Als het kwaad uit onwetendheid wordt geschapen, kun je het kwaad niet verwijderen door onwetend te blijven

ONDERWERPEN: de waarheid kan pijn doen wanneer mensen aan een zekere overtuiging gehecht zijn – vermijd een zwart-witreactie – soms willen levensstromen het bestaan van het kwaad niet accepteren – het ontkennen maakt je kwetsbaar voor het kwaad – het kwaad is het resultaat van vrije wil – sommige wezens kwamen tegen God in opstand – zij proberen de vrije wil van anderen te schenden – niets is van God gescheiden – definitie van goed en kwaad – mensen die het goede willen, moeten het Christusbewustzijn krijgen – onwetendheid kun je niet verwijderen door meer onwetendheid – de mensen hebben onderscheidingsvermogen nodig om aan hun hoogste potentieel te kunnen voldoen

Vraag: Leg alsjeblieft uit waarom je zegt dat het kwaad van God is gescheiden – God zit in alles – de intentie is de manier om te scheppen. Als jonge student had ik moeite om de waarschuwingen van mijn leraar over duistere krachten te accepteren. Maar dit veronderstelt dat er iets buiten de geest van God, mijn Vader/Moeder kan bestaan. Onmogelijk. Zelfs als kind kreeg ik de instructie dat duistere energie bestaat uit onwetendheid. Het is de onwetendheid die in de wereld wordt gemanifesteerd via onze eigen gedachten. Gedachten die komen door valse waarnemingen van ons Heilige Zelf – en die de eeuwige aanwezigheid van het Vader/Christus in ons ontkennen.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Jij zegt dat de waarheid geen pijn kan doen, maar die uitspraak geldt niet voor alles. Als iemand emotioneel aan een idee of overtuiging gehecht is geraakt die niet overeenkomt met de waarheid, kan het heus emotioneel pijn doen wanneer iemand de waarheid te horen krijgt. Het kan pijnlijk zijn om te moeten erkennen en toe te geven dat de lang gekoesterde overtuiging, waarvan iemand geloofde dat die absoluut waar was, al die tijd een vergissing was. En dat zorgt ervoor dat veel mensen proberen de pijn te vermijden door de waarheid te ontkennen die hun bestaande overtuigingen aanvalt – net als bij veel mensen die deze website vinden en niet de waarheid over mij willen weten.

Wanneer mensen wel emotionele gehechtheden hebben, hebben zij vaak de neiging om te reageren met wat je misschien de ‘alles of niets’ of de ‘zwart-wit’ reactie zou kunnen noemen. Als mensen hun lang gekoesterde overtuiging niet los willen laten en de waarheid accepteren die de overtuiging kan vervangen, dan hebben ze geen andere optie dan op een of andere manier te proberen de waarheid of degenen die hem heeft uitgesproken, belachelijk te maken, er vraagtekens bij te zetten of in diskrediet te brengen. Dit zorgt ervoor dat mensen het tot in het extreme doorvoeren en er vanuit een zwart-witperspectief naar kijken. Met andere woorden, als dit nieuwe idee waar is, dan moet mijn bestaande overtuiging wel helemaal fout zijn, en omdat mijn overtuiging niet totaal fout kan zijn, moet dit nieuwe idee wel fout zijn. Laat mij jou een alternatieve reactie op deze situatie schetsen.

Laten we beginnen met erkennen dat de planeet aarde op een kruispunt staat. Er zijn veel verschillende typen levensstromen die op deze planeet incarneren. Een paar van die levensstromen hebben nooit tegen God gerebelleerd en willen ook niet tegen God rebelleren. Die levensstromen zijn wat je misschien wel Heilige of onschuldige levensstromen zou kunnen noemen. Het zijn levensstromen die zich wijden aan het goede, en kunnen daardoor niet begrijpen hoe iemand opzettelijk tegen Gods wet en Gods intentie kan rebelleren. Dit geeft hen weerstand om te accepteren dat het kwaad bestaat of dat er levensstromen die het kwaad dienen, bestaan.

Je zou kunnen zeggen dat die levensstromen mijn oproep in de praktijk brengen om te worden als kleine kinderen. Zij hebben de onschuld van een kind en dit laat hen het leven benaderen in de basale veronderstelling dat alles wel goed moet zijn. Je moet begrijpen dat een aantal van die levensstromen heel erg geschokt zijn door de toestanden die je op planeet aarde ziet. Zij dragen in hun innerlijke herinnering het beeld met zich mee dat alles alleen maar goed moet zijn en dat alles moet voldoen aan Gods wet. Deze innerlijke herinnering klopt voor zover het het spirituele rijk betreft. Helaas is dit, zoals ik overal op deze website uitleg, momenteel niet waar voor planeet aarde.

Omdat die levensstromen heel erg geschokt zijn door de toestanden op deze planeet, gaan veel van hen een staat van ontkenning in, waarin zij gewoon weigeren om het bestaan van het kwaad op aarde toe te geven. Dit maakt dat zulke levensstromen een gemakkelijk prooi vormen voor de duistere krachten, omdat je niemand gemakkelijker om de tuin kunt leiden dan de mensen die weigeren te geloven dat iemand hen probeert te bedriegen. Die levensstromen kunnen mijn oproep niet begrijpen om wijs te zijn als slangen en onschuldig als duiven. Die levensstromen zijn natuurlijk onschuldig als duiven en zij geloven dat je alleen dit nodig hebt in een volmaakt universum. Beste vriend, die levensstromen hebben het bij het rechte eind. In een volmaakt universum hoef je alleen maar onschuldig als een duif te zijn om te ascenderen. Die levensstromen begrijpen niet dat de aarde geen perfecte planeet is.

Zoals Moeder Maria zo mooi uitlegt in haar verhandeling, dient de aarde als podium voor de mensen om te experimenteren met hun vrije wil. Zelfs degenen die nog nooit tegen Gods wet hebben gerebelleerd, kunnen fouten maken wanneer zij hun vrije wil gebruiken. Dit mag op planeet aarde. Het gevolg van die tolerantie voor fouten, was dat bepaalde levensstromen die opzettelijk tegen de wil van God in opstand kwamen, op planeet aarde mochten incarneren. Die levensstromen zijn op deze planeet gekomen om te bewijzen dat God ongelijk had, zoals mijn geliefde moeder uitlegt. Zij hebben omstandigheden op deze planeet in het leven geroepen die heel ver van de oorspronkelijke visie van God afliggen.

Die rebellerende wezens gebruiken hun zelf gemaakte omstandigheden met de opzettelijke bedoeling om ervoor te zorgen dat de mensen de energie van God misvormen en om te verhinderen dat zij naar het spirituele rijk ascenderen. Met andere woorden, er zijn veel activiteiten op deze planeet gaande die opzettelijk bedacht zijn om ervoor te zorgen dat de mensen Gods energie vervormen. Eén van die activiteiten is muziek met wanklanken die ervoor zorgen dat de energie van God in de tegenovergestelde richting stroomt dan de intentie was. Laat mij hier later op terugkomen.

Nu wil ik ingaan op jouw uitspraak dat het goed overal in zit en dat niets kan bestaan buiten de Vader/Moeder God. Wanneer je een stap achteruit doet en naar de situatie op aarde kijkt, en het globale perspectief neemt, is het juist dat niets buiten de Vader/Moeder God kan bestaan. Zoals op veel plaatsen op deze website wordt uitgelegd, wordt alles uit de energie van God geschapen. Dus zit God in alles, hoe het er uiterlijk ook uitziet. Het belangrijkste van dit besef is dat die uiterlijke verschijning zelfs als iets duister of slecht lijkt, slechts tijdelijk is. In die tijdelijke verschijning zit de zuivere energie van God. Omdat de energie van God in alles zit, in elke verschijning, hoe duister of slecht ook, heeft die het potentieel om weer in de oorspronkelijke zuiverheid van het licht van God terug getransformeerd te worden. Dit is natuurlijk juist de basis van het concept verlossing. Als God niet in alles zat, kon je niets redden.

Je moet echter iets toevoegen aan dit concept vrije wil. Zoals Moeder Maria uitlegt, is Lucifer naar een lagere bewustzijnsstaat afgedaald waarin hij zichzelf gescheiden van God beschouwde. In werkelijkheid was dit gevoel van gescheidenheid een illusie. Je kunt niets van God scheiden, omdat alles binnen Gods wezen. Gods bewustzijn, bestaat, en alles heeft de energie van God in zich. Niettemin kunnen zelfbewuste wezens met vrije wil, ervoor kiezen om de illusie te wekken dat zij van God gescheiden of het tegenovergestelde van God zijn. Zij kunnen ervoor kiezen om omstandigheden te scheppen die niet op één lijn liggen met de wetten en creatieve intentie van God.

Nu kun je wel inzien dat zulke omstandigheden geen goeds in zich hebben. Zij hebben wel God in zichzelf, maar geen goeds. Zoals ik overal op deze website uitleg, zijn menselijke wezens afgedaald naar een dualistische gemoedsgesteldheid waarin alles relatief lijkt. Daarom zeggen zij dat goed en kwaad relatieve concepten zijn. Er bestaat echter een absolute definitie van goed en kwaad. De absolute definitie van het goede is alles wat in volmaakte harmonie met Gods wet en Gods creatieve intentie is. De absolute definitie van het kwaad is alles wat niet overeenkomt met Gods wet en Gods creatieve intentie.

Iets wat niet overeenstemt met Gods wet heeft geen goed in zich; het heeft niet het absoluut goede in zich. God heeft het wel in zich en daarom bestaat het potentieel om weer op één lijn te komen met Gods wet. Om dat potentieel te kunnen manifesteren, moet het wezen of de wezens die de onvolmaakte manifestatie hebben geschapen, echter de beslissing nemen om zich weer met Gods wet op één lijn te brengen. Totdat die beslissing is genomen, blijft de onvolmaakte toestand bestaan.

Mijn punt is dat er tegenwoordig veel mensen op planeet aarde zijn die het goede willen, maar die door duistere krachten worden gemanifesteerd, omdat zij niet wijs als een slang willen worden. Zij zijn niet bereid toe te geven dat er dingen op deze planeet niet goed zijn en totaal geen goeds in zich hebben. Die mensen weigeren het onderscheidingsvermogen te gebruiken dat het kenmerk is van de Christusgeest. De belangrijkste functie van de Christusgeest is om onderscheid te maken tussen wat van God is, wat inhoudt dat wat in overeenstemming is met Gods wet en intentie, en wat niet van God is.

Ik wil dat die mensen uit hun ontkenningsstaat komen en de verantwoordelijkheid erkennen om de geest van Christus aan te nemen en daardoor God te dienen in een veel betere hoedanigheid dan nu. Er is gezegd dat het kwaad alleen kan overwinnen als de goede mensen niets doen, en dat klopt. Het kwaad domineert momenteel veel aspecten van het leven op planeet aarde juist omdat de goede mensen het bestaan van het kwaad niet willen erkennen en geen onderscheid maken tussen wat van God komt en wat niet. Het gevolg is dat zij niet voor God opkomen en daarom kan God niet de slechte omstandigheden van planeet aarde verwijderen. Pas al mensen kiezen wie zij willen dienen, tot zij zich losmaken uit de manifestaties van het kwaad en een gescheiden en uitverkoren volk zijn, kan God niet het kaf van het koren scheiden.

Je zegt dat het kwaad het resultaat is van onwetendheid, en dat klopt. Je kunt echter onwetendheid niet verwijderen door meer onwetendheid; dat kan alleen door het licht van de waarheid te brengen. Wie kan het licht beter brengen dan degenen die het God-goede zijn toegewijd? Maar om de onwetendheid tentoon te stellen, moet je wijs als een slang worden, zodat je de leugens van de slang kunt doorzien die ieder aspect van het leven op deze planeet hebben beïnvloed en geïnfiltreerd.

In dat opzicht, laat mij zeggen dat het natuurlijk waar is dat alle religies op deze planeet door onwetendheid zijn beïnvloed en daardoor allemaal verkeerde ideeën en zelfs een valse cultuur bevatten. De hele bedoeling van deze website is om die valse ideeën in het christendom bloot te leggen. Er kan wel een goede religie komen, omdat er goede mensen zijn lid van die religie zijn. Niettemin zou het beter voor iedereen zijn als die goede mensen die kromme leugens doorhadden en zich inspanden om hun religie op één lijn te brengen met de waarheid van God. Om zover te komen moeten de mensen naar de bewustzijnsstaat streven van de persoon die die religie in het leven heeft geroepen. Je kunt de leringen van een religie pas helemaal begrijpen als je het bewustzijnsniveau krijgt van waaruit die lering werd gegeven. Slechts door het Christusbewustzijn te krijgen, kun je de innerlijke waarheid over het christendom leren kennen. Daarom probeert mijn website mensen aan te moedigen om de Christusgeest aan te nemen.