Een boodschapper voor het Levende Woord zijn

ONDERWERPEN: Het Levende Woord moet door een persoon worden gebracht – een echte boodschapper moet Christusonderscheid bezitten – elke boodschap wordt voor een specifiek bewustzijnsniveau gegeven – de boodschapper is een voorbeeld dat anderen kunnen volgen – een boodschapper hoeft niet volmaakt te zijn – de bereidheid tonen om het menselijke bewustzijn te ontstijgen – boodschappers staan niet boven de wet – als de boodschapper ergens aan gehecht is, kan dat de boodschap vervormen – de boodschapper bezit de boodschap niet – laat je geest door niemand overnemen – geascendeerde meesters gebruiken geen kanalen die in trance gaan – Christusonderscheid – bang om fouten te maken – alleen een open geest kan groeien – jezelf verlammen door de angst voor verkeerde leringen – volg de hoogste waarheid die jij kunt begrijpen en blijf open – nauwkeurige boodschappen krijgen – wat het betekent dat je boodschapper bent – onbewuste boodschappers – bewuste boodschappers – mensen die tot boodschapper zijn verklaard – miljoenen mensen zijn op een of andere manier boodschapper – geen enkele boodschapper heeft exclusiviteit – een spirituele mantel hebben is niet gemakkelijk – een boodschapper verafgoden – anderen vertellen wat zij moeten doen – de grootste beproeving voor een boodschapper

Kim: Het Levende Woord moet naar de wereld komen door iemand die als tussenpersoon optreedt. Is dat juist?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Ja, omdat een van de belangrijkste redenen om het Levende Woord te brengen, is dat de mensen worden geïnspireerd om naar een hogere bewustzijnsstaat te reiken. De beste manier om dat doel tot stand te brengen is het Levende Woord door iemand naar voren te laten brengen die een bepaalde mate van dat Christusbewustzijn heeft bereikt.

Een ander doel is de mensen te laten zien dat zij het vleesgeworden woord zijn, zoals ik 2000 jaar geleden zei. Eigenlijk kun je van alles in de wereld van vorm zeggen dat het het vleesgeworden woord is, in die zin dat God geluid gebruikt om de materiële wereld te scheppen.

Je kunt zo iemand een boodschapper noemen, een tussenpersoon, een ziener, een wijze, een profeet of zelfs een medium of kanaal. De naam is niet belangrijk; het belangrijkste is dat de persoon het vermogen heeft zich af te stemmen op zijn of haar Christuszelf en daardoor een bepaalde mate van Christusonderscheid heeft.

Kim: Dus zou jij een ware boodschapper willen omschrijven als iemand met een zekere mate van Christusonderscheid?

Jezus: Zoals ik zei, we komen nu in een tijdperk waarin het voor de mensen steeds gemakkelijker wordt om aan de knop van het bewustzijn te draaien en op iets buiten het materiële universum af te stemmen. Zelfs een korte zoekactie op het internet toont jou een enorme hoeveelheid materiaal, waarvan men beweert dat het van bronnen buiten de materiële wereld afkomstig is.

Er is zoveel materiaal dat het iedereen overweldigt die alles probeert te bestuderen. Veel ideeën die dit materiaal bevatten, spreken elkaar tegen. Wanneer je zonder onderscheid te maken al dit materiaal bestudeert, kun je uiteindelijk zo verward of gedesillusioneerd raken dat je al het materiaal afwijst of uiteindelijk niet meer weet wat je moet geloven. Zoals ik al vele malen heb gezegd, wensen wij, de geascendeerde meesters, niet dat levensstromen in zo’n dilemma of impasse terechtkomen. We willen graag dat levensstromen een levensvatbaar pad nemen dat hen op een geleidelijke en betrouwbare manier naar een hogere bewustzijnsstaat leidt. Dus je moet gewoon een manier vinden om een paar dingen te selecteren en ander materiaal uit te sluiten.

Als je een serieuze student bent, zou je er goed aan doen als maatstaf te nemen dat alleen het materiaal dat van de geascendeerde meesters komt, jouw tijd en aandacht waard is. Er is een grote verscheidenheid aan zulk materiaal beschikbaar, maar de kern is dat het naar buiten wordt gebracht door iemand die in staat is zijn of haar bewustzijn tot het niveau van het Christusbewustzijn te verheffen. Je moet gewoon in ogenschouw nemen dat iets van dat materiaal deugdelijk is en het andere klopt niet, wat ze ook beweren van het materiaal of de mensen door wie dat materiaal naar buiten wordt gebracht.

Ik voorzie dat veel mensen zullen vragen hoe ze het juiste materiaal kunnen selecteren. Mijn advies is om een waarachtige poging te doen om je innerlijke afstemming aan te scherpen, zoals ik uitleg in de Cursus in Christusschap. Volg dan je intuïtieve inzichten. Als je materiaal tegenkomt dat interessant lijkt, bestudeer het dan en pas de techniek voor innerlijke afstemming toe. Als je de aandrang voelt om het meer te bestuderen, doe dat dan. Als je innerlijk merkt dat je tegenzin voelt of twijfel over het materiaal hebt, laat het dan eerst een poosje liggen en zoek iets wat je wel aanspreekt.

Ik weet dat sommige mensen willen dat ik handel als een beslissingsbevoegde die hen vertelt welk materiaal wel goed is en welk niet, maar dat zou mensen ervan afhouden persoonlijk onderscheidingsvermogen te ontwikkelen, wat de spirituele vooruitgang van de mensen zou belemmeren. Dat is uiteraard niet mijn intentie.

Kim: Wat houdt het in om een boodschapper te zijn?

Jezus: Een boodschapper is gewoon iemand die een boodschap uit een bron ontvangt en hem naar de ontvanger overbrengt. Zoals ik de term in deze context gebruik, bedoel ik iemand die zijn of haar bewustzijn heeft verhoogd tot het niveau van het Christusbewustzijn, een boodschap van de geascendeerde meesters ontvangt en die boodschap overbrengt aan mensen die nog niet in staat zijn hun bewustzijn tot dat niveau te verhogen.

Kim: Is het geen probleem dat de boodschap wordt beïnvloed door het bewustzijn van de boodschapper?

Jezus: Niet wanneer je de ware intentie van de boodschap begrijpt. De voornaamste bedoeling is om aan de mensen in een lagere bewustzijnsstaat te tonen dat er een spirituele werkelijkheid naast de materiële wereld is, dat een menselijk wezen met die werkelijkheid contact kan maken en dat het de moeite waard is om dat te doen. Wanneer wij, de geascendeerde meesters, een boodschap geven, proberen we niet een onfeilbare doctrine naar voren te brengen. Het is van essentieel belang dat alle spirituele zoekers dit feit volledig erkennen.

Wanneer wij een boodschap door een bepaalde boodschapper geven, hebben wij altijd een doelgroep voor die boodschap. Het publiek dat tot onze doelgroep behoort, is niet zozeer een groep mensen, maar mensen die zich op een bepaald bewustzijnsniveau bevinden. Wij willen die mensen helpen een hoger bewustzijnsniveau te krijgen. Wij hopen dat zij uiteindelijk het spirituele pad ontdekken en zich op dat pad verankeren.

Wanneer wij een boodschapper uitkiezen, proberen wij iemand te kiezen die het bewustzijn van de doelgroep heeft ervaren en dat is ontstegen. Dit doen wij opdat de doelgroep zich in de boodschapper kan herkennen en de boodschapper kan meevoelen met de toehoorders en hen begrijpen.

Wij hopen er altijd op dat de boodschapper als het voorbeeld kan dienen dat andere mensen kunnen opvolgen. De boodschapper zou het pad naar persoonlijk Christusschap moeten tonen. Persoonlijk Christusschap betekent dat jij de individualiteit die jij van God hebt gekregen in de materiële wereld tot uitdrukking brengt. Het is heel acceptabel dat een boodschapper de individualiteit die hij of zij van God heeft gekregen door dat boodschapper zijn tot uitdrukking brengt. Wat zou het voor voorbeeld zijn als wij een boodschapper zonder individualiteit of persoonlijkheid nemen? Leden van de geascendeerde meesters zijn geen robot en wij willen duidelijk maken dat jij niet in een robot hoeft te veranderen om vooruitgang op het spirituele pad te boeken. Dus willen wij dat onze boodschappers hun individualiteit tot uitdrukking brengen, maar we willen echter dat zij de individualiteit die zij van God hebben gekregen tot uitdrukking brengen en niet het pseudo zelf, of ego.

Alle echte spirituele leraren drukken met de boodschap de individualiteit die zij van God hebben gekregen uit. Als medeschepper met God hebben zij dat recht. In tegenstelling tot een populaire opvatting, was ik hier geen uitzondering op. Mijn verkondiging beschreef een universeel spiritueel pad, maar het pad werd beschreven en gedemonstreerd door mijn individualiteit. Wanneer ik over het koninkrijk der hemelen sprak, beschreef ik het koninkrijk der hemelen zoals dat de geest van Jezus Christus dat zag. Hoe had ik dat anders moeten doen?

Je moet begrijpen dat wij wanneer wij een boodschapper gebruiken, altijd een ingecalculeerd risico nemen. Wij eisen niet dat een boodschapper het volledige Christusbewustzijn heeft. Als dat wel zo was, wordt het moeilijk om boodschappers te vinden. Wij beseffen dat de boodschapper wel iets van zijn of haar pseudo-identiteit door het boodschapper zijn tot uitdrukking zou kunnen brengen. In een aantal gevallen kan dit inderdaad de hele missie voortijdig afbreken of verdraaien. Maar zolang dit niet tot het uiterste wordt doorgevoerd, kan het zelfs een doel dienen.

Kim: Je bedoelt dat het acceptabel is dat een boodschapper niet volmaakt is en aan zijn of haar persoonlijke beperkingen werkt?

Jezus: Het is niet per definitie schadelijk dat de mensen een boodschapper zien die bepaalde menselijke kenmerken tot uitdrukking brengt. Dit helpt de mensen misschien om zich met de boodschapper vereenzelvigen en hen laat beseffen dat God niet van zijn dienaren eist dat ze volmaakt zijn. Dat mensen bereid zijn hun lagere bewustzijnsstaat te overwinnen, is wel een vereiste. Dus als de boodschapper de bereidheid toont om het menselijke bewustzijn te overwinnen, kan dit dienen om het pad te illustreren. Het is belangrijk dat mensen zich met de boodschapper kunnen vereenzelvigen, omdat een deel van de spirituele boodschap is dat je, zelfs al heb je menselijke tekortkomingen, toch bij het spirituele rijk kunt komen en met het spirituele rijk in contact te staan.

Vanwege de relativiteit van het menselijke denken beschouwen de mensen zichzelf als van God gescheiden. Wanneer je dit combineert met de onwil om te veranderen of om de verantwoording voor je situatie te dragen, krijg je een heel gevaarlijke cocktail. Dit zorgt ervoor dat de mensen elke spirituele leraar ver boven zich verheven zien en daardoor maken ze van de leraar een afgod in plaats van een voorbeeld. De mensen hebben om verschillende redenen, zoals schuldgevoel of het gevoel tekort te schieten, het gevoel dat zij het onmogelijk waard kunnen zijn om met het spirituele rijk in contact te staan. Alleen iemand die volmaakt is, kan dat.

Wanneer een boodschapper menselijke zwakheden vertoont, kan dat de verafgoding van de boodschapper helpen te voorkomen. Helaas zullen sommige mensen het idee niet loslaten dat alleen iemand die volmaakt is met het spirituele rijk in contact kan staan, dus gebruiken zij de tekortkomingen van de boodschapper als voorwendsel om de boodschap af te wijzen. Heb ik al gezegd dat zelfs de beste spirituele leraren niet iedereen kunnen bereiken?

Laat ik duidelijk maken dat ik helemaal niet zeg dat misbruik van de positie van de boodschapper op een of andere manier als excuus kan worden gebruikt of goedgekeurd. De boodschapper maakt karma als hij zijn positie misbruikt, net als ieder ander mens. Door heel de geschiedenis heen hebben talrijke mensen geprobeerd de illusie te scheppen dat zij, om wat voor reden ook, boven de wet staan. Voor de wet zijn echter alle mensen gelijk en daarom staat er niemand boven de wet. Wat ik wil zeggen, is dat de mensen niet moeten verwachten dat een boodschapper of een spirituele leider volmaakt is. Zij moeten inzien dat de geascendeerde meesters met mensen die niet perfect zijn, kunnen en zullen communiceren.

De menselijke tekortkomingen van de boodschapper hebben ook de functie om de mensen eruit te halen die een van de fundamentele principes van het spirituele pad niet begrijpen, namelijk dat je om de spirituele waarheid te kennen, bereid moet zijn verder dan de verschijnselen in de buitenwereld te kijken die je in het materiële universum ziet. Als mensen zich richten op de uiterlijke tekortkomingen van de boodschapper en die misschien gebruiken als excuus om de boodschap af te wijzen, hebben zij getoond dat zij nog niet klaar zijn voor de boodschap.

Ik wil hiermee niet zeggen dat wij willen dat boodschappers menselijke fouten hebben of dat die fouten op een of andere manier acceptabel zijn. Wij willen uiteraard wel dat zowel boodschappers als studenten ernaar streven het lagere bewustzijn te boven te komen. Maar je moet ergens beginnen en de enige optie die jij hebt, is met je huidige bewustzijnsniveau te beginnen en van daaruit verder te gaan. Hoe kan een volmaakte boodschapper het pad naar volmaaktheid tonen?

Kim: Bestaat er geen risico dat de boodschapper de boodschap of de hele missie kan vervormen of verdraaien?

Jezus: Jazeker, en dit is in bepaalde gevallen inderdaad gebeurd. Zo’n vervorming komt altijd tot stand, omdat de boodschapper aan een of ander aspect van het lagere bewustzijn gehecht is. Bijvoorbeeld, een boodschapper is misschien gehecht aan een organisatie of doctrine in de buitenwereld en wil elk aspect van de boodschap binnen bepaalde begrenzingen plaatsen. Dit zal niet alleen het materiaal beperken dat we door die boodschapper willen uitbrengen; het zou er zelfs de oorzaak van kunnen zijn dat de boodschapper het materiaal opzettelijk verdraaid bij een poging om het in overeenstemming te brengen met een doctrine in de buitenwereld. Een boodschapper zou er ook bepaalde persoonlijke wensen of typerende kenmerken aan toe kunnen voegen die zo beperkend zijn dat ze de missie kunnen inperken of vervormen.

Iemand kan misschien gehecht raken aan het boodschapper zijn en volgelingen hebben. Sommige mensen begonnen als zuivere boodschappers, maar zij raakten gehecht aan het bewonderd worden door een groep volgelingen. Toen de missie werd beëindigd, was de boodschapper niet bereid die los te laten en wilde hij het boodschapper zijn voortzetten. Zo iemand zou boodschappen kunnen verzinnen of zijn of haar geest openstellen voor lagere entiteiten die niet tot de geascendeerde meesters behoren.

Een van de grootste uitdagingen voor elke boodschapper is altijd duidelijk te blijven erkennen dat de boodschappen van een hogere bron komen. Daarom heeft de boodschapper geen eigendomsrecht op de boodschap. De boodschapper ontvangt een boodschap vrij en moet bereid zijn de boodschap te brengen, wat betekent zonder voorwaarden.

Ik heb gezegd dat er in principe twee soorten mensen zijn, namelijk scheppers en organisators. Wanneer een schepper als boodschapper dient, zal hij of zij meestal wel bereid zijn de boodschap te brengen zonder te proberen invloed op de ontvangers uit te oefenen. Als een schepper echter uit balans raakt, zou hij kunnen besluiten dat hij de geascendeerde meesters niet meer nodig heeft als bron van zijn boodschappen. Of hij zou kunnen besluiten dat hij het recht heeft om de boodschap te wijzigen volgens zijn eigen zogenaamde creatieve manier van uitdrukken. Om die reden geven wij vaak de voorkeur aan organisators als boodschappers, omdat zij zich meer bezighouden met het uitbrengen van de zuivere boodschap.

Als een organisator uit balans raakt, zal hij of zij macht willen uitoefenen over de mensen die de boodschap ontvangen. Zo iemand kan gehecht raken aan het hebben van macht over andere mensen en zich als bemiddellaar tussen de mensen en de geascendeerde meesters opwerpen. Dit verijdelt natuurlijk de hele bedoeling om als open deur te dienen tussen de mensen en de geascendeerde meesters. Een onevenwichtige organisator verdraait de boodschap niet, noch maakt hij er zijn eigen boodschap van: hij probeert te sturen hoe de volgelingen met de boodschap omgaan of hoe zij de boodschap interpreteren.

Heb ik al gezegd dat evenwicht altijd de sleutel tot succes is bij elke spirituele onderneming?

Kim: Een aantal mensen dat aan channeling doet, zegt dat hun ziel het lichaam verlaat en dat de entiteit die zij channelen hun lichaam overneemt. Het kanaal is zich niet bewust van wat er gezegd wordt. Zulke channelers beweren vaak dat dit proces garandeert dat het bewustzijn van de channeler de boodschap niet beïnvloedt en de boodschap daardoor zuiverder is. Wat is jouw reactie?

Jezus: Een gecompliceerde vraag. Laat ik beginnen met tegen jou, Kim, te zeggen dat ik, zelfs als jij bereid zou zijn om mij jouw lichaam en geest te laten overnemen, dat niet zou doen. Ik gebruik jou als boodschapper, omdat jij altijd een onwrikbare gedrevenheid hebt getoond dat niets en niemand jouw geest mag overnemen.

Je moet begrijpen dat wij, de geascendeerde meesters, onwrikbaar respect voor de vrije wil van mensen hebben. Wij zullen geen inbreuk op iemands vrije wil maken. Wij zullen niet iemands lichaam overnemen of hun geest binnengaan. Hoe kun jij ooit jouw vrije wil die je van God hebt gekregen, gebruiken als jouw levensstroom je lichaam verlaat en een entiteit van buitenaf je lichaam overneemt en erdoor spreekt? Hoe kun jij jouw onderscheidingsvermogen gebruiken bij wat er gezegd wordt en of het van de geascendeerde meesters komt, of van een lagere bron?

Ik heb gesproken over de vier kwadranten van het materiële rijk en ik heb gezegd dat er veel wezens in de emotionele en mentale kwadranten zijn die bereid zijn door bijna iedereen heen te spreken. Die wezens nemen graag iemands geest of lichaam over. Toen ik op aarde was, noemden wij dat bezetenheid. Wij, de geascendeerde meesters, nemen niet iemands lichaam of geest over. Maar er zijn gevallen waarin iemand een bewustzijnsstaat krijgt, die van buitenaf bezien op trance zou kunnen lijken. Hij is in een staat van spirituele extase en is zich daarom niet bewust van wat er wordt gezegd. Van buitenaf lijkt er geen merkbaar verschil te zijn. Het innerlijke verschil is dat wij, de geascendeerde meesters, niet iemands lichaam en geest binnengaan en die overnemen. De persoon is in een hogere bewustzijnsstaat waarin het normale waakbewustzijn tijdelijk opzij wordt gezet. Dit stelt ons in staat door die persoon te spreken of iemand een visioen te geven.

Voor sommige mensen is het noodzakelijk om hun normale waakbewustzijn opzij te zetten voor zij als boodschapper of visionair kunnen dienen. Dit was vooral in het verleden het geval, toen de energie van het materiële octaaf dichter was dan tegenwoordig. Het was moeilijker om contact met het spirituele rijk te maken en daarom was het vaak noodzakelijk dat het normale bewustzijn opzij werd gezet.

Tegenwoordig zien we graag mensen die contact kunnen leggen met hun Christuszelf zonder daarvoor in trance of in een veranderde bewustzijnsstaat te moeten raken. Wanneer je het pad naar persoonlijk Christusschap bewandelt, leer je geleidelijk aan door het lagere zelf heen te zien en om het lagere zelf heen te gaan en met jouw Christuszelf te versmelten. Je zou kunnen zeggen dat jij naar een nieuw bewustzijnsniveau gaat, waarin contact met je Christuszelf en het spirituele rijk onderdeel wordt van je normale dagelijkse bewustzijn. Wanneer je een bepaald niveau van Christusschap bereikt, hoef je niet in trance of in een veranderde bewustzijnsstaat te zijn om het lagere zelf opzij te zetten en accurate boodschappen van jouw Christuszelf te ontvangen. Je concentreert gewoon je aandacht en je stemt je af op je Christuszelf. Dit stelt je in staat om boodschappen van je Christuszelf te ontvangen of een lid van de geascendeerde meesters die door de bemiddelaar, je Christuszelf, spreekt.

Wat ik nu eigenlijk zeg, is dat ik niet wil dat mensen op een zwart-witmanier oordelen en alles verwerpen wat door iemand komt die in trance of in een veranderde bewustzijnsstaat is. Ik wil echter wel dat de mensen beseffen dat als iemand een entiteit van buitenaf toestaat zijn lichaam of geest over te nemen, die entiteit geen lid is van de geascendeerde meesters. Ik wil ook dat mensen beseffen dat wij een tijdperk ingaan waarin een boodschapper in staat zou moeten zijn om deugdelijke boodschappen te ontvangen zonder daarvoor in trance of zelfs een veranderde bewustzijnsstaat in te moeten gaan.

Kim: Hoe vermijd je dat je een verkeerde leraar of lering volgt?

Jezus: Door ijverig je best te doen om jouw innerlijke afstemming te vergroten en die te gebruiken om naar de hoogste waarheid te luisteren die je momenteel kunt begrijpen.

Laat ik opnieuw over scheppers en organisators spreken. Een onevenwichtige schepper heeft de neiging om voor alles open te staan wat hem/haar op dat moment interessant toe lijkt. Een onevenwichtige organisator zal zich vast blijven klampen aan één bepaalde lering en daar een onfeilbare doctrine van maken. Deze twee benaderingen lijken misschien lijnrecht tegenover elkaar te staan, maar zij komen uit dezelfde bewustzijnsstaat voort, namelijk de weigering om het Christusonderscheid te gebruiken en aan te scherpen. Of je nu alles accepteert of alles afwijst, je weigert je onderscheidingsvermogen te gebruiken.

Je kunt geen mechanische benadering van het spirituele pad hebben. Je kunt geen regel in de buitenwereld stellen die jou een veilige manier biedt om te bepalen wat goed en fout is. Onderscheidingsvermogen kan enkel van binnenuit komen, van jouw Christuszelf.

De droom van het mechanische pad is dat je een lering, een organisatie of een goeroe kunt vinden die je alleen maar de waarheid vertelt. Dus je kunt gewoon die uiterlijke lering zonder nadenken opvolgen, of liever zonder de inspanning te leveren om onderscheid te maken. Zelfs de beste spirituele leringen kunnen echter onjuiste of onvolledige ideeën bevatten. Om succesvol op het pad te zijn, moet je leren hoe je één enkel idee evalueert en het onderscheid maakt of dit idee wel klopt, waar het ook vandaan gekomen is.

Ik zie voortdurend mensen die zich niet willen inspannen om dat onderscheid op te bouwen of die zo bang zijn een fout te maken dat ze liever geen keuzes maken. Zij willen dat een of andere goeroe hen vertelt wat waar is. Dit is gewoon niet de manier waarop je het spirituele pad bewandelt. Je moet met de moeilijke beslissingen worstelen en je moet bereid zijn om ermee te experimenteren, zelfs al maak je dan een fout. Een verkeerde goeroe wil maar al te graag de mensen vertellen wat zij moeten geloven in een poging de volgelingen van de goeroe afhankelijk te maken. Een echte goeroe zal de studenten ertoe dwingen hun onderscheidingsvermogen te gebruiken, omdat het doel van een echte goeroe is de student onafhankelijk te maken en spiritueel in hun eigen onderhoud te voorzien.

Zoals ik al eens heb gezegd, alles wat er met je gebeurt, kan in een springplank voor jouw spirituele groei worden veranderd. Ik zie mensen die zo bang voor verkeerde leraren zijn dat zij hun geest niet voor iets nieuws durven open te stellen. Eén ding is zeker, namelijk dat zulke mensen pas groeien als zij hun geest openstellen. Wat is erger? Je geest sluiten en stilstaan of je geest openen en een risico nemen? In werkelijkheid is het risico niet zo groot, zolang je maar naar de hogere waarheid blijft zoeken. Het is geen ramp als je een tijdje een verkeerde lering volgt. Zolang je blijft werken aan het verscherpen van jouw afstemming en open blijft voor een hoger inzicht, zul je op den duur die verkeerde lering doorzien. Zodoende zul je een waardevolle les op je pad hebben geleerd. Je hebt je tijd dan beter besteed dan als je stil was blijven staan.

Veel mensen in orthodoxe of traditionele religies en zelfs sommige volgelingen van new age leringen, verlammen zichzelf door de angst voor verkeerde leringen. Je ziet dit ook onder wetenschappelijk georiënteerde mensen die hun innerlijke spiritualiteit niet durven erkennen. Mijn advies is om altijd je hoogste intuïtie te volgen. Wanneer je de innerlijke drang voelt om een bepaalde lering te bestuderen, bestudeer dan die lering zonder erover in te zitten of het een verkeerde lering is of dat die van een verkeerde leraar komt. Als je die innerlijke drang voelt, komt dat omdat jouw levensstroom een bepaalde les moet leren door een specifieke lering te bestuderen. Jouw levensstroom moet misschien een verkeerde lering leren onderscheiden en dit moet door een rechtstreekse ervaring gebeuren.

Vanzelfsprekend moet je proberen te vermijden dat je verkeerde leringen volgt. Het echte risico dat een verkeerde lering vormt, is niet zozeer dat je hem tijdelijk bestudeert, omdat zelfs verkeerde leringen elementen van waarheid bevatten. Het werkelijke risico is dat jij je geest misschien afsluit en van een verkeerde lering een onfeilbare doctrine maakt. Nogmaals, de essentiële sleutel tot spirituele vooruitgang is open te blijven voor een hoger inzicht.

Ik zie christenen die zo ongerust zijn over de diverse leringen die je bij de new age beweging vindt, dat zij zich vast blijven klampen aan orthodoxe doctrines. Helaas zijn sommige van die orthodoxe doctrines vervormingen van mijn ware leringen en daarom verdienen ze het om verkeerde leringen genoemd te worden. Maar vanwege de behoefte aan veiligheid weigeren zulke mensen sommige orthodoxe doctrines als vals te erkennen.

Volg de hoogste waarheid die je op dit moment kunt begrijpen en blijf openstaan voor een hogere waarheid. Als jij je pad op dit simpele advies baseert, zul je van elke situatie groeien.

Nogmaals, evenwicht is de sleutel. Sommige mensen vervallen tot het ene uiterste en weigeren het bestaan van duistere krachten te erkennen. Zij bestuderen elke lering die hun fantasie prikkelt niet kritisch, zonder erover na te denken of er verkeerde ideeën in kunnen staan. Zulke mensen worden onvermijdelijk door een paar verkeerde ideeën beïnvloed. Andere mensen vervallen tot het andere uiterste en worden zo bang voor duistere krachten dat zij zich vastklampen aan één doctrine en weigeren om over iets anders na te denken. Zulke mensen sluiten onvermijdelijk hun geest af voor een paar ware ideeën en lopen daardoor kansen op groei mis.

De kneep zit hem hierin dat je beseft dat de duistere krachten zullen winnen als je in één van de beide uitersten schiet. De sleutel tot ware spirituele vooruitgang is de middenweg van het Christusbewustzijn vinden, waardoor je onderscheid kunt maken tussen de waarheid en vergissingen. Je kunt vergissingen vermijden onder welk mom die zich op dat moment ook voordoen.

Kim: Jij wilt dat mensen met jou en met andere leden van de geascendeerde meesters communiceren. Veel christenen en mensen van de new age beweren dat ze dat contact hebben, toch krijgen zij boodschappen die elkaar tegenspreken. Hoe kun je accurate boodschappen krijgen?

Jezus: Begin met mijn leringen over spirituele visies en hoe deugdelijke visies kunnen verschillen, te bestuderen. Doe dan een oprechte poging om een onwrikbaar respect te krijgen voor het recht van mensen om hun eigen visie tot uitdrukking te brengen. Houd je niet bezig met conflicten of gevechten met mensen die een andere spirituele visie hebben. Zeg gewoon jouw eigen waarheid zonder de waarheid van anderen openlijk af te keuren. Wanneer je contact hebt met het spirituele rijk, probeer dan geen absolute of onfeilbare lering naar voren te brengen. Probeer het Levende Woord naar voren te brengen, zoals ik eerder beschreef.

Bestudeer mijn leringen over het lagere bewustzijn en ontwikkel inzicht in hoe de relativiteit van de lagere geest jouw kijk op de werkelijkheid kan beïnvloeden. Verplicht jezelf dan om de relativiteit van de lagere geest te leren doorzien, zodat die niet langer je communicatie met het spirituele rijk kleurt.

Besef dat de sleutel tot accurate communicatie, onthechting is van alles op deze wereld, speciaal bepaalde doctrines of opvattingen in de buitenwereld. Gehechtheden kleuren jouw visie en dit kan op onderbewuste niveaus plaatsvinden. Leer de onderbewuste manipulaties van het lagere zelf en krachten van buitenaf te doorzien.

Onderzoek jouw motieven waarom je spirituele communicatie wilt. In het ideale geval moeten zij gebaseerd zijn op liefde, het verlangen andere mensen te helpen, het verlangen om Gods bedoelingen uit te voeren en het verlangen om de hoogst mogelijke inzichten van de spirituele waarheid te krijgen en tot uitdrukking te brengen. Mocht je egocentrische motieven hebben, zoals de wens een lering in de buitenwereld te bevestigen, het verlangen naar persoonlijke aandacht, de wens om door mensen als wijs beschouwd te worden of het verlangen naar persoonlijk voordeel, dan krijg je waarschijnlijk geen accurate boodschappen uit het spirituele rijk. Je kunt misschien boodschappen in overvloed uit een lager rijk ontvangen, maar die komen niet van de geascendeerde meesters.

Onthoud mijn uitspraak om niet je beloning op aarde te zoeken. Ik zeg niet dat een boodschapper geen geldelijke compensatie mag ontvangen, omdat de arbeider zijn of haar loon waard is. Als je echter door het verlangen naar persoonlijk gewin wordt gedreven, is het niet erg waarschijnlijk dat je de geascendeerde meesters bereikt.

Zorg voor gematigdheid in alle aspecten van je leven, van je bewustzijn tot je levensstijl in de buitenwereld. Vermijd alle soorten drugs, alcohol, tabak of extreem voedsel, zoals overmatig gebruik van suiker of moeilijk te verteren vlees. Heb ik al gezegd dat evenwicht de sleutel tot alles is?

Kim: Jij wilt dat iedereen innerlijk contact krijgt, maar je zegt niet dat iedereen boodschapper moet zijn, hè?

Jezus: Ja, maar je moet begrijpen dat je er vele manieren zijn om boodschapper te zijn.

Ik gebruikte eerder de analogie van mensen die in een donkere kamer gevangenzaten. Een aantal mensen slaagt erin naar het plafond te klimmen en een gat te maken, waardoor er licht op hen kan schijnen. Het is gewoon een feit dat iedereen die een glimp van het Christusbewustzijn opvangt en daardoor het licht ziet, boodschapper wordt voor diegenen die het licht nog niet hebben gezien. Als je eenmaal een glimp van het Christusbewustzijn hebt opgevangen, kun je mensen vertellen dat er meer in het leven is dan het lagere bewustzijn.

Door de geschiedenis heen hebben miljoenen mensen op verschillende manieren als boodschapper gediend. Veel mensen hebben onbewust als boodschapper gediend. Zij ontvingen intuïtieve inzichten of ideeën en gaven die aan anderen door. In veel gevallen hebben ze gezegd dat het hun eigen ideeën waren en dit is volkomen acceptabel. Wij, de geascendeerde meesters, hoeven niet met de eer te strijken.

Veel mensen zijn bewuste boodschappers geweest in die zin dat zij wisten dat hun ideeën en inzichten uit een hoger rijk kwamen. Sommige mensen zijn zich er zelfs bewust van dat hun inzichten van een specifiek spiritueel wezen kwamen, zoals ik. De meeste mensen hebben gewoon hun boodschappen doorgegeven zonder de bron ervan bekend te maken.

We hebben ook een beperkt aantal mensen gehad die openlijk hebben gezegd dat zij als boodschapper dienden voor wezens in hogere rijken. In het komende tijdperk hebben wij veel meer bewuste boodschappers nodig en boodschappers die zeggen dat zij boodschapper zijn. We spreken echter niet over duizenden boodschappers die zeggen dat zij boodschapper zijn. Wij proberen de spirituele waarheid naar voren te brengen zonder de mensen te overweldigen; dus hebben wij slechts een beperkt aantal mensen nodig die zeggen dat zij boodschapper zijn. Wij kunnen echter een ongelimiteerd aantal mensen gebruiken die zich afstemmen op hun Christuszelf en het spirituele pad in hun dagelijkse leven demonstreren.

Dus ik wil dat de mensen beseffen dat je, wanneer je het pad van persoonlijk Christusschap bewandelt, als boodschapper gaat fungeren. Dit moet geen reden voor hoogmoed of verwaandheid worden, maar aan de andere kant wil ik ook niet dat de mensen weigeren deze rol te spelen. Je kunt als boodschapper fungeren zonder dit openlijk aan de wereld te verklaren. Leef gewoon in harmonie met je spirituele inzichten en probeer anderen te inspireren wanneer je maar kunt.

Kim: Ik ben mij ervan bewust dat er verscheidene mensen zijn die naar ik geloof authentieke boodschappers voor de geascendeerde meesters waren. Toch beweerden enkelen van hen dat zij de enige boodschapper waren. Hoe leg jij dit uit?

Jezus: Wanneer je de algemene definitie van boodschapper toepast die ik zojuist heb gegeven, zie je dat wij, de geascendeerde meesters, boodschappen willen geven door iedereen die zelfs maar een glimp van het Christusbewustzijn opvangt. Daarom is er op een bepaald moment een groot aantal boodschappers op de planeet.

Er bestaat echter een hoger niveau van boodschapper, waarin iemand gezalfd wordt tot boodschapper en de mantel van boodschapper ontvangt. Een mantel kan het beste omschreven worden als een mantel van spirituele energie die wij neerlaten en in iemands energieveld verankeren. Er zijn verschillende spirituele mantels, met inbegrip van mantels voor verschillende types boodschapper. Slechts in zeldzame gevallen hebben twee mensen dezelfde mantel. Iemand kan beweren dat hij de enige boodschapper is vanwege het feit dat hij of zij de enige persoon is die op dit moment een specifieke mantel als boodschapper draagt.

Er zijn ook mensen geweest die de persoonlijke behoefte voelden om de enige boodschapper te zijn en zeiden dat zij de enig ware boodschapper waren. Wij hebben het de mensen soms toegestaan om dat te zeggen, omdat het die persoon hielp om dat verlangen te overwinnen. Zelfs al was de bewering strikt genomen niet juist, wij, de geascendeerde meesters, konden die persoon wel als een deugdelijke en waardevolle boodschapper blijven gebruiken.

Je moet begrijpen dat je als boodschapper geen gemakkelijke taak hebt. Wanneer je een hoge mantel draagt, word je vaak door lagere krachten aangevallen die zich verzetten tegen de mantel, zoals je dat in het verslag over mijn leven en missie kunt zien. De meeste mensen kunnen zich moeilijk voorstellen hoe het is om zo’n mantel te hebben. Ik hoop dat de mensen begrijpen dat het vertonen van een paar persoonlijke eigenaardigheden de boodschapper goed kan helpen om het evenwicht voor zijn of haar mantel te bewaren. Wij moedigen dit niet aan, maar staan het toe zolang de persoon zijn of haar rol als boodschapper vervult en de mantel niet in diskrediet brengt.

Ik heb geprobeerd uit te leggen dat het heel goed mogelijk is als boodschapper of spiritueel leraar te dienen zonder dat het lagere bewustzijn volledig overwonnen is. In sommige gevallen geeft het lagere bewustzijn van de persoon hem of haar het verlangen om de enige verlosser te zijn. Dit kan uit hoogmoed voortkomen en het verlangen om de enige te zijn die de planeet kan redden, maar het kan ook voortkomen uit de oprechte wens te weten dat jij echt verschil hebt gemaakt. Dit kan mensen ertoe brengen dat zij zich opwerpen als de belangrijkste spirituele leraar of de enige boodschapper. In veel gevallen wordt zo’n verlangen versterkt door een groep volgelingen die de behoefte voelt om tot de belangrijkste organisatie te behoren en dat alleen hun organisatie de planeet redt.

Als je eenmaal de lagere bewustzijnsstaat bent ontstegen, vervagen al die verlangens en impulsen. Wij, de geascendeerde meesters, voelen het verlangen niet om persoonlijk de erkenning te krijgen dat wij de planeet redden; wij willen gewoon dat deze planeet wordt gered. Of je nu student of boodschapper bent, je zou ernaar moeten streven diezelfde afstandelijkheid en zuiverheid van motieven te ontwikkelen.

Kim: Ik ken mensen die een boodschapper tot afgod verheffen. Hoe moeten de mensen met een boodschapper omgaan?

Jezus: Eén van de belangrijkste kenmerken van het lagere bewustzijn is dat hij afgoden maakt. Mensen hebben de neiging om degenen die boven de massa uitstijgen, te verheffen en te idealiseren. Spirituele zoekers zijn hierin niet anders en het is gebeurd dat een spirituele leider of boodschapper door zijn of haar volgelingen in een afgod is veranderd. In sommige gevallen heeft de leider er weinig aan gedaan om dit te voorkomen en enkele leiders hebben dit zelfs aangemoedigd.

Deze verafgoding is altijd betreurenswaardig, omdat het niet helpt om de vooruitgang van de volgelingen te bevorderen. Verafgoding schept het gevaar dat de boodschapper of leider in die verafgoding kan gaan geloven en zo zijn of haar missie in gevaar brengt. Ook hier is de oplossing weer dat iedereen ernaar streeft persoonlijk Christusschap aan te nemen. De beste manier om verafgoding door anderen te voorkomen, is door te beseffen dat ook jij van oneindige waarde bent in de ogen van God. Dat inzicht zal door het contact met je Christuszelf vanzelf komen.

Boodschapper zijn is een belangrijke functie, maar het maakt je niet beter of belangrijker dan degenen die naar de boodschap luisteren. Wat zou de boodschapper waard zijn, als niemand naar de boodschap luistert? Daarom wil ik niet dat iemand een boodschapper verafgoodt.

Een boodschapper moet altijd gezien worden als een voorbeeld van hoe je het pad naar persoonlijk Christusschap moet volgen. Laat de boodschapper niet belangrijker worden dan de boodschap. Laat de boodschapper in de buitenwereld jou er niet van weerhouden contact te leggen met de innerlijke boodschapper, namelijk jouw Christuszelf.

Wat is het allergrootste succes van een ware spirituele leider? Wanneer de volgelingen de lering belichamen en hetzelfde bewustzijnsniveau als de leraar krijgen. Wanneer de leraar de materiële wereld verlaat, zou er iemand moeten zijn die de fakkel overneemt en de missie voortzet. Als de leraar geen opvolger heeft getraind, heeft hij of zij de missie niet helemaal volbracht. Als geen enkele student het heeft gewaagd om hetzelfde bewustzijnsniveau als de leraar te krijgen, dan hebben de studenten hun missie niet volbracht.

Kim: Ik zie mensen, vooral paranormale mensen die beweren spirituele communicatie te hebben en gebruiken dat om anderen te vertellen wat ze moeten doen. Wat vind jij daarvan?

Jezus: Wanneer je naar spiritueel contact streeft, moet jij je ervan bewust zijn dat het lagere zelf behoefte aan aandacht heeft, door de mensen als wijs te worden beschouwd en anderen in zijn macht te krijgen. Dit kun je bij alle mensen zien. Regelmatig zie je mensen die spirituele communicatie proberen te gebruiken om deze lagere verlangens te vervullen. Die mensen beweren vaak dat zij persoonlijk instructies van hemelse wezens voor andere mensen hebben ontvangen. Zij doen dat in een poging om zichzelf belangrijk te laten lijken. Ik raad de mensen nadrukkelijk aan om deze benadering niet te gebruiken.

Laat mij opnieuw waarschuwen tegen het zwart-witdenken. Ik zeg daarmee niet dat een boodschapper nooit een persoonlijke boodschap kan geven. Wat ik zeg, is dat jij, wanneer innerlijk contact nieuw voor jou is, ernaar moet streven om boodschappen te krijgen die alleen op jou van toepassing zijn. In de meeste gevallen is het het beste om zulke informatie voor je te houden zonder het met anderen te delen.

Ik wil graag dat iedere spirituele zoeker een selectie spirituele leringen vindt die door betrouwbare boodschappers werden overgebracht. Bestudeer deze leringen om een globaal begrip van het spirituele pad te krijgen. Doe dan een oprechte poging om contact met jouw Christuszelf te leggen en gebruik dat contact om specifieke aanwijzingen voor jouw persoonlijke leven te krijgen.

In bepaalde gevallen kan het acceptabel zijn om persoonlijk advies aan een spiritueel leraar te vragen. Houd echter altijd in gedachten dat de ware bedoeling van het pad Christusschap bereiken is. Wanneer je dat doet, kun je advies van de beste leraar van allemaal krijgen, jouw Christuszelf. Veel mensen worden afhankelijk van een leraar, van een religieus autoriteitsfiguur of zelfs van een paranormaal iemand. Zij kunnen geen beslissingen meer nemen zonder het orakel te raadplegen. Dit is een ongezonde reactie en de beste manier om hierboven te gaan staan, is door contact met jouw Christuszelf te maken. Wie heeft er nog behoefte aan antwoorden van buitenaf, als je antwoorden binnenin jou kunt krijgen?

Als je innerlijke communicatie wilt, verplicht jezelf dan om spirituele leringen te bestuderen. Denk er aan dat ik heb gezegd dat een spirituele leraar alleen kan vermenigvuldigen wat de student op het altaar legt.

Kim: Wat is de grootste beproeving voor een boodschapper of spirituele leraar?

Jezus: De grootste beproeving is dat de boodschapper misschien geleidelijk aan een subtiel gevoel ontwikkelt dat hij of zij op een of andere manier boven de volgelingen staat. Het is heel gemakkelijk te denken dat jij, omdat jij een boodschapper bent, speciaal bent of in een aparte categorie valt. Dit kan heel erg versterkt worden als de volgelingen de boodschapper beginnen te verafgoden.

Het meest verwoestende effect hiervan is dat de boodschapper zichzelf apart van de volgelingen gaat zien. Veel spirituele of religieuze organisaties hebben een cultuur waarin de leider wordt gezien als iemand die boven de leden van de organisatie staat. De leider zou in feite deze cultuur wel eens kunnen versterken en de afstand proberen te vergoten of te laten voortduren.

De echte bedoeling van een boodschapper is het pad naar persoonlijk Christusschap te demonstreren. Het ware succes van elke spirituele leraar is de studenten op hetzelfde bewustzijnsniveau als de leraar te brengen. Met andere woorden, als een boodschapper succesvol is, zullen de volgelingen het pad van persoonlijk Christusschap bewandelen. Terwijl zij dat pad bewandelen, wordt de afstand tussen het bewustzijn van de student en dat van de leraar vanzelf kleiner.

Dit is de ultieme uitdaging voor elke spirituele leraar. Zal de leraar de student op hetzelfde niveau laten komen als de leraar of mogelijk nog verder? Een onvolwassen of niet verlichte leraar laat dit niet gebeuren. Een volwassen of verlichte leraar moedigt dat aan.

Kim: Wat zou jij zeggen tegen iedereen die boodschapper wil worden?

Jezus: Probeer het niet eens! Geef het op, geef het op en laat elk verlangen om boodschapper te worden, los. In plaats daarvan richt jij al je aandacht op het bestuderen van het spirituele pad en op het manifesteren van jouw persoonlijke Christusschap.

Als je er doelbewust naar streeft om boodschapper te worden, als je probeert dat met alle geweld te bereiken, zul je geen boodschapper voor de geascendeerde meesters worden. Je zou misschien de boodschapper voor lagere krachten kunnen worden, maar niet voor ons.

Probeer niet boodschapper te worden. Zoek eerst het individuele Christusschap en het boodschapper zijn zou je gegeven kunnen worden als dat je rol in het leven is. Probeer geen boodschapper te zijn; laat het jou vinden.