Waarom zoveel channelers in deze tijd?

ONDERWERPEN: Vier niveaus van het materiële universum – het materialistische wereldbeeld moest worden aangevochten – channelen heeft de geest van veel mensen geopend voor iets dat naast de materiële wereld ligt – het paranormale of astrale rijk – communicatie met dode familieleden door mediums – veel wezens in het lagere rijk hebben licht nodig van menselijke wezens – Hitler, het nazisme en het astrale rijk – sommige astrale wezens kunnen zichzelf vermommen – aartsbedriegers in het mentale rijk – mentale wezens die het niet kwaad bedoelen – vaak heel rationeel en logische channelings – waarom zijn die wezens niet geascendeerd? – verder kijken dan een lering in de buitenwereld – de wet van zelftranscendentie

Vraag: Ik weet dat je soortgelijke onderwerpen al eerder hebt besproken, maar ik zou toch nog wel willen weten waarom er tegenwoordig zoveel channelers zijn. Ik bedoel: kwamen ze allemaal uit dezelfde bron? Waarom ons zoveel materiaal geven dat niemand eigenlijk alles kan lezen?

Ik weet dat de antwoorden op al mijn vragen binnenin mij liggen te wachten en ik wil heel graag dat ik een manier kan vinden om die oude herinneringen te wekken. Bedankt dat jij jouw Energie stopt in het beantwoorden van die vragen.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Als je het internet afzoekt, merk je dat er talloze channelers zijn die een grote variëteit aan wezens of geesten channelen. Vanzelfsprekend kan dit verwarring geven en ik zou de mensen graag willen helpen om helderheid te vinden wat betreft hun vragen over channelen. Ik wil echter niet aan de mensen vertellen wat zij moeten geloven of naar wie zij moeten luisteren; ik wil dat zij hun eigen beslissingen nemen. Daarom geef ik liever geen specifieke antwoorden die op de vele andere vormen van channelen kunnen worden toegepast.

Zoals ik in een belangrijke verhandeling heb uitgelegd, heeft het materiële universum vier niveaus, of lagen. Verscheidene eeuwen lang raakte de mensheid steeds dieper in de overtuiging verzeild dat er niets meer is dan de wereld die zij kunnen opmerken met hun fysieke zintuigen of wetenschappelijke instrumenten. Om de spirituele groei van de mensen op het volgende niveau te brengen was het absoluut noodzakelijk dat dit materialistische wereldbeeld werd vervangen door de erkenning van het feit dat er wel degelijk iets naast de materie bestaat.

In de laatste eeuw is het bewustzijn van de mensheid verhoogd en een consequentie daarvan is dat de mensen gemakkelijker aan de knop van het bewustzijn kunnen draaien en zich kunnen afstemmen op niveaus van de werkelijkheid die naast de materiële wereld bestaan. Het hele fenomeen van channelen, dat begon bij de spiritistische beweging in de 19e eeuw, is een uitdrukkingsvorm van die ontwikkeling. Het feit dat dit de geest van veel mensen heeft opengesteld voor het bestaan van een werkelijkheid naast de materiële wereld, heeft een waardevol effect op de spirituele groei van de mensheid. Alle spirituele zoekers moeten echter erkennen dat je niet zonder meer elke boodschap kunt accepteren die van een wezen van buiten de materiële wereld komt. Sommige gechannelde boodschappen worden gegeven door wezens die jouw spirituele groei helemaal niet ter harte gaan.

Zoals ik in een andere verhandeling heb uitgelegd en in eerder opmerkingen over channelen, zijn er bewuste wezens in alle vier rijken van het materiële universum en de mensen kunnen met wezens op alle niveaus communiceren. Ik leg ook uit dat elk van die drie hogere niveaus verscheidene indelingen of lagen heeft. Zelfs het materiële rijk, wat wij het fysieke rijk zouden kunnen noemen, heeft een reeks vibraties.

Met andere woorden, er zijn plaatsen in het fysieke rijk waar de vibraties zo laag zijn dat zij bijna congruent zijn aan de lagere niveaus van het volgende rijk, namelijk het emotionele rijk. Dat noemen veel esoterische leringen het paranormale of het astrale rijk. Je weet uit veel verslagen van bijna-doodervaringen dat de levensstroom, wanneer hij het fysieke lichaam loslaat, door een tunnel van licht moet reizen tot hij de juiste bestemming bereikt in één van de hogere rijken. Als een levensstroom niet naar dat lichtrijk gaat, komt hij vast te zitten in het paranormale of misschien wel het mentale rijk.

De consequentie is dat de meeste communicatie met dode familieleden die door mediums plaatshebben, zoals bijvoorbeeld in de spiritistische beweging, te maken heeft met die levensstromen die geen lichaam meer hebben en op de verkeerde plaats zitten. Die levensstromen konden of wilden niet naar het licht gaan en een deel van de verklaring is dat zij niet het bewustzijnsniveau hadden dat hoog genoeg was om het licht te herkennen of er naar toe te willen. Het punt is dat het maar weinig waarde heeft om met zulke levensstromen te communiceren.

Denk erom dat ik nu niet zeg dat de mensen geen echte communicatie kunnen hebben met overleden familieleden vanuit een hoger rijk. Die communicatie gebeurt meestal spontaan, duurt maar kort, heeft de duidelijke bedoeling om jou te helpen verder te gaan en er is geen medium bij betrokken, vooral niet een medium dat geld vraagt voor zijn of haar diensten.

Boven het materiële rijk ligt het emotionele of astrale rijk. Zoals ik in de verhandelingen die ik boven noem, uitleg, wordt dit rijk momenteel gedomineerd door een aantal wezens met een heel laag bewustzijnsniveau. Enkele van hen hebben de bewustzijnsstaat van Lucifer, van boosheid en rebellie tegen God. Anderen worden gewoon verteerd door negatieve menselijke emoties, zoals angst, boosheid of haat. Zij hebben gemeenschappelijk dat zij ervan overtuigd zijn dat het doel de middelen kan heiligen en daarom zullen zij alles doen om te krijgen wat zij van menselijke wezens willen, namelijk spiritueel licht.

Helaas hebben veel mensen op aarde geleerd om aan de knop van het bewustzijn te draaien, maar zij hebben niet het onderscheidingsvermogen om te weten dat zij zich afstemmen op het astrale rijk. De mensen die zich afstemmen op het lagere astrale rijk voelen zich uiteindelijk vaak overweldigd door gevoelens van boosheid en haat. Er was bijvoorbeeld een heel sterke verbinding tussen het lagere astrale rijk en Adolf Hitler en de leiders van de naziregering in Duitsland. Die beweging haalde in werkelijkheid iets van haar kracht uit deze verbinding en daardoor konden de nazileiders letterlijk een groot segment van de Duitse bevolking hypnotiseren.

Tegenwoordig heb je ook extremistische of fanatieke groepen die een verbinding met het astrale rijk hebben gelegd. Duidelijke voorbeelden zijn de islamitische fundamentalisten die in de jihad geloven en terroristische daden uitvoeren. Maar helaas moet ik ook zeggen dat een paar christelijke fundamentalistische groepen, zelfs degenen die beweren dat zij de macht en de manifestaties van de Heilige Geest bezitten, zichzelf alleen maar hebben opengesteld voor het astrale rijk. Dit geldt ook voor veel totalitaire dictators of totalitaire politieke bewegingen, zoals het communisme.

In het hogere astrale rijk vind je een aantal dat niet helemaal worden verteerd door het bewustzijn van Lucifer of negatieve gevoelens. Zij zijn ook in staat om zich te vermommen en de gedaante van spirituele wezens aan te nemen. Enkele van hen zullen zich zelfs voordoen als namaak van de geascendeerde meesters, onder wie ik. Veel van de channelings van wezens die de naam Sananda gebruiken en beweren dat zij mij zijn, komen van wezens die in het hogere astrale rijk zitten. Veel van die wezens hebben niet eens slechte bedoelingen om de mensen ertoe te brengen zichzelf te vernietigen. Zij willen gewoon dat jij hen jouw aandacht schenkt waardoor zij jouw spirituele licht kunnen krijgen en dat gebruiken om te overleven.

Wanneer je naar het volgende niveau gaat, het mentale rijk, vind je daar meestal wezens die een hoger bewustzijnsniveau hebben. In het lagere mentale rijk zie je veel wezens die het kromme bewustzijnsniveau hebben belichaamd. Dat zijn wat we zouden kunnen noemen misleiders of aartsbedriegers. Zij zijn er uiterst vaardig in om je eerst in de war te brengen, zodat jij niet meer weet wat je moet geloven en jou daarna een uitweg te bieden door naar hen te luisteren. Zij vermommen zichzelf vaak als spirituele wezens, zelfs geascendeerde meesters.

Een paar van de wezens in het hogere mentale rijk staan boven slechte bedoelingen of de intentie om mensen te bedriegen. Zij geloven niet meer dat het doel de middelen heiligt. Een paar van die wezens hebben een veel hogere mate van spiritueel inzicht gekregen dan de meeste mensen op aarde. Dus die wezens kunnen in werkelijkheid informatie channelen die waardevol en nuttig is voor spirituele zoekers. In het algemeen zie je dat wezens in het hogere mentale rijk eerlijk en openhartig zijn over hun identiteit en bedoelingen. Zij beweren niet dat zij leden van de geascendeerde meesters zijn, omdat zij dat niet zijn en gebruiken geen namen van geascendeerde meesters.

De channelings van die wezens kunnen in het algemeen heel intellectueel zijn – in tegenstelling tot meer op de emoties spelende channelings uit de vorige groep. Dit kan heel veel aantrekkingskracht uitoefenen op veel mensen in het wetenschappelijke en rationele tijdperk, mensen die openstaan voor spiritualiteit maar de orthodoxe religie niet kunnen verteren, omdat die zich zo op angst richten. Maar je merkt misschien wel dat de wezens in het mentale rijk de neiging hebben om zo intellectueel te redeneren dat zij óf de spirituele kant van de boodschap overschaduwen, óf spiritualiteit zo presenteren dat het grotendeels een intellectuele oefening lijkt.

Een paar van die wezens geloven letterlijk, zoals heel veel mensen die de neiging hebben tot intellectualiteit, dat jij de weg naar de hemel kunt indenken. Nee dus. Je kunt in de hemel ZIJN of niet. Dit is één voorbeeld van hoe het denken dat niet zo maakt, omdat de staat van Zijn een integratie is van al jouw vermogens.

Als spirituele zoeker moet je erover nadenken of er een reden is waarom die wezens nog steeds in het mentale rijk zitten en niet naar het spirituele rijk zijn geascendeerd en lid van de geascendeerde meesters zijn geworden. De reden is dat die wezens nog niet één of verscheidene illusies hebben losgelaten. Met andere woorden, zij houden nog vast aan bepaalde onjuiste overtuigingen en zij geloven vast dat hun huidige inzicht waar is. De overtuigingen van die wezens sijpelen op een subtiele manier onvermijdelijk door in hun leringen. Dus als je naar de leringen van die wezens luistert en vooral als je die zonder meer accepteert, loop je het risico dat je geleidelijk in dezelfde illusies als de wezens die jij volgt, komt vast te zitten. Met andere woorden, voor een student is het moeilijk om het bewustzijn van de leraar te ontstijgen.

Mijn punt is dat er veel spirituele zoekers zijn die channelings hebben bestudeerd van wezens uit het mentale rijk. Die zoekers hebben wat waardevolle informatie ontvangen die hen helpt om spiritueel vooruit te gaan, maar ik hoop dat die zoekers erover willen nadenken dat zij, welke spirituele lering ze ook volgen, zelfs een lering die van de geascendeerde meesters komt en de hoogst mogelijke zuiverheid heeft, altijd tussen de regels door moeten lezen en verder kijken dan de lering in de buitenwereld. Geen enkele lering in de buitenwereld kan je alle inzichten geven die je nodig hebt om het Christusbewustzijn te krijgen. Een Christuswezen is in staat het inzicht en de waarheid binnenin zichzelf te vinden en daarom hoeft hij niet alleen op een lering in de buitenwereld af te gaan.

Als je dit onthoudt, kun je spiritueel vooruitgang boeken door bijna iedere lering te bestuderen. Maar het is wel duidelijk dat een lering die uit de hoogst mogelijke bron komt en een lering die zo zuiver mogelijk is, jou gemakkelijker vooruit laat komen. Als de lering veel onzuiverheden bevat, moet je alerter zijn en er meer aandacht aan besteden om de onzuivere ideeën eruit te halen om uit te vinden wat de waarheid is. Als je die inspanning niet wilt leveren of als je niet voldoende Christusonderscheid hebt ontwikkeld, kan het volgen van een onzuivere lering je op een doodlopende weg brengen.

Welke spirituele rijk lering jij ook volgt, je moet je bewust zijn van één belangrijke wet over spirituele groei, namelijk de wet van constante zelftranscendentie. Die wet wordt beschreven in het populaire gezegde: “Wanneer de student eraan toe is, verschijnt de leraar.” Als je op dit moment een bepaalde lering bestudeert, komt dat omdat dit de lering was die je op dit bewustzijnsniveau nodig had toen je de lering vond.

Maar als je spiritueel vooruitgaat, kan er hel goed een moment komen dat je aan een hogere spirituele lering toe bent. Wanneer dat gebeurt, staat jouw Christuszelf en spirituele leraren klaas om die lering bij jouw dagelijkse bewustzijn te brengen. Helaas raken oprechte spirituele studenten uiteindelijk vaak gehecht aan een specifieke lering, goeroe, organisatie, in de buitenwereld en willen dan niet meer naar hun spirituele leraren luisteren. Zij sluiten letterlijk hun geest af voor de spirituele lering die hen op het volgende niveau kan brengen.

Mijn punt is dat jij, als jij een spirituele lering hebt gevolgd die door wezens uit het mentale rijk werd gegeven, jou erover moet nadenken dat er een moment komt waarop jij een stap omhoog moet doen naar een lering die door de geascendeerde meesters is uitgebracht. Wij verblijven niet op een van de niveaus in het materiële universum. Wij verblijven in het spirituele rijk en wij geven onze leringen vanuit dat niveau, wat inhoudt dat zij zijn ontworpen om jou te bekrachtigen om jouw Christusbewustzijn te bereiken en naar het spirituele rijk te ascenderen.

Als jij een spirituele zoeker bent die deze website heeft gevonden, moet je vanzelfsprekend erover nadenken of jij toe bent aan de leraren die op deze website staat, namelijk ikzelf en andere geascendeerde meesters. Doe een stap omhoog naar de leringen op deze website en de leringen die de geascendeerde meesters in de vorige eeuw tot nu toe hebben uitgebracht door andere boodschappers.

Wat betreft het wekken van oude herinneringen, hoef je alleen maar de hulpmiddelen die op deze website staan te gebruiken en je maakt snellere vorderingen dan jij tot nu toe hebt gedacht.