Gods uitverkoren volk: feit en fictie

ONDERWERPEN: Jezus sluit niemand uit of trekt geen mensen voor – alle menselijke wezens zijn van evenveel waarde in de ogen van God – het verlangen om superieur te zijn zorgt voor conflicten – het doel kan de middelen niet heiligen – superioriteit zorgt ervoor dat mensen de wetten van God schenden – Israël was een geschenk aan het Joodse volk – had als geschenk bekeken moeten worden, niet als een recht – als zij niet met geweld op geweld hadden gereageerd, hadden de Joden veel meer goodwill gekweekt – maar weinig naties kunnen het beleid van Israël steunen, maar durven dat niet te zeggen om niet als antisemitisch te worden bestempeld – Gods uitverkoren volk: feit en fictie – sponsorschap als kans – gaat met verantwoordelijkheid gepaard – Gods uitverkoren volk kan niet Gods wetten overtreden en uitverkoren blijven – nieuwe lering vaak uitgegeven door mensen die werden onderdrukt – Jezus heeft geprobeerd om het convenant tussen de Joden en God te vernieuwen – Kabbala nog een poging om de Joodse religie te vernieuwen – hoe de Joden hun convenant met God kunnen herwinnen – de Joden moeten met geweldloosheid reageren – Israël moet niet een Joodse staat zijn, maar een universele democratie

Vraag: Ik zou wel eens willen weten waar jij je informatie vandaan haalt. Omdat ik niet denk dat Jezus on AOL is, of kan typen, wie ben jij en waarom noem jij jezelf Jezus hierop? Wanneer Kim spreekt beantwoordt Jezus haar dan? Hoe is dat mogelijk.

De andere Vraag is: Hoe verklaar je dat de Arabieren en de Joden elkaar zo op deze manier haten? Als je iets over de Joden weet, zou je weten dat het hun thuis is, ze hebben het gekregen, is er een andere plek op de wereld die je een Joodse staat of land noemt NEE!! Er zijn christelijke en katholieke plaatsen, waarom kunnen de Joden niet een plek voor zichzelf krijgen. Heb je een probleem met de Joden? Het andere en laatste is: wie geeft je het recht om dat allemaal te zeggen, wat je hier doet.
Wat onwaar zijn sommige dingen of het meeste ervan.
Jij bent Jezus niet, wie ben jij? Hoe durf jij jezelf iemand te noemen die je niet bent.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Als je een poging zou doen om deze website wat gedetailleerder te bestuderen, vind je inderdaad heel veel verklaringen van hoe de leringen op deze website naar buiten komen. Zoals ik elders uitleg, ben ik daadwerkelijk Jezus Christus die door een boodschapper spreekt die heeft aangeboden mijn spreekbuis te zijn. De laatste 2000 jaar heb ik vele boodschappers gehad die fungeerden om boodschappen of visies van mij op diverse manieren naar buiten te brengen. Dit is niets nieuws, behalve voor degenen die in een orthodox religieus systeem zijn opgevoed die de mogelijkheid ontkent dat God rechtstreeks tot en door menselijke wezens kan spreken.

Bedankt dat je mij de kans geeft om de situatie rondom het moderne Israël te bespreken. Of ik een probleem heb met Joden? Ik heb geen probleem met Joden in het algemeen. De Joden zijn mijn broeders en zusters, net als alle andere menselijke wezens op deze planeet, waaronder Arabieren. Ik sluit niemand uit van mijn spirituele familie, maar het belang van het feit dat ik niemand uitsluit, is dat ik andere mensen niet voortrek.

De Joden respecteren de Thora en daarin staat dat God geen onderscheid tussen de mensen maakt. Als alle Joden in de moderne tijd en de laatste paar millennia die verklaring hadden geaccepteerd en waarachtig geïnternaliseerd, dan hadden we veel haat en bloedvergieten op deze wereld kunnen vermijden.

God heeft menselijke wezens naar zijn eigen beeld en gelijkenis geschapen. Geloof je echt dat God een paar beelden van zichzelf heeft geschapen die beter zijn dan andere? Natuurlijk niet. Dus is de enig logische conclusie dat alle menselijke wezens evenveel waard zijn in de ogen van God. Dientengevolge zouden alle mensen van gelijke waarde in de ogen van de mensen moeten zijn. Eén van de belangrijkste problemen die je op planeet aarde ziet, is dat heel veel mensen deze simpele waarheid niet kunnen aanhangen.

Je hebt talloze voorbeelden gezien van een bepaalde groep mensen die ineens ging geloven dat zij op een of andere manier beter waren dan anderen. In veel gevallen gebeurde dit omdat de mensen begonnen te geloven dat hun religie de enig ware religie was en dat zij daarom meer dan andere mensen door God werden begunstigd. Dit is echter ook gebeurd om diverse andere redenen, waaronder politiek ideologieën, nationaliteiten of ras.

Als je eerlijk naar de geschiedenis kijkt, zie je dat het in elk apart geval waarin een groep mensen zich superieur aan andere mensen begon te voelen, maar een kleine stap was tot deze mensen begonnen te geloven dat de middelen het doel konden heiligen. Omdat zij superieur waren aan anderen, konden ze anderen anders behandelen dan zij hun eigen soort behandelden. Ze konden zelfs de wetten van God schenden die naar zij beweerden, hun superioriteit bewezen. Zoals ik overal op deze website uitleg, is het idee dat de middelen het doel kunnen heiligen een kromme leugen. Het is één van de belangrijkste wapens die door de duistere krachten Lucifer en Satan worden gebruikt om mensen tot hun slaaf te maken en kunstmatig conflicten te creëren die leiden tot massale wreedheden.

Laat ik dit heel duidelijk zeggen. Er is nog nooit een groep mensen geweest die met het idee kon omgaan dat zij superieur aan anderen waren zonder de wetten van God te schenden. Ik betwijfel oprecht of een groep mensen ooit in staat zal zijn om te gaan met een gevoel van superioriteit. Daarom is de enige manier om dit soort misbruik te vermijden dat alle menselijke wezens ernaar streven om de ware nederigheid te accepteren die ontstaat uit het besef dat zich God in iedereen en in alles bevindt. Wanneer je dit feit beseft, zie je dat alle menselijke wezens als een individualisatie van God moeten worden behandeld. God is oneindig, dus hoe kan de ene individualisatie van God meer waard zijn dan een andere individualisatie van die oneindige God? Er is gewoon geen plaats voor dualistische waardeoordelen over de waarheid van God.

Laat we, met dat in ons achterhoofd, terugkeren naar je opmerkingen over het feit dat de Joodse staat aan de Joden werd gegeven. De stichting van het moderne Israël was een geschenk van de internationale gemeenschap aan het Joodse volk. Laat me duidelijk zeggen dat dit een geschenk was. Er was geen superieure reden of verplichting voor de internationale gemeenschap om dit geschenk te geven. Daarom zou het bijzonder verstandig van het Joodse volk zijn geweest als ze dit ook als geschenk hadden behandeld en als ze degenen hadden terugbetaald die het hen hebben gegeven door altijd op een aan God gelijke manier om te gaan met hun buren. Helaas is dit niet altijd het geval geweest.

Ik geloof dat iedereen die met een objectieve blik naar de geschiedenis van de Joodse staat kijkt, kan zien dat de Joden hun buren niet altijd hebben behandeld zoals in hun eigen religieuze bijbelboeken wordt voorgeschreven. Noch hebben ze voldaan aan de maatstaven die in de internationale gemeenschap zijn geaccepteerd, juist de maatstaven die werden gebruikt door de internationale gemeenschap om de stichting van de staat Israël te goed te keuren. Als de Joden deze maatstaven hadden gebruikt, zou je niet zoveel vijandigheid en haat tussen Israël en haar buren zien.

Er zou zeker vijandigheid en haat op Israël worden gericht. Maar als de Joden er niet hetzelfde mee waren omgegaan, hadden ze niet alleen de goodwill behouden, maar de goodwill van de internationale gemeenschap zou heel erg zijn toegenomen. Omdat de Joden ervoor kozen om er met geweld op te reageren, hebben ze in grote mate die goodwill laten wegsijpelen en in feite hebben ze het vertrouwen van de internationale gemeenschap geschonden. Ze hebben een situatie gecreëerd waardoor maar weinig naties Israël kunnen steunen wat Israël doet, maar iedereen past wel op om het hardop uit te spreken, omdat ze niet als antisemitisch willen worden bestempeld. Ik kan je ervan verzekeren dat de Joden in Israël ook het vertrouwen van God en de geascendeerde meesters hebben geschonden. Ik durf het echter wel hardop te zeggen.

Dit probleem van mensen die hun eigen religie schenden, stamt uit heel subtiele psychische problemen die veel Joden gevangen houdt. Laat ik heel duidelijk zeggen dat ik op geen enkele manier zeg dat alle Joden het slachtoffer zijn van deze psychische problemen of dat het alleen op Joden van toepassing is. Maar ik zeg wel dat de meeste Joden die de laatste paar decennia de staat Israël hebben geregeerd het slachtoffer zijn van deze heel subtiele psychische problemen. Deze psychische problemen wordt gebaseerd op de overtuiging dat de Joden Gods uitverkoren volk zijn. Dus laat ik het concept bespreken of een specifieke groep mensen wel Gods uitverkoren volk zou kunnen zijn.

Het feit is dat door de geschiedenis heen diverse groepen mensen door God zijn uitverkoren met een bepaalde bedoeling en missie. De mensen kregen een specifieke religie – en ze kregen een dispensatie en de ondersteuning van de geascendeerde meesters – om die religieuze lering naar buiten te brengen en het in hun cultuur in te lijven. In verscheidene gevallen hoop ten de geascendeerde meesters dat de religieuze lering zou kunnen worden verspreid – maar alleen met vreedzame middelen. De Joden waren gewoon een groep mensen die zo’n dispensatie hebben gekregen. Ze waren niet de enige groep mensen die ooit zo’n dispensatie hebben gekregen. Er zijn andere voor hen geweest en er zijn ook groepen na hen geweest.

Het ongelukkige feit wil dat, zoals ik overal op deze website heb uitgelegd, dat de relativiteit van het dualistische denken alles kan vervormen wat wij, de geascendeerde meesters, aan menselijke wezens geven. Dit geldt nergens meer voor dan wanneer wij een dispensatie aan een specifieke groep mensen geven. De relativiteit van de dualistische geest zal onvermijdelijk tot een  waardeoordeel leiden dat mensen het gevoel geeft dat zij, omdat ze een of andere nieuwe religieuze lering hebben gekregen, door God worden voorgetrokken. Dus moeten zij wel beter zijn dan andere mensen die geen deel uitmaken van hun ras of religie. Dit leidt vervolgens onvermijdelijk tot het misbruik waar ik al eerder over heb gesproken.

Het is een simpel feit dat wanneer een groep mensen een specifieke dispensatie ontvangt, dit geen eenrichtingsverkeer is. De mensen die de nieuwe spirituele lering ontvangen, ontvangen een geschenk van God, maar dat geschenk brengt een zware verantwoordelijkheid met zich mee. Met andere woorden, als mensen de lering niet belichamen, kan en zal de dispensatie en ondersteuning door de geascendeerde meesters worden ingetrokken.

Uitverkoren zijn voor specifieke doeleinden betekent niet dat een specifieke groep mensen eeuwig Gods uitverkoren of favoriete volk is. Uitverkoren worden betekent niet dat je maar kunt doen wat je wilt, omdat je Gods uitverkoren volk bent. Enkel de relativiteit van het menselijke denken kan ervoor zorgen dat de mensen geloven dat Gods uitverkoren volk ermee weg kunnen komen dat zij van de wetten van God schenden. Uitverkoren zijn betekent dat je een unieke verantwoordelijkheid krijgt en de wetten van God moet naleven, zoals die in jouw religieuze lering wordt gedefinieerd. Als dat niet gebeurt, wordt het sponsorschap van boven weer ingetrokken en ben je niet meer Gods uitverkoren volk. Wat ik nu zeg, is dat Gods uitverkoren volk zijn, iets is wat je voortdurend moet verdienen. Het idee is dat als een groep eenmaal door God is uitverkoren, de leden van die groep eeuwig Gods uitverkoren volk zijn gewoon een illusie is die door het menselijke, dualistische, denken wordt gecreëerd. Het is een poging om de verantwoording voor jouw situatie en verlossing af te schuiven.

Dus wat ik je nu vertel, is dat de Joden inderdaad een specifieke dispensatie door Mozes en de exodus uit Egypte hadden gekregen. Dit betekent echter niet de de Joden de enige groep mensen waren die ooit door God werd uitverkoren. Het betekent ook niet dat de Joden beter of belangrijker waren dan alle andere menselijke wezens. De Joden waren trouwens niet beter of belangrijker dan de Egyptenaren. De Joden kregen echter een dispensatie om een nieuwe religie uit te brengen, waar de Egyptenaren in die tijd niet voor openstonden.

Het simpele feit is dat alle beschavingen de neiging hebben rigide en recalcitrant te worden zolang ze het gevoel hebben dat ze de baas zijn. Dit was duidelijk het geval met de Egyptenaren. Daarom moesten wij, de geascendeerde meesters, ons vaak tot groepen wenden die onderdrukt werden om een nieuwe lering uit te brengen. Vaak staan alleen groepen die het gevoel hebben dat ze niets te verliezen hebben, open voor een nieuwe spirituele lering. Dit is een triest feit, maar één waar wij al duizenden jaren mee moeten werken. Het belangrijkste probleem is hier dat onze sponsoring een groep mensen wereldse macht kan geven en ze gebruiken die vaak om wraak te nemen of meer macht te willen.

Dus de Joden kregen een speciale dispensatie om een nieuwe monotheïstische lering naar buiten te brengen. Ze hebben een poos hun sponsorschap en dispensatie behouden. Maar vanwege voortdurend misbruik van het vertrouwen dat aan de Joden werd gegeven, vooral door hun superioriteitsgevoel dat zich ontwikkelde, zodra de Joden het gevoel kregen dat ze de macht in handen hadden, werd dat sponsorschap op den duur ingetrokken.

De Joden waren Gods uitverkoren volk, maar ze hebben ervoor gekozen om dat sponsorschap niet in stand te houden. Daarom ging het sponsoren door de geascendeerde meesters al eeuwen voor ik op het toneel verscheen, in Israël verloren. Daarom heeft God verscheidene profeten gestuurd in een poging om het volk van Israël bewust te maken van de noodzaak dat zij hun sponsorschap voortdurend moesten verdienen. Deel van mijn missie in Israël was om het convenant te vernieuwen tussen de Joden en God door hen een hogere spirituele lering aan te bieden. Als een kritieke massa Joden mijn lering had geaccepteerd, had het sponsorschap vernieuwd kunnen worden. Maar laat ik toch duidelijk zeggen dat de spirituele lering die ik naar buiten heb gebracht op geen enkele manier exclusief voor Joden was bedoeld. Het was een waarachtige universele lering.

Ik ben in Israël verschenen om de Joden de kans te geven hun convenant met God te hernieuwen. Moet ik nog zeggen dat de Joden uit die tijd ervoor hebben gekozen om dat convenant niet te hernieuwen? Niettemin is het heel erg belangrijk dat je beseft dat de meeste christenen het niet bij het rechte eind hebben, wanneer zij zeggen dat de Joden, omdat zij me afgewezen hebben, op een of andere manier eeuwig verdoemd zijn – of in ieder geval tot ze christen worden. Dit is gewoon niet waar.

Wij, de geascendeerde meesters, geven nooit iemand op. We hebben geprobeerd de Joodse traditie te vernieuwen door de Kabbalistische traditie. De Kabbala werd voor een groot deel door de geascendeerde meesters gesponsord als manier om de Joodse religie te vernieuwen. Zelfs tegenwoordig zou het, als een kritieke massa Joden de Kabbala zou omarmen, heel goed kunnen dat het convenant tussen de Joden en hun God wordt hernieuwd. Dit zou echter de Joden nog steeds niet exclusief tot Gods uitverkoren volk maken. God verleent niemand patent, en de reden hiervoor is het verkeerde gebruik dat ik beschrijf.

Heb ik het goed duidelijk gemaakt? Gods uitverkoren volk zijn is een sponsorschap waar elk menselijk wezen, of groep mensen, de kans voor krijgt om dat te bereiken. Het kan worden verkregen door de spirituele wetten van God aan te hangen, zoals die tot uitdrukking worden gebracht in bijna alle religies die er op deze planeet zijn en zelfs op een universele manier die niet aan een bepaald religie gebonden is.

Laat ik nu op de situatie in modern Israël terugkomen. Als een kritieke massa Joden zou beginnen de spirituele leringen aan te hangen die in de Kabbala worden gegeven en echt de overtuiging loslaten dat zij op een of andere manier Gods uitverkoren volk zijn en daarom beter dan anderen, de situatie in het Midden-Oosten dramatisch zou kunnen veranderen. De belangrijkste blokkade voor een vredige oplossing is dat de Joden de wetten van God schenden, omdat zij op dezelfde manier reageren als hun buren wanneer ze worden aangevallen.

Zoals ik in mijn verhandeling over waarom de Joden en Arabieren elkaar haten, heb uitgelegd, worden de mensen verblind door hun haat en daarom kunnen ze niet zien wat voor mensen die niet in de maalstroom van haat zitten, vanzelfsprekend is. Maar alle menselijke wezens hebben de optie om een poging te doen uit hun eigen mentale kaders te stappen. Dat doen, is daadwerkelijk de sleutel tot positieve veranderingen in elke situatie. Als de Joden zo’n poging zouden wagen, zou het hen duidelijk worden dat reageren met geweld enkel meer geweld en haat zaait. Als ze in plaats daarvan met vriendelijkheid zouden reageren, zouden ze het vertrouwen van de internationale gemeenschap weer terugkrijgen en dit zou een vreedzame oplossing voor het conflict in het Midden-Oosten tot stand brengen.

Vanzelfsprekend kan zo’n oplossing ook door de Arabieren tot stand worden gebracht als die zouden besluiten om met geweldloosheid te reageren, zoals duidelijk in de Koran wordt opgedragen. Maar toch zou ik graag willen geloven dat de Joden de capaciteiten hebben om de eerste mensen te zijn die het geweld stoppen. Ik had gehoopt dat ze dit al hadden gekregen door de vervolgingen die ze al duizenden jaren hebben doorgemaakt.

Je vraagt waarom de Joden geen eigen plek kunnen hebben en je zegt dat er christelijke en katholieke plaatsen zijn. Waar zouden die plaatsen dan kunnen zijn, vraag ik me af? Er zijn naties die voornamelijk christelijk zijn, maar dat zijn democratieën en één van de basisprincipes van de democratie is dat er godsdienstvrijheid is. Dit heeft tot het concept scheiding van kerk en staat geleid waardoor geen enkele specifieke religie het leven in een democratische natie mag domineren. Ook staat de regering niet toe dat mensen worden gediscrimineerd die niet lid zijn van een bepaalde kerk.

Laat ik jou eraan herinneren dat de democratische naties in de internationale gemeenschap de staat Israël hebben gesticht. Israël is een democratie. Daarom zou de staat Israël niet een Joodse staat moeten zijn. Het zou een staat moeten zijn die zich aan democratische principes houdt, waaronder godsdienstvrijheid en het niet discrimineren op basis van religie of ras.

Tot slot, je vraagt wat mij het recht geeft om te zeggen wat ik zeg op deze website. Wat mij het recht geeft, is dat ik het menselijke, dualistische, denken heb overwonnen en alle relatieve menselijke standpunten achter mij heb gelaten die leiden tot geweld en conflicten. Ik heb trouw beloofd aan de waarheid van God, de levende waarheid die nooit in één van de mentale kaders past die door menselijke wezens worden gemaakt. Daarom heb ik het recht om de waarheid te zeggen. Wat mij het recht geeft, is dat ik één ben geworden met de waarheid van God. Daarom ben ik de weg, de waarheid en het leven. Doe net als mij!