd met elkaar aangaan en dan het enige vergeten wat het koninkrijk van God op aarde brengt, namelijk het universele gevoel van broeder- en zusterschap, het universele gevoel dat er iets groters is dan het menselijke denken, groter dan het menselijke ego en groter dan de krachten op deze wereld. Dit is de universele broeder- en zusterschap van licht.

Wij, in de hemel, begrijpen heel goed dat wij onderdeel vormen van die Broederschap van Licht en erkennen dat ook en er heerst geen competitie tussen ons en wij hebben ook geen conflicten. Heel veel prachtige mensen op aarde hebben dat gevoel van universeel broederschap nog niet helemaal omarmd. Heel veel spirituele mensen erkennen het bestaan van de geascendeerde meesters. Zij erkennen dat wij tot menselijke wezens kunnen spreken door individuele personen en organisaties. Maar zij hebben het menselijke gevoel van gescheidenheid, conflict en competitie nog niet overwonnen en daarom geloven zij dat de lering of organisatie waartoe zij behoren de hoogste of belangrijkste is.

Ik moet eerlijk zeggen dat dit geloof aan de relativiteit en dualiteit van het menselijke denken ontspringt die de mensen de behoefte geven om zich beter dan anderen te voelen. Die basis bestaat in de hemel niet. Daar is geen plaats voor in de hemel. Daarom moet het geen plaats krijgen in het hart van de mensen die de wens hebben om deel uit te maken van de universele broederschap van licht en Gods koninkrijk op aarde willen brengen.

Wie oren heeft om te horen, moet naar op mijn woorden luisteren en er acht op slaan. Het gevoel van universeel broederschap en het eenzijn onder alle spirituele mensen is de enige manier om Gods koninkrijk op aarde te brengen. Waar kan dit universele gevoel van broederschap vandaan komen? Maar van één plek, namelijk individueel Christusschap. Naarmate jij persoonlijk Christusschap krijgt, ontgroei je het gevoel dat je conflicten met je medemens moet hebben en de competitie aangaan.

Als jij die bewustzijnsstaat nog hebt, moet je inzien dat je een oprechte poging moet doen om meer van jouw Christusschap aan te nemen. Ik kan je garanderen dat jij, als je eenmaal dat gevoel van dat je conflicten met je medemens moet hebben en de competitie moet aangaan en de universele Broederschap van Licht omarmt, zoveel gemoedsrust krijgt dat je het niet kunt bevatten. Laat een woord aan de wijzen voldoende zijn.