Hoe jouw ego een spirituele lering kan gebruiken om je vooruitgang te stoppen

ONDERWERPEN: Veel mensen denken dat zij een open geest hebben, maar zij laten een hoger inzicht niet toe – het pad kent fases – op een bepaald niveau heb je zekerheid nodig – je moet tegenspraken afhandelen om een bepaald niveau te ontstijgen – angst of intellectueel redeneren – onderscheid maken tussen de waarheid en dualistische doctrines – je bedreigd voelen door een hoger inzicht – op het niveau van woorden kun je altijd iets vinden wat elkaar tegenspreekt – als jouw ego het goed vindt, is het waar en anders niet – de Christus erkennen en hem dan in een bepaald mentaal kader van jouw ego willen laten passen – te star of te versnipperd – jouw ego een spirituele opvoeding geven – sommige tegenspraken kun je alleen met een mystieke ervaring oplossen – woorden brengen geen oplossing – vibraties leren lezen – de meesters gebruiken Zen koans om je ego in de war te maken

Vraag: Kun je alsjeblieft bespreken waarom heel veel spirituele zoekers een bepaalde lering of goeroe vinden en die nieuwe lering dan gebruiken om hun geest voor al het andere af te sluiten? Ik bedoel, ik vond mijn eerste spirituele lering omdat ik ernaar zocht. Ik hield met die lering op toen ik ineens doorkreeg dat ik ‘toen niet meer verder zocht’. Dus ik besloot om mijn geest weer open te stellen voor iets nieuws en daarna vond ik een lering die veel vragen kon beantwoorden die mijn oude lering mij niet had kunnen vertellen. Dus waarom blijven heel veel spirituele zoekers vele jaren of decennia lang in een bepaald mentaal kader hangen wanneer zij er duidelijk niet door groeien, maar zich alleen maar ‘heiliger dan heilig’ voelen, omdat zij zo’n hogere lering of geavanceerde goeroe hebben.

Ik zag vooral dat bepaalde mensen zich heel erg richten op tegenspraken. Als zij iets zien wat hun huidige overtuigingen tegenspreekt, verwerpen zij ogenblikkelijk een hele lering en gebruiken dat als excuus om zich vast te klampen aan wat zij al hebben. Of als zij een tegenspraak ontdekken bij hun bestaande lering, weigeren zij daar over na te denken in plaats van een hoger inzicht te zoeken. Kun je een betere manier geven om met tegenspraken om te gaan?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Een van de grootste problemen die wij als spirituele leraar hebben, is dat heel veel mensen door hun ego worden misleid om hun geest af te sluiten voor een hoger inzicht in een bepaald aspect van het spirituele pad. En ik heb het nu niet over de mensen die openlijk religie afwijzen. Je ziet mensen die al decennia op het spirituele pad zijn, denken dat zij een heel open geest bezitten. Maar zij hebben bepaalde meningen, bepaalde overtuigingen, waarvan zij denken dat zij die niet hoeven te onderzoeken, dus dan wordt het onmogelijk voor ons om die mensen een hoger inzicht in die specifieke kwesties te geven. Die mensen willen niet ‘lastiggevallen’ worden met een hoger inzicht. Dit wordt gedetailleerder in een ander antwoord uitgelegd.

Zoals ik overal op deze website zeg, is het spirituele pad een geleidelijk proces. Veel mensen beginnen met een traditionele religie, die beweert dat een doctrine in de buitenwereld een absolute en onfeilbare waarheid vertegenwoordigt. Zij stellen geleidelijk aan hun geest open voor iets dat verder gaat dan de doctrines van hun (vroegere) kerk, maar velen behouden de overtuiging dat je, om de deugdelijkheid van een spirituele lering te evalueren, hem met een specifieke doctrine of filosofie moet vergelijken. Zelfs veel new age mensen accepteren één specifieke lering als de gezaghebbende bron en zij vergelijken de new age lering ermee. In de beginfases van het pad is het noodzakelijk, omdat de levensstroom een fundament nodig heeft. Er komt echter een moment waarop de student, om te kunnen vorderen, die aanpak moet transcenderen.

De reden is dat wanneer je een nieuwe lering vergelijkt met een oude lering, het heel gemakkelijk is om jouw evaluatie te baseren op de woorden of een specifieke interpretatie van die woorden. Dit kan het accepteren van hogere concepten blokkeren die de oude lering ontstijgen – en het hele idee van progressieve openbaring is dat wij constant hogere concepten uitbrengen.

Zoals ik uitleg in het antwoord dat ik hierboven noemde en in het boek ‘Beyond Religious Conflict’, zijn woorden inherent relatief en geen enkele waarheid kan in woorden worden geuit. De consequentie is dat jij, als jouw inzicht in een spirituele lering niet verder gaat dan het niveau van de woorden, onvermijdelijk tegenspraken vindt tussen die verschillende leringen, wat een van de belangrijkste oorzaken van religieuze conflicten is. Juist de denkwijze om alle overtuigingen te baseren op de woorden die je gebruikt, heeft ervoor gezorgd dat de Schriftgeleerden en farizeeërs mij en mijn nieuwe lering afwezen.

Wanneer je naar de woorden kijkt, vind je vaak tegenspraken in één spirituele lering. Neem bijvoorbeeld de volgende uitspraak die ik heb gedaan:

Wie niet tegen ons is, is voor ons (Lucas 9:50).
Wie niet voor mij is, is tegen mij (Matteüs 12:30).

De analytische geest vindt dat die uitspraken elkaar tegenspreken en het conflict kan alleen maar worden opgelost door verder dan de woorden te kijken en naar de context waarin elke uitspraak werd gedaan, te kijken. Het probleem is dat veel mensen niet openstaan voor een hoger inzicht:

Sommige mensen benaderen het spirituele pad met gevoelens van angst. Zij redeneren dat als twee uitspraken elkaar tegenspreken, de ene waar moet zijn en de andere fout.
Sommige mensen benaderen het pad op een intellectuele manier en zij zijn vaak voor of tegen een kwestie zonder een absoluut antwoord te vinden.

Beide groepen sluiten hun geest af voor het feit dat er een absolute waarheid bestaat, maar dat je die waarheid niet in woorden kunt vatten. Als mensen vastzitten in angst, zijn ze geneigd om een lering heel erg te veroordelen die zij niet hebben gekozen. Een perfect voorbeeld hiervan is hoe de Schriftgeleerden en farizeeërs opzettelijk tegenspraken in mijn leringen of tussen mijn leringen en de oude wet probeerden te vinden.

Als mensen in het intellect vastzitten, redeneren zij vaak dat er geen absolute waarheid bestaat of dat zij niet zo’n waarheid kunnen kenen (en dat kunnen zij ook niet met hun intellect). Dus zijn ze geneigd om elke lering te beschouwen als net zo goed als elke andere, wat inhoudt dat zij er één kunnen kiezen die hen aanspreekt. Zij kunnen iemand veroordelen die beweert dat er een waarheid bestaat die verder gaat dan wat het intellect kan opmerken.

Het probleem met beide manieren van aanpak is dat die wordt gebaseerd op de weigering om onderscheid te maken tussen de waarheid van God en door mensen gemaakte – dualistische – doctrines. Dit zorgt er vaak voor dat mensen zich bedreigd voelen door een hoger inzicht dan wat zij momenteel accepteren. Om te vermijden dat zij zich in de war laten brengen, gaan zij vaak in de verdediging door een mentaal kader te maken dat hen nieuwe ideeën laat veroordelen. Om hun huidige geloofssysteem te beschermen, gaan bepaalde mensen opzettelijk naar manieren zoeken om nieuwe ideeën af te wijzen, waaronder naar tegenspraken te zoeken in de lering of tussen de nieuwe lering en de lering waar men de voorkeur aan geeft.

Wanneer iemand opzettelijk naar tegenspraken zoekt en daarbij alleen naar de woorden kijkt, kun je altijd tegenspraken vinden. De reden is, zoals ik ook in het eerder genoemde antwoord zeg, dat de woorden tot het rijk van de dualiteit behoren. Wanneer een geest in de dualiteit vastzit, besluit hij wat waar moet zijn en beoordeelt elk nieuw idee overeenkomstig die beslissing. Zulke mensen zoeken niet langer naar een hoger inzicht; zij zoeken slechts bevestiging van wat zij besloten hebben dat waar moet zijn.

Zij benaderen het pad niet meer met de onschuldige en onderzoekende geest van een kind en dan kunnen zij het koninkrijk van ware kennis niet ingaan.

In plaats daarvan heeft iemand dan een nieuw geloofssysteem gevormd in de dagelijkse denkgeest, een geloofssysteem dat wordt beïnvloed door, misschien wel helemaal gebaseerd is op, het dualistische denken. Omdat zo’n geloofssysteem relatief is, kan hij een lering of situatie altijd zo interpreteren dat het lijkt dat zijn of haar geloofssysteem gelijk heeft. Het ego kan mensen die zo denken altijd in zijn macht houden, omdat hij hen heel gemakkelijk kan laten geloven in ideeën die hun groei blokkeren.

Het ego zal bijvoorbeeld zeggen dat de echte Jezus aan het woord is als ik iets door een bepaalde boodschapper zeg wat overeenkomt met het geloofssysteem van die persoon. Maar als ik iets zeg wat niet overeenkomt, dan zegt het ego dat ik onmogelijk de echte Jezus kan zijn. Je ziet dit bij veel fundamentalistische christenen die mijn website afwijzen, omdat ik dingen zeg die hun letterlijke interpretatie van de Bijbel tegenspreekt. Helaas redeneren ook veel new age mensen zo – zij hebben alleen maar een ander dualistisch geloofssysteem als referentiekader.

Veel mensen blijven zoeken naar een lering of boodschapper, tot ze één vinden die zegt wat hun ego wil horen in plaats van wat hun levensstroom moet horen om hun ego te transcenderen. Zij redeneren dat zij het op de een of andere manier beter weten dan de geascendeerde meesters over wat wij wel of niet mogen zeggen. Een extreem voorbeeld van die denkwijze zie je in de volgende passage terug:

21 Vanaf die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden door toedoen van de oudsten, de hogepriesters en de Schriftgeleerden, en dat hij gedood zou worden, maar op de derde dag uit de dood zou worden opgewekt.
22 Petrus nam hem terzijde en begon hem fel terecht te wijzen: ‘God verhoede het, Heer! Dat zal u zeker niet gebeuren!’
23 Maar Jezus keerde hem de rug toe met de woorden: ‘Ga terug, achter mij, Satan! Je zou me nog van de goede weg afbrengen. Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de mensen willen.’ (Matteüs 16).

Hoewel Petrus de Christus erkende, was hij niet bereid zijn dualistische ideeën op te geven over hoe een Christuswezen moest leven of sterven. Dus kon ik hem alleen maar bij de bron brengen; ik kon hem niet mijn Levende Water laten drinken.

Het feit blijft dat als jij niet wilt worden lastiggevallen door een spirituele leraar, jij niet echt op het spirituele pad bent. Jij volgt de weg waarvan de mens denkt dat het de juiste is, maar die eindigt bij de dood. (Spreuken 14:12). Daarom noemde ik de Schriftgeleerden en farizeeërs hypocriet; zij dachten dat zij de vroomste en religieuze mensen waren, maar hun geest was gesloten voor de Levende Waarheid.

Zelfs op dieper niveau is het een feit dat de meeste mensen die het spirituele pad vinden, nog steeds voor een deel het dualiteitsbewustzijn hebben. Dus komen zijn onherroepelijk in een bewustzijnsstaat die dualistische tegenstellingen aantrekt. Daarmee bedoel ik dat veel mensen openstaan voor progressieve openbaringen, een van twee uitersten aannemen: slechts één lering accepteren als deugdelijk of alle leringen accepteren die even deugdelijk zijn. Beide keren vormen zij het doelwit voor de verkeerde leraren die hen zo proberen te manipuleren dat zij hun geest afsluiten voor nieuwe ideeën of hun geest openstellen voor elk nieuw idee, inclusief valse. De mensen krijgen dan de neiging om te star, te versnipperd of te verward te worden.

Zelfs als je een lering vindt die echt van de geascendeerde meesters komt, gebruikt jouw ego jouw dualistische overtuigingen om jouw standpunt over die lering te verdraaien. Als jij je de lering meer eigen maakt, wordt jouw ego ook opgevoed met de concepten en het taalgebruik van de lering. Dus kunnen jouw ego en de verkeerde leraren een ware lering gebruiken om jouw groei af te remmen door ervoor te zorgen dat jij je geest er voor sluit. De enige manier om dat te vermijden is door je constant door je Christuszelf en de geascendeerde meesters te laten lastigvallen, wat inhoudt dat je bereid bent om een nieuw idee te gebruiken om je uit je comfortabele overtuigingen te laten halen. Als jij niet wilt worden lastiggevallen, verander je zelfs een ware lering in een mentale gevangenis.

Wanneer je hoger op het pad komt, kun je het niveau van dualiteit totaal transcenderen en dan vormen de verkeerde leraren en valse leringen geen bedreiging meer voor jou. De prins van deze wereld vindt niets bij jou als hij komt. Hoe kan iemand de dualiteit ontstijgen? Dit staat in mijn uitspraak:

God is Geest en wie heb aanbidt, moet hem in geest en waarheid aanbidden (Johannes 4:24).

In het spirituele rijk bestaan geen tegenspraken. Wanneer iemand dus boven de dualiteit gaat staan, reikt hij naar de Geest van Waarheid (dit is het Christuszelf van de persoon zelf), worden alle schijnbare tegenspraken opgelost. Maar in sommige gevallen kunnen de tegenspraken tussen twee leringen in de buitenwereld niet worden opgelost op een manier die in woorden tot uitdrukking kunnen worden gebracht. De oplossing kan op een non-verbale, non- lineaire manier worden ervaren, die niet in woorden kan worden vertaald.

Uiteindelijk kun je de waarde van een spirituele lering slechts vaststellen door de vibratie van de boodschap te voelen – niet door de woorden te lezen. Je kunt leren om de vibraties te voelen door een bewuste relatie met jouw Christuszelf op te bouwen. Wanneer jij in contact bent met jouw Christuszelf – met de Geest van Waarheid – kun je de vibratie van een lering in de buitenwereld met de vibratie van jouw Christuszelf vergelijken en dat is de beste manier om de waarheid te achterhalen. In sommige gevallen kun je zelfs ervaren of een lering klopt, ook al kloppen de woorden die worden gebruikt niet.

Wanneer jij in contact staat met jouw Christuszelf loop je niet in de val dat je nieuwe ideeën vergelijkt met een vaste doctrine en je beoordeelt de mensen die zulke ideeën naar buiten brengen niet. Je benadert nieuwe ideeën met een gevoel van liefde in plaats van angst, veroordeling of het gevoel dat je wordt bedreigd – wat tot boosheid leidt. Dus wanneer iemand schijnbaar een tegenspraak doet, is het altijd goed om de vibratie van die persoon te voelen en te zien of die op liefde wordt gebaseerd of andere emoties. Als het niet liefde is, is er vaak maar weinig hoop dat je hem kunt helpen een oplossing te bereiken, en kun je het beste maar meer discussies uit de weg gaan. Ik zei vaak: “Laat degenen die oren hebben, horen” omdat sommige mensen gewoon niet de oren hebben om een hogere uitdrukking van de waarheid te horen.

Laat ik tot slot nog zeggen dat het niet ongebruikelijk is dat de geascendeerde meesters opzettelijk bepaalde uitspraken doen die elkaar lijken tegen te spreken tegen mensen die in het dualiteitsbewustzijn zitten. Dit is het principe dat Zen koans gebruiken om de analytische geest in de war te maken en ik heb dat 2000 jaar geleden ook vaak gebruikt. Ik gebruik het af en toe op deze website, hoewel ik in het algemeen liever een rechtstreekse uitleg geef.

Het komt erop neer dat alle tegenspraken in het dualiteitsbewustzijn ontstaan. Tegenspraken zijn net schoonheid: zij bestaat slechts in het oog van degene die het aanschouwt. Zij kunnen slechts worden opgelost door de dualiteit te transcenderen door een te zijn met de Geest van Waarheid. Evenzo kun je spirituele veiligheid slechts vinden door de dualiteit te transcenderen. Spiritueel het minst veilig zijn degenen die in hun hoogmoed denken dat zij alles weten en niet bereid zijn zich te laten lastigvallen door een spirituele leraar. Wee, u wetgeleerden…