Hoe het Kaïnbewustzijn – in westerse naties, Arabische naties en Israël – vrede in het Midden-Oosten blokkeert

ONDERWERPEN: De regering van Israël beïnvloed door het Kaïnbewustzijn – slecht functioneren van het Kaïnbewustzijn – Israël lijkt klaar te staan om genocide te plegen – hoe ver zou de regering van Israël gaan als het hen zou lukken om ermee weg te komen? – hoeveel werd het Kaïnbewustzijn door andere naties beïnvloed? – heeft Israël Hezbollah in het leven geroepen? – geweld wekt een tegenkracht op – de enige manier om de spiraal van geweld te breken is het Kaïnbewustzijn ontstijgen – de Joden zijn de wegwijzers naar vrede – Jezus heeft de Joden een lering gegeven over geweldloosheid – betekent niet dat mensen christen moeten worden – moeten universele principes belichamen – een leger houden als afleidingsmanoeuvre zonder het te gebruiken om wraak te nemen – de andere wang toekeren is geen zwakte – de meester-sleutel tot de toekomst van Israël – de vorming van Israël als manier om af te leiden van de schuldvraag – Israël moet haar bestaansrecht bewijzen door haar eigen gedrag – terrorisme transcenderen – fanaten geen reden tot geweld geven – terrorisme kan men niet met geweld vernietigen – de steun van het volk weghalen – het elitarisme en superioriteit verblindt het westen – je kunt geen militie afschaffen die de steun van het volk heeft – geweld vervreemdt moderne Arabieren en zij vormen de sleutel tot evenwicht – democratie is geen toverstaf

Vraag van Kim: Jezus, ik was eerlijk gezegd nogal geschokt toen ik op 26 juli 2006 het volgende over Israëlische minister van justitie, Haim Ramon, las:

“We hebben gisteren op de conferentie in Rome toestemming gekregen van de wereld … om de operatie door te zetten,” Hij voegde eraan toe dat Israël de burgers van Zuid Libanon ruim de tijd had gegeven om het gebied te verlaten en daarom iedereen die er nog bleef, beschouwde als een Hezbollah supporter.

“Allen die nu nog in Zuid Libanon zijn, zijn terroristen die op één of andere manier te maken hebben met Hezbollah,” zei de heer Ramon.

Ik vraag me af of jij iets hebt te zeggen over deze opmerkingen en de situatie in het algemeen. Ik weet dat Moeder Maria onlangs over de situatie heeft gesproken en dat je er al twee keer iets over hebt gezegd. Maar ik dacht dat jij misschien nog iets nieuws kon toevoegen aan de acties van Israël in Libanon en de houding die in deze commentaren van de minister van justitie wordt tentoongespreid.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Zoals Moeder Maria in haar verhandeling uitlegt, moet de situatie in het Midden-Oosten worden uitvergroot tot bepaalde problemen zo overduidelijk worden dat iedereen ze ziet, waaronder de mensen die verblind zijn door die problemen. Zoals zij aangeeft, is het grootste probleem het Kaïnbewustzijn. Nu zijn er mensen die een onjuiste interpretatie van het Oude Testament hebben en als argument aanvoeren dat Israël Abel voorstelt en de Arabieren Kaïn. Dit is ook de mening van een aantal christelijke groepen in de Verenigde Staten en zelfs de president wordt er op subtiele manieren door beïnvloed.

Voor ieder weldenkend mens tonen de uitspraken van de Israëlische minister van justitie duidelijk aan dat de huidige Israëlische regering hevig door het Kaïnbewustzijn wordt beïnvloed. Het belangrijkste aspect van het Kaïnbewustzijn is het zwart-witdenken dat ik in mijn verhandeling over het ego blootleg. Dat wordt als volgt tot uitdrukking gebracht:

Als ik mijn zin niet krijg, bestaat er een conflict tussen mij en mijn broer.
Elk conflict tussen mij en mijn broer, kan alleen maar de schuld van mijn broer zijn. Ik ben altijd het slachtoffer, nooit de agressor.
Als mijn broer zou verdwijnen, zou het probleem verdwijnen.
Als mijn broer niet toegeeft aan mijn eisen, is de enige oplossing dat mijn broer moet sterven.
Als mijn broer niet toegeeft, heb ik het recht mijn broer te doden, want ik ben – of zou dat moeten zijn – de favoriete zoon en sta daardoor boven de wet.

In dit geval redeneert de regering van Israël als volgt:

Hezbollah is de oorzaak van de problemen in Israël (in ieder geval langs de Noordelijke grens).
Als Hezbollah en haar supporters er niet waren, zou het probleem opgelost zijn. In feite is dat de ENIGE manier om het probleem op te lossen.
Omdat Israël het slachtoffer is, hebben we het recht om alle leden en supporters van Hezbollah– uit zelfverdediging – te doden.
Omdat we een goede waarschuwing hebben gegeven, kunnen we stellen dat iedereen die nu nog in Zuid-Libanon is, lid of supporter is van Hezbollah.
Zodoende heeft de Israëlische regering het morele recht om ieder mens dat zich in Zuid-Libanon ophoudt – mannen, vrouwen en kinderen – te doden.

Hier volgt de waarheid over dit probleem:

Enkel het zwart-witdenken zou de Israëlische regering laten denken dat wanneer de wereld niet expliciet Israël veroordeelt, de wereld Israël toestemming geeft om te doen wat ze maar wil – waaronder honderden burgers doden en systematisch de infrastructuur in Libanon vernietigen.

Enkel het zwart-witdenken zou de Israëlische regering met zo’n overweldigende kracht kunnen laten reageren op een incident dat niet veel erger was dan heel veel andere in de laatste decennia.

Enkel het zwart-witdenken zou de Israëlische regering kunnen laten redeneren dat men NU naar de definitieve oplossing moet zoeken, hoewel Hezbollah al sinds 1982 bestaat.

Enkel het zwart-witdenken zou de Israëlische regering kunnen laten redeneren dat overweldigend geweld de enig mogelijke reactie is in plaats van een reactie te hebben die ertoe in verhouding staat, gevolgd door diplomatieke pogingen.

Maar het onderliggende probleem is nu dat de Israëlische regeringsofficials het zwart-witdenken van het Kaïnbewustzijn hebben gebruikt om zichzelf in een positie te plaatsen waarin ze zich moreel gerechtvaardigd voelen om genocide te plegen. Het is genocide wanneer je redeneert dat ALLE mensen die tot een bepaalde groep behoren – zoals ras, nationaliteit, politieke oriëntatie of geografische ligging – slecht zijn en daardoor zonder aanzien des persoons moeten worden gedood om een definitieve oplossing te krijgen voor een probleem waar je van denkt dat er een definitieve oplossing voor nodig is.

Ik gebruik weloverwogen de term die door de nazileiders als reden voor de Holocaust tegen de Joden werd verzonnen (voor de bespreking van de Holocaust door Jezus, klik hier). Zij redeneerden als volgt:

De oorzaak van de problemen in Duitsland zijn de Joden.
Alle Joden zijn slecht.
De beste oplossing is alle Joden doden.

Ik denk dat de meeste eerlijke mensen in staat zouden moeten zijn in te zien dat het een ongelooflijke ironie in de geschiedenis is dat juist de mensen die zich in de positie hebben geplaatst om als de belangrijkste – hoewel in werkelijkheid verre van – slachtoffers te zijn van volkerenmoord, zichzelf nu in een positie hebben gemanoeuvreerd waarin ze het gerechtvaardigd vinden dat zij anderen mogen behandelen zoals ze zelf zijn behandeld.

Daarom moet het volk van Israël maar eens goed in de spiegel kijken en erover nadenken of zij – in kwaliteit, hoewel (nog) niet in die hoeveelheid – net zo slecht geworden is als degenen die zij het meest veracht. Zoals ik lang geleden tegen het volk van Israël heb gezegd:

Hoe kun je tegen hen zeggen: “Laat mij de splinter in je oog verwijderen,” terwijl je de balk in je eigen oog niet ziet? Huichelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog, pas dan zul je scherp genoeg zien om de splinter in het oog van je broeder of zuster te verwijderen (Lucas 6:42).

Kan er, gebaseerd op de militaire campagne van Israël, enige twijfel over bestaan dat zij, als Israël de middelen had en het gevoel dat ze ermee weg kon komen, naar Libanon zou zijn opgetrokken en IEDER lid en supporter van Hezbollah – mannen, vrouwen en kinderen – doodden? De reacties van Israël zelf bewijzen dit voor iedereen die ogen heeft om te zien, net als de uitspraken van de minister van justitie. Hoe kan een weldenkend mens zeggen dat het doden van honderden kinderen en de systematische vernietiging van de Libanese infrastructuur in verhouding staat tot dat of dat het een daad van zelfverdediging is?

Kan er enige twijfel over bestaan dat de Israëli’s ook de leden en supporters van Hamas zouden uitroeien als ze er mee weg konden komen? En hoe ver zouden zij eigenlijk gaan om het ‘Palestijnse probleem’ op te lossen? Heeft de regering van Israël een – grotendeels niet erkende of ontkende – denkwijze gekregen door te wensen dat de Palestijnen zomaar zouden verdwijnen – een denkwijze die ALTIJD de voorbode is van een genocide?

Hoever heeft deze denkwijze zich geïnfiltreerd in de internationale samenleving? Zijn er groepen en individuen – vooral in de Verenigde Staten – die liever zouden zien dat Hezbollah, Hamas, Al-Qaeda, de Palestijnen, de opstandelingen in Irak of zelfs alle moslims zouden verdwijnen? Kan er enige twijfel over bestaan of veel mensen in moslimlanden graag alle Joden zagen verdwijnen, misschien zelfs wel alle christelijke mensen of westerlingen?

De kern van het Kaïnbewustzijn is dat jij degenen die anders zijn dan jij als een bedreiging beschouwt en denkt dat de enige manier om die bedreiging op te heffen, is door de mensen te laten verdwijnen. De kern van het Christusbewustzijn is dat je alle mensen ziet als komend van dezelfde bron – als onderdeel van het Lichaam van God op aarde – en dat je van je naaste houdt als van jezelf.

Kan er enige twijfel over bestaan dat pas als deze denkwijze gedwongen wordt zich te openbaren en men erkent dat die behoort tot een barbaarser tijdperk, er geen oplossing voor de situatie in het Midden-Oosten komt? Elke deugdelijke oplossing moet in de geest van de mensen beginnen en momenteel blokkeert het Kaïnbewustzijn een verandering in de geest van veel mensen die betrokken zijn bij de situatie.

Laten we nu eens naar een andere ironie kijken. In 1982 viel Israël Libanon binnen met de bedoeling om de PLO te dwingen daar weg te gaan, een intentie die vrucht droeg, hoewel dit de PLO en de aanvallen op Israël, niet heeft laten ophouden. In het begin werd de actie van Israël verwelkomd door veel mensen in de Shia gemeenschap in Libanon, maar toen de bezetting door Israël aanhield, vormde zich een verzetsbeweging en die werd bekend als Hezbollah.

Zoals ik overal op deze website uitleg en vooral in die verhandeling over het ego, wekt elke onevenwichtige daad die je pleegt, een tegengestelde reactie in het universum op. Deze natuurwet is al bekend sinds Newton, maar de implicaties ervan voor menselijk gedrag zijn grotendeels genegeerd. Maar het is een feit dat wanneer een individu of een natie een daad pleegt die tegen de Wet van Liefde ingaat, die actie haar eigen tegengestelde reactie opwekt. Geweld wekt onvermijdelijk een tegenkracht op. Zodoende heeft de onevenwichtige actie van de Israëli’s in Libanon een reactie opgeleverd in de vorm van Hezbollah.

Let erop dat ik nu niet zeg dat Hezbollah en haar acties gerechtvaardigd waren. Wat ik zeg, is dat Israël, omdat die heeft gehandeld vanuit het Kaïnbewustzijn, een reactie bij andere mensen heeft gecreëerd die ook in het Kaïnbewustzijn gevangenzitten. Nu op dit moment voert Israël opnieuw een onevenwichtige actie uit die wordt gebaseerd op het Kaïnbewustzijn en deze keer zijn de acties van Hezbollah de reden, een bedreiging die ze zelf hebben gecreëerd. Daardoor is het onvermijdelijk – en voorspelbaar voor iedereen die ogen heeft om te zien – dat de huidige actie van Israël weer een reactie bij de mensen opwekt die in het Kaïnbewustzijn zitten – in potentie de Arabische gemeenschap als geheel – die enkel de eindeloze cyclus van geweld en wraak, en wraak om de wraak in stand houdt.

Wat zou die spiraal mogelijk kunnen doorbreken? Maar één ding, namelijk dat iemand erboven moet gaan staan en het Kaïnbewustzijn achter zich laten! Hoe doe je dat? Nu, toen ik 2000 jaar geleden in Israël incarneerde, was het ook mijn bedoeling om het Joodse volk de middelen te geven om aan de cyclus van geweld tegen hun naasten te ontstijgen, waarin ze als duizenden jaren vastzaten. De hoop was dat dit het convenant kon worden tussen Israël en haar God dat bij Abraham begon en een andere wending kreeg met de Exodus uit Egypte. Dat convenant gaf de Joden de kans om de wegwijzers te zijn om vrede in het Midden-Oosten te brengen, een potentieel dat tot dusver niet is uitgekomen.

Wat waren de middelen die ik aan Israël heb gegeven? Een hele lering die wordt gebaseerd op geweldloosheid en een voorbeeld van hoe je deze lering kunt leven! De kern ervan is dat God een onveranderlijke wet heeft gemaakt die iemand, of een volk, teruggeeft wat hij uitzendt – hoewel dit vaak in de toekomst en in toekomstige levens gebeurt. Niettemin is het waar dat God de wrake toekomt en dat HIJ het terugbetaalt. Daarom moeten degenen die beweren dat ze in God geloven, Gods wet vertrouwen, de andere wang toekeren en zeventig maal zeven vergeven.

Als mijn boodschap door Israël was geaccepteerd – of door de mensen in de omliggende landen – dan zou de cyclus van geweld in het Midden-Oosten al eeuwen geleden zijn verbroken. Mijn punt is dat de ENIGE oplossing voor het geweld in het Midden-Oosten is dat iemand moet beginnen de andere wang toe te keren en die andere wang blijven toekeren totdat deze op liefde gebaseerde actie de antiliefde van de mensen die je blijven slaan zo zichtbaar wordt dat zij het zelfs kunnen zien.

Als opmerking tussendoor, Libanon – vooral de christelijke gemeenschap – heeft hiervan een veel beter voorbeeld gegeven dan welk ander land in het Midden-Oosten ook, hoewel Libanon nog steeds Christusonderscheid nodig heeft.

Let erop dat ik nu niet zeg dat Israël of haar Arabische buren christelijk moeten worden. Wat ik heb gedemonstreerd, was niet een christelijk geloofssysteem, maar een stel universele principes, namelijk dat jij, als je wilt ontsnappen aan die cyclus van lijden, moet beginnen met de andere wang toe te keren en anderen te vergeven. Wanneer je dat heel vaak hebt gedaan, zullen de klappen ophouden en dan kun je in vrede leven. Door anderen toe te staan jou te slaan, zullen zij zichzelf gewoon vernietigen volgens de onveranderlijke wet van God. Als je deze wet niet vertrouwt, demonstreer je dat je God niet vertrouwt. Daarom moet je stoppen met denken dat jullie Gods uitverkoren volk zijn.

Denk erom dat ik nu niet zeg dat Israël haar leger moet ontmantelen en weigeren zichzelf tegen invasies te verdedigen. In de huidige situatie zou dat alleen maar tot oorlogen op bredere schaal leiden die de westerse naties zouden dwingen om de genocide op het Joodse volk te verhinderen. Dus moet Israël een militair apparaat houden dat in staat is om de bedreiging van een buitenlandse invasie van een macht in het Midden-Oosten te ontmoedigen. Maar tegelijkertijd zou Israël nooit moeten vallen voor de verleiding om het leger te gebruiken bij WELKE actie buiten haar grenzen! Het leger zou er moeten zijn om zich te verdedigen tegen een invasie, niet als middel tot wraak. Als Israël wordt geschonden – zoals bij de recente actie van Hezbollah – dan zou dat moeten worden opgenomen met de internationale gemeenschap.

Ik besef dat Israël zal beweren dat haar acties in Libanon en Gaza acties zelfverdediging zijn, maar dit is een illusie die ontstaat in het Kaïnbewustzijn. Ik besef dat Israël zal zeggen dat de aanval door Hezbollah niet werd uitgelokt, maar ik kan gerust zeggen dat het al heel lang geleden is dat een actie in het Midden-Oosten NIET werd geprovoceerd.

Eén aspect van het zwart-witdenken is dat het ervoor zorgt dat mensen weigeren de verantwoordelijkheid te dragen voor hun daden door van andere mensen het zwarte schaap te maken. Dit heeft de regering van Israël misleid door te denken dat als ze niet elke klap die ze krijgt, beantwoordt dit als zwakte door haar tegenstanders wordt bekeken. Ik ontken niet dat degenen die in het Kaïnbewustzijn vastzitten, het niet tot actie overgaan van Israël zullen zien als zwakte en het exploiteren. Maar in werkelijkheid is het de beste rol van Israël om klap na klap te incasseren zonder die te vergelden, tot het overduidelijk wordt, zelfs voor haar aanvallers, dat Israël een natie is van vreedzame mensen die geloven in een God van liefde.

Ik realiseer me dat wat ik nu zeg in de afzienbare toekomst waarschijnlijk niet gebeurt. Maar de meester-sleutel voor de overleving van Israël is dat ze christelijker moet worden dan zelfs de meest christelijke naties, wat betekent dat ze de principes van geweldloosheid belichaamt – die volledig in overeenstemming zijn met de joodse religie, vooral het mystieke aspect van de Kabbala.

Zelfs vanuit een zuiver pragmatisch standpunt, heeft het zin. Israël werd alleen maar gesticht vanwege de goodwill van de internationale gemeenschap, waarvan een groot deel christelijk is. De overleving van Israël hangt voornamelijk af van de Verenigde Staten, dat een overwegend christelijk land is. Als Israël door blijft gaan met de beslist onchristelijke waarden van wraak en geweld, hoe lang duurt het dan nog voor de meest verblinde mensen in de Verenigde Staten wakker worden en beseffen dat ze Israël niet van wapens kunnen blijven voorzien en haar laat doen wat ze ermee wil?

Historisch gezien staat het buiten kijf dat Israël gedeeltelijk om redenen werd gesticht die niet meer gelden. Hoewel de schok van de Holocaust enigszins werd afgebogen door het demoniseren van de Duitsers, beseften veel westerse landen dat zij ook schuldig waren aan de Jodenvervolging. Zodoende was de vorming van Israël een manier om deze schuldvraag af te leiden. Ook hoopten veel landen dat door een Joodse staat te stichten, de meeste van hun eigen Joden naar Israël zouden verhuizen, zodat zij bevrijd zouden zijn van de problemen waarvan ze het gevoel hadden dat de Joden hen die gaven.

Geen van deze redenen gelden nog, wat betekent dat Israël nu de voortzetting van haar bestaan door haar eigen gedrag moet rechtvaardigen.

Er is nog steeds een segment christenen dat Israël blindelings steunt, omdat die een totaal misleid geloof hebben dat het Heilige Land zuiver moet blijven van mosliminvloeden en dat de 12 stammen van Israël op een of andere manier Gods uitverkoren volk zijn en in ere hersteld zullen worden wanneer ik voor het laatste oordeel verschijn. Moeder Maria heeft geprobeerd aan te geven dat er geen enkele groep mensen op deze planeet onfeilbaar is en niet door het Kaïnbewustzijn kan worden beïnvloed. Ik besef dat een aantal christenen en Joden dit nooit zullen accepteren, en daarom zullen zij op den duur hun eigen oordeel over zich afroepen en van de aarde worden verwijderd.

Laat mij van deze gelegenheid gebruik maken om het probleem te bespreken in de huidige kijk van het westen op hoe je met terrorisme omgaat. Zoals ik probeer uit te leggen in mijn besprekingen over de oorlog in Irak is het onmogelijk om het probleem terrorisme op te lossen door geweld te gebruiken. Het gebruik van geweld wekt alleen maar een tegenkracht op – actie leidt tot reactie. In feite is de opkomst van het terrorisme een tegenkracht die door westerse naties en hun onevenwichtig gebruik van macht is gecreëerd tegen moslimlanden die teruggaat tot op de kruistochten.

Om het op lange termijn op te lossen, moet iemand de cyclus van geweld doorbreken door de andere wang toe te keren en ik had gehoopt dat de westerse naties – die beweren christelijke naties te zijn – niet in de val zouden lopen door met geweld te reageren. Maar in plaats daarvan zijn ze ten prooi gevallen aan het onchristelijke patroon om andere mensen te oordelen op basis van uiterlijke verschijnselen in plaats van hen echt te begrijpen. Dus laten we eens van dichterbij bekijken hoe terrorisme ontstaat.

Wat is de oorzaak van de opkomst van gewelddadige bewegingen, zoals Hezbollah en Hamas? Waarom krijgen ze zoveel steun van de bevolking en waarom zien de moslims en Palestijnen ze als verzetsbewegingen, zoals veel Europese landen verzetsbewegingen hadden in de Tweede Wereldoorlog?

Er spelen diverse belangrijke factoren mee:

De bevolking in veel naties in het Midden-Oosten beschouwt het westen als een agressieve kracht die probeert haar eigen waarden (vrijheid, democratie en – het door velen gevreesde – christendom) aan hen op te dringen. Vanwege de huidige westerse denkwijze is dit niet een geheel onrechtvaardige waarneming, hoewel het buiten proporties is opgeblazen door het fanatisme dat hieronder beschreven wordt.

Omdat de westerse landen zo verblind zijn door hun specifieke versie van het Kaïnbewustzijn, geven ze niet echt gehoor aan de legitieme rechten en behoeften van de mensen in het Midden-Oosten. Westerse naties hebben een lange traditie om de wereldproblemen op te willen lossen door iedereen hetzelfde te maken – of iedereen te doden die zich niet wil aanpassen. Een strategie die het onmiddellijke resultaat is van het Kaïnbewustzijn en nooit kan werken omdat geweld een tegenkracht opwekt.

Zodoende hebben de mensen aan de andere kant – zoals de moslims – het gevoel dat hun stem niet wordt gehoord, waardoor ze op geweld zijn overgegaan om een boodschap te sturen en hun eigen frustraties te uiten. Ik zeg niet dat ik het eens ben met die benadering of dat het valt goed te keuren. Ik wijs er alleen maar op dat wanneer de westerse politiek druk uitoefent en wanneer de opbouw van die druk wordt genegeerd, de ketel op een bepaald moment barst.

Omdat het Midden-Oosten heel erg wordt beïnvloed door het Kaïnbewustzijn, zijn veel Arabieren veel te fanatiek geworden en dit heeft de paranoia geschapen dat het westen erop uit is hun naties, hun manier van leven en de islam te vernietigen. Ik probeer het niet te verdedigen, ik wijs gewoon op een factor die men moet toegeven. Daarom zou het westen er goed aandoen om de fanatici geen reden te geven om hun angsten met geweld tot uitdrukking te brengen. Dit zal slechts de opkomst van gematigde bewegingen in moslimlanden verhinderen en zulke bewegingen zijn de enige hoop voor de moslimlanden om een vreedzame overgang naar de 21e eeuw te maken – zoals ze duidelijk moeten doen.

Fanatici zullen altijd in staat zijn om geweld te rechtvaardigen, maar dit verklaart niet waarom ze de steun van de bevolking krijgen. De steun van een groot deel van de gewone bevolking kan slechts worden verklaard door het vlucht- of vechtsyndroom. Mensen in het Midden-Oosten hebben het gevoel dat ze niet kunnen ontsnappen aan de westerse invloed, ze voelen zich in een hoek gedreven en daarom zien ze geen andere manier dan met geweld uit te halen.

Wat ik probeer aan te geven, is dat er legitieme en begrijpelijke redenen zijn waarom Hezbollah en Hamas door het volk wordt gesteund. Het is gewoon niet zo slim om te zeggen dat deze organisaties worden gevormd en in stand gehouden door een kleine groep fanatici. Ik ben het ermee eens dat de leiders in beide organisaties fanatici zijn, maar het is naïef te geloven dat het doden van de leiders de organisaties laat verdwijnen. De acties van Israël in de laatste decennia hebben dit bewezen.

De kwestie is dat deze organisaties in feite NIET zullen verdwijnen, tenzij ze geen steun van het volk meer krijgen. Dus is het echte probleem dat door het westen moet worden aangepakt, waarom zoveel bevolkingen in het Midden-Oosten zich zo bedreigd voelen dat ze extremistische organisaties steunen? En dan zou het westen in de spiegel moeten kijken en de balk – het Kaïnbewustzijn en haar illusie van superioriteit – moeten verwijderen voor ze problemen in het Midden-Oosten proberen op te lossen.

Hoe kan het dat regeringen die op andere gebieden intelligent zijn, er niet in slagen dit te begrijpen? Omdat ze door het Kaïnbewustzijn en het zwart-witdenken worden verblind! Ze geloven echt dat hun waarden – zoals democratie – superieur zijn en de problemen in het Midden-Oosten zouden oplossen. Daardoor hebben ze het gevoel dat het gerechtvaardigd is die aan anderen op te dringen, en wanneer men tegenstand biedt, voelen ze zich gerechtvaardigd om er met geweld op te reageren. In hun onwil om hun eigen gedrag, motieven en waarden opnieuw te onderzoeken, bestempelen zij degenen die weerstand bieden tot terroristen en houden de mythe in stand dat een kleine minderheid het volk onderdrukt.

Tegelijkertijd zitten veel westerse naties in de hypocrisie gevangen door te denken dat iedereen die deze mensen steunt, slecht is en gedood moet worden. Daardoor brandmerken ze alle sjiitische moslims in Libanon tot supporters van het terrorisme, wat de reden is dat bijna niemand tegen de uitspraken van de Israëlische minister van justitie, die hierboven genoemd worden, inging.

In werkelijkheid zijn de sjiitische moslims in Libanon en de Palestijnen menselijke wezens net als de Joden en Amerikanen. Ik beschouw hen als mijn broeders en toen ik op aarde rondliep, heb ik systematisch die mensen die als verschoppelingen werden bekeken door de elitaire Joden, mijn hand gereikt. De elitaire mensen waren de mensen die door het Kaïnbewustzijn werden verblind door te denken dat zij de favoriete zonen zijn, een denkwijze die verscheidene westerse naties heeft aangetast, vooral de Verenigde Staten en Groot-Brittannië.

Zodoende is de enige oplossing die de leiders van die twee naties – Tony Blair en George Bush – kunnen zien dat zij een internationale vredesmacht moeten vormen die naar Libanon kan gaan om Hezbollah met geweld te ontwapenen. Maar zolang deze organisatie geniet van het huidige niveau van steun van de bevolking – een steun die alleen maar is gegroeid na de buitenproportionele reactie van Israël – zal die vereffening niet plaats vinden. Zoals bewezen is door nazi-Duitsland en de Sovjet Unie, is het niet mogelijk een militie uit te roeien die de steun van het volk heeft – in ieder geval niet zonder genocide te begaan.

Om een internationale macht die wordt geleid door democratische regeringen om Hezbollah te ontwapenen zonder de eraan ten grondslag liggende problemen aan te pakken, moet deze macht nog erger zijn dan een totalitaire natie zoals nazi-Duitsland. In een wereld met een – enigszins – vrije pers kun je dit niet maken, en zelfs Israël kan dat niet doen. Dus je hoeft geen profeet te zijn om te voorspellen dat dit initiatief om vrede te brengen zal mislukken en het gewoon het toneel klaarzet voor de volgende gewelddadige confrontatie.

Ik wil nu niet iemand de schuld geven. Ik wijs er gewoon op dat je het terrorisme niet met geweld kunt bestrijden. Je kunt dit probleem slechts overwinnen door het bewustzijn te transcenderen dat het in het leven roept en je moet beginnen met de balk uit je eigen oog te verwijderen. Pas als het onderliggende probleem van het Kaïnbewustzijn wordt aangepakt en afgehandeld, verandert de vereffening in het Midden-Oosten. Als het westen een kans op succes wil maken bij diplomatieke en vredelievende inspanningen, moet ze uit de verblinding stappen die door het Kaïnbewustzijn wordt veroorzaakt en beginnen ALLE mensen in het Midden-Oosten te behandelen als van evenveel waarde als zij zelf – ze moeten beginnen van anderen te houden als van zichzelf.

Om vrede in het Midden-Oosten te krijgen, moet het van de gematigde mensen afkomen in zowel Israël als de Arabische naties. Zolang Israël en het westen hun beleid blijven baseren op geweld en het gevoel van superioriteit, zullen ze de gematigde Arabieren van zich vervreemden en die in handen van de extremisten spelen. Dit zal verhinderen dat de gematigde mensen invloed krijgen in hun eigen land, want de acties van het westen zullen de beweringen van de extremisten bewijzen. De gematigde Arabieren zijn de beste hoop op een verandering in Arabische landen en zonder zo’n verandering kan er simpelweg geen vrede komen.

Wie zegt dat de democratie – in deze fase van de evolutie van veel Arabische landen – de magische toverstaf is die alle problemen in de streek zal oplossen? Pas als een democratie wordt gebaseerd op een echte transformatie van het bewustzijn, zal die erin slagen vrede te brengen. Er bestaat geen garantie dat de democratie – vooral wanneer die met geweld in Irak wordt afgedwongen – vrede brengt. De enige garantie is het Kaïnbewustzijn transcenderen en aan anderen doen wat je wilt dat ze aan jou doen – en dit blijven doen, wat ze jou ook aandoen. Hoe lang zou je hiermee door moeten gaan? Ik zeg niet tegen jullie zeven maal zeven, maar wel zeventig maal zeven!

Kim: ik voorspel dat je commentaar een stroom aan e-mails op zal leveren van mensen die jou – en mij – ervan beschuldigen dat we antisemitisch zijn – ondanks het feit dat jij hier al iets over gezegd hebt.

Jezus: Dus laten ze zichzelf beoordelen, want ik ben de Echte Jezus Christus en IK ZAL ZIJN DIE IK ZAL ZIJN!

En als jij Kim je zorgen maakt over de reacties van mensen op deze website, kun jij je op elk willekeurig moment terugtrekken als mijn boodschapper!

Kim: ik maak me geen zorgen. Maar wat kunnen mensen die openstaan voor deze website doen om de situatie in het Midden-Oosten te verbeteren?

Jezus: Alle leringen en hulpmiddelen die ik geef, blijven gebruiken om het pad naar persoonlijk Christusschap te bewandelen, vooalr mijn leringen over het ego. Dit pad zal je voorbij het Kaïnbewustzijn brengen en naarmate jij jezelf verheft, verhef je al het leven. Dit geldt vooral voor de mensen die persoonlijke banden hebben met het Midden-Oosten.

Vanzelfsprekend zijn onze decreten en invocaties andere krachtige middelen, waaronder onze invocaties voor het Midden-Oosten.