Wanneer boodschappen en boodschappers elkaar tegenspreken

ONDERWERPEN: Onder jouw eigen wijnstok en vijgenboom zitten – geascendeerde meesters kunnen geen exclusiviteit toestaan – zoeker naar waarheid of volger van doctrines – geen vastgestelde doctrines – hoe je met tegenspraken omgaat – tegenspraken zijn een kwestie van perspectief – sleutel is je bewustzijn verhogen – leringen gekleurd door het bewustzijn van de boodschapper – geen enkele persoon of instituut heeft het allerhoogste gezag – hoe je ego conflicten schept – een ondersteunend netwerk – verschillende niveaus van boodschapper zijn – de dualistische geest kan elke boodschap verwerpen – geen enkele boodschapper kan iedereen bereiken

Vraag: Ik geloof dat er in het Aquariustijdperk veel woordvoerders voor de spirituele broederschap zullen zijn. Ik geloof ook dat het voor zal komen dat zelfs ware boodschappers elkaar zullen tegenspreken, omdat niemand ‘een totaal doorzichtig stuk glas is’ als er boodschappen worden ontvangen. Bijvoorbeeld, jouw ware boodschapper, Padre Pio, vertelde de mensen hun geloof in reïncarnatie te verloochenen, omdat hij als katholiek deze doctrine niet als mogelijkheid kon accepteren.
Je hebt hier vaak gezegd dat het nodig is dat mensen hun Christusonderscheid moeten gebruiken om de waarheid te herkennen. Kun je ons ook inzichten geven in hoe wij in een tijdperk van voortgaande openbaringen kunnen leven, waarin wij meer mensen als ware boodschapper kunnen accepteren, maar die elkaar op het gebied van bepaalde doctrines misschien wel tegenspreken? Hoe voorkomen we dat wij in onenigheden verzeild te raken over welke boodschapper het allerhoogste gezag heeft? In aansluiting daarop, kun je ons misschien ook een lering geven die bedoeld is voor degenen die nu, of in de toekomst, boodschapper voor hun eigen Christuszelf of voor de meester die hen sponsort, worden? Hoe kan een boodschapper een boodschap voor de Broederschap op zo’n manier brengen dat de boodschap de levensstroom de kans kan geven om bepaalde zaken beter te begrijpen zonder het menselijke denken de kans te geven om die op grond van een bepaald feit of punt in een doctrine, waar hij het niet mee eens is, te verwerpen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Je stelt vele belangrijke vragen.

Je hebt helemaal gelijk dat er in het Aquariustijdperk veel boodschappers van de geascendeerde meesters zullen komen. Dit gebeurt om vele redenen. Eén daarvan is dat wij niet willen dat er nog een totalitaire kerk opkomt die de oorspronkelijke leringen van een ware boodschapper tot monopolie kan maken en verdraaien. Ik verwijs natuurlijk naar de kerk die mijn ware leringen heeft verdraaid. Het gebeurt ook, omdat in het Aquariustijdperk iedereen onder zijn eigen wijnstok en vijgenboom van zijn of haar eigen Christuszelf en spirituele zelf moet zitten. Door veel boodschappers te hebben, kunnen wij voorbeelden stellen die het voor mensen gemakkelijker maken te accepteren dat elk mens het potentieel heeft om met de spirituele wereld te communiceren.

De consequentie is dat de tijd voorbij is dat één organisatie of één persoon kan zeggen dat hij de exclusieve boodschapper van de geascendeerde meesters is. Deze claim is achterhaald en wij zullen geen exclusiviteit aan een enkel persoon of een enkele organisatie toekennen (in werkelijkheid hebben we dat ook nooit gedaan).

Het spreekt vanzelf dat dit niet betekent dat iedereen die beweert met de spirituele wereld in contact te staan echt met de geascendeerde meesters communiceert. Sommigen zullen met de lagere rijken in contact staan die geen deel van de ware spirituele broederschap uitmaken. Niettemin dient zelfs dit een bepaald doel, namelijk om de mensen de kans te geven om hun persoonlijke onderscheidingsvermogen aan te scherpen.

Het ligt voor de hand dat de komst van meerdere boodschappers de mogelijkheid biedt om elkaar misschien tegen te spreken. De wezenlijke vraag in dit verband is de volgende: “Beschouw jij jezelf als een zoeker naar waarheid of een volgeling van doctrines?

Als je een zoeker bent, dan ben je altijd op zoek naar een hoger inzicht dan je op dit moment hebt. Je geeft jezelf nooit het idee dat je een of andere allerhoogste doctrine of een absoluut inzicht in het leven hebt gevonden. De simpele waarheid van deze uitspraak is dat er op deze wereld geen absolute doctrine bestaat. De beperkingen van woorden en beelden en de beperkingen van de bewustzijnsstaat van mensen, maken het onmogelijk een absolute doctrine naar buiten te brengen.

De eenvoudigste manier om conflicten over punten in doctrines te vermijden, is door nooit een vaststaande doctrine te accepteren. Wie heeft doctrines nodig wanneer het Levende Woord in jullie midden is? De mensen maken alleen een vaststaande doctrine wanneer ze het Levende Woord hebben verloren. Als je eenmaal volledig hebt begrepen en geaccepteerd dat er uiteindelijk geen doctrines bestaan, dan zie je verschillende manieren om een situatie te benaderen waarin twee boodschappers, twee religieuze doctrines of twee spirituele leringen uitspraken doen die tegenstrijdig lijken of elkaar zelfs wederzijds lijken uit te sluiten.

Wanneer de mensen met dergelijke ogenschijnlijke tegenstellingen worden geconfronteerd, zijn de meesten geneigd in zwart-wittermen te denken en te redeneren dat een van de uitspraken absoluut goed moet zijn en de tegenovergestelde uitspraak absoluut fout moet zijn. Vaak lopen mensen in de val door te denken dat als een bepaald persoon een uitspraak doet die zij onjuist vinden, al het andere wat iemand ooit heeft gezegd ook fout moet zijn. Misschien redeneren ze wel dat hij een verkeerde boodschapper is of een werktuig van de duivel moet zijn. Je zou dit relatief denken, lineair denken of zwart-witdenken kunnen noemen.

Als je een ware zoeker bent, moet je een bewuste en vastbesloten poging doen om die bewustzijnsstaat te ontstijgen en er boven staan. Wanneer je niet in deze bewustzijnsstaat vastzit, heb je een aantal opties voor hoe je met een situatie om kunt gaan wanneer twee spirituele leringen niet met elkaar overeen schijnen te komen. Je zou kunnen beginnen je ervan bewust te worden dat geen van beide uitspraken ooit als absolute uitspraken bedoeld waren. Geen van beide uitspraken bevat dan ook volledig inzicht in een specifieke kwestie.

Je kunt dan redeneren dat er een hoger inzicht voor die kwestie moet bestaan. Wanneer je dat inzicht krijgt, besef je misschien dat de twee uitspraken alleen vanuit een bepaald standpunt, een bepaalde bewustzijnsstaat, gezien tegenstrijdig waren.

Je kunt dit zelfs op een hoger niveau brengen en beseffen dat er in de hemel geen tegenstrijdigheden bestaan. Daar bestaat slechts één waarheid, maar er zijn veel manieren om die waarheid uit te drukken. Wanneer je in de relativiteit van het menselijke denken gevangenzit, ben je geneigd te denken dat er vanwege het feit dat er slechts één waarheid is, ook maar één manier is om die waarheid uit te drukken. Je bent geneigd te denken dat tegenstrijdigheden bij twee verschillende spirituele leringen moet bewijzen dat de ene goed is en de andere fout. Een verschil van mening leidt altijd tot conflicten.

Wanneer je die bewustzijnsstaat ontstijgt, besef je hoe nutteloos het is om ruzie te maken over welke lering de enig echte lering is. In plaats daarvan zou je al je tijd en aandacht moeten gebruiken om meer inzicht te krijgen, zelfs een hogere bewustzijnsstaat, die het schijnbare conflict zal oplossen.

Een andere optie is beseffen, zoals je zelf zegt, dat geen enkele boodschapper een ‘totaal doorzichtig stuk glas is.’ Wij, de geascendeerde meesters, proberen voortdurend nieuwe ideeën en nieuwe spirituele leringen naar voren te brengen. Door dit te doen, proberen wij met mensen te werken die als de open deur kunnen fungeren om dergelijke ideeën naar buiten te brengen. De ideeën passeren echter altijd het bewustzijn van een individu. Daarom bestaat altijd de mogelijkheid dat de leringen enigszins door het bewustzijn van de boodschapper worden gekleurd. In feite worden de leringen altijd een beetje door het bewustzijn van de boodschapper gekleurd.

Als je in de lagere bewustzijnsstaat vastzit, redeneer je dat dit elke boodschapper waardeloos maakt. Je zou zelfs het idee van communiceren met de geascendeerde meesters kunnen afwijzen en je aan een orthodoxe leer vastklampen waarvan je om de een of andere reden gelooft dat die onfeilbaar is. God heeft mensen vrije wil gegeven en ik accepteer het recht van de mensen de keuze te maken om aan een orthodoxe leer vast te houden. Deze website is echter gericht op mensen die naar de waarheid zoeken en die open staan voor meer inzichten.

Wanneer je naar de waarheid zoekt, besef je dat er eigenlijk niets mis is met het feit dat een spirituele boodschap door het bewustzijn van de boodschapper wordt gekleurd. Er zijn verschillende redenen waarom dit geheel in orde is:

Wij, als geascendeerde meesters, geven altijd een boodschap uit met de bedoeling een specifieke groep mensen te bereiken. Wanneer we een boodschapper selecteren, zoeken wij iemand die door onze doelgroep wordt geaccepteerd. Als mensen zich met de boodschapper kunnen vereenzelvigen, wordt het waarschijnlijker dat ze de boodschap accepteren. Wanneer de boodschap door het bewustzijn van de boodschapper wordt gegeven, neemt de boodschap automatisch een bepaalde toon en uitdrukkingsvorm aan die het voor de doelgroep meer aanvaardbaar maakt. Met andere woorden, de kleuring van de boodschap maakt de boodschap meer acceptabel.

Er bestaan veel voorbeelden van hoe een groep studenten een lering die wij door een gesponsorde boodschapper hebben gegeven, gebruikt om een gesloten mentaal kader te maken. Soms geven wij dan leringen door een nieuwe boodschapper die iets wat al eerder is gezegd, óf aanvallen, óf zogenaamd tegenspreken. Dit doen wij met opzet om de mensen uit te dagen om hun mentale kader opnieuw te onderzoeken en hoger te komen. Wij proberen de manier waarop degenen die vasthouden aan het oude en degenen die naar ons willen luisteren in onze nooit eindigende stroom progressieve openbaringen, uit elkaar te trekken. Denk eraan dat jij een oude lering gebruikt als excuus om ons niet te volgen, jij bent niet echt jouw eigen groei toegewijd.

Dit verklaart waarom iemand met de spirituele verworvenheid van Padre Pio reïncarnatie kon ontkennen. Padre Pio’s missie was om binnen de context van de Katholieke kerk te werken. Het was niet zijn opdracht de katholieke kerk als instituut aan te vallen en daarom was het niet zijn rol de kerkdoctrines aan te vechten. Een andere factor is dat Padre Pio een orthodoxe katholiek was en daarom kon hij simpelweg niet als boodschapper worden gebruikt voor een missie die verder ging dan de doctrines van de katholieke kerk. Hij kon bijvoorbeeld niet als boodschapper voor deze website worden gebruikt.

Dus je ziet nu dat het heel goed mogelijk is dat een boodschapper bepaalde fundamentele overtuigingen kan hebben die hij als onbetwistbaar beschouwt. Wanneer iemand dan een spirituele lering van boven ontvangt, zal die spirituele lering op een wijze worden uitgedrukt die niet met de fundamentele overtuigingen conflicteert en zelfs die basisovertuigingen lijken te bevestigen.

In veel gevallen moesten wij, de geascendeerde meesters, werken met boodschappers die bepaalde fundamentele overtuigingen hadden die zij niet wilden onderzoeken. We hebben met zulke mensen gewerkt, omdat het voor ons toch een nuttig effect had. Toch zouden we liever met boodschappers werken die niet zo’n persoonlijke agenda of zulke onbetwistbare overtuigingen hadden.

Nog een manier om conflicten tussen verschillende boodschappers aan te pakken, is het besef dat een boodschapper soms ongelijk kan hebben. Iemand kan een onnauwkeurige boodschap krijgen of de overtuigingen van iemand kleuren de boodschap misschien. Dit betekent niet dat die persoon geen echte boodschapper is. Het betekent gewoon dat niemand een volmaakte boodschapper is. Als je een volmaakte boodschapper wilt, moet je naar de hemel ascenderen. En hierboven heb je natuurlijk geen boodschapper meer nodig.

Je moet begrijpen dat de imperfecties of de persoonlijke eigenaardigheden van boodschappers in feite een belangrijke functie vervullen. Je hebt helemaal gelijk dat wij, de geascendeerde meesters, graag willen dat veel mensen het niveau van Christusschap bereiken, zodat zij in een bepaalde hoedanigheid als boodschapper kunnen worden gebruikt. Het is daarom belangrijk voor ons te laten zien dat mensen als dienaren van de geascendeerde meesters kunnen worden gebruikt, zelfs al zijn ze vanuit het menselijke perspectief in de buitenwereld niet volmaakt.

Een van de belangrijkste ideeën die ik op deze website probeer over te brengen, is dat ik niet naar de aarde kwam om tot een afgod te worden verheven die niemand kan volgen. Ik kwam als een voorbeeld dat iedereen kan navolgen. Dit is de bedoeling van elke ware boodschapper van de geascendeerde meesters. We willen niet dat het lijkt alsof een boodschapper op een of andere manier zover boven andere mensen staat dat niemand het voorbeeld van de boodschapper durft te volgen. In plaats daarvan willen we dat mensen zeggen: “Welnu, als die persoon als boodschapper kan dienen terwijl hij nog persoonlijke onvolkomenheden heeft, dan ben ik misschien ook wel de moeite waard om de geascendeerde meesters te dienen.”

Met andere woorden, we sturen geen boodschappers om andere mensen te ontmoedigen om onze dienaar te worden. We sturen boodschappers om iedereen aan te moedigen in een of andere hoedanigheid een waardige dienaar te worden.

Laat mij ingaan op specifieke aspecten van je vraag:

Hoe voorkomen we dat wij in onenigheden verzeild te raken over welke boodschapper het allerhoogste gezag heeft?

Om dit doel te bereiken moet je accepteren dat er op aarde nog nooit iemand is geweest en ook nooit zal komen die het allerhoogste gezag heeft in zaken die met God te maken hebben. Ik ben een geascendeerde meester, maar ik beweer niet dat ik het allerhoogste gezag in zaken die over God gaan, heb. Ik besef dat er dingen over God zijn die ik niet weet of begrijp. Daarom is de ultieme autoriteit in zaken die over God gaan, God zelf. Er is niet één goed, behalve God.

Je moet erkennen dat de behoefte aan een allerhoogste autoriteit op aarde aan het menselijke denken ontspringt. De behoefte van de mensen aan zekerheid in een onveilige wereld, doet hen verlangen naar een of andere allerhoogste lering of autoriteitsfiguur. De mensen willen voelen dat zij, zolang zij blindelings de lering of de leider in de buitenwereld opvolgen, automatisch gered worden.

Wanneer je een spirituele zoeker wordt, moet je deze behoefte om zekerheid buiten jou te vinden, loslaten. In plaats daarvan moet je de enig echte vorm van zekerheid zoeken, namelijk de innerlijke zekerheid die op de rots van je persoonlijke Christuszelf wordt gebaseerd.

In het hier en nu, in jouw huidige bewustzijnsstaat, ben jij de allerhoogste autoriteit, omdat jij degene bent die beslist welke ideeën jij wel of niet accepteert. De werkelijke vraag is of jij ideeën accepteert die alleen op de beweringen van een of andere aardse autoriteit worden gebaseerd, of dat jij alleen maar accepteert wat door jouw Christuszelf wordt bevestigd.

Als jij een ware zoeker bent, zul je altijd een idee aan jouw Christuszelf voorleggen. Je neemt nooit alleen met je dagelijkse denkgeest een besluit nemen over de deugdelijkheid van een idee. Je legt de zaak in handen van je Christuszelf en probeert meer inzicht te krijgen.

Wanneer je een inzicht van binnenuit krijgt, geef je toe dat het, hoewel het deugdelijk is, misschien niet het allerhoogste inzicht is. In plaats daarvan is het het hoogste inzicht dat jij kunt ontvangen en accepteren gelet op je huidige bewustzijnsstaat. Wat ik nu zeg, is dat wanneer mensen zich nog steeds met het menselijke denken vereenzelvigen, zij een autoriteit of lering in de buitenwereld onfeilbaar willen maken. Wanneer je dat bewustzijnsniveau ontstijgt en een zoeker naar de waarheid wordt, besef je dat er op aarde geen allerhoogste inzicht bestaat.

Ik realiseer me heel goed dat het voor mensen moeilijk kan zijn om van een lering in de buitenwereld naar het opvolgen van de innerlijke aanwijzingen van hun Christuszelf over te stappen. De meeste mensen ontdekken dat zij door een overgangsfase heen moeten die verwarrend of zelfs verontrustend kan lijken.

Veel spirituele mensen hebben het geloof in een onfeilbare doctrine alleen vaarwel gezegd om tot de ontdekking te komen dat zij min of meer stuurloos zijn geraakt. Ze missen vaak de zekerheid die ze hadden toen ze nog in een onfeilbare doctrine geloofden en ze hebben het gevoel dat het moeilijk is te weten wat waar en wat niet waar is. De manier om snel door deze fase heen te gaan, is het besef dat het een noodzakelijke stap tot groei is.

Je kunt pas hoger op het spirituele pad komen, als je een bepaald aspect van je huidige overtuigingen loslaat. Je kunt pas groeien, wanneer jij je geest voor een hoger inzicht openstelt en om dat te doen moet je bereid zijn verder dan je huidige inzichten te kijken. Dit verschilt niet van het aanleren van een nieuwe vaardigheid. Wanneer een tiener uit huis gaat, voelt hij of zij zich vaak wat stuurloos. Maar toch zal die persoon op den duur een fundering in zichzelf vinden.

Mijn advies is daarom dat je moet accepteren dat je door een bepaalde periode van onzekerheid heengaat voor je directer contact met je Christuszelf ervaart. Als je deze overgang wilt bekorten, gebruik dan de techniek om contact met je Christuszelf te krijgen en de andere hulpmiddelen die wij hebben gegeven.

Het allerhoogste gezag in je persoonlijke leven, jouw persoonlijke pad, is jouw Christuszelf. Wanneer je contact met je Christuszelf hebt, maak jij je van doctrines in de buitenwereld of autoriteitsfiguren los. In plaats van naar de doctrines en autoriteiten op deze wereld te luisteren, luister je naar de enig echte autoriteit, namelijk de Christus in jou. Dit betekent niet dat je leringen in de buitenwereld moet negeren. Ze dienen vaak als waardevolle inspiratie die je Christuszelf in staat stelt om jou een hoger inzicht te geven.

In de praktijk zou ik graag willen dat er een netwerk van mensen komt die zich inzetten om elkaar te helpen bij ieders persoonlijke groei en elkaars contact met de geascendeerde meesters. Hieronder valt ook het beter op het Christuszelf afgestemd zijn en daardoor in staat zijn om als boodschapper voor de geascendeerde meesters te fungeren. Als jullie je daar als groep voor inzetten en aantekeningen met elkaar vergelijkt, kunnen jullie elkaar helpen de boodschappen eruit te halen die misschien niet juist of onvolledig zijn.

Vanzelfsprekend kan zo’n organisatie of netwerk alleen succesvol kan zijn als de leden bereid zijn persoonlijke trots en een oordelende houding opzij te zetten, evenals de wens om altijd gelijk te hebben of de behoefte onfeilbaar te zijn. De mensen moeten ook bereid zijn de behoefte op te geven om het absolute gezag op aarde te hebben. Hiervoor is grote nederigheid nodig, maar als er nederigheid is, zou er grote vooruitgang kunnen worden geboekt door zo’n ontmoeting van geest en hart.

Ik zeg niet dat alle betrokkenen bij een inspanning zoals deze beslist als boodschapper op hetzelfde niveau fungeren. Er bestaan verschillende mantels en verschillende niveaus van boodschapper zijn en dit moet men erkennen en respecteren. Maar zelfs iemand met een heel hoge mantel kan zijn voordeel doen door met anderen te werken om het contact met de geascendeerde meesters constant te verfijnen. Een Christuswezen op aarde, een boodschapper zijn op aarde, is een levenslange opdracht en een voortdurend leerproces. Ik zou graag een gezelschap harten zien dat bereid is hun persoonlijke trots opzij te zetten om hun broeders en zusters bij te staan met de bedoeling om iedereen naar een hoger bewustzijnsniveau en een hoger niveau van dienstbaarheid te verheffen.

De bereidheid om jouw huidige overtuigingen door een spirituele boodschap te laten aanvechten, is de grootste hoop op de vooruitgang van de mensheid. Deze vaardigheid is de belangrijkste bekwaamheid die een waarheidszoeker kan ontwikkelen. Ik moedig iedereen aan na te denken over wat ik eerder heb gezegd over het nooit accepteren van een ultieme doctrine. Wanneer je de behoefte loslaat om veiligheid in de buitenwereld te zoeken en beseft dat de enige bron van veiligheid de rots van jouw eigen Christuszelf is, ben je in staat elke gehechtheid aan je persoonlijke overtuigingen los te laten.

Bedenk wat er voor nodig is om permanent de aarde achter te laten en naar de hemel op te varen. Om het koninkrijk der hemelen binnen te gaan, moet je letterlijk elke persoonlijke gehechtheid aan iets op deze wereld loslaten. Onder zulke gehechtheden vallen vooral de overtuigingen, de ideeën en de doctrines waar jij aan vasthoudt en als onfeilbaar beschouwt. Om echt door de poort van de hemel te gaan, moet je bereid zijn elke doctrine te onderzoeken en een hoger inzicht te zoeken dan wat men op deze betrekkelijke wereld tot uitdrukking kan brengen.

Hoe kan een boodschapper een boodschap voor de Broederschap op zo’n manier brengen dat de boodschap de levensstroom de kans kan geven om bepaalde dingen beter te begrijpen zonder het menselijke denken de kans te geven het op grond van een bepaald feit of bepaald punt in een doctrine waar hij het niet mee eens is, te verwerpen?

Het is onmogelijk om een spirituele boodschap te geven die het menselijke denken niet kan verwerpen. De levensstroom moet zich voor een hoger inzicht openstellen, anders kan een boodschapper niets voor die levensstroom doen. Wij, de geascendeerde meesters, zoeken echter altijd naar boodschappers die het moeilijke evenwicht kunnen bewaren door er bij de mensen op aan te dringen hogerop te komen zonder het menselijke denken op zo’n manier te prikkelen dat de mensen de boodschap of de boodschapper verwerpen.