Fundamentele leringen over menselijke vooroordelen en discriminatie

ONDERWERPEN: Alle vooroordelen ontstaan door het verval tot de dualiteit – dit heeft angst voor de dood gewekt – een mentaal beeld vormen dat een gevoel van veiligheid schept – wanneer dat beeld wordt bedreigd, reageer je vijandig op andere mensen – oorzaak van een vooroordeel – sommige mensen kunnen alleen maar aan dat vooroordeel ontsnappen door te ervaren dat het tegen hen wordt gebruikt – sommige nazi’s zijn nu geïncarneerd als Joden – vooroordelen vervormen energie die andere mensen kan beïnvloeden en karma voor jou scheppen – te tolerant zijn kan er ook voor zorgen dat je een beperkt zelfbeeld versterkt – negatieve en positieve vooroordelen – niet naar de uiterlijke schijn oordelen – het verschil tussen de levensstroom en de persoonlijkheid in de buitenwereld begrijpen – je ziet onvolkomenheden slechts als iets tijdelijks – veroordeel dus niet en je zegt niet dat onvolkomenheden echt zijn – probeer anderen voor te lichten zonder iets te forceren – alle beperkingen zijn onecht; de ene is niet erger dan de andere – de planetaire draaikolk van vooroordelen kan mensen overweldigen – wat jij aan anderen doet, doe je onderbewust jezelf aan

Vraag: Ik vroeg me af of je zou kunnen zeggen waarom mensen homoseksuelen en mensen met andere seksuele verschillen dan normaal, met grote vijandigheid worden behandeld en ze er in hun hart een hekel aan hen hebben. Ik ben er getuige van geweest en gediscrimineerd zonder zelfs maar homo te zijn.

Waarom zijn de mensen zo? Ik probeer van iedereen te houden en ik begrijp niet waarom anderen dat niet kunnen. Met commentaren zoals daar komt er een jachtseizoen van 2 weken op homo’s en moeten we er met knuppels op uit om naar ze te zoeken.
Ik ben één van de grootste voorstanders van homoseksuele rechten, maar ik weet ook dat het tegen de natuur van het universum ingaat. Het was de keuze van die levensstromen en daarom is het niet aan mij om er iets van te zeggen. Ik weet dat het universum werd geschapen uit het goddelijke en dus de twee vormen van energie van yin en yang. Nu we zijn in het echt toch één energie met ons allen, maar voor ons lijkt het twee. Ja, ik besef dat er niet zoiets bestaat als een homoseksuele levensstroom, er zijn alleen maar mensen die dat denken. Maar wat de crux hiervan is, is dat waarom zogenaamde ‘christenen’ Gods essentie in andere mensen zo slecht behandelen. En hoewel je het niet als normaal beschouwt, weet ik wel ongeveer zeker dat jij de mensen niet zo bekijkt of wenst dat anderen hen zo behandelen.
Dus kun je me alsjeblieft zeggen hoe het goddelijke wenst dat mensen homoseksuelen en anderen zoals zij behandelen? Ik weet niet of je mij nijdig wilt maken, je hoeft alleen maar te zeggen dat je een hekel aan homo’s en lesbiennes hebt. Maar zo vindt de slechte energie mij, door dit onderwerp te gebruiken om mijn boosheid op te wekken voor dat soort mensen, maar zo gaat dat nu eenmaal.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Je stelt een heel belangrijke vraag. Ik zou graag een stap terug doen uit de kwestie homoseksualiteit en kijken naar het grote probleem van het menselijk vooroordeel. De vijandigheid tegen degenen met seksuele verschillen is simpel één effect van de bewustzijnsstaat die ervoor zorgt dat mensen vooroordelen hebben tegen degenen die anders zijn dan zij.

Eén van de steeds terugkerende thema’s op deze website is dat de meeste levensstromen op deze planeet na de Zondeval van de Mens tot een lagere bewustzijnsstaat zijn vervallen en daarin zijn verdwaald. In deze bewustzijnsstaat zitten mensen gevangen in relatieve standpunten en zij kunnen de waarheid van God niet meer zien. De relativiteit van dit menselijke denken zorgt ervoor dat mensen vooroordelen hebben tegen degenen die anders zijn dan zijzelf.

Als je in de geest van iemand met vooroordelen zou kunnen kijken, zoals ik gemakkelijk kan maar dat ik liever niet doe, zie je dat achter het vooroordeel altijd angst schuilgaat. In werkelijkheid zijn er twee basisemoties, namelijk liefde en angst. De oorzaak van angst, de essentie van angst, is het gevoel van gescheidenheid van God. Tijdens de Zondeval heeft de levensstroom zich in gedachten van God afgescheiden. Dit heeft onvermijdelijk voor angst bij de levensstroom gezorgd, omdat de levensstroom op onderbewuste niveaus beseft dat hij daardoor sterfelijk is geworden. Er bestaat alleen maar onsterfelijk leven al je totaal één bent met God. Wanneer je schippert met die eenheid door je van God af te scheiden, word je sterfelijk en dit geeft automatisch aanleiding tot angst voor de dood. Daarmee bedoel ik de angst voor de dood van de levensstroom en niet de dood van het fysieke lichaam dat je tijdelijk draagt.

Om met deze angst te kunnen leven, begint de levensstroom een vals beeld van de werkelijkheid te vormen, een beeld dat het laat lijken alsof de levensstroom aan haar sterfelijkheid kan ontsnappen door bepaalde regels in de buitenwereld na te leven. Dit geeft de levensstroom een gevoel van veiligheid en zolang de wereld om de levensstroom heen het mentale beeld van de levensstroom lijkt te volgen, kan dit fragiele gevoel van veiligheid in stand worden gehouden. Wanneer iemand anders iets doet om het mentale beeld van een angstige levensstroom te onderzoeken of dat bedreigt, zal de levensstroom onvermijdelijk die persoon als een bedreiging zien. Daarom reageert de levensstroom met de vijandigheid die zo kenmerkend is wanneer mensen zich in een hoek gedreven voelen. Psychologen noemen dit het vecht- of vluchtsyndroom. De eerste reactie van mensen is dat zij proberen weg te komen van de mensen die hun mentale beeld bedreigen, of die mensen te verwijderen. Als dat niet kan, zullen zij in toenemende mate beginnen te reageren met vijandigheid.

Hoe vastbeslotener, negatiever en uitgesprokener deze mensen zijn in hun veroordeling van degenen die anders zijn dan zij, hoe meer deze mensen demonstreren dat zij door hun angsten worden verteerd. Deze mensen zitten vast in een heel klein mentaal kadertje en omdat ze weigeren de basale aannames te onderzoeken die het mentale kader heeft gevormd, denken ze dat ze sterven als het kader wordt afgebroken. In werkelijkheid zou je medelijden met die mensen moeten hebben.

De enig echte manier om hun vooroordeel op te geven, is door hen te helpen het innerlijke pad naar Christusschap te accepteren en volgen. De essentie van Christusschap is dat de levensstroom het eenzijn met God accepteert en daardoor verdwijnt de angst voor de dood en dat geeft het onsterfelijke leven. Het probleem is echter dat vooroordelen de mensen aan doctrines in de buitenwereld laten vastklampen en dit verhindert dat zij het innerlijke pad accepteren. Daarom is een vooroordeel één van de laatste dingen die de levensstroom moet opgeven voor hij echt Christusschap begint te manifesteren.

Hoe meer mensen in het menselijke denken vast zitten, hoe meer ze worden verteerd door hun vooroordelen en hoe moeilijker het wordt om de levensstroom de futiliteit en dwaasheid van die vooroordelen te laten inzien. Als je zo’n levensstroom tot rede probeert te brengen, zorgt het vooroordeel van de levensstroom er bijna onvermijdelijk voor dat hij afwijst wat je zegt.

In veel gevallen is het enige wat een levensstroom kan helpen om verder te kijken dan dit vooroordeel, is dat de levensstroom wordt blootgesteld aan hetzelfde soort vooroordeel dat hij tegen anderen heeft. Enkel door dergelijke situaties te ervaren, zal de levensstroom op den duur inzien hoe onnodig en schadelijk een vooroordeel echt is. Daarom kan ik je zeggen dat veel van de levensstromen die momenteel extreme vooroordelen hebben over een andere groep mensen in hun volgende leven waarschijnlijk bij die mensen incarneren.

Met andere woorden, een aantal mensen dat momenteel het meest gekant is tegen homo’s, lopen het risico om homoseksueel te worden of te incarneren tussen homo’s in een toekomstig leven. Niet omdat deze levensstromen voor homoseksualiteit kiezen, maar omdat het de enige manier is waarop de levensstroom in evenwicht komt door aan de ontvangende kant te zitten van wat hij aan anderen heeft gegeven. Bijvoorbeeld, sommige levensstromen die in leiderschapsposities zaten in nazi-Duitsland, zijn momenteel als Joden geïncarneerd. Dit feit zou bevooroordeelde mensen ertoe moeten aanzetten om hun vooroordelen op te geven. Helaas hebben de meeste christenen die een vooroordeel hebben tegen homo’s, ook een vooroordeel tegen het idee van reïncarnatie, dus ze zullen ogenblikkelijk dit idee verwerpen.

Ik zou graag willen uitleggen waarom vooroordelen zo schadelijk zijn. Ik heb op deze website overal gezegd dat jij uiteindelijk verantwoordelijk bent voor wat jij met Gods energie doet. Er is een constante stroom van spirituele energie die door jouw onderbewuste en bewuste geest stroomt. Je richt die energie met de kracht van jouw aandacht ergens op. Wanneer je mentale energie naar iemand anders stuurt, kan die energie de persoon op subtiele maar krachtige manieren beïnvloeden. Eén van de meest voor de hand liggende voorbeelden is de invloed van ouders op hun kinderen. Als een ouder een negatief of beperkt beeld van een kind heeft, kan hij een negatief patroon voor het hele leven van dat kind teweegbrengen. Daarom is het zo belangrijk dat ouders een positief beeld van hun kinderen en de capaciteiten en het potentieel van hun kinderen hebben.

Wanneer jij een negatief of beperkt beeld van iemand anders hebt, zend je mentale energie naar die persoon toe. Als de persoon niet beschermd is, zal die energie het energieveld van die persoon ingaan. Als er genoeg energie het veld binnenkomt, kan die geleidelijk aan een draaikolk of een stuwkracht gaan vormen die de gedachten en gevoelens van die persoon beïnvloeden. Op den duur wordt deze draaikolk zo heftig dat die de gedachten en gevoelens van iemand begint te overweldigen.

Als je een negatief beeld van iemand anders hebt, kun je op den duur een draaikolk in het energieveld van iemand creëren waardoor de persoon het beeld dat je hebt, gaat uitbeelden. Met andere woorden, jouw negatieve beeld wordt een zichzelf vervullende profetie. Dit is vooral gevaarlijk voor mensen die jij kent en misschien meer door jouw mening worden beïnvloed dan vreemden. Veel mensen hebben zonder dat zij het weten een negatieve invloed op de mensen die het dichtst bij hen staan.

Wanneer je deze dynamiek begrijpt, kun je begrijpen dat het belangrijk is om een positief beeld van iedereen te hebben die je tegenkomt. Je zult persoonlijk verantwoordelijk worden gehouden voor wat jij met Gods Energie doet, dus als je een negatief beeld over iemand anders in stand houdt, maak je daarmee persoonlijk karma. De hoeveelheid karma staat in verhouding tot de hoeveelheid energie die jij naar de ander zendt. Het is in je eigen belang, en in het belang van iemand anders, dat je de neiging overwint om een negatief of beperkt beeld van iemand anders te hebben.

We komen nu bij een subtiel punt dat mensen die in de relativiteit van het menselijke denken vastzitten, maar moeilijk kunnen begrijpen. Laat ik als voorbeeld hiervan verwijzen naar jouw uitspraak: “Het was de keuze van de levensstroom en daarom is het niet aan mij er iets van te zeggen.” Deze uitspraak is een voorbeeld van hoe mensen soms gepolariseerd zijn naar één van twee relatieve uitersten. Zulke mensen zijn naar dat uiterste gegaan om anderen te beoordelen op basis van hun eigen relatieve maatstaf van wat zij geloven dat juist of onjuist is. Dit zorgt voor een negatief beeld op andere mensen en, zoals ik net heb beschreven, leidt dit onvermijdelijk tot negatieve effecten bij alle partijen. Dit noem ik het zwart-witdenken.

Het is heel gebruikelijk dat mensen wanneer ze dit negatieve vooroordeel beginnen op te geven, naar het andere uiterste overhellen door te denken dat ze alles maar moeten tolereren – wat ik het grijs-denken noem. Met andere woorden, veel mensen denken tegenwoordig dat ze kritiekloos homoseksualiteit moeten accepteren en er nooit hun mening over geven. Als je mijn verhandeling leest over de oorzaak van homoseksualiteit, zie je dat deze vorm van seksualiteit niet natuurlijk is en negatieve effecten heeft op levensstromen die zich daarmee bezig houden. Dus als je een ander menselijk wezen als homoseksuele ziel beschouwt, dan projecteer je in feite een beeld op die levensstroom en dat beeld ligt niet op één lijn met het goddelijke potentieel van die levensstroom. Met andere woorden, je houdt een beperkt en beperkend beeld van die levensstroom in stand.

Kun je het subtiele verschil nu inzien? Homoseksualiteit is een onevenwichtige bewustzijnsstaat. Daarom is het het beste als de levensstroom die bewustzijnsstaat opgeeft. Als jij het beeld hebt dat iemand anders homoseksueel is en vooral als je dat doet met de houding dat homoseksualiteit een volkomen acceptabele en permanente toestand is, dan help je in feite die levensstroom zijn beperkte zelfbeeld te behouden. Dus help je die onevenwichtige staat te versterken die de levensstroom aan banden legt.

Wat ik nu zeg, is dat zowel mensen die een vooroordeel hebben over homoseksuelen en de mensen die kritiekloos homoseksualiteit accepteren, de levensstroom geen dienst bewijzen die tijdelijk gelooft dat hij homoseksueel is. Beide types mensen dienen in feite om die levensstromen in een beperkte bewustzijnsstaat te houden. Dat gezegd hebbende, moet het duidelijk zijn dat de mensen die negatief over homoseksuelen zijn, vaak grotere hoeveelheden negatieve energie op deze levensstromen richten. Van iemand die geen kritiek heeft, de energie niet erg intens en daarom maakt zo iemand niet veel karma. Niettemin hoop ik dat je kunt inzien dat het plaatje niet zo simpel is als vele mensen denken. Je kunt misschien zeggen dat er een negatief vooroordeel is (door anderen te veroordelen) en een positief vooroordeel (door de onevenwichtigheden als normaal en permanent te accepteren) en dat beide het slachtoffer schade toebrengen.

Mijn geliefde moeder heeft het volmaakte concept voor mij voor ogen gehouden toen ik opgroeide. Ik kan je ervan verzekeren dat ik niet een gemakkelijk kind was. Ik was nogal koppig en emotioneel en iemand die zwakker was dan mijn moeder had me misschien weg laten komen met iets op mijn manier te doen. Maar mijn moeder heeft onvermurwbaar het volmaakte concept voor mijn spirituele missie onthouden en dat heeft een immens positieve invloed op mijn vaardigheid gehad om mijn missie te vervullen.

Het komt erop neer dat je niet correct met een situatie om kunt gaan zolang je er vanuit de relativiteit van het menselijke denken naar kijkt. Je kunt pas de juiste positie innemen als je die relativiteit ontstijgt en contact maakt met jouw Christuszelf, zodat jij het juiste perspectief krijgt van de Christusgeest. Daarom heb ik tegen de mensen gezegd dat ze niet moesten oordelen. Wanneer je oordeelt op basis van de relativiteit van het menselijke denken, kun je geen rechtvaardige oordelen vellen en dan maak je in dat proces onvermijdelijk karma. Je zult oordelen naar de uiterlijke verschijnselen, gebaseerd op wat je denkt dat juist is volgens de relatieve maatstaf die jij momenteel accepteert.

Dus kun je me alsjeblieft zeggen hoe het goddelijke wenst dat mensen homoseksuelen en anderen zoals zij behandelen?

Jezus: Wanneer je de relativiteit van het menselijke denken ontstijgt, krijg je het perspectief van de Christusgeest. Zoals ik 2000 jaar geleden heb gezegd, God oordeelt niet, omdat hij het aan de Zoon overlaat om te oordelen. De Zoon van God is het Christusbewustzijn. Het Christusbewustzijn is de enig geboren Zoon van God en daarom kent hij de realiteit en de waarheid van God. Hierdoor kan de Christusgeest rechtvaardige oordelen vellen.

Wanneer je naar andere mensen kijkt vanuit het perspectief van de Christusgeest, zie je een duidelijk onderscheid tussen de levensstroom en de persoonlijkheid en het gedrag in de buitenwereld. Je beseft duidelijk dat de levensstroom zelf een zoon of dochter van God is. Daarom is iedere levensstroom jouw spirituele broeder of zuster. Iedere andere levensstroom is simpel een individualisatie van dezelfde God waar jij uit ontstaan bent. Door jouw eigen gevoel van eenheid met God, ervaar je diepe eenheid met al het leven.

Je ziet ook dat alle levensstromen momenteel een persoonlijkheid in de buitenwereld hebben aangenomen die vaak aan de omstandigheden wordt aangepast die je in de omgeving van de levensstroom ziet. Deze persoonlijkheid is een conglomeraat van de vele levens die de levensstroom op deze wereld heeft gehad. Wanneer je hiernaar kijkt met de helderheid van de Christusgeest, zie je dat deze persoonlijkheid tijdelijk is en daarom totaal onecht. Je ziet ook dat een aantal aspecten van deze persoonlijkheid op één lijn zitten met de waarheid van God, terwijl andere niet op één lijn zitten met die waarheid. Daarom bevestig je die aspecten die op één lijn zijn met de waarheid.

Wat betreft die aspecten van de persoonlijkheid van een levensstroom die niet op één lijn zitten met de waarheid, veroordeel je een levensstroom nooit vanwege die tijdelijke onvolkomenheden. Het zou echter niet liefdevol zijn ten opzichte van die levensstroom om te bevestigen dat een tijdelijke onvolkomenheid permanent of zelfs acceptabel is. Daarom zie je het als een natuurlijk verlengstuk van je liefde voor die levensstroom dat je die levensstroom helpt om deze tijdelijke beperking te ontgroeien.

Wanneer je met een andere levensstroom te maken hebt, is het altijd jouw zorg om die levensstroom te helpen de tijdelijke beperkingen te overstijgen. Hoe jij dat precies moet doen, is een complex onderwerp dat op individuele basis moet worden beslist. In het algemeen moet je proberen een levensstroom voor te lichten, zodat de levensstroom de beste keuzes kan maken, keuzes die de levensstroom helpen groeien om haar spirituele potentieel te vergroten.

Als je dat doet, moet je vanzelfsprekend de vrije wil van een levensstroom respecteren. Laat ik jou als richtlijn geven dat een spirituele meester altijd direct is, hoewel totaal zonder te oordelen, door de levensstroom tijdelijke onvolkomenheden aan te wijzen. Als de levensstroom de suggesties van de meester drie keer verwerpt, zal de leraar zich terugtrekken. Ik stel voor dat dit een goede richtlijn is voor hoe je met andere mensen omgaat. Je kunt proberen een ander naar beste kunnen voor te lichten en als iemand je drie keer afwijst, laat je het onderwerp gewoon vallen tot die persoon er zelf over begint. Jij kunt dan voelen dat je aan jouw verplichtingen hebt voldaan om die ander te helpen en je kunt het aan de vrije keus van de ander overlaten.

Wat ik nu probeer te zeggen, is dat jij, wanneer je Christusschap begint te krijgen, ophoudt mensen te beoordelen op basis van de relativiteit van het menselijke denken. Je ziet dus dat ieder menselijk wezen bepaalde in principe tijdelijk onvolkomenheden en beperkingen heeft. Je veroordeelt de levensstroom niet, maar je neemt iedere geschikte gelegenheid te baat om de levensstroom te helpen zijn beperkingen in te zien en betere keuzes te maken. De consequentie is dat je andere homoseksuele personen niet anders behandelt dan je ieder ander zou behandelen. Ieder mens brengt, ongeacht hun uiterlijke kenmerken, bepaalde beperkingen tot uitdrukking. Iemand hierom veroordelen helpt hen alleen maar om die imperfectie vaster aan hen te binden. Het volmaakte concept handhaven met de Christusgeest zal iemand helpen de beperking te overstijgen.

Wanneer je oordeelt op basis van de relativiteit van het menselijke denken, denk je dat een aantal menselijke beperkingen erger zijn dan andere en je baseert dit oordeel op jouw eigen situatie. Met andere woorden, de mensen denken vaak dat de beperkingen die zij niet bezitten, of niet bij zichzelf zien, de ergste zijn. Wanneer je dit beperkte perspectief overstijgt, besef je dat de ene beperking niet erger is dan een andere. Ze zijn onecht en tijdelijk en je moet die allemaal opgeven om de levensstroom te laten groeien. Dus je moet je vooral bezig houden met de groei van de levensstroom en dat doe je het best door het mentale beeld te onthouden dat de levensstroom alle beperkingen overstijgt en het hele, evenwichtige spirituele wezen wordt dat hij in werkelijkheid is.

Ik weet niet of je me nijdig wilt maken, je hoeft alleen maar te zeggen dat je een hekel aan homo’s en lesbiennes hebt. Maar zo vindt de slechte energie mij, door dit onderwerp te gebruiken om mijn boosheid op te wekken voor dergelijke mensen, maar zo gaat dat nu eenmaal.

Jezus: Ik zal hierover zeggen dat jij, als jij negatieve gevoelens krijgt over degenen die een vooroordeel hebben over homoseksuelen, in feite helpt om die bewustzijnsstaat in stand te houden die voor de vervolging van homoseksuelen en anderen zorgt.

Uit die zelfde bewustzijnsstaat komen allerlei soorten vooroordelen voort. Dus als jij je bezig houdt met die bewustzijnsstaat, voed jij jouw energie aan de planetaire draaikolk van vooroordelen die de mensheid in meer dan duizenden jaren heeft geschapen. Juist die draaikolk overweldigt individuele mensen met een zwakke geest en zorgt ervoor dat ze vooroordelen over elkaar hebben.

Bepaalde mensen zijn mentaal zo zwak geworden dat ze zich helemaal kunnen laten overweldigen door dat negatieve planetaire momentum. Daarom worden zij de katalysator en begaan ze gewelddadige handelingen die uit dat momentum ontstaat. Bijvoorbeeld, een persoon die de kerk van een zwarte gemeente in brand steekt, handelt als katalysator van de potentiële impuls tot raciale vooroordelen en haat.

In plaats van boos op zulke mensen te worden, zou het veel beter zijn om voor hun bevrijding van deze beperkte bewustzijnsstaat te bidden en het mentale beeld, het volmaakte concept, te vormen dat zij hun vooroordelen overwinnen en meer evenwicht en gemoedsrust krijgen.

De echte sleutel is mijn uitspraak dat u naar uw geloof zal geschieden. Wanneer je een bepaald mentaal beeld hebt, zorg je ervoor dat spirituele energie naar dat beeld toestroomt en dat het zich op den duur werkelijk in jouw leven manifesteert.

Men ziet vaak over het hoofd dat je onderbewust aan jezelf doet, wat je aan anderen doet. Als je een vooroordeel hebt over een andere groep levensstromen, toont dit aan dat je op onderbewust niveau jezelf veroordeelt. Daardoor ervaar je onvermijdelijk, misschien in een toekomstig leven, een uitvergroting van jouw mentale beeld. Deze omstandigheid meemaken zorgt er misschien voor dat je de imperfecties van dat beeld ziet en een beter beeld van jouzelf en jouw leven accepteert. Je kunt dan beginnen die visie uit te vergroten.

Dus het komt erop neer dat het mentale beeld dat je hebt, de omstandigheden bepaalt die je in het leven tegenkomt. Daarom zou je er goed aan doen om het hoogst mogelijke beeld, het volmaakte concept, voor jou en alle andere mensen voor ogen te houden.